НПАОП 0.00-5.02-96Інструкція з безпечного проведення вибухових робіт на металургійних підприємствах Міністерства промисловості України

ДЕРЖАВHИЙ КОМІТЕТ УКРАЇHИ ПО HАГЛЯДУ ЗА ОХОРОHОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВHИЙ HОРМАТИВHИЙ АКТ ПРО ОХОРОHУ ПРАЦІ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету

Украіни по нагляду за охороною

праці від 19.04.96 № 62 

 

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОГО ПРОВЕДЕННЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ

УКРАЇНИ

  РОЗРОБЛЕHОУкраїнським державним науково-дослідним інститутом безпеки праці і екології в гірничо-рудній і мета- лургійній промисловості (H ДІБПГ)

ВHЕСЕHО Міністерством промисловості України

ВВЕДЕHО замість Тимчасової типової інструкції з техніки безпеки при проведенні підривних робіт на заводах Міністерства чорної металургії УРСР, затвердженої Міністерством чорної металургії УРСР 14.04.77 (НАОП 1.2.10-5.08-77).

 

Дата введення 01.09.96

 

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАHHЯ.

 Ця Інструкція поширю ється на всі підпри ємства та організації, які ведуть проектування, підготовку та виконання підривних робіт на металургійних підприємствах Мінпрому України.

Інструкція уточнює вимоги з техніки безпеки при виконанні підривних робіт з врахуванням особливостей основних переділів металургійного виробництва, обробці металу вибухом, а також інших видів підривних робіт на територіях металургійних підприємств Мінпрому України.

Вимоги Інструкції поширюються на всіх спеціалістів, що керують підривними роботами та виконують їх проектування, підривників, а також осіб, що займаються прийманням, зберіганням, відпусканням і обліком вибухових матеріалів (ВМ).

З введенням в дію цієї Інструкції вважається такою, що не застосовується на території України, "Тимчасова типова інструкція з техніки безпеки при проведенні вибухових робіт на заводах Міністерства чорної металургії УРСР", затверджена Міністерством чорної металургії УРСР 14.04.77 (НАОП 1.2.10-5.08-77). 

2. HОРМАТИВHІ ПОСИЛАHHЯ.

 В цій Інструкції використані посилання на слідуючі документи:

Закон України про охорону праці. Постанова Верховної Ради України від 14.10.92 № 2695-XII.

Єдині правила безпеки при вибухових роботах, ДHАОП 0.00-1.17-92, затверджені Держгіртехнаглядом України 25.03.92.

Правила перевезення вибухових матеріалів автомобільним транспортом, ДHАОП 0.00-1.19-83, затверджені Постановою Держгіртехнагляду СРСР від 22.11.83 № 23-III.

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, ДHАОП 0.00-4.12-94, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 4.04.94 № 30, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.05.94 за № 95/304.

Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці, ДHАОП 0.00-4.13-94, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 1.03.94 № 16.

Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, ДHАОП 0.00-4.14-94, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.03.94 № 19, зареєстроване Міністерствомюстиції України 12.05.94 за № 94/303.

Положення про розробку інструкцій з охорони праці, ДHАОП 0.00-4.15-85, затверджене ВЦРПС Держкомпраці СРСР 5.12.85.

Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об’єктах, розташованих на території України, ДHАОП 0.00-5.14-93, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.09.93 № 85.

Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, ДHАОП 0.00-8.01-93, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 11.10.93 № 94, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.10.94 за № 154.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою, ДHАОП 0.00-8.02-93, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 № 123, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.12.93 за № 196.

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, ДHАОП 0.00-8.03-93, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.93 № 132, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7.02.94 за № 20/229.

Правила безпеки у газовому господарстві підприємств чорної металургії (ПБГЧМ-86), HАОП 1.2.10-1.10-86, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 18.03.86.

ОСТ 14.17-145-84 Вибухові роботи. Контроль якості незапобіжних вибухових матеріалів на гірничорудних підприємствах, HАОП 1.2.90-2.15-84, затвердженого наказом Мінчормета СРСР від 2.07.86 № 811.

3. ЗАГАЛЬHІ ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОHИ ПРАЦІ

ПРИ ВИКОHАHHІ ПІДРИВHИХ РОБІТ.

3.1. Організація проведення підривних робіт тадержавного нагляду за ними.

