НПАОП 27.1-1.10-07Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держгірпромнагляду

27 березня 2007 року № 6

1Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

Зареєстровано в Міністерстві юстиції Україн

и

28 квітня 2007 року

за № 441/13708
НПАОП 27.1-1.10-07 ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ В ГАЗОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ВИРОБНИЦТВ

 1. Загальні положення

  1. Ці Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підпри­ємств і виробництв (далі - Правила) поширюються на проектування, будівниц­тво, реконструкцію, технічне переоснащення, ремонт, експлуатацію об'єктів га­зового господарства коксохімічних підприємств і виробництв, пов'язаних із ви­робництвом, транспортуванням, підготовкою, очищенням власного коксового та пекококсового газу, прийняттям очищеного доменного газу з доменних цехів металургійного виробництва, природного газу, зріджених вуглеводневих газів (далі - ЗВГ), що використовуються як паливо на коксохімічних підприємствах і виробництвах із робочим тиском: коксового (пекококсового) та доменного газу до 0,1 МПа (1 кгс/см2); природного газу до 1,2 МПа (12 кгс/см2); ЗВГ до 1,6 МПа (16До коксового газу, що використовується як технологічний газ у техноло­гії виробництва хімічних продуктів, установлюються вимоги за цими Правила­ми

.

Вимоги та положення цих Правил є обов'язковими для юридичних і фізи­чних осіб, які здійснюють проектування, будівництво та експлуатацію об'єктів газового господарства незалежно від форм власності та видів діяльності.

  1. До об'єктів газового господарства належать: міжцехові, цехові газоп­роводи та газопроводи, що знаходяться всередині приміщень з розташованими на них пристроями та арматурою; газообладнання печей, котлів і інших агрега­тів, що споживають газ як паливо; ма ши нні зали з установленими в них нагні­тачами коксового газу; газопідвищувальні станції; газозмішувальні установки; газорегулювальні пункти; цехи та об'єкти з охолодження, очищення коксового газу, уловлювання та виділення з коксового газу хімічних продуктів коксуван­ня; опалювальні системи коксових батарей, пекококсових печей, установок су­хого гасіння коксу (далі - УСГК), гаражів розморожування вугілля, трубчастих печей, сушильних установок; установки для підігріву вугільної шихти; газопо­стачання лабораторій; газоскидні пристрої; газопроводи пекококсового газу та установки з його очищення на Авдіївському та Запорізькому коксохімічних пі­дприємствах.

  2. Дія цих Правил не поширюється на:

газові установки та газопроводи, що переробляють і транспортують гази, що не використовується як паливо;

газові установки та газопроводи з надлишковим тиском природних горю­чих газів більше 1,2 МПа (12 кгс/см2), а також із надлишковим тиском ЗВГ бі­льше 1,6 МПа (16 кгс/см2);

газонаповнювальні пункти та станції;

газифіковані комунально-побутові об'єкти, розташовані на території під­приємства (виробництва).

  1. На зазначені у пункті 1.3 об’єкти газового господарства поширюють­ся Правила безпеки в газовому господарстві підприємств чорної металургії (ПБГЧМ - 86 ), затверджені постановою Держгіртехнагляду СРСР 18.03.86 №5 і наказом Міністерства чорної металургії СРСР від 08.05.86 № 611 (далі - НПАОП 27.1-1-10-86).

  2. Порядок і строки приведення діючих коксохімічних підприємств і виробництв у відповідність з вимогами цих Правил визначаються в кожному конкретному випадку роботодавцями по узгодженню з територіальними орга­нами Державного нагляду за охороною праці.

Якщо в умовах діючого виробництва окремі вимоги Правил не можуть бути виконані без значної їх перебудови, то доцільність, порядок і строки при­ведення діючих об'єктів газового господарства у відповідність з вимогами цих Правил визначається в кожному конкретному випадку суб'єктами господарсь­кої діяльності (роботодавцями) та генеральною проектною організацією з узго­дження з територіальними органами Державного нагляду за охороною праці.

  1. Складання та затвердження інструкцій, умови їх перегляду, організа­ція навчання персоналу з експлуатації об'єктів газового господарства підприєм­ства, перевірка знань і підвищення кваліфікації працюючих повинні здійснюва­тися відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення на­вчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держна- глядохоронпраці України 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05).

  2. У цехах, що переробляють або використовують горючі гази, розпо­рядженням по цеху повинна бути призначена особа з числа інженерно- технічних працівників, відповідальна за безпечну експлуатацію газового госпо­дарства цеху.

