НПАОП 0.00-1.21-07Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів

- забезпечити місце проведення вогневих робіт первинними засобами пожежогасіння, а працівників - ЗІЗ (протигазами, рятувальними поясами, захисними окулярами або щитками);

- безпосередньо керувати роботами й контролювати їх виконання;

- стежити за станом повітряного середовища на місці проведення вогневих робіт, якщо буде потреба, зупинити їх, ужити заходів щодо ліквідації джерела загазованості. Робота може бути відновлена, якщо в повітрі робочої зони концентрація пар вуглеводнів і сірководню не перевищує ГДК;

- організувати контроль повітря робочої зони перед початком робіт і після перерви;

- запобігти можливим осередкам пожежі після закінчення робіт.

7.9.17. У разі заварювання дефектів з утратами металу відповідальний за проведення вогневих робіт додатково зобов'язаний:

- перевірити справність і комплектність устаткування, інструменту і пристроїв для заварювання дефектів з утратами металу;

- не допускати використання спецодягу зі слідами масел, бензину, гасу та інших горючих рідин;

- мати план ліквідації та локалізації аварійних ситуацій й аварій на даній дільниці;

- керувати заварюванням дефектів з утратами металу і контролювати виконання робіт;

- запитувати особисто в чергового диспетчера РНУ (ЦДП) або оператора НПС відомості про тиск перекачуваної нафти на ділянці, яка ремонтується, та впевнитись, що він не перевищує 2 МПа;

- записувати в журнал телефонограм повідомлення чергового диспетчера РНУ (ЦДП) або оператора НПС про встановлення відповідного режиму перекачування, а також дані про початок і закінчення заварювання дефектів з утратами металу на нафтопроводі;

- визначити місця для страхувальників (не менше двох осіб) на бровці траншеї і забезпечити безперервне страхування електрозварника рятувальною мотузкою, яка прив'язана до його запобіжного пояса з хрестоподібними лямками;

- стежити за тиском у нафтопроводі і, у випадку його підвищення понад 2 МПа, негайно вжити заходів щодо припинення заварювання дефектів з утратами металу;

- стежити за тим, щоб під час заварювання дефектів з утратами металу (ремонт нафтопроводу без його підйому) у траншеї не перебували люди, які не пов'язані із заварюванням дефектів з утратами металу, та були припинені всі ремонтні роботи;

- у разі пропалу стінки труби негайно повідомити оператора НПС або чергового диспетчера РНУ (ЦДП) і до приїзду АВБ приступити до проведення робіт з ліквідації ушкодження і гасіння загоряння відповідно до ПЛАС;

- при відновленні заварювання дефектів з втратами металу після перерви перевірити справність устаткування, інструменту та пристроїв і лише при задовільному за результатами аналізу стані повітряного середовища дозволити продовження роботи;

- повідомити особисто оператора НПС або чергового диспетчера РНУ (ЦДП) про завершення заварювання дефектів з утратами металу;

- заповнити журнал зварювальних робіт при капітальному ремонті нафтопроводу.

7.9.18. Під час підготовки до вогневих робіт особи, які видають наряд-допуск, разом з відповідальними за підготовку і проведення цих робіт визначають небезпечну зону, межі якої чітко позначають знаками безпеки і написами, а також перевіряють наявність засобів пожежогасіння на місцях зварювальних робіт.

7.9.19. Дефекти з утратами металу нафтопроводу діаметром 219 - 1220 мм необхідно ремонтувати відповідно до вимог ВБН В.3.1-00013741-07:2007 "Магістральні нафтопроводи. Методи ремонту дефектних ділянок", затверджених наказом Мінпаливенерго України від 23.04.2007 № 205 (далі - ВБН В.3.1-00013741-07:2007).

7.9.20. При заварюванні дефектів з утратами металу нафтопроводу діаметром 219 - 1220 мм температура нафти повинна бути не вище 100° C, а температура навколишнього повітря - не нижче - 40° C.

7.9.21. У місцях заварювання дефектів з утратами металу нафтопроводу необхідно розширити траншею та улаштувати пологий укіс для виходу працівників при аварійній ситуації (не менше двох виходів).

7.9.22. Не дозволяється під час вогневих робіт в котловані (траншеї) виконання будь-яких інших робіт з капітального ремонту нафтопроводу із заміною ізоляції.

