НПАОП 0.00-1.03-02Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

   1. Вантажопідіймальні крани і машини, вантажозахоплювальним органом яких є магніт, можуть допускатися до переміщення монолітних вантажів (плит, болванок) тільки в тому разі, коли виключається можливість їх перевантаження.

   2. Використання вантажопідіймальних кранів і машин, механізм підіймання яких обладнаний фрикційними або кулачковими муфтами вмикання, для підіймання та переміщення людей, розплавленого металу, отруйних і вибухових речовин, посудин, що знаходяться під тиском повітря або газу, не дозволяється.

   3. Переміщення вантажів над перекриттями, під якими розташовані виробничі, житлові або службові приміщення, де знаходяться люди, допускається після розробки заходів, які створюють умови для безпечного виконання робіт.

   4. Підіймання й переміщення вантажів декількома вантажопідіймальними кранами дозволяється в окремих випадках. У разі використання стрілових кранів робота проводиться у відповідності з проектом або технологічною картою, розробленими спеціалізованою організацією, в яких мають бути наведені схеми стропування та переміщення вантажу із зазначенням послідовності виконання операцій, положення вантажних канатів, а також міститися вимоги до підготовки і стану колії та інші вказівки з безпечного підіймання та переміщення вантажу. Умови та порядок підіймання вантажу декількома кранами мостового типу можуть бути розроблені самим підприємством, що використовує вантажопідіймальні крани для такого підіймання.

У випадку підіймання вантажу декількома вантажопідіймальними кранами навантаження, що припадає на кожний вантажопідіймальний кран, не повинне перевищувати його вантажопідіймальність. Робота з підіймання та переміщення вантажу двома або декількома вантажопідіймальними кранами проводиться під безпосереднім керівництвом працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, або іншого спеціально призначеного працівника.

   1. Вантажопідіймальні крани і машини, що знаходяться в роботі, забезпечуються виразними позначеннями реєстраційного номера, вантажопідіймальності і дати наступного часткового або повного технічного огляду. Ці позначення виконуються на видному місці.

   2. Вантажопідіймальні крани і машини, які не пройшли технічного огляду, а знімні вантажозахоплювальні пристрої і тара – періодичного огляду, встановлених цими Правилами, до роботи не допускаються. Забраковані знімні вантажозахоплювальні пристрої та тара, а також ті, що не мають бирок (клейм), не повинні знаходитися у місцях виконання робіт.

   3. Під час експлуатації вантажопідіймальних кранів і машин, які керуються із кабіни, має застосовуватися марочна система, коли керування вантажопідіймальним краном або машиною дозволяється лише особі, яка одержала в установленому порядку ключ-марку, що замикає електричне коло керування вантажопідіймальним краном або машиною.

   4. Під час керування вантажопідіймальним краном або машиною з підлоги, має бути забезпечений вільний прохід для особи, що керує ними.

   5. Виходи на кранові колії мостових і пересувних консольних кранів, які знаходяться в роботі, мають бути замкнені. Допуск персоналу, який обслуговує крани, а також інших працівників на кранові колії та прохідні галереї діючих мостових і пересувних консольних кранів для проведення ремонтних або будь-яких інших робіт проводиться за нарядом-допуском, який визначає умови безпечного виконання робіт. Наряд-допускоформляється та видається в порядку, встановленому на підприємстві. Про наступну роботу повинні бути повідомлені записом до вахтового журналу машиністи кранів всіх змін прогону, цеху, де проводиться робота, а за необхідності - і машиністи кранів суміжних прогонів.

   6. Для кожного цеху (прогону), де працюють мостові або пересувні консольні крани, не обладнані прохідними галереями вздовж кранової колії, встановлюється порядок безпечного спуску машиніста крана з кабіни у разі вимушеної зупинки крана поза посадочною площадкою. Про порядок такого спуску машиністи кранів мають бути проінструктовані.

   7. Проведення будь-яких робіт (будівельних, малярних, обслуговування світильників тощо) з галереї мостового крана допускається за умови безпечного виконання таких робіт (застосування заходів з попередження падіння людей із крана, ураження їх струмом, виходу на кранові колії, а також встановлення порядку пересування крана). Виконання таких робіт під час переміщення вантажу краном не дозволяється.

