НПАОП 27.1-1.10-07Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв

Окремі елементи (опорні поверхні, підп'ятники, сідла, хомути та інше), фарбування яких після монтажу не може бути виконане, повинні бути пофарбо­вані до монтажу.

Газопроводи та газові установки, включаючи опори та опорні конструк­ції, майданчики та сходи, розташовані в місцях з можливим забрудненням ко- розійноактивними газами або парами, повинні бути захищені спеціальним ан­тикорозійним покриттям або виготовлені з корозійностійких матеріалів.

  1. Будівлі та газові установки повинні бути обладнані блискавкозахис- том відповідно до вимог «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и

сооружений», затвердженої Міненерго СРСР 12.10.87 (далі - РД 34.21.122-87).

  1. Всі газові машини та апарати повинні бути заземлені незалежно від

місця їх розташування. Газопроводи повинні заземлюватися при введенні в бу­дівлі цехів і при виведені з них, як правило, на контури заземлення цехових електроустановок.

Зовнішні газопроводи повинні заземлюватися через кожні 250 м.

Опір розтіканню струму заземлювача повинен бути не більше ніж 10 Ом.

У місцях установлення фланцевих з'єднань повинні бути влаштовані пос­тійні струмопровідні перемички.

  1. Продувні свічки повинні встановлюватися в кінці газопроводу поб­лизу заглушки та безпосередньо перед засувками по ходу газу, за винятком за­сувок на відведеннях газу, якщо довжина відведення до засувки менше 3 м, а також у верхніх точках газопроводів і газових установок. При кільцевій системі газопроводів свічки повинні встановлюватися по обидва боки засувки.

  2. Перетин продувної свічки повинен вибиратися з розрахунку забез­печення п'ятикратного зміну об’єму, що продувається, не більше ніж за 30 хви­лин.

Діаметр продувних свічок повинен бути не менше ніж 40 мм.

Продувні свічки повинні бути виведені вище рівня покрівлі в місці вихо­ду свічки або вище обслуговувального майданчика газопроводу не менше ніж на 2,5 м для природного газу та 4,0 м - для коксового та доменного газів. При цьому, якщо відстань від гребня даху або ліхтаря до свічки менше ніж 20 м, свічка газопроводів коксового та доменного газів повинна бути виведена на 4 м вище гребня даху або ліхтаря.

Вихідний отвір продувних свічок на газопроводах повинен бути на висоті не менше ніж 10 м від рівня землі.

  1. Не дозволяється поєднувати продувні свічки різних газів, а також окремих ділянок газопроводів, роз'єднаних запірною трубопровідною армату­рою.

Конструкція верхньої частини продувної свічки повинна виключати мож­ливість попадання в неї атмосферних опадів і забезпечувати спрямування стру­менів газу вбік від найближчих робочих місць.

На свічці за засувкою (по ходу газу) повинен бути встановлений штуцер з краном, призначений для відбору проб повітря або газу при продуванні газоп­роводу, а також для перевірки щільності засувки свічки.

  1. Устя продувних свічок повинні розміщуватися не ближче ніж 30 м по горизонталі від повітрязаборів систем вентиляції будівель і споруд. При від­стані менше ніж 30 м отвори свічок повинні бути вище повітрозабору не менше ніж на 8 м.

  2. На газопроводах і газових апаратах повинна застосовуватися арма­тура, що вимикає, для газового середовища класу герметичності не нижче ніж «В» відповідно до вимог стандарту «Арматура трубопроводная запорная. Нор­мы герметичности затворов», затвердженого Держстандартом СРСР 28.10.77 протоколом № 2720 (далі - ГОСТ 9544-75).

Установлення бронзових кранів або засувок із бронзовими кільцями на газопроводах коксового газу не дозволяється.

  1. На газопроводах і апаратах повинні встановлюватися засувки з ви­сувним шпинделем.

Пробки кранів повинні мати риску, що визначає положення пробки крана, а рукоятки кранів - мати обмежники повороту. Самозмащувальні крани повинні мати стрілку, що показує відкривання крана.

  1. При виборі матеріалу запірної арматури треба враховувати умови експлуатації її по тиску газу та температурі згідно з даними, наведеними в табл. 1.