7.9.23. При виконанні ремонтно-монтажних робіт зварювальні агрегати повинні встановлюватись із зовнішнього боку обвалування на відстані не менше:

- 20 м від обвалування резервуарів з нафтою;

- 100 м від естакад під час зливання і наливання нафти та 50 м, якщо ці операції не проводять.

На підприємстві вогневі роботи дозволяється проводити при відстані не ближче 20 м від насосних з перекачування нафти, резервуарних парків і окремо розташованих резервуарів з нафтою, від каналізаційних колодязів і стоків, гідравлічних пристроїв, вузлів засувок тільки за нарядом-допуском.

При проведенні операцій з наповнення нафтою вертикальних наземних резервуарів мінімальні відстані до місць проведення вогневих робіт повинні відповідати значенням, наведеним у табл. 2.

Таблиця 2

Швидкість наповнення резервуара,
м3/год. 

7000 

6000 

5000 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

Мінімальна відстань, м 

503 

433 

360 

288 

250 

216 

180 

143 

107 

72 

64 

56 

49 

44 

37 

30 

24 

Примітки:

1. При визначенні мінімальних відстаней коефіцієнт безпеки дорівнює 20.

2. Наведені відстані відповідають швидкості вітру 1 м/с на висоті флюгера H = 10 см. Якщо швидкість вітру більше 1 м/с, то дані таблиці (мінімальну відстань) необхідно помножити на відповідний коефіцієнт, що дорівнює швидкості вітру (у м/с).

3. Мінімально допустима відстань від стінки резервуара, на якій дозволяється вести вогневі роботи, дорівнює 24 м.

7.9.24. Перед проведенням вогневих робіт у резервуарі його необхідно відключити від діючої системи трубопроводів, звільнити від нафти та її залишків, підготувати з урахуванням вимог пункту 4.41 глави 4 розділу V цих Правил і НАПБ В.01.021-97/510.

7.9.25. Різати й зварювати нафтопровід у підвішеному стані не дозволяється.

7.9.26. Під час зварювальних робіт усі інші роботи біля місця зварювання повинні бути припинені.

7.9.27. Пересувні зварювальні установки на час їх пересування необхідно відключати від мережі.

7.9.28. Зварювальні проводи повинні з'єднуватись способом гарячого паяння, зварювання або за допомогою з'єднувальних муфт з ізолювальною оболонкою.

Місця спаяних і зварних з'єднань проводів повинні бути ретельно ізольовані.

7.9.29. Підготовку і атестацію зварників на право виконувати зварювальні роботи в місткостях, апаратах, колодязях необхідно проводити згідно з вимогами Правил атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 19.04.96 № 61, зареєстрованих Міністерством юстиції України 31.05.96 за № 262/1287 (далі - НПАОП 0.00-1.16-96).

Електрозварники повинні мати групу з електробезпеки не нижче II.

7.9.30. Усі електрозварювальні установки повинні мати таблички з інформацією про дату наступного випробування та про належність устаткування. Кисневі, пропанові та ацетиленові рукава та редуктори повинні мати відповідне пофарбування згідно з вимогами чинного законодавства.

7.9.31. Електрозварювальні установки з джерелом змінного і постійного струму, які призначені для зварювання у колодязях, резервуарах, металевих місткостях, а також для зовнішніх робіт, повинні бути оснащені пристроями автоматичного відключення напруги холостого ходу або обмеження її до напруги 12 В з витримуванням часу не більше 0,5 с.

7.9.32. На електрозварювальних установках повинні бути заземлені корпуси та інші металеві неструмопровідні частини устаткування. Крім того, повинно бути передбачено заземлення затискача вторинної обмотки зварювального трансформатора, до якого підключається зворотний провід, що з'єднує зварюваний виріб зі зварювальним трансформатором.

7.9.33. Не дозволяється використовувати як зворотний провід мережі заземлення або занулення проводи та шини первинної комутації розподільних пристроїв, металеві конструкції будівель, комунікацій та технологічне устаткування у вибухонебезпечних зонах.

7.9.34. При виконанні електрозварювальних робіт у вибухонебезпечних приміщеннях і зовнішніх установках зворотний провід повинен бути таким самим, як провід до електродотримача.