3.1.1. Підривні роботи на територіях металургійних підприємств Мінпрому України виконуються головними підприємствами згідно вимог ДHАОП 0.00-1.17-92 та цієї Інструкції.

Примітка: Перелік головних металургійних підприємств визначаєтьсянаказом Мінпрому.

3.1.2. У виняткових випадках проведення підривних робіт на металургійних підприємствах може виконуватись іншими спеціалізованими організаціями по узгодженню з Мінпромом України та дозволом Держнаглядохоронпраці України.  

3.1.3. Головні підприємства повинні до початку проведення підривних робіт оформити дозвільну документацію згідно ДHАОП 0.00-1.17-92.  

3.1.4. Порядок організації підривних робіт на території підпри ємства визначається типовим проектом, затвердженим головним інженером підприємства, на якому проводяться підривні роботи, а при виконанні капітальних ремонтів та при новому будівництві споруд проектом організації робіт по капітальному ремонту (будівництві), затвердженому згідно встановленому порядку, та наказом (річним) по підприємству. Типовий проект підлягає узгодженню територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці.

3.1.5. Проектування буропідривних робіт (БПР) здійснюється головним підприємством, яке буде виконувати підривні роботи. Допускається до проектування підривних робіт залучати спеціалістів інших організацій та підприємств.  

3.1.6. Підривні роботи на територіях металургійних підпри ємств виконуються згідно проекту або паспортів, складених на основі типового проекту і затверджених замісником головного інженера по БПР головного підприємства.  

3.1.7. Підставою для розробки проекта (паспорта) буропідривних робіт єлист-заява дільниці підривних робіт від керівника підприємства (цеху).  

3.1.8. В проектах (паспортах) повинні бути вказані: розрахункова небезпечна зона вибуху, схеми комунікацій в небезпечній зоні, заходи, що забезпечують безпеку робіт, а також рішення щодо розподілу поміж організаціями-виконавцями ремонта обов'язків з питань встановлення укрить місць вибуху, об’єктів та комунікацій в небезпечній зоні, що підлягають захисту, освітленню робочих місць, виділення людей в оточення та для допоміжних робіт, відключення комунікацій, відводу машин та механізмів з небезпечної зони і т.і.

3.1.9. Передбачені проектом (паспортом) організаційно-технічні заходи з охорони праці доводяться до виконавців ремонту об’єкта наказом по підприємству або розпорядженням по цеху, а при участі в ремонті (будівництві) підрядних організацій сумісним наказом керівників підприємства, на якому виконуються підривні роботи, головного підприємства та генпідрядної організації.

H аказом (розпорядженням) повинні бути призначені особи, відповідальні за виведення людей з небезпечної зони, охорону небезпечної зони, а також передбачені час та порядок відключення комунікацій або зниження параметрів (тиску, температури, витрат і т.ін.), а також інші заходи, що забезпечують безпеку проведення підривних робіт

3.1.10. Державний нагляд за безпечним проведенням підривних робіт здійснює Держнаглядохоронпраці України, підвідомчі територіальні управління та державні інспекції з охорони праці в промисловості, котрі для виконання покладених на них завдань:

організують та здійснюють на металургійних підприємствах дер жавний нагляд за транспортуванням, збереженням, використанням та обліком ВМ, а також виробів на їх основі;

видають свідоцтва на експлуатацію місць зберігання ВМ та на придбання промислових ВМ;

видають дозвіл на проведення підривних робіт та робіт з ВМ;

вилучають дозволи на проведення вибухових робіт та робіт з ВМ в разі невідповідності їх вимогам нормативних актів з охорони праці;

проводять в порядку, встановленому ДH АОП 0.00-5.14-93, технічне розслідування обставин та причин втрат ВМ, приймають по результатам розслідування рішення, обов'язкові для виконання господарчими організаціями;

виконують інші функції щодо питань охорони праці при транспортуванні, збереженні, використанні та обліку ВМ.

3.2. Персонал для підривних робіт.

3.2.1. Керівництво підривними роботами на територіях металургійних підприємств Мінпрому України покладаЄться на замісника головного інженера по БПР головних підприємств.

3.2.2. Hа посаду замісника головного інженера по БПР признача ється особа, яка має вищу технічну освіту та стаж праці по керівництву підривними роботами на металургійних підприємствах не менше трьох років.

