НПАОП 0.00-1.03-02Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

*За наявності в механізмі підійманняталя вантажоупорногогальма в даному пункті паспортаповиненбути зроблений відповідний запис.

3.5.2 Схемазапасуванняканата з позначенням розмірів барабана і блоків, а також прийнятихспособівкріплення канатанаведенана стор._____даногопаспорта

3.5.3 Характеристика каната (дані, позначені знаком*, заповнюються заданими документа про якість каната):

*діаметр,мм

довжина,м

*тимчасовий опірдротіврозриву, Н/мм2

*розривне зусилля каната в цілому, кН

розрахунковий натяг каната, кН

розрахунковий коефіцієнт використання **

нормативний коефіцієнт використання

* покриття поверхні дроту (ож, ж, с)

** Надається за даними розрахунків, як відношення розривного зусилля каната в цілому, що наведене в стандарті на канат, і розрахункового натягу каната.

3.5.4 Характеристикагака:

тип

номерзаготовки гаказа стандартом і позначення стандарту

вантажопідіймальність (для групи класифікації механізму підіймання, зазначеної в даному паспорті),т

фактична висота вертикального перерізу гака, мм

заводський номер (рік виготовлення)

клеймо ВТК

3.6 Запобіжніпристрої, прилади безпеки тасигналізатори

3.6.1 Обмежники

Тип

Механізм, з яким функціонально зв'язанийвимикач.

(місце установлення)

Відстань від гакової підвіски таля до упору після зупинки механізму підій­мання; відстань до упору в момент вимкнення двигуна механізму пересування, мм

Блокування

Кіль-кість

Номер позиції, позначення напринциповійелектричній схемі

3.6.2 Інші запобіжніпристрої

Найменування

Тип

Призначення

Позначення напринциповійелектричній схемі


3.6.3 Буфери

Конструкція (жорсткий, гумовий, пружинний)

Максимальний хід, мм

Місцеустановлення

3.7 Апарати керування

Найменування

Тип

Призначення

3.8 Дані про метал основних (розрахункових) елементів металоконструкції корпусу таля (заповнюється задокументами про якість матеріалу)

Найменування і позначення вузлів і елементів

Вид, товщина,

діаметр металопрокату, стандарт

Марка матеріалу,

категорія, група,

клас міцності

Стандарт

на марку

матеріалу

Номер документу про якість матеріалу

4Свідоцтвопро приймання

Тальелектричний

(найменування, тип, індекс, виконання)

Заводський номер

виготовлений відповідно до вимог нормативних документів

Таль пройшов випробування згідно з програмою

і визнаний придатним до експлуатації з вказаними в паспорті параметрами

Гарантійнийстрокслужбимісяців

Строкслужбипри роботів паспортному режимі років

Ресурс до першого капітального ремонту циклів

Місце печатки

Технічний директор

(головний інженер)

виробника

(підпис)

(дата)

Начальник ВТК

виробника

(підпис)

5 Документація, щопостачаєтьсявиробником

5.1 Документація, щовключаєтьсядо паспортаталя:

а)принциповаелектрична схематаля;

б) кінематичні схеми механізмів з позначенням місць установлення та типу підшипників, характеристикою зубчастих передач (модуль, кількість зубців, матеріал, твердість зубців), а також схема запасування каната;

в) сертифікат відповідностіталя(стосується талів, що підлягають обов'язковій сертифікації).

5.2 Документація, щопоставляєтьсяз паспортомталя:

а) настанова з експлуатаціїталя;

б) інструкція з монтажуталя (в тому числі інструкція з обладнання рейкової колії);

в) паспорти елементівталя, виготовлених іншими підприємствами;

г) паспорти (інструкції) приладів іпристроївбезпеки (якщо вони виготовлені іншими підприємствами);

д) креслення деталей, що швидкоспрацьовуються;

е) відомість на запасні частини, інструменти та пристосування;

ж) інші документи (за необхідністю).

Відомості про місцезнаходженняталя (1 сторінка)


Найменування підприємства (організації), що експлуатує таль або прізвище та ініціали приватної особи

Місцезнаходженняталя

Дата встановлення

Відомості про призначення працівників, відповідальних

за утриманняталяв справному стані (1 сторінка)

Номер і дата наказу про

призначення

Посада, прізвище, ім'я,

по батькові

Підпис

Відомості про ремонт металоконструкцій і заміну механізмів,

канатів,гака(5 сторінок)

Дата

Відомості прохарактерремонту і заміну елементівталя

Відомості про прийманняталя зремонту (дата, номер документа)

Підпис працівника, відповідального заутримання таляв справномустані

Примітка. Документи, що підтверджують якістьнововстановленихмеханізмів, канатів та інших складових частинталя, а також використанихпід часремонту матеріалів (металлопрокату, електродів, дроту для зварювання та ін.), івисновокпро якістьзварювання повиннізберігатися нарівні з паспортом.