7.9.35. Електроустаткування стаціонарних і пересувних зварювальних установок повинно бути у захищеному виконанні.

Обертові частини зварювальних генераторів повинні бути огороджені.

7.9.36. Над зварювальними установками, які знаходяться на відкритому повітрі, повинен бути навіс. За неможливості облаштування навісу електрозварювальні роботи під час дощу або снігопаду необхідно припинити.

7.9.37. Рукава для газового різання й зварювання повинні відповідати вимогам ГОСТ 9356-75 "Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия".

7.9.38. Рукава необхідно берегти від попадання іскор, ударів, впливу високих температур та інших пошкоджень. При укладанні не допускається їх перекручування, сплющування і перегинання.

7.9.39. Не дозволяється приєднувати до рукавів вилки і трійники для живлення кількох пальників, а також користуватися замасленим рукавом.

7.9.40. Довжина рукава не повинна перевищувати 20 м. В окремих випадках, у разі потреби, довжина може бути збільшена з дозволу відповідального за дану роботу.

7.9.41. Необхідно забезпечити контроль якості зварювальних робіт фізичними методами відповідно до вимог ВСН 012-88 "Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть I, часть II (формы документации и правила её оформления в процессе сдачи-приёмки)", затверджених Міннафтогазбудом СРСР, і ВСН 006-88 "Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка", затверджених Міннафтогазбудом СРСР 01.01.89, та радіографічним методом. Використання приладів (джерел іонізуючого випромінювання) для проведення радіографічного контролю має здійснюватись за наявності ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання з дотриманням Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02.12.2002 № 125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за № 978/7266 (НП 306.5.05/2.065-2002), Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2005 № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за № 552/10832 (ДСП 6.177-2005-09-02), та вимог чинного законодавства.

7.9.42. Транспортування і зберігання кисневих та ацетиленових балонів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

7.9.43. Транспортування кисневих і ацетиленових балонів дозволяється тільки на ресорних транспортних засобах, а також на спеціальних ручних візках і носилках.

При безконтейнерному транспортуванні балонів необхідно дотримуватись таких вимог:

- до кінця накрутити запобіжні ковпаки;

- укладати балони в дерев'яні гнізда, оббиті повстю або іншим м'яким матеріалом. Дозволяється застосовувати металеві підкладки із гніздами, обклеєними гумою або іншим м'яким матеріалом;

- прокладати кожний ряд при завантаженні більше одного ряду балонів для запобігання зіткненню їх один з одним. Дозволяється застосовувати як прокладки прядив'яний канат діаметром не менше 25 мм і кільця з гуми товщиною не менше 25 мм;

- укладати балони запобіжними ковпаками в один бік і тільки поперек кузова автомашини та інших транспортних засобів;

- укладати балони допускається в межах висоти бортів автомашини.

7.9.44. У разі зберігання заповнених балонів на відкритих площадках їх необхідно надійно захищати від впливу сонячних променів і атмосферних опадів.

7.9.45. Необхідно запобігати потраплянню масла або жиру на вентилі кисневих балонів та самі балони.

8.1. Експлуатацію, налагодження, монтаж, технічне діагностування і ремонт лінійних, станційних, радіорелейних споруд зв'язку, засобів радіозв'язку та антенно-щоглових споруд уздовж магістральних нафтопроводів, відгалужень, місцевих телефонних мереж необхідно здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства.

8.2. Роботи з обслуговування електроустановок, що живлять устаткування зв'язку, повинні виконуватись згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21-98 і ПУЕ.

8.3. Роботи з будівництва, реконструкції і ремонту ліній зв'язку МН повинні виконуватись з урахуванням вимог Правил охорони магістральних трубопроводів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1747, та інших чинних нормативних документів.

8.4. За наявності на лініях зв'язку сторонньої напруги необхідно повідомити про це керівництво цеху (служби) зв'язку для прийняття рішення про можливість проведення робіт і додаткових заходів безпеки під час їх виконання.

8.5. Для запобігання травмуванню персоналу і пошкодженню устаткування зв'язку високою напругою, що виникає від грозових розрядів або від індуктивного впливу ЛЕП, лінії зв'язку повинні бути обладнані захисними пристроями відповідно до вимог чинного законодавства.