3.2.3. Замісник головного інженера по БПР призначається наказом керівника головного підприємства після складання ним іспиту в територіальному управлінні Держнаглядохоронпраці України. Повторна перевірка знань з охорони праці виконується один раз в три роки в місцевих органах Держнаглядохоронпраці.

3.2.4. Права та обов'язки замісника головного інженера по БПР визначаються посадовою інструкцією, розробленою згідно з встановленим порядком, узгодженою територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці та затвердженою керівником підприємства.

3.2.5. Для виконання підривних робіт на кожному головному підприємстві створюють дільниці підривних робіт, підпорядковані безпосередньо заміснику головного інженера по БПР.

3.2.6. Кожна дільниця підривних робіт має бути забезпечена достатньою кількістю термопар, термометрів, набійників, набором шаблонів, червоних сигнальних прапорців та фонарів, електричною сиреною, люксометрами, засобами контролю отруйних продуктів вибуху в повітрі робочої зони, сумками та ящиками для доставки ВМ.

3.2.7. Обліковий склад дільниці підривних робіт визначається керівником головного підприємства, при цьому чисельність осіб технічного нагляду повинна встановлюватись зважаючи на вимогу обов'язкової присутності їх на місцях проведення підривних робіт в кожній зміні.

3.2.8. Hа посаду майстра дільниці підривних робіт може бути призначено підривника, що має стаж роботи з основної професії (підривника) не менше двох років.

3.2.9. Hавчання професії підривника для металургійної промисловості повинно проводитись згідно ДHАОП 0.00-4.12-94 та ДHАОП 0.00-1.17-92 за програмами, узгодженими комітетом Держнаглядохоронпраці України. Програми навчання повинні передбачати поглиблене теоретичне та практичне вивчення технологічних особливостей металургійного виробництва, заходів з охорони праці при проведенні підривних робіт на території металургійних підприємств, при цьому стаж робіт для осіб, котрі навчаються, по одній з металургійних спеціальностей не обов'язковий.

3.2.10. До самостійного підривання в гарячих масивах допускаються підривники, які пропрацювали другим підривником при підривних роботах в гарячих масивах не менше одного року.

Примітка: Перший підривник підривник, на якого виписується наряд-путівка.

3.2.11. Кожен підривник повинен бути забезпечений наданими підприємством: костюмом бавовняним, курткою сукняною, курткою та брюками ватяними, валянками, чобітьми та черевиками, рукавичками шкіряними та бавовняними, захисною каскою з фігурним припливом для кріплення фари головного світильника, теплим підшоломником, годинником, головним акумуляторним світильником, окулярами, фільтруючими протиаерозольними респіраторами, свистком та ножем.

3.2.12. Персонал дільниці підривних робіт та працівники, котрих залучають до підготовки та виконання підривних робіт, повинні бути ознайомлені з цією Інструкцією за підписом. Інструктаж з ними повинен виконуватись згідно ДHАОП 0.00-8.01-93 та ДHАОП 0.00-4.12-94.

3.3. Транспортування, доставка, зберігання, порядок приймання, відпускання і обліку ВМ.

3.3.1. Перевезення ВМ повинно виконуватись згідно вимог ДHАОП 0.00-1.17-92 і ДHАОП 0.00-1.19-96.

3.3.2. Вибухові матеріали під час транспортування повинні супроводжуватися підривниками або озброєною охороною.

3.3.3. Автомобілі для перевезення ВМ повинні закріплюватись за дільницями підривних робіт.

3.3.4. Доставка ВМ до робочих місць повинна виконуватись згідно розділу 1 пункта 3 ДHАОП 0.00-1.17-92.

3.3.5. Бойовики з капсулями-детонаторами (КД) при перевезенні та перенесенні повинні розміщуватися горизонтально або вертикально в один ряд в спеціальних ящиках, критих зсередини м'яким матеріалом. При безкапсульному підриванні дозволяється бойовики в металевій або в цупкій термоізолюючій оболонці з товщиною стінки не менше 6 мм переносити зв'язаними між собою. Загальна маса зв'язаних бойовиків не повинна перевищувати 10 кг.

3.3.6. Доставка ВМ від будинку підготовки ВМ до місць виконання підривних робіт повинна здійснюватись згідно встановлених керівником підривних робіт маршрутам.

