НПАОП 60.2-1.01-06Пpавила охорони праці на міському електричному транспорті

4.3.4 Трамвайний вагон (поїзд) чи тролейбус може бути випущений з депо лише у разі наявності та належного оформлення технічного журналу трамвайного вагона (поїзда) чи тролейбуса, підпису особи, відповідальної за їх готовність до експлуатації на лінії, а також за наявності дорожнього листа, підписаного особою, відповідальною за випуск.

Трамвайні вагони (поїзда) та тролейбуси, які випускаються на лінію, повинні бути екіпіровані відповідно до вимог ПЕТТ.

4.3.5 Трамвайні вагони (поїзди) та тролейбуси повинні бути оснащені первинними засобами пожежогасіння відповідно до Переліку транспортних засобів і норм їх оснащення вогнегасниками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 року № 1128.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ПО ТЕРИТОРІЇ ДЕПО

5.1 У трамвайних та тролейбусних депо повинен бути затверджений роботодавцем схематичний план розміщення рухомого складу на теpитоpiї депо із зазначенням пожежних пpоїздiв, пpоїздiв для службового автотpанспоpту та пpоходiв для працівників. Схематичний план має бути pозташований на теpитоpiї депо на помiтному мiсцi.

5.2 Водії рухомого складу повинні виїжджати та ставити рухомий склад на території депо згідно із схематичним планом розміщення рухомого складу на визначене диспетчером депо місце.

5.3 Для відстою рухомий склад необхідно загальмувати стоянковим гальмом, вимкнути всi електpичнi ланцюги, пеpевести pевеpсоp у положення "Стоп!", зняти pукоятку реверсора (за наявності), відокремити струмоприймачі від контактного проводу та надiйно їх закpiпити, зачинити вiкна, зачинити двеpi кабiни та салону. У разі наявностi повздовжнього ухилу пiдставити пpотивiдкатний (гальмовий) башмак.

5.4 Переміщення рухомого складу по теpитоpiї депо, а також у межах розміщення рухомого складу за територією депо здійснюється за iнстpукцiєю з маневpової pоботи.

Рух інших транспортних засобів на території депо регулюється дорожніми знаками і сигналами.

5.5 Виконання маневрових робіт на території депо дозволяється тільки маневровим водіям (перегонщикам) рухомого складу.

5.6 Швидкiсть pуху рухомого складу по теpитоpiї депо не повинна пеpевищувати 5 км/год, а в пpимiщеннях та на pемонтних (оглядових)канавах – 3 км/год.

5.7 Переміщення рухомого складу по території депо у темну пору доби, туман тощо здійснюється при включених фаpах ближнього освiтлення.

5.8 Перед пpоїздом воpiт, мийних машин та негабаpитних мiсць вiкна та двеpi pухомого складу зачиняються.

5.9 Негабаpитнi мiсця (пpоріз воpiт, колони, елементи будiвельних конструкцій тощо) повиннi мати сигнальне пофаpбування у виглядi смуг жовтого та чорного кольоpу, нахилених пiд кутом 45-60о. Спiввiдношення шиpин смуг повинно бути 1:1.

5.10 Зчеплення рухомого складу під час маневpових pобіт по території депо виконується вiдповiдно до вимог інстpукцiї із зчеплення та буксирування, розробленої на підприємстві з урахуванням місцевих умов.

Зчеплення рухомого складу дозволяється тільки із застосуванням пристроїв зчеплення встановленого зразка.

5.11 Вiдстань мiж пристроями зчеплення трамвайних вагонів, що стоять один за одним, та між тpолейбусами на теpитоpiї депо повинна бути не менше ніж 1 м.

5.12 Пеpеміщення та установка неспpавного рухомого складу на оглядову канаву дозволяється тiльки на жорсткому буксирі спpавним рухомим складом або спецiальним транспортним засобом технiчної допомоги.

5.13 Виїзд рухомого складу з депо здійснюється відповідно до вимог ПЕТТ.

6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ

ТА ТРОЛЕЙБУСІВ

6.1 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування, прибирання

та миття трамвайних вагонів та тролейбусів

6.1.1 Технічне обслуговування і ремонт рухомого складу необхідно виконувати відповідно до вимог ПЕТТ, цих Правил та технологічних карт на ділянках і робочих місцях.

6.1.2 Технічне обслуговування, прибирання та екіпірування рухомого складу повинне виконуватися в депо за умови, коли рухомий склад перебуває у нерухомому стані.

Струмоприймач рухомого складу повинен бути відтягнутий від контактного проводу та надійно закріплений.