8.6. Не допускається під час грози або в разі її наближення проведення будь-яких робіт на лінійних спорудах зв'язку.

8.7. Не допускається виконання робіт на повітряних лініях зв'язку та антенно-щоглових пристроях при швидкості вітру 1 м/с і більше. Допускається, як виняток, виконання робіт з ліквідації аварій. У разі низьких температур роботи повинні виконуватись не менше ніж двома працівниками, при цьому необхідні перерви для їх зігрівання.

8.8. У вибухонебезпечних приміщеннях установлення устаткування зв'язку допускається тільки у вибухозахищеному виконанні.

8.9. У вибухонебезпечних зонах дозволяється використовувати будь-які засоби зв'язку лише у вибухозахищеному виконанні.

8.10. Засоби зв'язку для виклику диспетчера і пожежної команди повинні бути постійно справними; у разі пошкодження - негайно замінятися на резервні, а несправні - ремонтуватися. Працездатність засобів зв'язку повинна систематично перевірятися.

8.11. Біля телефонних апаратів, розташованих у виробничих приміщеннях основних об'єктів МН, повинна бути інформація про порядок виклику аварійних служб, швидкої допомоги і відповідних посадових осіб.

9.1. Наявні на об'єктах магістральних нафтопроводів системи контролю, телемеханіки, реєстрації, автоматики, протиаварійного та протипожежного захисту необхідно експлуатувати згідно з вимогами чинних нормативних документів, а також експлуатаційної документації підприємств-виробників цього устаткування.

9.2. За правильністю експлуатації систем контролю, телемеханіки, реєстрації, автоматики та протиаварійного захисту повинен установлюватись контроль.

9.3. На час заміни елементів систем контролю, телемеханіки, реєстрації, автоматики, протиаварійного та протипожежного захисту повинні передбачатись заходи і засоби, що забезпечують безпечне проведення процесу в ручному режимі.

9.4. Не допускається експлуатація технологічного устаткування з несправними або незадіяними системами контролю, телемеханіки, реєстрації, автоматики, протиаварійного та протипожежного захисту.

9.5. Розміщення систем контролю, телемеханіки, реєстрації, автоматики, протиаварійного та протипожежного захисту слід здійснювати в зручних і безпечних для їх обслуговування місцях, де відсутні фактори, що впливають на дієздатність систем (вібрація, технологічні забруднення тощо). При цьому необхідно передбачати заходи і засоби демонтажу систем і їх елементів без розгерметизації устаткування і трубопроводів.

9.6. Запірна арматура та виконавчі механізми систем контролю, телемеханіки, реєстрації, автоматики, протиаварійного та протипожежного захисту технологічних процесів після ремонту повинні проходити періодичні випробування на швидкодію, міцність та щільність закриття з оформленням актів або записом у паспорті, журналі.

Періодичність випробувань визначається експлуатаційною документацією на устаткування.

9.7. При виконанні робіт з монтажу, налагоджування, ремонту, регулювання і випробування систем контролю, телемеханіки, реєстрації, автоматики, протиаварійного та протипожежного захисту не допускається іскроутворення.

9.8. Засоби контролю, телемеханіки, реєстрації, автоматики, протиаварійного та протипожежного захисту, зв'язку і оповіщення, що виводяться в ремонт чи налагодження, повинні замінюватися на ідентичні за всіма параметрами.

Для всіх вибухонебезпечних технологічних процесів слід застосовувати автоматизовані системи керування технологічними процесами з елементами самодіагностування та автоматичним уключенням резерву.

9.9. Періодичність повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки визначається графіком, погодженим з лабораторіями Держспоживстандарту України і затвердженим керівництвом філії або підприємства (виробничого підрозділу).

Не дозволяється експлуатація засобів вимірювальної техніки, що не пройшли в установленому порядку повірки (калібрування).

9.10. Засоби автоматизації, що використовуються за ПЛАС, повинні бути виділені і позначені за місцем їх розміщення в технологічному регламенті та інструкціях.

9.11. Системи контролю, телемеханіки, реєстрації, автоматики та протиаварійного захисту маркуються з нанесенням відповідних написів, що чітко відображають їх функціональне призначення, величини установок захисту, критичні значення контрольованих параметрів.