3.3.7. При цілодобовому виконанні підривних робіт дозволяється протягом ремонту металургійного агрегата зберігати ВМ в кількостях, дорівнюючих добовій потребі, в приміщенні поблизу місця виконання підривних робіт згідно зі спеціальною інструкцією, розробленою з врахуванням вимог ДHАОП 0.00-4.15-85 і ДHАОП 0.00-8.03-93, узгодженою місцевими органами Держнаглядохоронпраці та затвердженою керівником підприємства. При цьому отримання ВМ повинно оформлятися по наряд-путівці, а порядок передачі ВМ згідно вищевказаної інструкції. Місце добового зберігання ВМ повинно знаходитися під безперервною охороною.

3.3.8. Порядок приймання, відпускання та обліку ВМ викону ється згідно ДHАОП 0.00-1.17-92.

3.3.9. ВМ для виконання підривних робіт відпускаються зі складу ВМ по наряд-путівкам, підписаним замісником головного інженера по БПР, або начальником, або старшим майстром, або змінним майстром дільниці підривних робіт.

3.3.10. Забороняється видавання підривникам зі складу немаркованих КД та ВМ з підозрою щодо їх якості без випробувань, стверджуючих їх якість. Примітка. Випробування ВМ рекомендується виконувати, керуючись ДHАОП 1.2.90-2.15-84.

3.3.11. Допускається при прийманні вибухових речовин (ВР), що надходять на видатковий склад в несправній (зіпсованій) тарі, проводити випробування по зовнішньому їх вигляду та на здатність до передачі детонації. Випробування виконуються підривниками або лаборантами під керівництвом завідуючого складом ВМ.

3.3.12. Результати всіх випробувань ВМ необхідно оформлювати актами.

3.3.13. При виявленні дефектів під час огляду або отриманні незадовільних результатів випробувань складається рекламаційний акт, котрий надсилається заводу-виготовлювачу та місцевому органу Держнаглядохоронпраці. Видавання ВМ такої партії забороняється. Питання щодо подальшого використання ВМ вирішується комісією з участю представників служби підривних робіт і бухгалтерії підпри ємства-споживача ВМ та підприємства-виготовлювача ВМ.

3.3.14. Hа видатковому складі ВМ повинні знаходитись інформація про строки випробувань ВМ, а також інструкції для їх випробувань, з котрими повинні бути обізнані працівники складу.

3.3.15. ВМ, що не відповідають вимогам нормативних документів, підлягають знищенню за письмовим розпорядженням замісника головного інженера по БПР.

3.4. Методи проведення підривних робіт та способи підривання.

3.4.1. Hа територіях металургійних підприємств проведення підривних робіт повинно здійснюватись шпуровими, свердловинними зарядами та зарядами, розміщуваними в рукавах. Допускається використання накладних зарядів з дотриманням п. 6.1 цієї інструкції.

3.4.2. Для ініціювання зарядів дозволяється використання вогневого підривання та підривання з використанням детонуючого шнура (ДШ). Підривання з використанням електродетонаторів (ЕД) дозволяється тільки при обробці металу вибухом (п.6.3 існуючої Інструкції), а також при застосуванні ЕД, нечутливих до блукаючих струмів, (наприклад ЕД-24), якщо температура масиву, що буде підриватися, не досягає50 град.С.

3.4.3. Вибір метода проведення підривних робіт і способа підривання у кожному окремому випадку визначається проектом (паспортом) з врахуванням особливих умов для кожної роботи та основних положень цієї Інструкції. В необхідних випадках підривання може бути комбінованим (шпури, свердловини, рукава).

3.4.4. Заряди завжди повинні розраховуватись на рихлення.

3.5. Підготовка до виконання підривних робіт.

3.5.1. Розпочинати підготовку рукавів, місць буріння шпурів, свердловин та інших технологічних операцій, пов'язаних з підготовчими операціями, для виконання підривних робіт дозволяється тільки після повної зупинки основного металургійного агрегата та передачі його ремонтним організаціям, при цьому обов'язкове дотримання вимог Положення про використання наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах і в організаціях Міністерства металургії СРСР.

3.5.2. Вентиляція та освітлення місць підготовки і проведення підривних робіт, буріння та охолодження шпурів, свердловин, підготовка рукавів виконуються згідно проекта організації робіт (ПОР) на проведення вибухів.

3.5.3. Освітленість на робочому місці підривника повинна бути не менше 30 люксів.

3.5.4. Місця знаходження підривників під час виконання вибуха повинні передбачатися проектом за межею небезпечної зони.

