НПАОП 0.00-1.03-02Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

в) стан канатів та їх кріплення. Бракування сталевих канатів проводиться згідно з вимогами додатку 10;

г) стан заземлення електричного вантажопідіймального крана чи машини (крім стрілових самохідних кранів) і стан ізоляції електропроводки з визначенням їх опору у відповідності з вимогами ДНАОП 0.00-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”;

д) відповідність маси противаги та баласту у кранів стрілового типу даним, зазначеним у паспорті;

е) стан кранової колії та відповідність її вимогам даних Правил із проведенням вимірювання відхилень елементів кранової колії від проектного положення в плані та по висоті, відповідно додатку 2;

ж) фактична відстань між гаковою підвіскою та упором після спрацьовування кінцевого вимикача та зупинки механізму підіймання;

и) стан ходових коліс, елементів гальм, барабанів, блоків, осей,деталей їхкріплення, а також елементів підвіски стріли у стрілових кранів.

Граничні норми бракування елементів вантажопідіймального крана чи машини зазначаються в настанові з експлуатації. За відсутністю в настанові відповідних норм бракування елементів проводиться відповідно до рекомендацій, наведених у додатку 11.

Під час перевірки справного стану вимикача блокування люка необхідно впевнитись у відсутності напруги на тролеях крана.

Роботи, передбачені підпунктами а), б), г), д) цього пункту, можуть бути проведені до технічного огляду. В цьому випадку результати перевірки оформляються актом, підписаним особою, яка проводила перевірку.

Перевірку стану металоконструкцій, гаків, ходових коліс та канатів допускається проводити із застосуванням прийнятих в Україні методів неруйнівного контролю.

   1. Статичне випробування вантажопідіймальних кранів і машин (крім кранових підйомників і лебідок для підіймання людей) проводиться навантаженням, що на 25 % перевищує їх вантажопідіймальність  , і має на меті перевірку міцності вантажопідіймального крана чи машини та міцності окремих їх елементів, а для стрілових кранів - також перевірку вантажної стійкості.

   2. Статичне випробування мостового крана, а також пересувного консольного проводиться таким чином. Кран встановлюється над опорами кранових колій або в положення, яке відповідає найменшим згинальним навантаженням на кранову колію, а його візок (візки) - в положення, яке відповідає найбільшому прогину. Випробувальний вантаж підіймається на висоту 200-300 мм з витримкою в такому положенні протягом 10 хвилин. Допускається захоплювати частину випробувального вантажу, маса якого має бути не меншою вантажопідіймальності крана, підіймати його на висоту 200-300 мм, а потім доводити навантаження до необхідного шляхом додавання решти випробувального вантажу з витримкою в такому положенні протягом 10 хвилин. По закінченні 10 хвилин вантаж опускається, після чого перевіряється відсутність залишкової деформації моста крана. За наявності залишкової деформації, яка є наслідком випробування крана вантажем, кранне дозволяється допускати до роботи до з’ясування спеціалізованою організацією причин деформації та можливості подальшої його роботи.

Статичне випробування козлового крана і мостового перевантажувача проводиться так само, як і мостового, але за наявності у крана консолей відсутність залишкової деформації перевіряється як за умови встановлення візка між опорами крана, так і при встановленні його у крайніх робочих точках консолей.

   1. Випробування нововиготовлених кранів стрілового типу, що мають механізм для зміни вильоту стріли або змінне стрілове обладнання, проводиться виробником на одній або декількох вантажних характеристиках на вильотах, які відповідають найбільш напруженому стану механізмів, металоконструкцій, канатів і найменшій стійкості крана.

Вантажні характеристики та виліт під час випробування, зазначаються в технічних умовах. Елементи змінного стрілового обладнання, що не були випробувані на вантажопідіймальному крані, підлягають випробуванню на стенді.