9.12. Для вибухонебезпечних технологічних об'єктів повинна передбачатись аварійна сигналізація за значеннями параметрів, що визначають вибухонебезпечність об'єктів.

9.13. Виконавчі механізми систем протиаварійного захисту, крім покажчиків крайніх положень безпосередньо на цих механізмах, повинні мати пристрої, що дозволяють виконувати сигналізацію крайніх положень у приміщенні керування.

9.14. Електроустаткування, яке входить до систем контролю, телемеханіки, реєстрації, автоматики та протиаварійного захисту, повинно бути заземлено згідно з вимогами ПУЕ та НПАОП 40.1-1.32-01.

9.15. Електропристрої систем контролю, телемеханіки, реєстрації, автоматики та протиаварійного захисту, які встановлюються у вибухо- та пожежонебезпечних приміщеннях (зонах), повинні бути у вибухозахищеному виконанні. Експлуатація і ремонт електроапаратури повинні виконуватись згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 40.1-1.32-01, Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 06.10.97 № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.01.98 за № 11/2451 (далі - НПАОП 40.1-1.01-97), та інших нормативно-технічних документів.

9.16. Допускається розкриття будь-якого вибухозахищеного апарата або приладу, установленого у вибухонебезпечному приміщенні (зоні), після зняття напруги з його струмопровідних частин, а в апаратах і приладах з елементами, які нагріваються у процесі роботи, після зменшення їх температури нижче безпечної для спалахування газоповітряної суміші. Не допускається перевірка електричних частин систем контролю, телемеханіки, реєстрації, автоматики та протиаварійного захисту у вибухонебезпечних зонах тестером, мегомметром та іншими приладами у звичайному виконанні.

9.17. За герметичністю вибухозахищених оболонок і ущільнень ввідних пристроїв, апаратури, приладів, апаратів повинен бути організований періодичний нагляд. Не допускається експлуатація вибухозахищених апаратів, приладів та апаратури з ослабленими елементами ущільнень.

Не допускається установлення додаткових прокладок в ущільненнях, якщо це не передбачено їх конструкцією або інструкцією з експлуатації.

Не дозволяється заміняти параметри вибухозахисту, кріпильний і ущільнювальний матеріал іншим матеріалом, який не відповідає вимогам підприємства-виробника.

9.18. Не допускається сумісне установлення в щитах місцевої автоматики приладів, до яких підводиться горюче або вибухонебезпечне середовище, параметри якого вимірюються (навіть через розділювальну рідину), та електричних КВПіА (з їх живленням) у невибухозахищеному виконанні.

9.19. Не дозволяється введення імпульсних трубок з горючими газами і рідинами в приміщення операторних КВПіА. При цьому імпульс, параметри якого вимірюються, повинен подаватись по імпульсній трубці, що заповнена негорючими, незамерзаючими рідинами через розділювальні посудини. За рівнем рідини в посудинах і герметичністю автоматичних відсікальних пристроїв у них повинен бути організований періодичний контроль. Не допускається експлуатація розділювальних посудин з рівнем рідини в них, зниженим порівняно з нормальним. Після демонтажу вимірювального приладу на вільному кінці імпульсної трубки повинна бути встановлена заглушка (пробка), розрахована на максимальний робочий тиск.

9.20. Застосування КВПіА з ртутним заповненням повинно бути максимально обмежено.

9.21. Продування імпульсних трубок на діючих установках (агрегатах, об'єктах тощо) необхідно виконувати тільки з дозволу відповідальної особи за безпечну експлуатацію установки (агрегату, об'єкта тощо) з попереднім виконанням відповідних заходів безпеки. Горючі рідини необхідно зливати в спеціальні ємності для продування.

9.22. Манометри та інші контрольно-вимірювальні прилади повинні бути встановлені так, щоб їх покази були добре видні з робочих місць, і мати червону лінію на шкалі поділок, яка відповідає граничнодопустимому тиску в посудині.

9.23. Кузов і устаткування пересувної лабораторії КВПіА, а також устаткування, яке випробовується, повинні бути заземлені дротом з гнучкого мідного провідника із перерізом не менше 10 мм2.

Не допускається використання для заземлення лабораторії жил заземлення силового кабелю живлення.

Завантажити