6.1.3 У всіх випадках, коли на рухомому складі проводяться роботи, необхідно вивішувати плакат “Струмоприймачі не ставити! Працюють люди”.

6.1.4 Працівники, які виконують роботи в оглядових канавах, повинні забезпечуватися засобами індивідуального захисту, у тому числі захисними касками.

6.1.5 Усі підіймальні механізми, які застосовуються для підіймання рухомого складу, повинні бути справними та відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.03-02,ДНАОП 1.1.10-1.04-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06 2001 № 252 (далі - ДНАОП 1.1.10-1.04-01), ДНАОП 0.00-5.24-01 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт інструментами і пристроями, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 254 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.07.2001 за № 615/5806 (далі - ДНАОП 0.00-5.24-01).

Вантажопідйомність підіймальних механізмів повинна відповідати вазі рухомого складу, що підіймається.

6.1.6 Підіймання рухомого складу повинне здійснюватися під керівництвом відповідальної особи, яка володіє технологією підіймання, знає конструкцію підіймальних механізмів і допоміжних пристроїв.

6.1.7 Перед підійманням рухомого складу необхідно вжити заходів щодо запобігання пересуванню візків.

6.1.8 Перед підійманням кузова трамвайного вагона його необхідно повністю від’єднати від візків.

6.1.9 Під час встановлення кузова рухомого складу на опори або спеціальні підставки необхідно наглядати за тим, щоб останні були правильно виставлені на підлозі і кузов спирався на всю площину опор або спеціальних підставок.

6.1.10 Не дозволяється під час підняття кузова проводити ремонтні роботи на кузові чи під ним, за винятком робіт, що забезпечують установлення рухомого складу на опори чи спеціальні підставки.

6.1.11 Після підняття домкратами кузова рухомого складу останній повинен бути встановлений на опори або спеціальні підставки.

Не дозволяється проводити будь-які роботи на кузові рухомого складу або під ним до того часу, як його повністю встановлять на опори домкратів або спеціальні підставки.

6.1.12 У разі застосування електричного домкрата керівник робіт повинен перебувати біля пульта керування і стежити за рівномірним підняттям рухомого складу.

6.1.13 Драбини, що застосовуються під час прибирання та екіпіровки рухомого складу, повиннi відповідати вимогам ДНАОП 1.1.10-1.04-01, ДНАОП 0.00-5.24-01.

6.1.14 Під час роботи в салоні рухомого складу входити до кабіни водія і вмикати освітлення дозволяється прибиральникові з дозволу відповідальної особи.

6.1.15 Під час миття кузовів рухомого складу із застосуванням хімічних речовин працівники повинні забезпечуватися засобами індивідуального захисту (брезентовими комбінезонами, халатами або шкіряними фартухами, шкіряними або гумовими рукавицями, взуттям, окулярами тощо) відповідно до вимог ДНАОП 0.05-3.03-81 „Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хазяйства и отдельных производств”, затверджених постановою Держкомпраці СРСР від 12.02.81 № 47/П-2 із змінами (далі - ДНАОП 0.05-3.03-81).

6.1.16 Не дозволяється стороннім особам перебувати біля мийної машини, що працює.

6.1.17 Не дозволяється витирати розбите та потріскане скло вікон і дверей рухомого складу.

6.1.18 Не дозволяється прибирати неосвітлені салони рухомого складу, а також рухомий склад, що стоїть біля воріт.

6.2 Вимоги безпеки під час ремонту обладнання трамвайних вагонів

та тролейбусів

6.2.1 Перелік робіт, які дозволяється виконувати на рухомому складі з установленими на контактну мережу струмоприймачами, затверджується работодавцем.

Усi роботи з ремонту та огляду електричного обладнання рухомого складу повиннi проводитися за нарядом-допуском, у якому слід передбачити такі заходи:

- на рухомому складі повинні бути опущені та зафіксовані всі струмоприймачі;

- конденсатори фільтрів та комутаційні конденсатори повинні бути розряджені згідно з вимогами підприємства-виготівника;

- у всiх випадках повинен бути вивiшений плакат "Струмоприймачi не ставити! Працюють люди".

6.2.2 Перед початком роботи необхідно впевнитись в тому, що електричне обладнання, яке ремонтується, вимкнуте, а струмоприймач опущений вiд контактної мережi.

6.2.3 Ремонт струмоприймачiв рухомого складу повинен проводитися тiльки в разі знеструмленої контактної мережi.

6.2.4 Перевiрку електропроводки та апаратури на розрив ланцюгів живлення чи заземлення необхідно проводити електричною лампою (дзвiнком) напругою 12 - 42 В або відповідним електричним приладом.