Таблиця 1. (температура в °С)


Найменування матеріалу

Тиск газу, МПа

Температура

застосування

Сірий чавун

До 0.6

Не нижче ніж мінус 35

Ковкий чавун

До 1,6

Не нижче ніж мінус 35

Вуглецева сталь

До 1,6

Не нижче ніж мінус 40

Легована сталь

До 1,6

Не нижче ніж мінус 40

На газопроводах повинна бути встановлена сталева фланцева трубопрові­дна арматура.

При наявності в діючих каталогах заводів-виготовлювачів сталевої арма­тури необхідних параметрів застосовування чавунної арматури не дозволяється.

Чавунну арматуру з умовним проходом більше ніж 200 мм, незалежно від наявності паспорта, маркування та строку зберігання, перед установленням треба піддати ревізії та гідравлічному випробуванню на міцність і щільність. Дані випробувань з сталевої арматури приймати за паспортами заводів- виготовлювачів, а при відсутності паспортів випробування на міцність і щіль­ність робити на місці монтажу. Протікання арматури регламентується ГОСТ 9544-75.

  1. Засувки з електроприводом повинні встановлюватися при діаметрі газопроводу 400 мм і більше. Електропривод також повинен установлюватися на засувках меншого діаметра при розташуванні їх на висоті більше 10 м або в незручних для обслуговування місцях, а також при наявності автоматизації. Усі засувки повинні мати ручне керування, а засувки з електроприводом, крім того, місцеве керування із землі або майданчика (незалежно від наявності дистанцій­ного керування).

Дозволяється встановлення засувок тільки з ручним приводом у місцях їх рідкого використання.

Уся електрифікована трубопровідна арматура повинна бути заземлена.

  1. Установлення на газопроводах і апаратах гідравлічних затворів як пристрою, що вимикає, не дозволяється.

Зазначена заборона не поширюється на постійно діючі гідрозатвори скру­берів, електрофільтрів, конденсатовідвідників і тому подібних апаратів, перед­бачених проектною документацією.

  1. Для повного відключення окремих ділянок газопроводів, агрегатів, що використовують газ, і газових апаратів від діючих газопроводів після диско­вих засувок (по ходу газу) повинні встановлюватися сталеві болтові заглушки.

  2. Листи заглушок діаметром до 2,0 м, що перекривають газопровід, повинні виготовлятися із цілого листа. Для заглушок з діаметром більше 2,0 м дозволяється застосовувати листи, зварені з двох частин, з відповідною їх обро­бкою та випробуванням на щільність швів.

  3. Листи заглушок, що перекривають газопровід, повинні бути розра­ховані на відповідний тиск газу з урахуванням діаметра газопроводу, при міні­мальній товщині листів не менше ніж 4 мм.

Заглушки повинні мати хвостовики, що виступають за межі фланців. На хвостовиках повинне бути вибите клеймо з буквою «З», з вказівкою величин тиску газу та діаметра газопроводу.

  1. Трубопровідна арматура повинна бути легко доступна для управ­ління, огляду та ремонту.

  2. До місць установлення регулювальної арматури та арматури, що вимикає, на газопроводах повинне бути передбачене підведення пари. Уводи пари в газопроводи повинні виконуватися відповідно до вимог пункту 4.35 цих Правил.

  3. Для обслуговування засувок, дросельних пристроїв, вимірювальних діафрагм, хвильових і сальникових компенсаторів і іншої арматури та облад­нання, що розташовані на висоті 2,2 м і більше, повинні бути влаштовані стаці­онарні майданчики та сходи до них. Зазначена висота обчислюється від рівня землі, настилів, перекриттів тощо до верхнього положення деталі, що обслуго­вується. Настили для майданчиків і сходів повинні виконуватися з рифленої сталі. Застосовування настилів з просічної сталі не дозволяється.

  4. Майданчики для обслуговування арматури, встановленої на газоп­роводі діаметром 300 мм і більше, повинні влаштовуватися по обидва боки га­зопроводу, а при діаметрі газопроводу менше 300 мм дозволяється влаштовува­ти майданчики з одного боку.

  5. Улаштування майданчиків і їх огороджень для обслуговування га­зопроводів повинне відповідати вимогам стандарту «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия», затвердженого нака­зом № 71 Держстандарту СРСР від 28.04.78 (далі - ГОСТ 23120-78). При цьому ширина майданчиків повинна бути не менше ніж 1 м від частин обладнання, що виступають, а висота огородження - 1,2 м.