Дата огляду

Результати огляду

Термін наступногоогляду

(часткового і повного)

Примітка. У цей же розділзаносятьсярезультати обстеженняталя, щовідпрацював строк служби.

Додаток 9

до пункту 5.1.20 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

ФОРМА ПАСПОРТА СТРОПА

Дозвіл на виготовлення

№______ від “____”_____________20 р.

______________________________________

(найменування й адреса органу Держнаглядохорон-

праці), що видав дозвіл на виготовлення стропа

______________________________________

(найменування стропа, умовне позначення стропа)

ПАСПОРТ

Місце товарного знака (емблеми)

підприємства-виробника стропа

Місце для креслення стропа

із зазначенням довжини стропа

Умови, за яких може експлуатуватися строп:

Підпис керівника виробника (цеху) або начальника служби контролю продукції (ВТК) виробника

Місце

печатки

(дата)

Примітки.

1. Паспорт повинен постійно зберігатися у власника стропа.

2. У разі постачання партії однотипових стропів допускається виготовлювати один паспорт на всю партію. У цьому випадку в паспорті зазначаються всі порядкові номери стропів, що входять в дану партію.

до пункту 10.3.9 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НОРМИ БРАКУВАННЯ КАНАТІВ

ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ І МАШИН

1 Бракування канатів вантажопідіймальних кранів і машин, що знаходяться в експлуатації, повинно провадитися згідно з настановою з експлуатації вантажопідіймальної машини. За відсутністю в настанові з експлуатації відповідного розділу бракування провадиться згідно з рекомендаціями, наведеними в цьому додатку, розробленому згідно з вимогами ІSО 4309.

Для оцінки безпеки використання канатів застосовують такі критерії:

а) характер та кількість обривів дротів (рисунки 10.1–10.3), у тому числі наявність обривів дротів біля кінцевих закладань, наявність місць зосередження обривів дротів, інтенсивність зростання кількості обривів дротів;

Рисунок 10.1 – Обриви та зміщення дротів каната хрестової звивки

а

б

Рисунок 10.2 – Поєднання обривів дротів з їх спрацюванням:

а – в канаті хрестової звивки;

б – в канаті односторонньої звивки

б) розрив сталки;

в) поверхневе та внутрішнє спрацювання;

г) поверхнева та внутрішня корозія;

д) місцеве зменшення діаметра каната, в тому числі й через стан осердя;

е) зменшення площі поперечного перерізу дротів каната (втрати внутрішнього перерізу);

ж) деформація у вигляді хвилястості, кошикоподібності, видавлювання осердя та дротів і сталок, місцеве збільшення діаметра каната, роздавлення, перекручувань, заломів, перегинів і т. ін.;

з) пошкодження в результаті термічної дії або електричного дугового розряду.

б

Рисунок 10.3 – Обриви дротів у зоні зрівняльного блока:

а – у декількох сталках каната;

б – у двох сталках упоєднанні з місцевим спрацьовуванням

2 Бракування канатів, що працюють зі сталевими та чавунними блоками, слід провадити за кількістю обривів дротів згідно з таблицею 10.1 та рисунком 10.4.

У разі виявлення місць зосередження обривів дроту (наявність трьох та більше обривів на одній сталці, розміщення вказаної в таблиці 10.1 кількості обривів на довжині каната менше ніж 6d), а також у разі інтенсивного зростання кількості обривів канат повинен бракуватися.

Канати вантажопідіймальних машин, що призначені для підіймання людей, а також транспортування розплавленого або розжареного металу, вогненебезпечних та отруйних речовин, бракують за вдвічі меншої кількості обривів дротів.

3 У разі виявлення в канаті однієї або декількох обірваних сталок канат до подальшої роботи не допускається.

4 У разі зменшення діаметра каната в результаті погіршення стану осердя – внутрішнього поверхневого спрацювання, зминання, розриву та ін. (на 3% від номінального діаметра у канатів, що не крутяться, та на 10 % у інших канатів), канат підлягає бракуванню навіть за відсутності видимих обривів дротів.

5 У разі зменшення діаметра каната в результаті поверхневого спрацювання (рисунок 10.5) або корозії (рисунок 10.6) на 7% і більше порівняно з номінальним діаметром канат підлягає бракуванню навіть за відсутності видимих обривів дротів.

Таблиця 10.1 – Кількість обривів дротів, за наявності яких канати подвійної звивки, що працюють із сталевими та чавунними блоками, відбраковуються

Кількість

несучих дротів у зовнішніх сталках n

Конструкція канатів

Тип звивки

ГОСТ

на канат

Група класифікації (режиму) механізму

заISО (типові зразки конструкцій)

за міждержавними

стандартами

М1, М2, М3 та М4

М5, М6, М7 та М8

Хрестова звивка

Односто­роння звивка

Хрестова

звивка

Односто­роння звивка

Довжина ділянки

6d

30d

6d

30d

6d

30d

6d

30d

n£50

6x7 (6/1)

6x7(1+6)+1x7(1+6)

ЛК-О

3066-80

2

4

1

2

4

8

2

4

6х7(1+6)+1 о.с.

