НПАОП 0.00-1.56-08Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 17 червня 2008 року N 143

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 липня 2008 р. за N 598/15289

Відповідно до Закону України "Про охорону праці"НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів (далі - Правила), що додаються.

2. З набранням чинності наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила безопасности в электродном производстве", частина 1 "Углеграфитовое производство", затверджені ВО "Союзвуглець" 15.04.86 N 48-09-6/17.

3. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. уключити цей наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А. П.

 

Голова Держгірпромнагляду 

С. Сторчак 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
К. Ващенко 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 17 червня 2008 р. N 143

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 липня 2008 р. за N 598/15289 
Ці Правила поширюються на всі підприємства з виробництва вуглеграфітових матеріалів і виробів, що проектуються, будуються, реконструюються та експлуатуються, юридичних і фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з проектуванням, будівництвом, реконструкцією, виготовленням, монтажем, налагодженням, ремонтом, технічним діагностуванням і експлуатацією устаткування цих підприємств і виробничих цехів незалежно від форм власності та видів діяльності.

АСКТП 

- автоматична система керування технологічним процесом; 

БШП 

- боковий шинний пакет; 

ВБН 

- відомчі будівельні норми; 

ГДВК 

- граничнодопустима вибухонебезпечна концентрація; 

ГДК 

- граничнодопустима концентрація; 

ГДР 

- граничнодопустимий рівень; 

ГОСТ 

- міждержавний стандарт; 

ДБН 

- державні будівельні норми; 

ДСН 

- державні санітарні норми; 

ДСП 

- державні санітарні правила; 

ЕСЗКС 

- "Единая система защиты от коррозии и старения"; 

ЕСКД 

- "Единая система конструкторской документации"; 

ЕСТД 

- "Единая система технологической документации"; 

ЗІЗ 

- засоби індивідуального захисту; 

ЗІЗОД 

- засоби індивідуального захисту органів дихання; 

КВПіА 

- контрольно-вимірювальні прилади і апарати; 

НПАОП 

- нормативно-правовий акт з охорони праці; 

НАПБ 

- нормативний акт пожежної безпеки; 

ОНТП 

- "Общесоюзные нормы технологического проектирования"; 

ППА 

- протипожежна автоматика; 

ПОР 

- проект організації робіт; 

РД 

- "руководящий документ"; 

СН 

- "Санитарные нормы"; 

СНиП 

- "Строительные нормы и правила"; 

ССБТ 

- "Система стандартов безопасности труда". 3.1. Проектування, будівництво та реконструкція об'єктів підприємств з виробництва вуглеграфітових матеріалів і виробів, їх устаткування, розробка нових технологій, засобів виробництва та засобів колективного та індивідуального захисту працівників необхідно проводити відповідно до чинних нормативно-правових актів з охорони праці, санітарних і будівельних норм, а також норм технологічного проектування та вимог цих Правил.

3.2. Уведення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів, впровадження нових технологій без дозволу органів державного нагляду за охороною праці, державного пожежного нагляду та органів державної санітарно-епідеміологічної служби не дозволяється.

3.3. Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби та технологічні процеси, що впроваджуються у виробництво, на які є стандарти з вимогами щодо забезпечення безпеки праці, життя та здоров'я працівників, повинні мати паспорти або сертифікати, що погоджені з державною санепідемслужбою та видаються в установленому порядку заводом-виробником і які засвідчують безпеку їх застосування.

3.4. Технологічне устаткування, машини, механізми, транспортні засоби та технології, що виготовлені за кордоном, повинні відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів.

3.5. Ураховуючи вимоги цих Правил, повинні бути складені або переглянуті відповідно до чинних нормативно-правових актів інструкції, що затверджуються роботодавцем:

з охорони праці для працівників кожної професії;

на всі види робіт;

посадові для посадових осіб та для спеціалістів;

з пожежної безпеки;

з безпечної експлуатації та ремонту об'єктів газового господарства з обов'язковою схемою міжцехових газопроводів і розподілом їх між цехами.

