НПАОП 27.1-1.10-07Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв

Сигнальні лампи та звукові оповіщувачі повинні розміщуватися в щи то­вих приміщеннях або на вході в приміщення категорії А та диспетчерському пункті газового господарства, а звукові, крім цього, у ма ши нному залі. Згідно з НАПБ А.01.001-2004 за відсутності газоаналізаторів необхідно здійснювати пе­ріодичний лабораторний аналіз повітряного середовища.

Відповідно до вимог будівельних норм «Отопление, вентиляция и конди­ционирование», затверджених постановою Держбуду СРСР 28.11.91 № 21 (далі - СНиП 2.04.05-91), у приміщеннях категорії А, Б системи вентиляції повинні забезпечувати витрати повітря, необхідні для підтримання у повітрі концентра­ції горючих газів, парів або пилу такою, що не перевищує 10 % від нижньої концентраційної межі займання (або поширення полум’я) щодо газо-, паро-, пилоповітрянних сумішей.

Давачі газоаналізаторів і газоіндикаторів повинні розміщуватися в місцях найбільш ймовірного виділення або скупчення газів.

При відсутності автоматичних газоаналізаторів контроль загазованості приміщень повинен здійснюватися газорятівниками.

   1. Вибухопожежонебезпечні об’єкти повинні бути обладнані автомати­чними установками пожежогасіння відповідно до вимог Переліку однотипних за призначенням об’єктів, що підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затвердженого Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чо­рнобильської катастрофи 22.08.2005, наказ № 161, зареєстрованого в Мін’юсті України 05.09.05 за № 990/11270 (далі - НАПБ Б.06.004-2005) та інших документів, в тому числі відомчих (галузевих) переліків, узгоджених з центральним орга­ном державного пожежного нагляду. Проектування та монтаж автоматичних установок пожежегасіння (АУП) та автоматичних установок пожежної сигналі­зації (АУПС) проводять згідно з вимогами будівельних норм Пожежна автома­тика будинків і споруд, затверджених наказом Держбуду України від 28.10.98 № 247 (далі - ДБН В.2.5-13-98) та інших нормативних актів.

Обов'язковою є наявність оповіщувачів пожежної сигналізації, розташо­ваних на вході зовні приміщення.

   1. Опалення та вентиляція приміщень об'єктів газового господарст­ва повинні відповідати вимогам будівельних норм СНиП 2.04.05-91 та цим Правилам.

   2. Системи загальнообмінної вентиляції приміщень категорії А, прибудованих до будівель категорій Г і Д, повинні бути відокремлені від зага- льнобмінних систем витяжної вентиляції цих будівель.

   3. Умикання аварійних вентиляторів повинне забезпечуватися ав­томатично від газоаналізаторів при досягненні в приміщенні граничнодопусти­мої концентрації шкідливих хімічних речовин або 20 % від нижньої концентра­ційної межі вибуховості горючих газів з вмиканням звукового та світлового си­гналу.

Одночасно з уключенням аварійної витяжної вентиляції повинно забезпе­чуватися відключення електроприводів насосів і компресорів та припинятися подача газу. Крім того, згідно з СНиП 2.04.05-91 вентиляційні системи, вклю­чаючи аварійну, у вибухонебезпечних приміщеннях повинні забезпечувати ви­трати повітря, необхідні для підтримання у повітрі концентрації горючих газів, парів або пилу такою, що не перевищує 10 % від нижньої концентраційної межі займання (або по ши рення полум’я) щодо газо-, паро- та пилоповітряних сумі­шей.

   1. Вибір та установка електрообладнання для вибухонебезпечних зон повинні виконуватися згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.32-01 відповідно до класів вибухонебезпечних зон, категорій та груп вибухонебезпечних сумі­шей газів.

Електрообладнання вибухонебезпечних зон повинне відповідати вимогам державних стандартів на вибухозахищене електрообладнання.

   1. Електропроводка силових та освітлювальних ліній в приміщен­нях категорії А повинна виконуватися з дотриманням вимог будівельних норм «Системы автоматизации», затверджених постановою Держбуду СРСР

 1. № 175 (далі - СНиП 3.05.07-85).

   1. Засоби вимірювальної техніки, засоби сигналізації та зв'язку за­гального призначення, що застосовуються для контролю та керування облад­нанням у приміщеннях категорії A, повинні розміщуватися в сусідньому відо­кремленому приміщенні, що не має імпульсних трубних проводок і вибухоне­безпечних зон, при цьому розділювальна стіна повинна бути глухою, газонеп­роникною з межею вогнестійкості не менше ніж REI 45. У стіні дозволяється обладнувати отвори для введення кабелів і проводів у захисних трубах. Увідні отвори повинні бути газонепроникними, щільно забитими негорючими матері­алами.