Особи, відповідальні за безпечну експлуатацію газового господарства окремих цехів, повинні мати стаж роботи в газовому господарстві не менше ніж три роки.

  1. На кожному коксохімічному підприємстві (виробництві) в цехах по­винні бути складені та затверджені роботодавцем такі документи:

перелік об'єктів, газопроводів, трубопроводів, що відносяться до газового господарства, з зазначенням номерів об'єктів, ділянок з датами уведення в екс­плуатацію;

перелік газонебезпечних місць і робіт по об'єктах газового господарства з розбивкою на групи;

схеми газопроводів з зазначенням споживачів, запірної арматури, що ви­микає, конденсатовідвідників, газових апаратів;

паспорти об'єктів газового господарства;

інструкції з питань охорони праці.

  1. Газонебезпечні роботи на об'єктах газового господарства повинні виконуватися відповідно до вимог розділу 12.11. цих Правил.

  2. До зварювальних робіт на об'єктах газового господарства допуска­ються зварники, газорізальники, атестовані відповідно до вимог Правил атеста­ції зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України 19.04.96 № 61, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.05.96 за № 262/1287 (далі - НПАОП 0.00-1.16-96) і вимогами статті 17 Закону України «Про охорону праці».

  3. Працівники, які приймаються на роботу з експлуатації та обслуго­вування об'єктів газового господарства, повинні проходити попередній медич­ний огляд, а працюючі - періодичний огляд згідно з порядком, установленим статтею 17 Закону України «Про охорону праці».

  4. При проектуванні, будівництві та експлуатації газового господарст­ва коксохімічних підприємств і виробництв необхідно враховувати вимоги пос­танови Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 №1788.

  5. Для проведення газонебезпечних робіт не дозволяється залучення осіб, які не досягли 18 років та вагітних жінок.

  1. У роботі з цими Правилами використовуються дані щодо гранично­допустимих концентрацій шкідливих речовин (далі - ГДК) у повітрі робочої зони та у повітрі населених місць, найбільш характерних для коксохімічного виробництва, з указівкою класів небезпеки, визначених відповідно до Правил технічної експлуатації коксохімічних підприємств, затверджених наказом Мін- промполітики України 05.07.2002 № 305.Аварійна ситуація -Аварія

Агрегат

Арматура трубопровідна Важкий газ

Вибухонебезпечний об'єкт

Вибухопожежонебезпечний

об'єкт

Виробниче середовище Виробничий підрозділ Відділення Вогневі роботи стан будівлі, споруди чи їх частин, що характе­ризує порушення меж і умов безпеки експлуа­тації, але ще не перейшло в аварію; порушення експлуатації об'єкта де має місце перевищення нормованих меж впливу на пер­сонал об'єкта, його основні фонди та навколи­шнє середовище;

ряд конструктивно об'єднаних між собою ма­шин: генераторів, двигунів, насосів тощо; клапани, засувки, крани тощо; газ, що має густину більше 0.8 відносно до гус­тини повітря;

об'єкт, де в результаті аварії може статися вибух; об'єкт, де в результаті аварії може статися ви­бух або пожежа, або вибух і пожежа одночасно; простір, де перебуває персонал при здійсненні виробничої діяльності;

структурна одиниця підприємства, що здійс­нює конкретну функцію виробництва; структурний підрозділ цеху, що включає кілька виробничих ділянок;

роботи чи ремонтно-технологічні операції, по­в'язані з необхідністю застосування відкритих джерел вогню, інструментів або операцій з мо­жливим іскроутворенням або можливим нагрі­ванням до температур, що можуть викликати (створити) умови загоряння матеріалів, проду­ктів, горючих газів, парів органічних речови

н або інших горючих матеріалів;

 • Газ доменний Газ природний Гази коксовий


  газ, що отримується в доменному виробництві;

 • газ, що видобувається з надр;

 • Газ пековий


  коксовий газ - газ, що отримується у процесі термічного нагрівання вугільної шихти та ха­рактеризується підвищеною вибухопожежною небезпекою;

 • пекококсовий газ - газ, що отримується при коксуванні кам’яновугільного пеку та на нього поширюються ідентичні вимоги, як і на коксо­вий газ, при забезпеченні вибухопожежної не­безпеки.