  6. Для об'єктів газового господарства, що споруджуються заново, та тих, що реконструюються, сходи до майданчиків постійного обслуговування обладнання повинні мати кут нахилу 45°, а до майданчиків періодичного об­слуговування обладнання - 60°.

Улаштування сходів до обслуговувальних майданчиків повинне відпові­дати вимогам ГОСТ 23120-78 .

  1. Для доступу до майданчиків для постійного обслуговування облад­нання довжиною від 6 м до 12 м повинні передбачатися двоє сходів, розташо­ваних в протилежних кінцях майданчика, з яких одні сходи повинні бути мар­шові. При довжині майданчика більше 12 м всі сходи повинні бути маршовими.

Для доступу до майданчиків для періодичного обслуговування обладнан­ня, що розташовані в будівлях цехів, дозволяється улаштування вертикальних сходів висотою не більше ніж 3 м.

На міжцехових газопроводах і відведеннях до цехів при спорудженні ба­гатоярусних майданчиків дозволяється влаштування вертикальних сходів між майданчиками, при цьому висота сходів повинна бути не більше ніж 3 м.

  1. При неможливості компенсації температурних деформацій газопро­водів за рахунок їх самокомпенсації повинні встановлюватися П-подібні або хвилясті компенсатори.

Установлення сальникових компенсаторів дозволяється тільки на міжце­хових газопроводах коксового газу низького тиску - до 0,1 МПа (1,0 кгс/см ).

У лінзових і дискових компенсаторах, що встановлюються на горизонта­льних ділянках газопроводів осушеного газу, в кожну хвилю повинен бути врі­заний короткий штуцер з пробкою, а на газопроводах вологого газу кожна хви­ля повинна бути оснащена двома штуцерами, призначеними для заливання та спускання антраценового масла.

П-подібні компенсатори повинні виготовлятися гнутими з безшовних труб діаметром до 500 мм або звареними із труб заводського виготовлення з перевіркою зварених швів фізичними методами контролю, або з застосовуван­ням відводів, що круто загнуті. На газопроводах, що споруджують вперше, компенсатори повинні встановлюватися без фланців (приварюватися).

  1. На креслениках компенсатора повинні бути дані вказівки щодо ве­личини попереднього розтягання (або стискання) компенсатора. Попереднє ро­зтягання (або стискання) компенсаторів повинне робитися безпосередньо перед їх установленням з урахуванням температури навколишнього повітря, що повин­но бути зафіксоване в акті на їх установлення.

  2. Міжцехові газопроводи доменного, коксового газів по всій довжині через кожні 150 м - 200 м, а також у місцях установлення конденсатовідвідни- ків повинні бути обладнані пристроями для введення пари. Розрахунковий тиск пари, що подається в газопроводи, не повинен перевищувати 1,2 МПа (12 кгс/см2).

  3. Уводи пари в газопроводи періодичної дії повинно бути виконане у вигляді коротких штуцерів із запірною арматурою на паро- та газопроводі. Установлення клапана на штуцері газопроводу не дозволяється. На час пропа­рювання штуцери повинні з'єднуватися гнучким шлангом або металевою тру­бою. По закінченні пропарювання шланг або труба повинні від'єднуватися, а на штуцері газопроводу після засувки або крана повинна встановлюватися заглу­шка.

  4. Місця розташування арматури та приладів у темний час доби по­винні мати штучне освітлення.

  5. Дозволяється розміщення приміщень і установок категорії Д під га­зопроводами коксового та доменного газів, а також усіх інших приміщень, що обслуговують ці газопроводи

  6. У місцях, де за умовами монтажу або експлуатації може виникнути необхідність розтиснення фланців газопроводу для встановлення або заміни за­сувок, заглушок, вимірювальних діафрагм тощо, на газопроводах повинні вста­новлюватися спеціальні упори для домкратів.

  7. При проектуванні газопроводів треба не дозволяється їх прокладан­ня з тупиковими ділянками, особливо на газопроводах, що знаходяться під роз­рідженням.

  8. Газопроводи коксового, доменного та природного газів низького тиску в місцях близького взаємного розташування повинні бути з'єднані корот­кими перемичками з засувками, що забезпечують подачу газу з одного газопро­воду в інший при аварійному падінні тиску в одному з них.

Засувки повинні мати електропривод з дистанційним керуванням.