У приміщеннях категорії А дозволяється встановлювання приладів та за­собів автоматики загального призначення за умови розміщення їх у герметич­них шафах, що продуваються повітрям під надлишковим тиском відповідно до вимоги НПАОП 40.1-1.32-01, що викидається в атмосферу.

   1. У приміщеннях категорії А все технологічне, електричне, венти­ляційне, опалювальне обладнання та металеві трубопроводи повинні бути зазе­млені шляхом з'єднання струмопровідними перемичками по всій довжині даної системи в безперервний електричний ланцюг і приєднання кожної системи не менше ніж у двох місцях до контурів заземлення електрообладнання та бли­скавкозахисту з дотриманням вимог НПАОП 40.1-1.32-01 і РД 34.21.122-87.

Уведення в приміщення щитів і пультів керування імпульсних трубних проводок всіх видів горючих газів незалежно від тиску не дозволяється.

   1. На всіх об'єктах газового господарства категорії А з вибухопо­жежної небезпеки повинні виконуватися вимоги Правил пожежної безпеки для коксохімічних виробництв, затверджених наказом Мінпромполітики України

 1. № 166 (далі - НАПБ 01.039-2001).

   1. На всіх ділянках газового господарства, де при аваріях можливе виділення горючих газів, наказом по підприємству повинні бути передбачені заходи, що внеможливлюють появу джерел іскроутворення.

На коксових батареях, що споруджуються та реконструюються, газопіді­грівники до опалювальних газопроводів з фланцевими з'єднаннями повинні бу­ти винесені назовні або на відкриті майданчики, що провітрюються (проміжні майданчики на рівні поду печей).

При цьому кожна батарея повинна бути забезпечена індивідуальним га- зопідігрівачем і окремою запірною арматурою на газопроводах, що підводять та розподіляють газ.

Ділянки підкантувальних приміщень діючих коксових батарей, де розта­шовані підігрівачі з запірною арматурою, повинні бути відгороджені від туне­лів цегляною стіною з дверними отворами.

Для постійного провітрювання приміщень на відгороджених ділянках із машинного та коксового боків повинні бути встановлені металеві сітки.

Отвори в місцях проходження корпусів засувок з шпинделями в кантува- льне приміщення повинні бути герметизовані.

На газопроводах коксового газу клинові дводискові засувки повинні встановлюватися на горизонтальних ділянках у положенні засувки приводом нагору.

Прорізи в перекриттях, у місцях проходження корпусів засувок та штоків у кантувальних приміщеннях повинні бути щільно герметизовані.

   1. Зниження тиску газу та підтримання його на заданому рівні в си­стемах газопостачання повинне здійснюватися:

у газорегулювальних пунктах (ГРП), що споруджують на території підп­риємств;

у газорегулювальних установках (ГРУ), що споруджують у приміщеннях, де розташовані агрегати, що споживають газ.

   1. ГРП і ГРУ залежно від величини тиску газу на вході в них поді­ляються на:

ГРП і ГРУ середнього тиску з тиском газу від 0,1 МПа до 0,3 МПа

2 2 (1 кгс/см до 3 кгс/см );

ГРП і ГРУ високого тиску з тиском газу від 0,3 МПа до 1,2 МПа

2 2 (3 кгс/см до 12 кгс/см ).

   1. Вимоги до розміщення, улаштування та випробування ГРП та ГРУ наведені в підпунктах 7.3.30.1.-7.3.30.21.

    1. ГРП залежно від призначення та технологічної потреби треба розміщувати:

у нарізних приміщеннях або в прибудовах до будівель, що відповідають вимогам підпунктів 7.3.1-7.3.13, при цьому частина обладнання ГРП (засувки, фільтри, скидні запобіжні клапани тощо) дозволяється розміщувати на обгоро­джених майданчиках поза приміщенням ГРП;

на дахах виробничих будівель I, II, III ступенів вогнестійкості, де розмі­щуються споживачі газу, при цьому межа вогнестійкості конструкції дахів по­винна бути не менше ніж REI 45 утеплювач дахів виконаний з негорючих та важкогорючих матеріалів;

у шафах, установлених на стінах зовні будівель, де споживається газ, що мають ступінь вогнестійкості не нижче III, при цьому відстань від бічних стінок шаф до вікон, дверей та інших прорізів по горизонталі повинна бути не менше 1 м, а до проїзної частини шляхів - не менше ніж 3 м. Розміщення шафових ГРП під вікнами будівель не дозволяється. Шафи ГРП повинні бути з негорючих ма­теріалів і мати в верхній та нижній частинах отвори для вентиляції. Шафи по­винні обігріватися гарячою водою або парою. Стінки шаф повинні бути теплоі- зольовані, а дверцята їх закриватися на замок;

у шафах, що установлюються поза будівлями на нарізних опорах з него­рючих матеріалів, на опорах та майданчиках газопроводів;

на відкритих обгороджених майданчиках під піддашками, якщо в даних кліматичних умовах забезпечується нормальна робота обладнання.