   8. Мають бути розроблені способи безпечного стропування, обв’язування вантажів, а також способи безпечного кантування вантажів, коли така операція проводиться за допомогою вантажопідіймальних кранів і машин, із зазначенням пристроїв, що застосовуються, а стропальники ознайомлені з цими способами. Схеми стропування та обв’язування видаються на руки стропальникам і машиністам кранів та вивішуються на місцях проведення робіт.

Вантажно-розвантажувальні роботи, за допомогою вантажопідіймальних кранів і машин, в портах проводиться за технологічними картами, розробленими у відповідності з цими Правилами та чинними НД.

   1. Для забезпечення безпечного проведення робіт вантажопідіймальними кранами мають бути розроблені проекти виконання будівельно-монтажних робіт, технологічні карти складування вантажів, навантаження і розвантаження рухомого складу, з якими ознайомлені (під розпис) працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, машиністи кранів і стропальники.

   2. Стропальники мають бути забезпечені розрахованими, випробуваними та промаркованими знімними вантажозахоплювальними пристроями і тарою належної вантажопідіймальності.

   3. На будівельних майданчиках для укладання вантажів має бути виділене місце, обладнане необхідними пристроями (касетами, пірамідами, стелажами, драбинами, підкладками, підставками тощо).

   4. У кабіні та на місці виконання робіт необхідно вивісити перелік вантажів, що переміщуються вантажопідіймальними кранами і машинами, із зазначенням їх маси. Машиністам кранів і стропальникам, що обслуговують стрілові крани, такий перелік видається на руки під розпис.

   5. Має бути забезпечена постійна можливість періодичного випробування точно виваженим вантажем обмежника вантажопідіймальності. Випробування обмежника вантажопідіймальності проводиться в строки, зазначені в настанові з експлуатації вантажопідіймального крана, з відміткою про це у вахтовому журналі. У разі відсутності вказівок в настанові з експлуатації про періодичність перевірки обмежника, строки перевірки встановлюються роботодавцем.

   6. Дверці захисної панелі баштового крана мають бути запломбовані або замкнуті на замок, а також має бути запломбований релейний блок обмежника вантажопідіймальності стрілових самохідних та баштових кранів.

   7. Під час роботи вантажопідіймального крана чи машини має бути встановлений порядок обміну умовними сигналами між стропальниками та машиністами кранів. Знакова сигналізація наведена в додатку 14. Допускається подавати сигнали голосом під час роботи стрілових самохідних кранів із стрілою завдовжки не більше 10 м. Під час зведення будівель та споруд заввишки більше 36 м має застосовуватися двосторонній радіо- або телефонний зв’язок.

   8. Місце проведення робіт з підіймання і переміщення вантажів має бути під час роботи освітлене.

За умови недостатнього освітлення місця роботи, сильному снігопаді або тумані, а також в інших випадках, коли машиніст крана погано розрізняє сигнали стропальника (сигнальника) або вантаж, який переміщується, робота крана має бути припинена.

   1. За необхідності встановлення залізничного крана на виносні опори він закріплюється всіма наявними рейковими захоплювачами.

Забороняється знаходження машиніста в кабіні крана під час його встановлення на виносні опори та їх переведення в транспортне положення. Ця вимога не поширюється на вантажопідіймальні крани, в яких виконання зазначених операцій здійснюється тільки з кабіни крана автоматично.

   1. За необхідності встановлення стрілового самохідного або залізничного крана на виносних опорах він має встановлюватися на всіх виносних опорах, що у нього є. Під опори підкладаються міцні та стійкі підкладки, які є його інвентарною приналежністю.

   2. Установлення та робота крана стрілового типу біля охоронної зони повітряних ліній електропередачі (далі – ПЛ) на відстані менше 40 м від відкритого розподільчого устаткування (далі – ВРУ) і крайнього проводу ПЛ, що знаходиться під напругою, може проводитися лише за нарядом-допуском у відповідності з додатком 15. Наряд-допуск оформлюється роботодавцем і видається на руки машиністу крана перед початком роботи. Порядок організації проведення робіт поблизу ліній електропередачі, видачі наряду-допуску та інструктажу працівників має визначатися наказом роботодавця та виконавця робіт.