   1. Випробування крана стрілового типу, який має одну або декілька вантажних характеристик, під час повного технічного огляду проводиться в положенні, що відповідає найбільшій вантажопідіймальності крана. Після встановлення на кран отриманого від виробника змінного стрілового обладнання випробування проводиться в положенні, що відповідає найбільшій вантажопідіймальності крана на цьому обладнанні.

Випробування вантажопідіймальних кранів, які мають змінне стрілове обладнання, може проводитися з установленим для роботи обладнанням. Випробування кранів стрілового типу, які не мають механізму зміни вильоту (стріла підтримується розтяжкою), проводиться на встановленому на момент випробування вильоті. З цим же вильотом за умови задовільних результатів технічного огляду дозволяється подальша робота крана.

   1. Під час статичного випробування кранів стрілового типу стріла встановлюється відносно ходової платформи в положення, що відповідає найменшій стійкості крана, і вантаж підіймається на висоту 100-200 мм.

Кран вважається таким, що витримав випробування, якщо протягом 10 хвилин піднятий вантаж не опуститься на робочу площадку, а також не буде виявлено тріщин, залишкових деформацій та інших пошкоджень в металоконструкціях і механізмах крана.

   1. Динамічне випробування вантажопідіймальних кранів і машин проводиться вантажем, що на 10 % перевищує їх вантажопідіймальність, і має на меті перевірку дії механізмів вантажопідіймального крана чи машини та їх гальм. Під час динамічного випробування проводиться повторне підіймання та опускання вантажу, а також перевірка дії всіх інших механізмів вантажопідіймального крана чи машини.

   2. У вантажопідіймального крана чи машини, обладнаних двома і більше механізмами підіймання, має бути випробуваний кожний механізм. Маса вантажу для статичного та динамічного випробування цих вантажопідіймальних кранів і машин має визначатися в залежності від умов роботи механізмів (роздільна, спільна).

   3. У тих випадках, коли вантажопідіймальний кран встановлений тільки для підіймання та опускання вантажу (підіймання затворів на гідроелектростанції), динамічне випробування може бути проведено без пересування самого вантажопідіймального крана або його візка.

   4. Статичне та динамічне випробування кранів мостового типу, призначених для обслуговування гідро- і теплоелектростанцій та підстанцій, можуть проводитися за допомогою спеціальних пристроїв, що дозволяють створити випробувальне навантаження без застосування вантажу, у відповідності з програмою та методикою випробувань, розробленою спеціалізованою організацією.

За допомогою пристрою проводять динамічне випробування механізму підіймання під навантаженням у межах не менше одного оберту барабана. Випробування під навантаженням механізму пересування не обов’язкове.

   1. Випробування вантажопідіймального крана, який має декілька змінних вантажозахоплювальних органів, проводяться з тим вантажозахоплювальним органом, що встановлений на момент випробування. Випробування магнітних і грейферних кранів проводяться з навішеним відповідно магнітом або грейфером.

   2. Якщо за умовами виробництва немає необхідності використовування вантажопідіймального крана (крім стрілового самохідного) за номінальною вантажопідіймальністю, то під час повного технічного огляду дозволяється проводити випробування вантажопідіймального крана, з урахуванням зниженої вантажопідіймальності.

У цьому випадку в паспорті має бути зроблений запис про те, що вантажопідіймальність крана знижена. Відповідні зміни вносяться до встановленої на крані таблички та до інструкції машиніста крана.

   1. Результати технічного огляду та строк наступного огляду вантажопідіймального крана чи машини записуються до їх паспорта особою, що його проводила.

Після проведення повного технічного огляду змонтованих вантажопідіймального крана чи машини записом у паспорті має підтверджуватися, що вантажопідіймальний кран або машина змонтовані та встановлені у відповідності з вимогами цих Правил, настанови з експлуатації та (або) інструкції з монтажу, пуску і обкатці та витримали випробування.

Записом у паспорті діючого вантажопідіймального крана чи машини, що були піддані технічному огляду, має підтверджуватися, що вони знаходяться у справному стані та витримали випробування.