Не дозволяється під час перевiрки iзоляцiї електрообладнання мегометром торкатися руками частин обладнання, що перевiряється.

6.2.5 Не дозволяється вмикати контролер безпосереднього управлiння, якщо тяговими двигунами зняті дугогасильні камери, а також при вiдкритому кожуху контролера.

6.2.6 Зачищати колектор двигуна необхiдно спецiальним пристроєм з подовженою діелектричною ручкою, який повинен розмiщуватись на колекторi в напрямку обертання якоря.

6.2.7 Пiсля закiнчення ремонту або огляду електричного обладнання його захиснi кожухи, а також люки підлоги та на кузові необхідно встановити на мiсце (закрити).

6.2.8 Заміна високовольтних плавких запобіжників повинна проводитися тiльки після знеструмлення рухомого складу та вiд’єднання від контактних проводів струмоприймачів із застосуванням діелектричних рукавичок.

6.2.9 З`єднання електричних ланцюгів трамвайних вагонів повинно проводитись тiльки за допомогою мiжвагонної штепсельної вилки при опущених та закрiплених струмоприймачах.

6.2.10 Перевірка електричної мiцностi iзоляцiї електричних машин на випробувальній установці повинна проводитися тільки за сiтчастою огорожею. Вхiднi дверi огорожі повиннi бути зблокованi з первинним ланцюгом трансформатора таким чином, щоб подача високої напруги була можлива тiльки із зачиненими дверима.

Електроди слiд приєднувати в дiелектричних рукавичках, стоячи на дiелектричному килимку.

6.2.11 Випробувальна установка повинна забезпечуватися електричною світловою сигналізацією. Коли первинний ланцюг випробовуваного трансформатора розiмкнутий, повинна горiти зелена лампа, а під час випробування – червона.

Вхiд за огорожу установки дозволяється тiльки тоді, коли горить зелена лампа.

Металевi частини огорожi, а також один з високовольтних електродiв повинні бути заземлені.

Не дозволяється перебувати стороннiм особам біля випробувальної установки.

6.2.12 Місця стендових випробувань високовольтного електричного та електронного обладнання повинні бути огороджені.

6.2.13 Під час огляду та перевiрки електрообладнання пiд напругою до 1000 В працівник повинен застосовувати ЗІЗ (дiелектричнi килимки, діелектричні рукавички та калошi).

6.2.14 Не дозволяється під час роботи на даху рухомого складу класти біля закруглених країв покрівлі інструменти або деталі.

6.2.15 Не дозволяється підніматися на дах рухомого складу з будь-яким вантажем.

6.2.16 Піднімати на дах рухомого складу та опускати з нього будь-які важкі предмети масою більше 20 кг необхідно тільки за допомогою вантажопідіймальних механізмів та пристроїв.

6.2.17 Переміщення рухомого складу, установлення його на ремонтні місця з несправною гальмівною системою та рульовим управлінням повинні виконуватися тільки за допомогою жорсткого буксира і опущених струмоприймачів рухомого складу.

6.2.18 Переміщення рухомого складу по території депо та в цехах, а також обкатка його після ремонту повинні виконуватись тільки особами, призначеними роботодавцем.

6.2.19 Системи гальмування (трубопроводи, герметичність резервуарів, циліндрів гальмування, пружин тощо) необхідно перевіряти із застосуванням спеціальних пристроїв.

6.2.20 Перед випробуванням стиснутим повітрям гальмівних систем або інших пневмоприладів необхідно попереджати працівників будь-якою сигналізацією або спеціальною командою “Бережись! Подаю повітря”.

6.2.21 Не дозволяється роз’єднувати трубопровід або інші прилади, що перебувають під тиском повітря.

Спочатку необхідно випустити з них стиснуте повітря за допомогою крана або вентиля.

6.2.22 Демонтаж гальмівних циліндрів необхідно виконувати за допомогою спеціальних пристроїв, які запобігають зняттю пружини з циліндра.

6.2.23 Не дозволяється перебувати в оглядовій канаві під кузовом рухомого складу без захисної каски.

6.2.24 Ремонт механічного обладнання рухомого складу повинен проводитися на спеціальних стендах з дотриманням вимог інструкцій, технологічних карт та інструкцій з охорони праці.

6.2.25 Під час технічного обслуговування і ремонту трамвайних вагонiв з колiсними парами, колеса яких мають пружні елементи, необхiдно перевiряти наявнiсть та справнiсть шунтiв на бандажах та дисках колес.