ЛК-О

3069-80

8х6(0+6)+9 о.с.

ЛК-О

3097-80

51£n£75

6х19(1+9+9)+1о.с.*

ЛК-О

3077-80

3

6

2

3

6

12

3

6

6x19 (9/9/1)*

6х19(1+9+9)+7х7(1+6)*

ЛК-О

3081-80

76£n£100

18х7(1+6)+1о. с.

ЛК-О

7681-80

4

8

2

4

8

16

4

8

8x19(9/9/1)*

6х19(1+6+6/6)+7х7(1+6)

ЛК-Р

14954-80

6x19(12/6/1)

6х19(1+6+6/6)+1о.с.

ЛК-Р

2688-80

5

10

2

5

10

19

5

10

101£n£120

6x19(12/6+6F/1)

6х25(1+6; 6+12)+1о.с.

ЛК-3

7665-80

6x25FS (12/12/1)*

6х25(1+6; 6+12)+ 7х7(1+6)

ЛК-3

7667-80

121£n£140

8х16(0+5+11)+9о.с.

ТК

3097-80

6

11

3

6

11

22

6

11

141£n£16

8х19(12/6+6F/1)

6

13

3

6

13

26

6

13

6х30(+15+15)+7о.с.

ЛК-О

3083-80

161£n£18

6 x 36(14/7+7/7/1)*

6х36(1+7+7/7+14)+1о.с.*

ЛК-РО

7668-80

7

14

4

7

14

29

7

14

6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)*

ЛК-РО

7669-80

6х31(1+6+6/6+12)+1о.с.

ЛК-О

16853-80

181£n£200

6х31(1+6+6/6+12)+7х7(1+6)

ЛК-О

16853-80

8

16

4

8

16

32

8

16

6х37(1+6+15+15)+1о.с.*

ТЛК-О

3079-80

201£n£220

6х41(16/8+8/8/1)*

9

18

4

9

18

38

9

18

221£n£240

6х37(18/12/6/1)

18х19(1+6+6/6)+1о.с.

ЛК-Р

3088-80

10

19

5

10

19

38

10

19

241£n£260

10

21

5

10

21

42

10

21

Кількість

несучих дротів у зовнішніх сталках n

Конструкція канатів

Тип звивки

ГОСТ

на канат

Група класифікації (режиму) механізму

заISО (типові зразки конструкцій)

за міждержавними

стандартами

М1, М2, М3 та М4

М5, М6, М7 та М8

Хрестова звивка

Односто­роння звивка

Хрестова

звивка

Односто­роння звивка

Довжина ділянки

6d

30d

6d

30d

6d

30d

6d

30d

261£n£280

11

22

6

11

22

45

11

22

281£n£300

12

24

6

12

24

48

12

24

300< n

0,04n

0,08n

0,02n

0,04n

0,08n

0,16n

0,04n

0,08n

Примітки.

1. n – кількість несучих дротів у зовнішніх сталках каната; d - діаметр каната, мм.

2. Дроти заповнення не вважаються несучими, тому не підлягають обліку. У канатів з декількома шарами сталок враховуються дроти тільки видимого зовнішнього шару. У канатів із металевим осердям останнє розглядається як внутрішня сталка і не враховується під час підрахування кількості несучих дротів.

3. Кількість обривів не слід плутати з кількістю обірваних кінців дротів, яка може бути в 2 рази більше.

4. Клас конструкції канатів, у яких діаметр зовнішніх дротів перевищує діаметр дротів нижніх шарів, знижений та позначений зірочкою.

5. В разі роботи каната повністю або частково з блоками із синтетичного матеріалу або з металу із синтетичною футерівкою характерна поява значної кількості обривів дротів усередині каната до появи видимих ознак обривів дротів або інтенсивного спрацювання на зовнішній поверхні каната. Такі канати вибраковуються з урахуванням втрати внутрішнього перерізу.

6. Незаповнені рядки в графі "Конструкція канатів" означають відсутність конструкцій канатів з відповідною кількістю дротів. В разі появи таких конструкцій канатів, а також для канатів з загальною кількістю дротів більше 300 кількість обривів дротів, за яких канат вибраковується, визначається за формулами, наведеними у нижньому рядку таблиці, при цьому знайдене значення округлюється до цілого у більший бік.