 1. Вимоги безпеки при прокладанні міжцехових і цехових газопроводів

  1. Загальні вимоги

   1. Прокладання газопроводів територією коксохімічних підприємств і виробництв повинне здійснюватися, як правило, надземним способом (на ко­лонах) і відповідати вимогам будівельних норм «Г енеральные планы промыш­ленных предприятий», затверджених постановою Держстандарту СРСР 30.12.80 № 213 (далі - СНиП II-89-80). Дозволяється прокладання газопроводів по стінах і дахах виробничих будівель I і II ступенів вогнестійкості категорії Д, а також категорії Г, якщо в них горючі гази, рідини та тверді речовини спалю­ються або утилізуються як паливо.

Не дозволяється прокладання газопроводів по стінах і дахах будівель ка­тегорії Г, якщо в них циркулюють негорючі речовини та матеріали в гарячому, розпеченому або розплавленому стані, та при їх обробці має місце виділення променистого тепла, іскор і полум'я.

Під віконними прорізами будівель передбачати фланцеві або нарізні з’єднання на газопроводах не дозволяється.

   1. По стінах і дахах будівель категорій А дозволяється прокладання тільки тих газопроводів, що мають відношення до виробництв, розміщених у цих будівлях.

   2. При прокладанні газопроводів, що споруджуються вперше та ре­конструюються, по стінах будівель відстань у просвіті між утворювального га­зопроводу та стіною повинна відповідати розмірам, наведеним у табл. 2.

Таблиця 2. (розміри в мм)


Діаметр труб, мм

Відстань, мм, не менше ніж

500 і більше

500

від 200 до 500

300

менше 200

150

При встановлені на газопроводах хвилястих компенсаторів відстань у просвіті між хвилею компенсатора та стіною повинна бути не менше ніж 300 мм.

   1. Газопроводи, прокладені по зовнішніх стінах будівель, якщо є по­треба, повинні бути захищені від стікаючої з покрівлі води для запобігання їх зледеніння.

   2. Газопроводи, що прокладають по стінах будівель, не повинні пе­ретинати віконні та дверні прорізи.

   3. Опорні конструкції газопроводів (колони) повинні бути виконані з металу або залізобетону.

   4. Зварювання всіх елементів металевих опор, а також деталей, що приварюють до стінок газопроводів (наприклад, ребер жорсткості), повинне ви­конуватися суцільними звареними швами.

   5. Газопроводи повинні щільно укладатися на сідла. При цьому по­перечні зварені стики газопроводів з урахуванням їх температурних деформацій повинні знаходитися від краю опор на відстані 500 мм і більше, а поздовжні шв и повинні розташовуватися вище опори та з видимої сторони. У місцях ви­конання складних вузлів, обумовлених перепадами висот, наявністю арматури на газопроводах, дозволяється скорочувати зазначену відстань до 200 мм.

   6. Дозволяється приварювання кронштейнів до газопроводів низько­го та середнього тиску для кріплення опор супутніх трубопроводів і обслугову- вальних майданчиків. При цьому приварювання повинне здійснюватися або до кільцевих ребер жорсткості, або до стінок газопроводів товщиною не менше ніж 6 мм. Огородження майданчиків не повинне безпосередньо опиратися на газопроводи.

   7. Дозволяється спільне прокладання на одних опорах або естакадах газопроводів горючих газів з трубопроводами інших газів, води, пари, конден­сату, смоли та масел, а також кисню при дотриманні таких вимог:

додаткові трубопроводи на діючих газопроводах дозволяється прокладати лише з дозволу генеральної проектної організації та роботодавця;

у кожному окремому випадку при прокладанні супутнього трубопроводу по існуючих газопроводах повинен бути зроблений перевірочний розрахунок міцності та стійкості газопроводу та його опорних конструкцій з урахуванням додаткового навантаження та фактичного стану металоконструкцій газопроводу;

при прокладанні газопроводів разом з трубопроводами корозійноактив- них рідин останні повинні розташовуватися нижче або з боків газопроводів на відстані не менше ніж 500 мм від них.

При наявності на трубопроводах корозійноактивних рідин фланцевих з'єднань обов'язкове улаштування захисних козирків, що запобігають попадан­ню корозійних рідин на газопроводи та їх опорні конструкції.