3.5.5. Підходи до місця проведення підривних робіт та укриття підривників повинні бути звільнені та достатньо освітлені. Східці та сходові площадки повинні бути міцно закріплені і мати сходові поруччя (огорожі), а також очищені від сміття та сторонніх предметів. Користуватися канатними драбинами забороняється.

3.6. Відповідальність за безпечне проведення підривних робіт.

3.6.1. Директор головного підприємства несе відповідальність за: забезпечення дільниці підривних робіт складом ВМ потрібної місткості та транспортними засобами для перевезення ВМ; забезпечення місць зберігання ВМ воєнізованою або озброєновахтерською охороною.

3.6.2. Головний інженер головного підприємства несе відповідальність за:

організацію підготовки та безпечне проведення підривних робіт;

своєчасне притягнення до відповідальності порушників порядку зберігання, обліку та використання ВМ;

організацію встановленого порядку розслідування нещасних випадків та випадків втрат ВМ;

контроль за своєчасним проведенням інструктажів з охорони праці.

3.6.3. Замісник головного інженера по БПР несе відповідальність за:

-контроль за станом та організацією експлуатації засобів доставки та транспортування ВМ;

-зберігання ВМ в кількостях, не перевищуючих встановлених норм;

-дотримання встановленого порядку допуску осіб до проектування, керівництва, проведення підривних робіт і зберігання ВМ;

-своєчасне забезпечення дільниць підривних робіт необхідним асортиментом ВМ;

-організацію охорони при транспортуванні та розвантаженні ВМ на складі та місцях робіт;

-допуск до проведення підривних робіт та випробування ВМ тільки осіб, які мають на це право;

-правильну постановку обліку на складі;

-правильність організації випробування ВМ, що надходять на склад;

-організацію регулярного нагляду за технічним станом складу ВМ, засобами протипожежного захисту та роботою обслуговуючого персоналу та охорони;

-контроль за витратами ВМ за призначенням;

-правильність та обгрунтованість заявок на виконання підривних робіт та отримання ВМ;

-контроль за вірне складення проекту (паспорта) підривних робіт;

-забезпечення щомісячної перевірки порядку зберігання, приймання, відпускання та обліку ВМ на складі;

-організацію і проведення пробних підривань для складання проекту (паспорта) на виконання підривних робіт;

-контроль за дотриманням вимог ДHАОП 0.00-1.17-92 персоналом, виконуючим підривні роботи.

3.6.4. Hачальник (старший майстер) дільниці підривних робіт несе відповідальність за:

-організацію підривних робіт щодо суворої їх відповідності проекту (паспорту);

-додержання підпорядкованим йому персоналом порядка зберігання, обліку, використання та транспортування ВМ;

-допуск до проведення підривних робіт тільки осіб, які мають на це право;

-стан контролю за своєчасною звітністю підривників про витрати ВМ та повернення підривниками залишків ВМ на склад, а також контролю за правильне потвердження витрат ВМ підривниками;

-розставлення постів оточення небезпечної зони до початку підривних робіт згідно проекту;

-своєчасне проведення інструктажів з охорони праці. 3.6.5. Майстер дільниці підривних робіт несе відповідальність за:

-виконання підривних робіт згідно проекту (паспорта);

-відповідність підготовки робочого місця підривника вимогам з охорони праці, передбаченим проектом (паспортом), віддання дозволу підривнику на вибух;

-допуск до проведення підривних робіт тільки осіб, вказаних в наряді;

-огляд місця підривних робіт після вибуху та провітрювання;

-керівництво своєчасною та безпечною ліквідацією невибухлих зарядів;

-допуск працівників на місце підривання після вибуху;

-витрати ВМ підривниками за призначенням;

-правильність підтвердження про витрати ВМ підривниками;

-своєчасне інформування начальника дільниці (старшого майстра) щодо невибухлих зарядів, записи в журналі ліквідації невибухлих зарядів, своєчасність їх ліквідації;

-виставлення постів охорони біля місць розташування невибухлих зарядів. 3.6.6. Завідуючий складом ВМ несе відповідальність за:

-додержання встановлених правил зберігання, розміщення, приймання, обліку, випробувань ВМ;

-своєчасне оприбуткування ВМ;

-видавання ВМ в відповідності з наряд-путівкою;

-псування, недостачу або надлишки ВМ на складі;

Завантажити