У кожному структурному підрозділі підприємства повинен бути затверджений роботодавцем перелік чинних інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки.

3.6. Інструкції з охорони праці, пожежної безпеки і на види робіт повинні переглядатися не рідше одного разу на п'ять років, а у вибухо- та пожежонебезпечних виробництвах і роботах з підвищеною небезпекою - не рідше одного разу на три роки, а також переглядатися, якщо сталися зміни в технологічних процесах або схемах комунікацій і при застосуванні нових видів сировини та устаткування, у разі виявлення в інструкції вимог, що суперечать цим Правилам.

3.7. Інструкції на види робіт повинні містити вимоги, що забезпечують безпечне ведення технологічних процесів і відповідати ГОСТ 3.1120-83 "ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации".

3.8. Під час застосування нових технологічних процесів, агрегатів, машин та іншого устаткування (у тому числі розроблених самим підприємством за погодженням з відповідними спеціалізованими організаціями) необхідно розробляти та затверджувати роботодавцем у встановленому порядку інструкції, що забезпечують безпечне ведення технологічних процесів і безпечну експлуатацію устаткування.

3.9. Інструкції з охорони праці повинні видаватися працівникам кожної професії під особистий підпис безпосереднім керівником структурного підрозділу (керівником робіт) і вивішуватися на робочих місцях.

Комплект інструкцій з охорони праці за видами робіт необхідно постійно зберігати у відповідальної посадової особи структурного підрозділу.

За рішенням керівника структурного підрозділу, крім інструкцій з охорони праці за професіями, працівники повинні ознайомлюватися з іншими інструкціями, що перелічені в пункті 3.5.

3.10. Усі працівники під час улаштування на роботу та періодично протягом трудової діяльності повинні проходити медичні огляди згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.

3.11. Одночасно всі працівники повинні бути проінформовані роботодавцем під особистий підпис про умови праці на підприємстві, наявність небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що ще не усунені, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про їх права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах.

3.12. Порядок проведення навчання, інструктажів, перевірки знань з охорони праці та пожежної безпеки, а також допуск персоналу до самостійної роботи визначаються Типовим положенням про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та Положенням про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, опрацьованими з урахуванням специфіки підприємства та затвердженими в установленому порядку роботодавцем згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05), та Типовим положенням про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженим наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469 (далі - НАПБ Б.02.005-2003).

3.13. Працівники віком до вісімнадцяти років до робіт з підвищеною небезпекою, а також до інших робіт, передбачених Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 46, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 176/385, не допускаються.

3.14. На кожному підприємстві повинен бути складений і затверджений роботодавцем перелік:

газонебезпечних місць і газонебезпечних робіт з поділом їх на групи та визначенням робіт, що проводяться за інструкціями, що складені для умов нормальної експлуатації;

робіт підвищеної небезпеки згідно з Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 232/10512 (далі - НПАОП 0.00-8.24-05);

механізмів і устаткування, експлуатація яких повинна проводитися із застосуванням биркової (жетонної) системи;

працівників, які підлягають навчанню правилам користування засобами індивідуального захисту, апаратурою ЗІЗОД і надання першої (долікарської) допомоги потерпілим.

3.15. На кожному підприємстві повинні бути складені плани ліквідації аварій згідно з Положенням щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.06.99 N 112, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.06.99 за N 424/3717 (далі - НПАОП 0.00-4.33-99).

3.16. На підприємствах незалежно від форм власності необхідно організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій згідно з вимогами Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 (далі - НПАОП 0.00-6.02-04).

3.17. Роботодавець зобов'язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ, що відповідають умовам їх праці відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 24.03.2008 N 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

Не дозволяється допускати до роботи працівників без відповідного спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ.

3.18. Працівників підрозділів підприємства необхідно забезпечувати безкоштовним спеціальним харчуванням, захисними протиопіковими мазями, туалетним милом.

4.1. Устаткування та споруди під час виробництва вуглеграфітових матеріалів і виробів повинні утримуватися у справному стані, що забезпечується проведенням робіт з їх технічного обслуговування та ремонту, що виконуються з періодичністю та у обсязі відповідно до чинних нормативно-правових актів за затвердженим графіком.