    1. Прибудування приміщень ГРП до адміністративних та санітар­но-побутових приміщень, а також розміщення на стінах цих приміщень шафо­вих ГРП не дозволяється.

    2. Ширина основних проходів у приміщенні ГРП повинна бути не менше ніж 0,8 м. Другий вихід з приміщення регуляторів ГРП повинен перед­бачатися при довжині приміщення більше ніж 6 м.

    3. Прим іщ ення ГРП повинне мати природну, постійно діючу вен­тиляцію, що забезпечує не менше трикратного повітрообміну за 1 годину.

    4. При ГРП повинне бути передбачене приміщення ЗВТ з окремим входом (виходом), відділене від приміщення регуляторів газонепроникною, глухою стіною з межею вогнестійкості не менше ніж REI 45.

У цьому приміщенні повинен установлюватися телефон прямого зв'язку з диспетчерським пунктом газового господарства підприємства.

    1. ГРУ у відкритому або шафовому виконанні необхідно розміщу­вати безпосередньо в приміщеннях цехів і котелень, де розташовані агрегати, що споживають газ, незалежно від тиску газу на вході в ГРУ.

Приміщення, де розміщуються ГРУ, повинні належати до категорій Г і Д і бути не нижче ніж III ступінь вогнестійкості.

Не дозволяється розміщувати ГРУ в убудованих приміщеннях, ізольова­них від інших будівель цеху (наприклад, у пунктах керування, щитових примі­щеннях тощо), а також під основними робочими майданчиками, у замкнутих заглиблених місцях та під сходовими маршами.

    1. Дозволяється влаштування як однієї ГРУ для всіх цехових спо­живачів, так і декількох у кожної окремо розміщеної групи агрегатів, що спо­живають газ.

Подача газу від однієї ГРУ до агрегатів, що споживають газ, розташова­них в інших приміщеннях будівлі, дозволяється за умови забезпечення в будь- який час доби вільного доступу обслуговувального персоналу в приміщення, де встановлені ГРУ та агрегати, що споживають газ.

    1. ГРУ повинні розміщуватися в легко доступних для їх обслуго­вування місцях, де вневможливлюється їх механічне ушкодження, відсутні віб­рація та теплові впливи. Ці місця повинні провітрюватися та освітлюватися. ГРУ повинні знаходитися на відстані не менше ніж 5 м від місця вивантаження, зберігання та транспортування гарячого продукту або бути відгороджені від нього негорючою перегородкою. Відкриті ГРУ повинні мати огородження з не­горючих матеріалів.

    2. Кожна лінія ГРП та ГРУ повинна мати фільтр, запобіжно- запірний клапан, регулятор тиску газу, свічки, пристрої, що вимикають, з висо­кої та низької сторін, манометри для виміру тиску після регулятора та перепаду тиску на фільтрі.

Кожен вузол ГРП та ГРУ, що складається з паралельно включених ліній, повинен мати обвідний газопровід (байпас) з двома пристроями, що вимикають, та свічкою між ними, скидний запобіжний клапан на низькій стороні (кількість їх визначається проектом), а також манометри, що реєструють тиск на газових колекторах ГРП з високої та низької сторін. Перед скидними запобіжними кла­панами пружинного типу дозволяється встановлювати арматуру, що вимикає, яка повинна бути опломбована у відкритому положенні.

У ГРП, що проектуються заново, байпас треба розміщувати зовні примі­щення.

У шафових ГРП та ГРУ за наявності резервної лінії регулювання влашту­вання байпасу необов'язкове.

    1. На кожній лінії регулювання повинні бути струмопровідні пе­ремички в обхід усіх фланцевих з'єднань та арматури; імпульсний опір зазем­лювача розтіканню струму повинен бути не більше ніж 10 Ом.

    2. Для цехів, що не допускають за умовами виробництва перерв у подачі газу, установлення запобіжно-запірних клапанів на ГРП та ГРУ не до­зволяється.