Машиністу крана забороняється самовільне встановлення вантажопідіймального крана для роботи поблизу ПЛ і ВРУ, про що робиться запис у подорожньому листі. Робота вантажопідіймального крана поблизу ПЛ і ВРУ проводиться під безпосереднім керівництвом працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, який визначає місце встановлення вантажопідіймального крана, забезпечує виконання передбачених нарядом-допуском умов роботи та робить запис до вахтового журналу про можливість виконання робіт.

Проведення робіт з використанням вантажопідіймальних кранів у ВРУ та в охоронній зоні ПЛ виконується у відповідності з вимогами ДНАОП 0.00-1.21-98 “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів” і ДНАОП 1.1.10-1.01-97 “Правил безпечної експлуатації електроустановок”.

Робота стрілових самохідних кранів під контактними проводами міського транспорту без зняття напруги може проводитися за умов забезпечення відстані між стрілою крана і проводами не менше 1000 мм за допомогою обмежувача (упора), який не дозволяє зменшити цю відстань у разі підіймання стріли чи висування її секцій.

   1. Установлення стрілового самохідного крана має проводитися так, щоб під час роботи відстань між поворотною частиною крана за будь-якого її положення та будівлями, штабелями вантажів та іншими предметами була не менше 1000 мм.

   2. Під час проведення робіт з підіймання і переміщення вантажів вантажопідіймальними кранами і машинами:

а) на місці проведення робіт, а також на вантажопідіймальних кранах і машинах не повинні знаходитись особи, які не мають прямого відношення до роботи, що виконується;

б) вхід на крани мостового типу і пересувні консольні та сходження з них проводяться через посадочну площадку або прохідну галерею;

в) за необхідності огляду, ремонту, регулювання механізмів, електрообладнання, виходу на настил моста крана, огляду і ремонту металоконструкцій має вимикатися ввідний пристрій;

г) на кранах мостового типу, у яких рейки вантажного візка розміщені на рівні настилу, перед виходом обслуговуючого персоналу на галерею візок встановлюється посередині моста, за винятком випадків, коли вихід на настил пов’язаний із необхідністю огляду самого візка. В цьому випадку візок слід встановлювати в безпосередній близькості від виходу з кабіни на настил;

д) стропування вантажу здійснюється стропами, що відповідають масі вантажу, який підіймається, з урахуванням кількості віток і кута їх нахилу до вертикалі; стропи загального призначення слід підбирати так, щоб кут між їх вітками не перевищував 90°;

е) підіймання і переміщення дрібноштучних та сипких вантажів має здійснюватися в спеціально призначеній для цього тарі, і має виключатися можливість висипання або випадання окремих вантажів. Підіймання цегли на піддонах без огорожі дозволяється здійснювати під час навантаження та розвантаження (на землю) автомашин, а також за умови видалення людей із зони переміщення вантажу;

ж) не допускається підіймання залізобетонних і бетонних виробів масою понад 500 кг, що не мають маркування та позначення про фактичну масу;

и) вантаж має бути попередньо піднятий на висоту 200-300 мм для перевірки правильності стропування та надійності дії гальма;

к) під час підіймання, переміщення та опускання вантажу, встановленого поблизу стіни, колони, штабеля, залізничного вагона, верстата тощо, не повинні перебувати люди (у тому числі й працівники, що проводять зачіплювання вантажу) між вантажем, що підіймається, і вказаними частинами будівлі або обладнанням;

л) підіймання, переміщування і опускання вантажу не повинно здійснюватись, якщо під ним знаходяться люди. Стропальник може знаходитися біля вантажу під час його підіймання або опускання, якщо вантаж знаходиться на висоті не більше 1 м від рівня майданчика, на якому стоїть стропальник;

м) під час переміщення вантажу в горизонтальному напрямку він має бути попередньо піднятий на 500 мм вище предметів, що зустрічаються на шляху;