4.2. Технологічне устаткування повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности".

4.3. Технологічне устаткування, що виготовляється для підприємств з виробництва вуглеграфітових матеріалів і виробів, повинно мати механізоване або автоматизоване керування, а також забезпечувати безаварійну та безпечну роботу, контроль і регулювання технологічного процесу.

4.4. Експлуатація та технічне обслуговування устаткування повинні здійснюватися відповідно до вимог експлуатаційної документації розробника з урахуванням специфіки підприємства.

Робота на несправному устаткуванні не дозволяється.

4.5. На все основне технологічне устаткування на підприємстві необхідно складати паспорти або формуляри, що відповідають вимогам ГОСТ 2.601-95 "ЕСКД. Эксплуатационные документы".

4.6. У кожному цеху підприємства, виходячи з наявності устаткування та виконуваних робіт, наказом керівника підприємства з числа фахівців необхідно призначати відповідальних за безпечну експлуатацію та технічний стан:

кранового господарства;

кисневого устаткування;

газового господарства;

котлів і посудин, що працюють під тиском;

транспортних засобів;

промислових будинків, споруд і димових труб;

електрообладнання.

У структурних підрозділах підприємства призначаються відповідальні особи за безпечну експлуатацію та технічний стан:

вантажопідйомних механізмів;

посудин, що працюють під тиском;

теплових пунктів, мереж, установок, що використовують тепло;

трубопроводів пари та гарячої води.

4.7. Наказом керівника підприємства призначаються відповідальні особи, які мають право видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки.

4.8. Устаткування перед пуском у роботу необхідно перевіряти на його безпечність під час роботи на ньому, наявності та цілісності огорож, надійності дії пускових і гальмівних пристроїв, заземлення, справності запобіжних кожухів, справності ізоляції, сигналізації пуску та зупинки, автоблокування. Усі технологічні лінії, потокові системи, механізми, якими керують дистанційно з пультів і щитових, повинні бути обладнані звуковою та світловою сигналізацією.

У разі виявлення несправностей або недоліків у забезпеченні безпечної експлуатації устаткування робота на ньому повинна бути негайно припинена.

4.9. Перед пуском у роботу устаткування, вузли якого або весь агрегат у процесі роботи рухаються, повинні подаватися звукові та світлові сигнали тривалістю не менше 10 с, при цьому рівень звукового сигналу повинен перевищувати фон на 2 - 3 дБА.

Пуск устаткування, що розташоване поза зоною видимості з пульта керування, а також при змішаному керуванні (ручному та автоматизованому), необхідно проводити тільки після одержання відповідних сигналів по двобічній системі сигналізації працівників, які підтверджують безпеку його пуску на закріплених за ними дільницях. При цьому після першого сигналу передбачається витримка не менше 30 с. Перед пуском устаткування подається другий сигнал тривалістю 30 с. Пускові пристрої механізмів і устаткування необхідно блокувати так, щоб повністю забезпечити дотримання вказаної витримки.

Пускові пристрої механізмів повинні бути обладнані ключем-биркою.

Перелік пускових пристроїв, що повинні бути обладнані ключем-биркою, а також звуковою та світловою сигналізацією, складається керівником структурного підрозділу та погоджується із службою охорони праці підприємства.

4.10. У небезпечних зонах повинні вивішуватися знаки безпеки, які виконані згідно з ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности" (далі - ГОСТ 12.4.026-76), а також написи та плакати про безпечні способи ведення робіт і застережні заходи працівників.

4.11. Місця відбору проб з повітропроводів і газоходів необхідно обладнувати безпечними та огородженими сходами та площадками, що відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів.

4.12. На все технологічне устаткування, у якому використовується газ, необхідно розробляти, погоджувати та затверджувати екологотеплотехнічні карти відповідно до чинних нормативно-правових актів.

4.13. Інструменти та пристосування, що використовуються для обслуговування устаткування, повинні відповідати вимогам безпеки роботи, що виконується.