   1. Після заміни вантажних, стрілових або інших канатів, а також у всіх випадках перепасування канатів (установлення замість гака грейфера, вставок стріли тощо) проводиться перевірка правильності запасовки та надійності кріплення кінців каната, а також обтягування канатів вантажем, маса якого дорівнює вантажопідіймальності. Працівник, відповідальний за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані, робить запис про результати перевірки і випробування у паспорт, а також у випадку заміни каната до паспорта додається розрахунок і документ про якість каната.

   2. Технічне обслуговування та ремонт вантажопідіймальних кранів і машин проводяться згідно з вимогами настанови з експлуатації в строки, встановлені їх виробником, а рихтування і ремонт кранових колій проводяться згідно з вимогами НД чи проектом у встановлені строки. Ці роботи виконуються роботодавцем або спеціалізованою організацією, у разі укладання роботодавцем відповідного договору. Результати технічних обслуговувань, відомості про ремонти записуються до журналу технічних обслуговувань і ремонтів, а відомості про ремонти несучих елементів металоконструкцій вантажопідіймальних кранів і машин із застосуванням зварювання - до їх паспортів.

   3. Під час експлуатації знімні вантажозахоплювальні пристрої і тара підлягають періодичному огляду:

 • траверси, кліщі, захвати тощо, а також тара – кожний місяць;

 • стропи – кожні 10 днів;

 • знімні вантажозахоплювальні пристрої, що рідковикористовуються– перед кожною видачею в роботу.

Огляди колисок для підіймання людей проводиться щоденно перед початком роботи.

Результати огляду заносяться до журналу.

   1. Бракування сталевих канатних і ланцюгових стропів проводиться у відповідності з додатками 10 і 12.

Огляд тари та колисок для підіймання людей проводиться згідно затвердженої в установленому порядку інструкції, яка визначає порядок і методи огляду, а також методи усунення виявлених пошкоджень.

Виявлені під час огляду пошкоджені знімні вантажозахоплювальні пристрої, тара та колиски для підіймання людей, вилучаютьсяз експлуатації для проведення ремонту (крім стропів).

   1. Виведення вантажопідіймальних кранів і машин в ремонт проводиться працівником, відповідальним за утримання їх у справному стані, у відповідності з графіком ремонту, затвердженим роботодавцем.

На виконання ремонту мостових і консольних пересувних кранів видається наряд-допуск у порядку, встановленому на підприємстві. У наряді-допуску зазначаються заходи щодо створення безпечних умов виконання ремонтних робіт. Зокрема, зазначаютьсязаходи щодо попередження ураження ремонтного персоналу струмом, падіння з висоти, наїзду кранів, що працюють, на той, що ремонтується, попередження виходу ремонтного персоналу на кранові колії діючих кранів. Дата і час виведення крана до ремонту та прізвище особи, відповідальної за його проведення, зазначаютьсяв наряді-допуску і вахтовому журналі машиніста даного крана та кранів, які працюють поряд з тим, що ремонтується. Без наряду-допуску може проводитися профілактичний огляд крана, а також усунення пошкоджень за викликом машиніста крана. Виведення до ремонту портальних кранів проводиться за порядком, установленим роботодавцем.

Використання вантажопідіймального крана чи машини для роботи під час їх ремонту не дозволяється.

   1. Рішення про можливість введеннявексплуатацію вантажопідіймального крана чи машини, колиски для підіймання людей після ремонту, крім випадків, зазначених у пункті 1.29.1цих Правил, приймається працівником, відповідальним за утримання їх у справному стані, із записом рішення про введення в експлуатацію до вахтового журналу.

  1. Нагляд і обслуговування

   1. Роботодавець, який експлуатує вантажопідіймальні крани і машини, знімні вантажозахоплювальні пристрої, тару, кранові колії, колиски для підіймання людей, забезпечує утримання у справному стані та їх безпечну експлуатацію згідно НД шляхом організації належного нагляду, обслуговування, технічного огляду та ремонту або укладає договір із спеціалізованою організацією на виконання цих робіт з визначенням обов’язків і прав з урахуванням вимог цього розділу.

