НПАОП 27.1-1.10-07Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв


Керівник підприємства

(прізвище, підпис)

Продовження додатка 1

Відомості про проведені ремонти, заміну або модернізацію окремихвузлів обладнання та ЗВТ газового об'єкта

Дата

Найменування елемента, що ре­монтується

Характер

ушкодження

Причина виходу з ладу

Виконана

робота

Прізвище та пі­дпис відповіда­льної особи

1

2

3

4

5

6

Відмітка про реєстрацію газового об'єкта в регіональній Держінспекції


Дата

реєст­

рації

Прізвище та пі­дпис представ­ника Держінспекції, печатка

Дата зняття з реєстрації

Причина

Прізвище та підпис представника Де- ржінспекції, печатка

1

2

3

4

5

Висновок Держінспекції про технічний стан газового об'єктаПредставник регіональної Держінспекції

Начальник управління Держгірпромнагляду України


на проведення робіт у газонебезпечних місцях

 1. Дата

 2. Місце роботи

(цех, ділянка, агрегат)

 1. Відповідальний керівник робіт

(посада, П.І.Б.)

 1. Відповідальний виконавець робіт

(посада, П.І.Б.)

 1. Короткий перелік робіт

 2. Тривалість роботи , початок

(дата, час)

 1. Стан об'єкта (група газонебезпеки)

 2. Необхідні міри безпеки

 3. Робота проводиться за долученим планом організації та її проведення

9а. Робота проводиться без складання плану організації та її проведення за уз­годженням з газорятувальною станцією, відповідальним керівником і відпо­відальним виконавцем

При заповненні один з двох текстів п.9 повинен бути закресленим.

 1. Підготовку провели

(посада, П.І.Б., підпис)

 1. Підготовку перевірили, з умовами роботи ознайомлений та проінструктував персонал

Відповідальний виконавець робіт

Табельний

П. І. Б. особи,

Табельний

П. І. Б. особи,

Підпис

Підпис

яка інструкту­

яка інструкту­

номер

номер

ється

ється

 1. Наряд-допуск видав

(посада, дата, час, підпис)

 1. Наряд-допуск одержав відповідальний керівник(дата, час, підпис)

17. Наряд-допуск одержав відповідальний виконавець

(дата, час, підпис)

18. Продовження наряду-допуску


Дата, час

Особа, яка ви­даланаряд- допуск

Відповідальний

виконавець

робіт

Призначений

газорятівник

Погоджено із ГРС

Початок

П. І. Б.

П. І. Б.

Закінчення

Підпис

Підпис

 1. Робота закінчена. Персонал виведений.

Відповідальний керівник

(дата, час, підпис)

 1. Матеріал і інструменти прибрані. Г азорятівник відпущений у ГРС. Відповідальний виконавець робіт

(дата, час, підпис)

Примітка. По закінченні роботи наряд-допуск повинен бути зданий особі, яка видала його.

 1. Корінецьнаряду-допуску№

  на проведенняробіту газонебезпечнихмісцях

  2. Місце робіт


  Відповідальний керівник робіт

 2. Відповідальний виконавець

 3. Короткий перелік робіт

 4. Початок


  Тривалість роботи

 5. Стан об'єкта (група газонебезпеки)

 6. Необхідні заходи безпеки

 7. Робота проводиться за планом організації та її проведення

9а. Робота проводиться без складання плану організації та її проведення за уз­годженням з газорятувальною станцією (ДГРД), відповідальним керівником і відповідальним виконавцем

При заповненні корінця наряду-допуску один з двох текстів пунктів 9 і 9а повинен бути закреслений.

 1. Підготовку провели

(посада, підпис)

 1. Підготовку перевірив, з умовами роботи ознайомлений, персонал проінст­руктований. Наряд-допуск одержав і зобов'язуюся виконувати зазначені ви­моги.

Відповідальний виконавець робіт

(підпис) 1. Дати та час продовження наряду-допуску

 2. Робота закінчена

(дата, час, підпис)

 1. Наряд-допуск закритий та зданий

(дата, час, підпис)

Примітка : Корінець наряду-допуску повинен бути зданий на газорятувальну станцію по закінченні роботи.

В. І. Іванченко


Керівник підприємства

«....» 200... р.

План організації та проведення газонебезпечної роботи

 1. Цех, у якому виконується робота

 2. Ділянка (агрегат)

 3. Характер виконуваної роботи

 4. Група газонебезпеки

 5. Відповідальний керівник роботи

(посада, П.І.Б.)

 1. Відповідальний виконавець (посада, П.І.Б.) і склад підрозділу для проведення газонебезпечної роботи

 2. Дата проведення робіт « » 200... р. з години до ...години.

Докладний перелік послідовних операцій проведення газонебезпечної роботи

Прізвище та посада особи, відповідальної за виконання окремих операцій

1.

Підготовчі роботи

2.

Проведення робіт

3.

Заходи, що забезпечують безпеку робіт

Додаток: Схеми, кресленики та ін. (дати перелік долученої документації). Начальник цеху Відповідальний за газове господарство цеху Погоджено

Начальник газорятувальної станції

(підпис)

Керівник служби охорони праці підприємства

(підпис)

Начальник пожежної охорони

(підпис)

Відповідальний керівник газонебезпечної роботи

(підпис)

В. І. Іванченко


• -???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

(найменування)


Наймену­вання вузла

Дата

огля­

ду

Коротка

характеристика

дефекту

Підпис

особи,

яка

прово­

дила

огляд

Дата

ремо­

нту

Перелік робіт, ви­конаних для усу­нення дефектів

Вузли та деталі, замінені при ремонті

Підпис

механі­

ка

наймену­

вання

кіль­

кість

термін

служби,

міс.

В. І. Іванченко


1. Якщо висота опори газопроводу перевищує висоту опори лінії електропередачі, відс­тань між газопроводом і лінією електропередачі треба приймати не менше ніж висота опори газопроводу.

1Відстань від проводів повітряних ліній електропередачі до газопроводу та його ви­ступаючих конструкцій повинна прийматися по горизонталі при найбільшому відхиленні проводів.

* Зазначені відстані дійсні для газопроводів з тиском газу до 1,2 МПа (12 кгс/см ) включно.

Завантажити