Не дозволяється розміщення фланцевих з'єднань і запірної арматури тру­бопроводів корозійноактивних рідин у межах просторових колон, а також над сходами та майданчиками;

супутні трубопроводи повинні розміщуватися на відстані не менше 300 мм від місця розташування на газопроводах люків, свічок, засувок і інших еле­ментів;

дренажі супутніх трубопроводів повинні бути відведені на відстань, що виключає попадання дренажного продукту на газопроводи, опорні конструкції та їх елементи, на арматуру газопроводів і конденсатовідвідників;

кожен газопровід відносно супутніх трубопроводів повинен мати для дос­тупу один вільний бік;

на газопроводах, де передбачений обгороджений прохід для персоналу, супутні трубопроводи повинні прокладатися поза цим проходом.

   1. При прокладанні киснепроводів разом із газопроводами, крім ви­мог пункту 5.1.10, повинні дотримуватися такі вимоги:

не дозволяється прокладання на естакадах міжцехових газопроводів (крім

відводів до окремих цехів) більше двох киснепроводів при тиску кисню більше

22 від 0,01 МПа (0,1 кгс/см ) до 1,6 МПа (16 кгс/см ) незалежно від їхніх діаметрів;

при спільному прокладанні газопроводів і киснепроводів трубопровідна арматура та фланцеві з'єднання газопроводів і киснепроводів повинні бути змі­щені в плані відносно один одного на відстань не менше ніж 1 м.

   1. Дозволяється прокладання по газопроводу електроліній напругою до 380 В, призначених для обслуговування газового господарства (кабелі дис­петчеризації, сигналізації, освітлення та живлення електроприводів засувок га­зопроводів), за умови, що електропроводка буде виконана броньованим кабе­лем або в сталевих трубах.

   2. Дозволяється прокладання трубопроводів горючих газів разом з кабельними галереями (естакадами) на загальних будівельних конструкціях при дотриманні таких вимог:

кабельна галерея (естакада) повинна розташовуватися нижче газопрово­дів. Відстань у просвіті між утворювальними газопроводів, конструкцією гале­реї або крайнім кабелем естакади повинна бути не менше ніж 1 м. Повинні пе­редбачатися самостійні сходи та майданчики для обслуговування кабелів і за­собів пожежогасіння;

кабельні муфти повинні розміщуватися на відстані не менше ніж 3 м від місць установлення трубопровідної арматури, люків і сальникових ком­пенсаторів;

основні несучі будівельні конструкції кабельної галереї та газопроводів повинні бути з залізобетону з межею вогнестійкості не менше REI 45 або з сталі з межею вогнестійкості не менше REI 15.

   1. Кабельні галереї (естакади) можуть перетинати естакади трубоп­роводів горючих газів як зверху, так і знизу незалежно від відносної до повітря густини горючих газів, що транспортуються, при дотриманні таких вимог:

відстань між утворювальною газопроводів і конструкціями, що обгоро­джують галереї (естакади), у просвіті повинна бути не менше ніж 0,5 м при проходженні галереї (естакади) під газопроводами та не менше ніж 2 м при проходженні галереї (естакади) над газопроводами;

на ділянці перетинання естакад газопроводів і кабельних галерей (еста­кад) муфти на кабелях повинні розміщуватися не ближче ніж 3 м від утворюва­льної газопроводу;

спорудження спільної опори для кабельної галереї (естакади) та газопро­водів у місці їх перетинання не дозволяється.

   1. При паралельному прокладанні кабельних галерей (естакад) і га­зопроводів по самостійних трасах відстань від зовнішніх конструкцій кабель­них галерей (естакад), що обгороджують галереї, до утворювальних газопрово­дів повинна прийматися не менше ніж 8 м.

   2. Газопроводи, що споруджують вперше, повинні прокладатися з ухилом не ме нш е:

0,005 для насичених вологою доменного, коксового газів;

0,003 для вологого природного газу;

0,001 для осушених газів.

Ухил газопроводу прямого коксового газу від газозбірника коксової бата­реї до газового сепаратора рекомендується виконувати максимально можливим (до 0,05), виходячи з умов фактичного планування території підприємства.

   1. Для відведення конденсату з усіх низьких точок газопроводів во­логих газів і перед основними великими цехами-споживачами повинні встанов­люватися конденсатовідвідники.

5.2. Прокладання міжцехових газопроводів при будівництві та ремонтах

 1. Міжцехові газопроводи повинні прокладатися згідно з вимогами СНиП ІІ-89-80.

 2. Прокладання газопроводів по пішохідних і конвеєрних галереях не дозволяється.

 3. Прокладання газопроводів по залізничних мостах і естакадах не дозволяється.

Завантажити