н) під час пересування стрілового крана з вантажем або без нього положення стріли та навантаження на кран мають установлюватися у відповідності з вимогами настанови з експлуатації крана;

п) опускати вантаж дозволяється лише на призначене для цього місце, де унеможливлене його падіння, перекидання або сповзання. На місце встановлення вантажу мають бути попередньо покладені відповідного розміру і міцності підкладки для того, щоб стропи або ланцюги могли бути легко й без пошкоджень витягнуті з-під нього. Установлювати вантаж у місцях, для цього не призначених, не дозволяється. Укладання та розбирання вантажу слід проводити рівномірно, не порушуючи встановлених для складування вантажу розмірів і не захаращуючи проходу. Укладати вантаж у напіввагони, на платформи, в автомашини необхідно таким чином, щоб забезпечувалася можливість зручного й безпечного стропування під час розвантаження. Для цього мають застосовуватися прокладки, багатооборотні стропи, контейнери тощо. Навантаження і розвантаження напіввагонів, платформ, автомашин, вагонеток має здійснюватися без порушень їх рівноваги;

р) не дозволяється опускати вантаж на автомашини та напіввагони або підіймати вантаж, що знаходиться на них, під час перебування людей в кузові чи кабіні автомашини або в напіввагоні. Дозволяється перебування людей в напіввагоні під час навантаження чи розвантаження його гаковими кранами, якщо із кабіни добре оглядається площа підлоги напіввагона і працівник може відійти від вантажу, що висить на гаку, на безпечну відстань. Навантаження та розвантаження напіввагонів мають проводитися за технологічними картами, розробленими і затвердженими підприємством (організацією), що здійснює такі роботи. У технологічній картізазначаються місця знаходження стропальників під час переміщення вантажів і передбачається можливість їх виходу на естакади або навісні площадки. Перебування людей на платформах, автомашинах, у напіввагонах та іншому рухомому складі під час навантаження та розвантаження їх магнітними і грейферними кранами не допускається;

с) вантажно-розвантажувальні роботи та складування вантажів із застосуванням вантажопідіймальних кранів і машин на стаціонарних складах, майданчиках, базах мають виконуватися за технологічними картами, розробленими і затвердженими підприємством (організацією), що провадить указані роботи. Технологічні карти розробляютьсяз урахуванням вимог чинних НД.

В місцях постійного проведення робіт з навантаження і розвантаження напіввагонів влаштовуються стаціонарні естакади або навісні площадки, призначені для безпечного і зручного доступу стропальників у напіввагони та виходу з них під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт;

т) не допускається перебування людей та проведення будь-яких робіт у зоні дії магнітних і грейферних кранів. Працівники, що обслуговують магнітні та грейферні крани, можуть допускатися до виконання своїх обов’язків тільки під час перерви у роботі вантажопідіймального крана, коли грейфер або магніт опущені на землю, крім випадків, коли роботодавцем заздалегідь розроблені та затверджені заходи, що забезпечують безпечні умови роботи цих працівників;

у) не допускається використання грейфера для підіймання людей або виконання робіт, для яких грейфер не призначений;

ф) після закінчення або під час перерви в роботі вантаж не повинен залишатися в підвішеному стані, ввідний пристрій у кабіні або на порталі баштового крана має бути вимкнений і замкнений. Після закінчення роботи баштового, портального, козлового крана та мостового перевантажувача має бути замкнена кабіна і кран закріплений всіма наявними на ньому протиугінними пристроями. Для портальних кранів можуть бути застосовані інші заходи проти угону крана вітром;

х) кантування вантажів із застосуванням вантажопідіймальних кранів і машин мають проводитися на кантувальних майданчиках або в спеціально відведених місцях. Виконання цієї роботи дозволяється тільки за заздалегідь розробленою та затвердженою підприємством, що здійснює цю роботу, технологією, де визначається послідовність виконання операцій, способи стропування вантажів і заходи з безпечного виконання робіт;

ц) підіймання і переміщення вантажів з води стріловими самохідними кранами проводиться за технологічною картою, розробленою та затвердженою підприємством, що здійснює цю роботу, де визначається послідовність виконання операцій, способи стропування вантажів і заходи з безпечного виконання робіт;

ш) підіймання і переміщення вантажів автомобільними кранами має виконуватися у відповідності з типовими технологічними картами безпечного виконання робіт автомобільними кранами. До початку робіт автомобільним краном працівником, відповідальним за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, мають бути заповнені карти прив’язки технологічної карти до місцевих умов.