    3. Замість установлення фільтрів на кожній лінії ГРП дозволяєть­ся централізоване установлення фільтрів поза приміщенням ГРП при обов'язко­вій наявності резервного фільтра. У ГРП та ГРУ, видалених від попереднього ГРП цієї системи, що має фільтри, або від пункту очищення газу менше ніж на 1000 м, установлення фільтрів необов'язкове.

Вісцинові фільтри та сепаратори, що встановлюються перед ГРП або на пунктах очищення газу на вводах газопроводів на підприємства та працюють під тиском більше ніж 0,07 МПа (0,7 кгс/см ), повинні відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, за­тверджених наказом Держнаглядохоронпраці України 18.10.94 № 104 (далі - НПАОП 0.00-1.07-94).

    1. ГРП та ГРУ повинні мати сигналізацію про підвищення та зниження тиску газу понад установлені межі на низькій стороні з виведенням сигналів у диспетчерський пункт або приміщення чергового персоналу.

    2. Скидні запобіжні клапани на ГРУ та ГРП, у тому числі вбудо­вані в регулятори тиску, повинні забезпечувати повне відкриття клапана та скидання надлишкової кількості газу через свічки при перевищенні розрахун­кового тиску більше ніж на 15 %.

Діаметр свічки після запобіжного клапана повинен бути не менше діамет­ра вихідного патрубка клапана.

    1. Фланцеві з'єднання відмикальних пристроїв кожної лінії ГРП до та після регулятора повинні мати з боку регулятора оброблені прокладні кі­льця, замість яких при вимиканні лінії на ремонт повинні встановлюватися лис­тові заглушки.

    2. Після регулятора тиску перед засувкою повинна встановлюва­тися продувна свіча для настроювання регулятора, яка розрахована на пропус­кання не менше ніж 15 % газу від продуктивності регулятора.

    3. На газопроводах, що підводять газ до ГРП, у тому числі до шафових, зовні приміщень (шаф) треба передбачати штуцери для періодичного спускання конденсату в спеціальні ємності.

    4. На газопроводах, що підводять та відводять газ, до та після ГРП на відстані не ближче ніж 5 м та не далі ніж 100 м від приміщення регуля­тора повинні встановлюватися пристрої, що вимикають. Зазначені пристрої, що вимикають, можна не встановлювати, якщо вони передбачені на відводі від мі­жцехового газопроводу та на вводі в цех не далі ніж 100 м від приміщення ре­гуляторів ГРП. Засувка не встановлюється також після ГРП, що постачає газ тільки одному цеху (об'єкту). Перед ГРП повинна встановлюватися засувка з електроприводом.

    5. На газопроводі до ГРУ повинен установлюватися пристрій, що вимикає. Установлення пристрою, що вимикає, на газопроводі за ГРУ не потрібне.

    6. Скидні свічки від запобіжних скидних клапанів повинні виво­дитися на висоту відповідно до вимог пункту 3.14 цих Правил.

    7. Рівні звуку при експлуатації ГРП та ГРУ на постійних робочих місцях та на території підприємства не повинні перевищувати значень, перед­бачених вимогами Державних санітарних норм шуму, ультразвуку та інфразву­ку», затверджених постановою Головного санітарного лікаря України 01.12.99 № 37 (далі - ДСН 3.3.6.037-99).

   1. Згідно з підпунктом 5.1.37 НАПБ А.01.001-2004 у при­міщеннях категорії А, Б, В за вибухопожежною та пожежною небе­зпекою повинне бути забезпечено дотримання вимог електричної іск- робезпеки згідно з вимогами стандарту «Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования», затвердженого Міждер­жавною Радою по стандартизації 21.10.93 (далі - ГОСТ 12.1.018-93), та вимог Правил захисту від статичної електрики, затвер- джених наказом Держнаглядохоронпраці України від 22.04.97 № 103 (далі - НПАОП 0.00-1.29-97).

   2. Згідно з підпунктом 7.7.15. Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 19.10.2004 № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за №1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004), покриття підлог у приміщеннях ка­тегорії А, Б і покриття території у межах вибухонебезпечних зон класу 1 та 2 згідно з НПАОП 40.1-1.32-01 мають виконуватися з негорючих і таких мате­ріалів, що при ударах не дають іскор.

   3. Конструкція вікон, фрамуг, дверей, металевих майданчиків, міст­ків і сходів у таких вибухопожежонебезпечних приміщеннях і вибухонебезпеч­них зонах згідно з НПАОП 40.1-1.32-01 мають внеможливлювати іскроутворення.

   4. Над вибухонебезпечними зонами будь-якого класу (як у примі­щеннях, так і в зовнішніх вибухонебезпечних установках) не допускається роз­міщувати електрообладнання (світильники, прожектори, з'єднувальні коробки тощо) без засобів вибухозахисту та прокладати електропроводи і кабелі над цими зонами способами, що не допускаються у вибухонебезпечних зонах від­повідно до НПАОП 40.1-1.32-01.

