НПАОП 60.2-1.01-06Пpавила охорони праці на міському електричному транспорті

8.8.2 Не дозволяється залишати без догляду вiдкриту коробку приводу переводу вістряків стрілок, вiдкритi шафи переключення, релейнi сигнальнi та блокувальні шафи або пульти управління.

8.8.3 Роботи з ремонту приводів переводу вістряків стрілок повиннi виконуватися із зняттям напруги.

8.8.4 Роботи на обладнанні та приводах переводу вістряків стрілок, які підключаються до мінусового полюса, повинні виконуватися із зняттям напруги.

8.8.5 Замiну ламп розжарювання в сигнальних пристроях дозволяється виконувати з площадки підйомника без зняття напруги.

8.9 Вимоги безпеки під час виконання робіт на повітряних

лініях зв`язку

8.9.1 Перед початком роботи на повітряних лініях зв`язку їх необхідно перевірити відповідно до вимог ДНАОП 5.2.30-1.06-98 Правила безпеки під час робіт на повітряних лініях зв’язку і проводового мовлення, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 11.05.98 № 83, та цих Правил.

8.9.2 Під час пiдвішування кабелю зв'язку над проводами електроосвiтлювальної мережi, а також над проводами контактної мережi трамвая чи тролейбуса усi допомiжнi роботи слiд виконувати на землi.

8.10 Вимоги безпеки під час проведення вимірювань

8.10.1 Під час проведення перевiрки наявностi або вiдсутностi напруги в електроустановках та мережах постiйного струму напругою до 1000 В застосовуються покажчики (індикатори) напруги або переноснi вольтметри.

8.10.2 Переносний покажчик напруги або вольтметр повинні міститися у футлярi або в кожусi з iзоляційного матерiалу.

Кожух та приєднання проводiв повиннi бути виконанi таким чином, щоб виключалася можливість випадкового торкання до струмопровідних частин.

8.10.3 Користуватися покажчиком напруги персоналу дозволяється за умови наявності групи з електробезпеки не нижче IV.

8.10.4 Замiри напруги та габаритiв контактної мережi можуть виконуватися безпосередньо з землi за допомогою спецiальних вимiрювальних штанг.

Перед проведенням вимiрiв із застосуванням штанг необхiдно впевнитися у їхній справностi.

8.10.5 Замiри напруги із застосуванням вимiрювальних штанг необхiдно здiйснювати двом особам, з яких одна виконує замiри, а друга створює безпечні умови роботи, особливо під час проїзду транспортних засобів.

Під час виконання вимiрiв на контактнiй мережi працівники повинні розміщуватися обличчям назустрiч напрямку руху транспортних засобів. Один iз працівників, що здійснює замір, повинен мати групу з електробезпеки не нижче IV, а другий - не нижче ІІІ.

8.10.6 Під час навiшування штанг на контактнi проводи необхiдно стежити, щоб гачком штанги випадково не замкнути контактний провід з кронштейном або iншими металевими частинами пiдтримувальних конструкцiй.

8.10.7 Включення вимiрювальних приладiв необхiдно виконувати в такiй послiдовностi:

- приєднуються проводи до вимiрювального приладу;

- приєднується штанга до рейки, заземленого елемента обладнання або до мінусового контактного проводу;

- штанга приєднується до контактного проводу з плюсовим потенціалом, до проводу чи тросу, на яких вимiрюється напруга.

Вiдключення вимiрювальних приладів повинно виконуватися у зворотному порядку.

8.10.8 Не дозволяється виконувати роботи з вимiрювальними штангами під час грози, снiгопаду, у туманi чи під дощем.

8.10.9 Вимiрювання опору iзоляцiї мегометром здiйснюється двома працівниками, один з яких повинен мати групу з електробезпеки не нижче IV, а другий – не нижче ІІІ.

8.10.10 Опір iзоляцiї будь-якої частини електроустановки мегометром може вимірюватись тiльки за умови її повного знеструмлення. Перед заміром працівник, що його здійснює, повинен особисто впевнитися, що ця вимога виконана та робоче мiсце пiдготовлене.

8.10.11 Перед початком вимiрювань опору ізоляцiї мегометром необхідно впевнитися у вiдсутностi працівників, якi працюють на випробувальнiй частинi електроустановки або мережi, та забороняти наближатися до струмопровiдних частин працівникам, близько розташованим до електроустановки.