   1. Під час роботи вантажопідіймального крана чи машини не допускається:

а) вхід на вантажопідіймальний кран під час його руху;

б) перебування біля стрілового або баштового крана, що працює, для запобігання затиску між поворотною та неповоротною частинами крана;

в) підіймання вантажу, що знаходиться в нестійкому положенні, або вантажу, підвішеного за один ріг дворогого гака;

г) підіймання і переміщення вантажу з людьми, що знаходяться на ньому. Підіймання людей вантажопідіймальними кранами та виконання робіт допускається за умови використання для цього спеціальних колисок і розроблення проекту, який встановлює порядок проведення робіт і заходи щодо здійснення безпечного виконання цих робіт. Зазначений проект виконання робіт підлягає в установленому порядку експертизі з питань охорони праці;

д) підіймання вантажу, що засипаний землею або примерз до землі, закладеного іншими вантажами, закріпленого болтами або залитого бетоном, а також металу і шлаку, який захолонув у печі або приварився після зливання;

е) підтягування вантажу по землі, підлозі або рейках гаком крана за похилого положення вантажних канатів, а також переміщення залізничних вагонів, платформ, вагонеток або візків гаком без застосування напрямних блоків, які забезпечують вертикальне положення вантажних канатів, за винятком кранів, що працюють на лісозаготівлях. В останньому випадку виконуються правила охорони праці на лісозаготівлях і під час вирубування лісу;

ж) звільнення за допомогою вантажопідіймальних кранів і машин защемлених вантажів, стропів, канатів або ланцюгів;

и) відтягування вантажу під час підіймання, переміщення та опускання. Для розвороту довгомірних і громіздких вантажів під час їх підіймання, переміщення та опускання застосовуються довгомірні гаки або відтяжки;

к) вирівнювання вантажу, що підіймається, переміщується та опускається, вагою тіла працівника, а також поправлення стропів із підвішеним вантажем;

л) подавання вантажу у віконні прорізи та на балкони без спеціальних приймальних площадок або спеціальних пристроїв;

м) навантаження та розвантаження автомашин, якщо в кабіні або кузові знаходяться люди;

н) використання кінцевих вимикачів як робочих органів для автоматичної зупинки механізмів, за винятком випадку, коли мостовий кран підходить до посадочної площадки, влаштованої в торці будівлі;

п) робота при виведених із дії або несправних приладах безпеки та гальмах;

р) увімкнення механізмів вантажопідіймального крана під час перебування працівників накрані поза його кабіною (галереї, машинному приміщенні, стрілі, противазі тощо). Допускається знаходження працівників, що ведуть огляд і регулювання механізмів та електрообладнання. В цьому випадку вмикання механізмів проводиться за сигналом працівника, що проводить огляд.

ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ АВАРІЙ ТА НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

11.1 Розслідування аварій та нещасних випадків, що мали місце під час експлуатації вантажопідіймальних кранів і машин здійснюється у відповідності до ДНАОП 0.00-4.03-01 “Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

12.1 За безпечність конструкції, правильність вибору матеріалу, якість виготовлення, встановлення, монтажу, налагодження, реконструкції, ремонту, технічного огляду та експертного обстеження, а також за відповідність вантажопідіймальних кранів і машин, їх складових частин, кранової колії, колисок для підіймання людей, вантажозахоплювальних органів, пристроїв і тари вимогам цих Правил відповідає підприємство, установа, організація (незалежно від форми власності та відомчої належності), що виконує відповідні роботи.

12.2 Особи, виннівпорушенні цих Правил, несуть особисту відповідальність у відповідності з чинним законодавством.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1 Вимоги цих Правил в частині будови вантажопідіймальних кранів і машин, кранових колій, сходів та площадок поширюються тільки на ті, що виготовлені після введення цих Правил.

Завантажити