   5. На електродвигуни, світильники, інші електричні машини, апара­ти та обладнання, установлені у вибухонебезпечних або пожежонебезпечних зонах, повинні бути нанесені знаки, що вказують на їх ступінь захисту згідно з чинними стандартами.

   6. У прим іщ еннях категорії А, Б, В за вибухопожежною та пожеж­ною небезпекою повинні застосовуватись інструменти з кольорових металів або сплавів, що не утворюють іскор під час роботи.

   7. У вибухонебезпечних виробничих і складських приміщеннях від­повідно до вимог стандарту «Взрывобезопасность. Общие требования», затвер­дженому Держстандартом СРСР 28.06.76 № 1581 (далі - ГОСТ 12.1.010-76*) і НАПБ А.01.001-2004 забороняється застосування відкритого вогню.

   8. Виробничі та складські приміщення необхідно обладнувати пер­винними засобами пожежогасіння, керуючись вимогами НАПБ Б.01.008-2004 і Правилами пожежної безпеки для коксохімічних виробництв, затверджених на­казом Мінпромполітики України від 13.11.2003 № 166 (далі - НАПБ 01.039-2001).

   9. На обладнанні, що становить небезпеку займання, відповідно до вимог підпункту 7.7.5 НАПБ А.01.001-2004 необхідно вивішувати знаки, що за­бороняють застосування відкритого вогню, а також знаки, що попереджують про наявність пожежонебезпечних речовин і відповідають вимогам стандарту «Цвета сигнальные. Знаки безопасности», затвердженому Держстандартом СРСР 24.05.76 № 1267 (далі - ГОСТ 12.4.026-76).

   10. Електрообладнання повинне мати захист від струмів короткого зами­кання та перевантаження відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.32-01 та ПУЕ.

 1. Шляхи евакуації з виробничих будівель і споруд повинні відпові­дати вимогам стандарту «Пожарная безопасность. Общие требования», затвер­дженому Держстандартом СРСР 14.06.91 № 875 (далі - ГОСТ 12.1.004-91), та СНиП 2.09.02-85*; а шляхи евакуації з галерей та естакад - вимогам СНиП 2.09.03-85. Вимоги безпеки до машинних залів (МЗ), обладнаних відцентровими нагнітачами коксового газу,

газопідвищувальних (ГПС) і газокомпресорних станцій (ГКС), що проектуються заново та побудовані

  1. Планування території навколо ма ши нного залу (далі - МЗ) та будіве­льні конструкції, що їх обгороджують, повинні внеможливлювати попадання води в заглиблені приміщення МЗ при аваріях на насосних оборотного водопо­стачання та первинних газових холодильниках, а також при підвищенні рівня ґрунтових вод. Проекти нових МЗ повинні внеможливлювати влаштування за­глиблених приміщень.

  2. Прим іщ ення для розміщення нагнітачів коксового газу повинне мати двоє маршових сходів з виходом назовні, розташованих у протилежних кінцях приміщення.

  3. З метою зменшення вібрації фундаментні опори під нагнітачі не по­винні з'єднуватися з конструкціями будівель, а газопроводи та трубопроводи не

повинні жорстко кріпитися до опор.

  1. Пропарювання та продування нагнітачів повинно виконуватися па­рою низького тиску.

  2. На газопроводах, що підводять і відводять газ до кожного нагнітача, повинні встановлюватися дискові засувки та при них пристрої для установлен­ня заглушок з боку нагнітача.

  3. У разі виникнення аварійних ситуацій поза машинним залом повинні передбачатися пости для відключення та зупинки нагнітачів коксового газу.

  4. Для машинних залів, що проектуються заново, необхідно передбача­ти влаштування обгороджених прорізів у перекритті між першим і другим по­верхами загальною площею не менше ніж 15 % від загальної площі приміщень поверху.

  5. Кількість резервних нагнітачів установлюється нормами технологіч­ного проектування.

  6. МЗ повинен забезпечуватися такими видами зв'язку:

загальнозаводським;

прямим телефонним зв'язком із коксовим цехом, газопідвищувальною та газорятувальною станціями та диспетчером підприємства.

  1. ГПС та ГКС станції горючих газів повинні експлуатуватися з над­лишковим тиском на лінії усмоктування.

Газопідвищувальні станції повинні обладнуватися відцентровими нагні­тачами, а газокомпресорні - поршневими або відцентровими компресорами.

Завантажити