6.2.26 Працівники на роботах з вирівнювання обшивки кузова, зрубування заклепок, гвинтів повинні забезпечуватися ЗІЗ (окуляри, рукавички тощо).

6.2.27 У просочувально-сушильному вiддiленнi електричного цеху вся електропроводка повинна бути у вибухобезпечному виконаннi.

Не дозволяється користуватися вогнем у просочувально-сушильному вiддiленнi.

Приміщення повинне бути обладнане припливно-витяжною вентиляцією.

6.2.28 Під час ремонту рухомого складу необхідно застосовувати переносні електричні лампи з живленням не більше 42 В.

6.3 Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням

верстатного обладнання

6.3.1 Організація та обладнання робочих місць на металообробних верстатах мають відповідати вимогам ГОСТ 12.2.009-80„ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности. Взамен ГОСТ 12.2.009-75. Изменения: 1981; 1984; 1985; 1988; 1992”, НАОП 1.4.10-1.02-83 „Правила техники безопасности и производственной санитариипри холодной обработкеметаллов”, затверджених Міністерством хімічного машинобудування СРСР 05.07.83 (далі - НАОП 1.4.10-1.02-83), НАПБ А.01.001-2004, експлуатаційної документації та цих Правил.

6.3.2 Вимоги безпеки до процесів обробки різанням повинні бути викладені в експлуатаційній документації і виконуватися протягом усього технологічного процесу згідно з вимогами ГОСТ 12.3.002-75 „ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 1728-89). Изменения: 1980; 1991”(далі – ГОСТ 12.3.002-75).

6.3.3 На кожному робочому місці біля верстата на підлозі повинні бути дерев`яні трапи на всю довжину робочої зони шириною не менш ніж 0,6 м від частин верстата, що виступають.

6.3.4 Вироби, що обробляються на верстатах,повинні міцно і надійно закріплятися.

6.3.5 Чистити, змащувати, налагоджувати і регулювати верстати, відкривати та знімати різальний інструмент, закріплювати і знімати вироби, які обробляються, дозволяється тільки після повної зупинки верстата.

6.3.6 Для зняття та установлення виробів масою більше 20 кг необхідно застосовувати підіймально-транспортні механізми, обладнані спеціальними пристроями (захватами).

6.3.7 Верстати, під час роботи на яких виділяються шкідливі речовини, повинні працювати з увімкненою місцевою вентиляцією для видалення їх із робочої зони.

6.3.8 Виконання робіт на деревообробних верстатах має бути організовано відповідно до вимог Правил пожежної безпеки, ГОСТ 12.2.026.0-93 „ССБТ. Оборудование деревообрабатывающее. Общие требования безопасности к конструкции. Взамен ГОСТ 12.2.026.0-77, ГОСТ 12.2.026.1-80, ГОСТ 12.2.026.21-85” (далі – ГОСТ 12.2.026.0-93), ДНАОП 1.1.10-1.04-01, НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 31.01.2005 № 20 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.03.2005 за № 306/10586 (далі – НПАОП 20.0-1.02-05), НАПБ А. 01.001-2004, експлуатаційної документації та цих Правил.

6.3.9 Організація та обладнання ковальсько-ресорних робіт мають відповідати вимогам НАОП 1.4.10-1.07-85 „Правила охраны труда в кузнечно-прессовом производстве”, затверджених Міністерством хімічного машинобудування СРСР 19.06.85 (далі - НАОП 1.4.10-1.07-85), експлуатаційної документації та цих Правил.

6.4 Вимоги безпеки під час виконання зварювальних і вогневих робіт

6.4.1 Організація технологічних процесів та обладнання робочих місць для виконання зварювальних і вогневих робіт, наплавлення і різання мають відповідати вимогам ГОСТ 12.3.003-86 „ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности. Взамен ГОСТ 12.3.003-75. Изменения: 1989” (далі - ГОСТ 12.3.003-86), ДСТУ 2448-94 „Кисневе різання. Вимоги безпеки,” із зміною (далі - ДСТУ 2448-94), ДСТУ 2456-94 „Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки,” із зміною (далі - ДСТУ 2456-94), ГОСТ 12.2.008-75 „ССБТ. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности. Изменения: 1981; 1986; 1991” (далі - ГОСТ 12.2.008-75), ГОСТ 12.4.013-85Е „ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (СТ СЭВ 4564-84)” (далі - ГОСТ 12.4.013-85Е), НАОП 1.4.10-1.04-86 „Правила техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах”, затверджених Міністерством хімічного машинобудування СРСР22.05.86 (далі – НАОП 1.4.10-1.04-86),НАОП 1.4.74-1.11-73 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при газоелектричному різанні, затверджених ЦК профспілки робітників суднобудування України від 1973 року (далі – НАОП 1.4.74-1.11-73),ДНАОП 0.00-5.23-01 Інструкції з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 254 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.07.2001 за № 615/5806 (далі - ДНАОП 0.00-5.23-01), НАПБ А.01.001-2004, експлуатаційної документації та цих Правил.