Використання несправних пристосувань та інструментів не дозволяється.

4.14. На робочих місцях інструменти та пристосування необхідно зберігати у відведених для цього місцях або у спеціальних інструментальних шафах.

4.15. Під час застосування механізованих інструментів і пристосувань необхідно дотримуватися вимог, наведених в експлуатаційній документації завода-виробника.

4.16. Експлуатацію інструменту та пристосувань необхідно проводити відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

4.17. Система змащування тертьових частин механізмів повинна унеможливлювати витікання мастила крізь нещільності. У всіх вузлах устаткування, а також у вузлах, що змащуються часто, за великої їх кількості необхідно використовувати централізовану подачу мастила.

Ручне змащування машин і механізмів дозволяється під час їх повної зупинки або на ходу за наявності спеціальних пристосувань, що забезпечують безпечне виконання цієї операції.

Ручне змащування рухомих частин, а також прибирання під час роботи машин і механізмів не дозволяється.

4.18. Легкозаймисті та горючі рідини, мастильні та обтиральні матеріали, інші хімічні речовини, що застосовуються у технологічних процесах і під час обслуговування машин і механізмів, необхідно зберігати у спеціальній захисній тарі в установлених місцях.

4.19. Температура нагрітих поверхонь апаратів, устаткування, трубопроводів і огорож на робочих місцях не повинна перевищувати 45° C. У разі неможливості з технічних причин забезпечити необхідну температуру поблизу джерел значного променистого та конвекційного тепла необхідно вживати заходів щодо захисту працівників від перегрівання (екранування, водоповітряне душування тощо).

4.20. Рівні вібрації та шуму, що впливають на працівників, повинні відповідати вимогам Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 37 (далі - ДСН 3.3.6.037-99), Державних санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 39 (далі - ДСН 3.3.6.039-99), ГОСТ 12.1.012-90 "ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования", ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности".

4.21. Вентилятори, димососи, повітродувки, рівні шуму яких перевищують допустимі норми, необхідно розташовувати у звукоізолювальних камерах або у звукоізолювальних кожухах (укриттях), обладнувати глушниками шуму з боку всмоктування та нагнітання, а також засобами віброізоляції, що запобігають передачі вібрацій трубопроводам і фундаментам.

4.22. Дробарки, млини, грохоти, вібраційні пресові установки та інше устаткування, що має шумові характеристики, які перевищують граничнодопустимі норми, необхідно оснащувати засобами зниження шуму або розміщувати у звукоізолювальних боксах, або ж ізолювати звукоізолювальними перегородками або екранами.

4.23. Граничнодопустимі значення напруженості та густини потоку енергії електромагнітного поля (далі - ЕМП) на робочому місці працівників, які обслуговують установки, що випромінюють енергію ЕМП, і які зазнають впливу у виробничих умовах ЕМП, а також методи контролю, способи та засоби захисту від впливу ЕМП повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.006-84 "ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля".

4.24. Під час використання природного, попутного, нафтового, штучного, змішаних і зріджених вуглеводневих газів як палива роботи необхідно виконувати відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01.10.97 N 254, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.05.98 за N 318/2758 (далі - НПАОП 0.00-1.20-98).

4.25. Виготовлення, монтаж, ремонт, експлуатація та огляд посудин повинні відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів.

4.26. Улаштування та експлуатація котельних установок повинні відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів.

4.27. Улаштування та експлуатація стаціонарних поршневих і ротаційних компресорів, повітропроводів і газопроводів повинні відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів.

4.28. Резервуари, технологічне устаткування, трубопроводи, зливно-наливні пристрої та інше устаткування, що пов'язане з прийомом, переробкою та переміщенням діелектричних рідин, парів, газів і сипких речовин, необхідно захищати від статичної електрики відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

4.29. Експлуатацію вантажопідіймальних пристроїв необхідно проводити відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.06.2007 N 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N 784/14051 (далі - НПАОП 0.00-1.01-07), а також до технологічних карт на переміщення вантажів і технічних умов на навантажування.

Завантажити