Роботодавець:

 • призначає працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, кранових колій, тари та колисок для підіймання людей у відповідності з вимогами ДНАОП 0.00-5.20-94 “Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів”;

 • призначає працівника, відповідального за утримання у справному стані вантажопідіймальних кранів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари, кранової колії та колисок для підіймання людей у відповідності з вимогами ДНАОП 0.00-5.07-94 “Типова інструкція для осіб, відповідальних за утриманням вантажопідіймальних кранів в справному стані”;

 • призначає працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, знімними вантажозахоплювальними пристроями, тарою та колисками для підіймання людей у відповідності з вимогами ДНАОП 0.00-5.06-94 “Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами”;

 • створює умови для виконання відповідальними працівниками своїх обов’язків;

 • створює ремонтну службу;

 • розроблює Положення про навчання з питань охорони праці у відповідності до вимог ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці”;

 • розроблює Інструкції з охорони праці для обслуговуючого і ремонтного персоналу у відповідності до вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці” та цих Правил;

 • забезпечує працівників Правилами та інструкціями.

   1. Номер і дата наказу про призначення працівника, відповідального за утримання у справному стані вантажопідіймальних кранів, а також посада, прізвище, ім’я та по батькові, його підпис заносять до паспорта крана.

Якщо роботодавець має самостійні служби з обслуговування механічного та електричного обладнання, то працівники, відповідальні за утримання у справному стані вантажопідіймальних кранів, можуть бути призначені окремо по механічній та електричній частинах.

   1. Чисельність відповідальних працівників визначається роботодавцем або спеціалізованою організацією в залежності від кількості вантажопідіймальних кранів і машин та умов їх експлуатації. Дозволяється покладати обов’язки працівників, відповідальних за утримання у справному стані та безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами на одного працівника.

   2. У разі знаходження вантажопідіймального крана у громадянина, який займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і не використовує найману працю, обов’язки працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією, працівників, відповідальних за утримання у справному стані та безпечне проведення робіт краном, може виконувати ця особа за умови проходження нею навчання та перевірки знань цих Правил та інструкції з охорони праці для машиніста крана та стропальника у відповідності з вимогами ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці”.

   3. Попереднє спеціальне навчання і перевірка знань, а також періодичні перевірки знань цих Правил працівниками, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією, працівниками, відповідальними за утримання у справному стані та безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, знімними вантажозахоплювальними пристроями, тарою та колисками для підіймання людей, проводиться у відповідності з Положенням про навчання з питань охорони праці (далі – Положення), яке затверджене наказом і діє в межах підприємства .

   4. Керування вантажопідіймальними кранами і машинами мають виконувати машиністи кранів.

   5. На вантажопідіймальні крани з паровим приводом для обслуговування парового котла, окрім машиніста крана, призначається його помічник. На вантажопідіймальні крани з іншим приводом помічники призначаються в тих випадках, коли це передбачено настановою з експлуатації вантажопідіймального крана або викликано місцевими умовами роботи.

   6. Керування автомобільним краном може бути доручене водію після навчання його за програмою професійної підготовки машиністів кранів.

   7. До керування вантажопідіймальними кранами, що керуються з підлоги чи зі стаціонарного пульта, а також таких, що переміщують небезпечні вантажі, можуть допускатися працівники, які користуються цими вантажопідіймальними кранами на своїх робочих місцях, після навчання і перевірки знань відповідно до Положення.

   8. Підвішування вантажу на гак вантажопідіймального крана чи машини, за винятком випадків, зазначених у пункті 1.31.11цих Правил, повинні виконувати стропальники.

   9. Підвішування на гак вантажопідіймального крана чи машини вантажу без попередньої обв’язки (вантаж, що має петлі, рим-болти, цапфи, а також той, що знаходиться в ковшах, баддях, контейнерах або іншій тарі) або коли застосовуються напівавтоматичні вантажозахоплювальні пристрої, можуть виконувати інші працівники, які пройшли навчання та перевірку знань згідно з Положенням.