6.4.2 До вогневих робіт відносять виробничі операції, пов’язані із застосуванням відкритого вогню, іскроутворенням і нагріванням до температури, здатної спричинити загоряння матеріалів і конструкцій (електро- і газозварювання, бензозварювання, роботи із застосуванням паяльних ламп, розігрівання бітуму, смол тощо).

6.4.3 Вогневі роботи на діючих вибухопожежонебезпечних об’єктах допускається у випадках, якщо ці роботи неможливо проводити в спеціально відведених для цієї мети постійних місцях.

Роботодавець чи керівник структурного підрозділу, де проводяться вогневі роботи на тимчасових місцях, зобов’язаний оформити наряд-допуск на проведення цих робіт відповідно до вимог ДНАОП 0.00-5.12-01.

6.4.4 Вогневі роботи необхідно виконувати в світлий час доби.

6.4.5 Зварники перед виконанням зварювальних робіт мають бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ з урахуванням характеру та умов роботи, які виконуються.

6.4.6 Під час проведення електрозварювальних робіт необхідно:

- зберігати легкозаймисті та вогненебезпечні матеріали на відстані не менше 10 м від місця зварювання;

- використовувати захисний щиток з фільтром;

- заземлювати зварювальні апарати, зварювальні плити, столи та ізольовані деталі, які зварюються;

- вимикати електрозварювальну установу після закінчення роботи або під час тимчасового відлучення.

6.4.7 З’єднання і від’єднання від мережі електрозварювальних агрегатів, а також нагляд за їх станом у процесі експлуатації необхідно виконувати особі з групою електробезпеки не нижче ІІІ відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 № 4 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533 (далі -ДНАОП 0.00-1.21-98).

6.4.8 Приміщення зварювальних дільниць мають бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією.

6.4.9 Перед початком газового зварювання (різання) необхідно перевірити:

- міцність і щільність приєднання газових шлангів до пальника (різака) і редукторів;

- справність пальника (різака), редуктора і шлангів;

- наявність достатнього підсмоктування до інжекторної апаратури;

- правильність підведення кисню і горючого газу до пальника;

- наявність прокладки для редуктора.

6.4.10 Під час проведення газозварювальних і газорізальних робіт необхідно користуватися шлангами, довжина яких не перевищує 30 м, під час виконання монтажних робіт – 40 м (застосування шлангів довжиною більше 40 м дозволяється у виняткових випадках за письмовим дозволом особи, яка затвердила наряд-допуск на виконання робіт).

6.4.11 Транспортування, зберігання та експлуатацію газових балонів необхідно здійснювати відповідно до ДНАОП 0.00-1.07-94.

6.4.12 Не дозволяється проводити ремонт пальників, різаків, вентилів балонів та іншої апаратури на робочому місці газозварників.

Несправна апаратура повинна ремонтуватися у спеціалізованій майстерні.

6.5 Вимоги безпеки під час заливання легкоплавкими металами

та масами

6.5.1 Заливання металами та масами (оловом, свинцем тощо) слід проводити відповідно до експлуатаційної документації та цих Правил.

6.5.2 Під час заливання металу або маси працівники повинні одягати захисні окуляри та рукавички і бути обережними.

6.5.3 Плавлення металу та мас повинно проводитися у витяжних шафах.

6.5.4 У приміщеннях для заливання металами та масами необхідно передбачити відокремлену витяжну вентиляцію для видалення шкідливих речовин, що утворюються.

6.6 Вимоги безпеки під час нанесення покриттів

6.6.1 Організація та обладнання робочих місць для виконання робіт з нанесення металевих покриттів повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.3.008-75 „ССБТ. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности” (далі - ГОСТ 12.3.008-75), експлуатаційної документації та цих Правил.

6.6.2 Біля кожної ванни повинна бути дерев’яна решітка шириною не менше 0,6 м.

6.6.3 Приміщення повинні бути обладнані загальною припливною вентиляцією, а кожна ванна та полірувальний круг (верстат) обладнуються місцевою витяжною вентиляцією.

6.6.4 Електропроводка, освітлювальна арматура та електродвигуни повинні бути у вибухобезпечному виконанні відповідно до вимог ПУЕ.

Завантажити