7. Конструкція канатів за ІSО наведена схематично у відповідності з ІSО 4309, ІSО 3578:

–знаком "/" відокремлено один шар дротів від іншого або в одному шарі відокремлені дроти різного діаметру;

–кількість дротів сталок вказано від периферії до центру каната;

–"F " –канати з дротами заповнення,SF –канати з синтетичним осердям.

Рисунок 10.4 – Приклад визначення кількості обривів зовнішніх дротів сталевого каната

1 – на ділянці контролю в обірваному дроті виявлений тільки один кінець, відповідний кінець обірваного дроту відсутній. Даний дефект відповідає одному обриву; 2 – на ділянці контролю у обірваного дроту є два кінці. Даний дефект відповідає одному обриву; 3 – на ділянці контролю один з дротів має двократне порушення цілісності. Оскільки дефекти цілісності належать тільки одному дроту, даний дефект в цілому відповідає одному обриву.

За наявності у каната поверхневого спрацювання або корозії дротів кількість обривів як ознака бракування повинна бути зменшена згідно з даними таблиці 10.2.

Таблиця 10.2 – Норми бракування каната в залежності від поверхневого спрацювання або корозії

Зменшення діаметра дротів у результаті поверхневого спрацювання або корозії, %

Кількість обривів дротів, % від норм,

вказаних у таблиці 1

10

15

20

25

30 та більше

85

75

70

60

50

В разі зменшення первинного діаметра зовнішніх дротів у результаті спрацювання (рисунок 10.5,д) або корозії (рисунок 10.6,д) на 40 % і більше канат бракується.

Визначення спрацювання або корозії дротів по діаметру повинно провадитись за допомогою мікрометра або іншого інструмента, що забезпечує аналогічну точність.

За меншої, ніж наведено в таблиці 10.1, кількості обривів дротів, а також за наявності поверхневого спрацювання дротів без їх обриву канат може бути допущений до роботи за умови ретельного спостереження за його станом під час періодичних оглядів із записом результатів до журналу оглядів та заміни каната при досягненні спрацювання, зазначеного в таблиці 10.2.

Якщо вантаж підвішений на двох канатах, то кожен з них бракується окремо, при цьому допустима заміна одного, більш спрацьованого, каната.

Рисунок 10.5 – Спрацювання зовнішніх дротів каната хрестової звивки:

а- невеликі лиски на дротах;

б- збільшена довжина лисок на окремих дротах;

в- подовження лисок в окремих дротах при помітному зменшенні діаметра дротів;

г- лиски на всіх дротах, зменшення діаметра каната;

д- інтенсивне спрацювання всіх зовнішніх дротів каната (зменшення діаметра дротів на 40%)

Рисунок 10.6 – Поверхнева корозія дротів каната хрестової звивки:

а- початкове окислення поверхні;

б- загальне окислення поверхні;

в- помітне окислення;

г- значне окислення;

д- інтенсивна корозія

6 Для оцінки стану внутрішніх дротів, тобто для контролю втрати металевої частини поперечного перерізу каната (втрати внутрішнього перерізу), що спричинилася через обриви, механічне спрацювання та корозію дротів внутрішніх шарів сталок (рисунок 10.7), канат необхідно піддавати дефектоскопії по всій його довжині. При реєстрації за допомогою дефектоскопа втрати перерізу металу дротів, що досягає 17,5 % і більше, канат бракується. Необхідність застосування дефектоскопії сталевих канатів визначають згідно з вимогами нормативної документації в залежності від типу та призначення вантажопідіймальної машини.

Рисунок 10.7 – Зменшення площі поперечного перерізу дротів

(інтенсивна внутрішня корозія)

7 Деформація каната у вигляді хвилястості характеризується кроком і напрямком її спіралі (рисунок 8). При збігу напрямків спіралі хвилястості та звивки каната та рівності кроків спіралі хвилястості Нві звивки каната Нкканат бракується при dв³1,08×d , де dв– діаметр спіралі хвилястості, d– номінальний діаметр каната.

В разі розбіжності напрямків спіралі хвилястості та звивки каната і нерівності кроків спіралі хвилястості та звивки каната або збігу одного з параметрів канат підлягає бракуванню при dв ³4/3 d. Довжина ділянки каната, що розглядається, не повинна перевищувати 25 d.

Рисунок 10.8 – Хвилястість каната (пояснення в тексті)

8. Канати не повинні допускатися до подальшої роботи при виявленні таких видів деформації: кошикоподібної деформації (рисунок 10.9), видавлювання металевого осердя (рисунок 10.10), видавлювання дротів сталок (рисунок 10.11), місцевого збільшення діаметра каната (рисунок 10.12), місцевого зменшення діаметра каната (рисунок 10.13), роздавлених ділянок (рисунок 10.14), перекручувань (рисунок 10.15), заломів (рисунок 10.16), перегинів (рисунок 10.17), пошкоджень у результаті термічних впливів або електричного дугового розряду.

Завантажити