   10. У тих випадках, коли зона, що обслуговується вантажопідіймальним краном чи машиною, повністю не оглядається з кабіни, та між машиністом і стропальником відсутній радіо- або телефонний зв’язок, для передавання сигналів машиністу крана повинен бути призначений працівником, відповідальним за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, сигнальник з числа стропальників.

Призначення сигнальників у морських і річкових портах та на будівельних майданчиках провадиться в порядку, встановленому роботодавцем.

   1. Машиністи кранів, їх помічники,слюсарі-електрики, налагоджувальники та працівники, які керують кранами з підлоги або зі стаціонарного пульта, у відповідності до вимог ДНАОП 0.03-4.02-94 “Положення про медичний огляд працівників певних категорій”, перед призначенням на роботу повинні пройти медичний огляд.

   2. Професійна підготовка машиністів кранів, їх помічників, слюсарів, слюсарів-електриків, налагоджувальників, стропальників проводиться в установленому порядку за програмами, погодженими Держнаглядохоронпраці.

   3. Допуск до роботи машиністів кранів, їх помічників, слюсарів, слюсарів-електриків, налагоджувальників і стропальників має оформлятися наказом роботодавця. Допуск слюсарів-електриків до обслуговування та ремонту електрообладнання кранів проводиться в порядку, встановленому ДНАОП 0.00-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”.

За умови обслуговування вантажопідіймального крана чи машини за договором із спеціалізованоюорганізацією порядок допуску до роботи машиністів кранів та їх помічників, слюсарів, слюсарів-електриків, налагоджувальників і стропальників має бути визначений договором.

   1. Машиніст крана, його помічник, які переводяться з вантажопідіймального крана одного типу на інший, наприклад, з баштового на мостовий, або того ж типу, але іншої моделі або з іншим приводом повинні бути перед призначенням на посаду навчені та атестовані в установленому порядку.

   2. Працівники, зазначені в цьому пункті, повинні мати групи з електробезпеки у відповідності до вимог ДНАОП 0.00-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів” не нижче:

а) ІІІ - машиністи крана, слюсарі-електрики та налагоджувальники, які обслуговують вантажопідіймальні крани і машини з електроприводом;

б) ІІ – машиністи кранів з іншим приводом.

   1. Установлений роботодавцем порядок проведенняпрофілактичних оглядів, технічного обслуговування та ремонтів має забезпечити утримання вантажопідіймальних кранів і машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари, кранової колії та колисок для підіймання людей у справному стані.

Запис результатів огляду та перевірки машиністами кранів проводитьсяувахтовий журнал, рекомендована форма якого наведена у додатку 13. Стропальники проводять огляд знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари перед їх застосуванням.

  1. Виконання робіт

   1. Вантажопідіймальні крани і машини можуть бути допущені до підіймання й переміщення тільки тих вантажів, маса яких не перевищує їх вантажопідіймальність. Використання вантажопідіймальних кранів і машин у більш тяжкому режимі, ніж зазначений у паспорті, не допускається.

   2. Вантажопідіймальні крани і машини, вантажозахоплювальним органом яких є грейфер, допускаються до роботи тільки після зважування вантажу під час пробного зачерпування, яке проводиться з горизонтальної поверхні свіжонасипаного вантажу, в присутності працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами. Підтвердження вантажопідіймальності грейфера оформлюється протоколом, що додається до паспорта.

Маса грейфера із зачерпнутим матеріалом не повинна перевищувати вантажопідіймальності вантажопідіймального крана чи машини. Для вантажопідіймальних кранів із змінною вантажопідіймальністю, яка залежить від вильоту, ця маса не повинна перевищувати вантажопідіймальності, відповідної вильоту, на якому проводиться робота вантажопідіймального крана з грейфером.

Завантажити