Голова Департаменту промислової безпеки,

охорони праці та гірничого нагляду М.В. Саварин

Додаток 1

до п. 8.1.2 Правил охорони праці

на міському електричному транспорті

НАРЯД-ДОПУСК

на виконання робіт в електроустановках

Підприємство ________________________________________________________

Підрозділ ____________________________________________________________

Керівнику робіт (спостерігачу) __________________________________________

(посада, ПІБ, група з електробезпеки)

допускачеві __________________________________________________________

(посада, ПІБ, група з електробезпеки)

з членами бригади ____________________________________________________

(посада, ПІБ, група з електробезпеки)

___________________________________________________________

(посада, ПІБ, група з електробезпеки)

доручається ____________________________________________________

Роботу почати: ________________ ______________

(дата) (час)

Роботу закінчити: ________________ ______________

(дата) (час)

Таблиця 1.Заходи з підготовки робочих місць (перерахувати всі

робочі місця)

Найменування електроустановок, в яких необхідно провести вимкнення та установити заземлення

Що повинно бути вимкнено та де заземлено

1

2

Окремі вказівки ___________________________________________________

__________________________________________________

Наряд видав: ________________ ______________

(дата) (час)

___________________________________________________________

(посада, ПІБ, група з електробезпеки)

____________________

(підпис)

М.П.

Наряд продовжив до: ________________ ______________

(дата) (час)

___________________________________________________________

(посада, ПІБ, група з електробезпеки)

____________________

(підпис)

М.П.

Таблиця 2.Дозвіл на підготовку робочих місць та на допуск

Дозвіл на підготовку робочих місць та на допуск видав (посада, ПІБ та підпис) (перерахувати всі робочі місця)

Дата, час

Підпис працівника, який отримав дозвіл на підготовку робочих місць та на допуск

1

2

3

Робочі місця підготовлені.

Під напругою залишились ____________________________________________

___________________________________________________________________

Допускач ________________________________________________________

(підпис, ПІБ)

Керівник робіт (спостерігач) _________________________________________

(підпис, ПІБ)

Таблиця 3.Інструктаж членів бригади (цільовий) під час

первинного допуску

Члени бригади (ПІБ)

Підписи осіб, що пройшли інструктаж

Підписи осіб, які провели інструктаж:

Допускач ________________________________________________________

(посада, ПІБ)

Керівник робіт (спостерігач) __________________________________________

(посада, ПІБ)

Таблиця 4.Щоденний допуск до роботи та її закінчення

Бригада проінструктована та допущена

на робоче місце

Робота закінчена, бригада виведена

Назва

Підписи

підпис

робочого

місця

Дата,

час

допускача

керівника робіт (спостерігача)

дата,

час

керівника

робіт (спостерігача)

1

2

3

4

5

6

Таблиця 5.Зміни у складі бригади

Виключений із бригади (ПІБ, група (словами)

Включений у бригаду (ПІБ, група (словами)

Дата, час

Дозволив (підпис)

1

2

3

4

Робота повністю закінчена, бригада виведена; заземлення, що встановлені бригадою, зняті, повідомлено (кому) ____________________________________

____________________________________________________________________

(посада, підпис)

_________________ ____________________

(дата) (час)

Керівник робіт (спостерігач) _____________________

(підпис)

Голова Департаменту промислової безпеки,

охорони праці та гірничого нагляду М.В. Саварин

Додаток 2

до п. 8.3.7 Правил охорони праці

на міському електричному транспорті

НАРЯД - ДОПУСК №____

НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІДВИЩЕНОЇнеБЕЗПЕКИ

1. Підприємство, структурний підрозділ___________________________________

_____________________________________________________________________

2. Виданий “____” ________________ 200 __ року

3. Відповідальному виконавцю робіт_____________________________________

(прізвище та ініціали)

4. Бригадою у складі __________осіб доручається_________________________

_____________________________________________________________________

(найменування робіт, місце проведення)

5. Необхідне для проведення робіт:

матеріал______________________________________________________

інструменти_____________________________________________________

захисні засоби________________________________________________

6. Під час підготовки та виконанні робіт необхідно забезпечити такі заходи безпеки_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(перераховуються основні заходи)

7.Особливі умови ____________________________________________________

8. Початок роботи ______________ _______________

(час) (дата)

Закінчення роботи ______________ _______________

(час) (дата)

Режим роботи______________________________________________________

(одно-, дво-, тризмінний)

9. Відповідальним керівником робіт призначається__________________________

(посада, ПІБ)

10. Наряд-допуск видав_______________________________________________

(посада, ПІБ)

11. Інструктаж пройшли члени бригади:

Прізвище, ім`я,

по батькові

Професія,

розряд

Дата

Підпис особи, що

пройшла інструктаж

12. Робоче місце та умови праці перевірені. Заходи безпеки, приведені у наряд-допуску забезпечені.

Відповідальний керівник робіт ____________________________________

(підпис, дата)

Відповідальний виконавець робіт __________________________________

(підпис, дата)

13. Роботи закінчені, робочі місця перевірені (матеріал, інструменти та інше прибрані), люди виведені.

Наряд закритий ______________ _______________

(час) (дата)

Відповідальний виконавець робіт______________________________

(підпис, дата)

Голова Департаменту промислової безпеки,

охорони праці та гірничого нагляду М.В. Саварин

Завантажити