Середні показники щодо складу газів, об’ємна частка в %

Хімічні коксовий пекококсовий

інгредієнти

газ

газ

СО 2

2,4

1,73

CnHm

2,2

0,37

O 2

0,4

1,04

CO

6,0

3,04

H 2

59,5

78,17

CH 4

25,5

10,67

N 2

4,0

4,98

об’єм газу, що

300

0,3

приходиться на 1 т вугільної ши­хти, що коксу-

3

ється, м .

У виробничих умовах пекококсовий газ змішу- Газова установка Газове господарство

Газове обладнання

Установки, що використовують газ Газонаповнювальна станція

Газонебезпечні роботи на об'єктах газового господарства

Газопровід

Г азопровід високого тиску Г азопровід низького тиску

ється з коксовим газом, не змінюючи його вла­стивостей;

установка, де циркулює чи спалюється горю­чий газ (горючі гази);

система керування та утримання газових уста­новок, газопроводів і допоміжних засобів, що відносяться до них, яка забезпечує їх працезда­тність і безпеку відповідно до вимог чинних Правил і в них циркулюють гази, що викорис­товуються як паливо;

обладнання, що в процесі експлуатації запов­нено горючим газом;

виробничі печі, котли, технологічні установки, що використовують газ як паливо; установка для постачання газом транспортних машин, що працюють на газі; роботи, що виконуються ремонтним та обслу­говуючим персоналом в умовах можливого впливу горючих газів, що використовуються як паливо на підприємстві (доменного, коксового, природного, ЗВГ), а також їх продуктів горін­ня. Ці роботи виконуються відповідно до під­розділу 12.9. цих Правил; сталевий трубопровід, призначений для транс­портування газоподібних речовин, їх парів і конденсату;

робочий тиск газу в газопроводі більше 0,3 МПа (3 кгс/см2) до 1,6 МПа (16 кгс/см2); робочий тиск газу в газопроводі до 0,1 МП

а Граничнодопустима концен­трація (ГДК) у повітрі робо­чої зони

Експлуатаційні показники

Газопровід зворотного коксового газу

Капітальний ремонт

Коксохімічне підприємство (виробництво)

Легкий газ

(1 кгс/см );

робочий тиск газу в газопроводі більше 0,1 МПа (1кгс/см2) до 0,3 МПа (3 кгс/см2); концентрація, де за умови щоденної роботи в межах 8 годин протягом всього робочого стажу в працюючих не може виникнути захворюван­ня або відхилення в стані здоров’я; показники продуктивності, швидкості, витрати електроенергії, палива, ремонтопридатності, зносостійкості чи погіршення в процесі екс­плуатації регламентованих показників, устано­влених у технічному паспорті заводу- виготовлювача;

газопровід коксового газу, що проходить від нагнітального колектора коксового газу ма­шинногозалу через хімічні цехи уловлювання хімічних продуктів і очищення газу до газос­кидного пристрою, а також на опалення коксо­вих батарей та іншим споживачам коксового газу до межі проектування; ремонт, що виконується для відновлення спра­вності і повного чи близького до повного від­новлення ресурсу виробу з заміною чи віднов­ленням будь-яких його частин, уключаючи ба­зові;

самостійне коксохімічне підприємство (завод) або виробництво, що входить до складу мета­лургійного комбінату (заводу); газ, що при температурі навколишнього сере-

Міжцеховий газопровід Надземний газопровід

Наземний газопровід

Небезпечна концентрація га зу на вибух

Небезпечна концентрація га зу в повітрі робочої зони Небезпечний виробничий фактор

Об'єкт

Об'єкти газового господарс­тва

Обстеження довища 20оС і тиску 100 кПа має густину 0,8 або менше відносно до густини повітря; газопровід, що проходить за межами цеху і йо­го межа встановлюється при проектуванні; газопровід, що прокладається на нарізних опо­рах на висоті, що дає можливість проїзду авто­мобільного та залізничного транспорту; газопровід, що прокладається на низьких опо­рах, що не забезпечують проїзд транспортних засобів;

об'ємна частка газу в повітрі, що складає 20 % і більше нижньої концентраційної межі поши­рення полум’я (НКМП);

масова частка газу в повітрі робочої зони біль­ша граничнодопустимої концентрації; вид небезпечного впливу на людину (облад­нання, машини тощо) у разі виникнення ава­рійної ситуації;

будівля, споруда, цех, установка, агрегат тощо; обладнання та апаратура, де знаходиться газ, що використовується як паливо, газопроводи коксового, доменного та природного газу, а та­кож будівлі, споруди, приміщення з обладнан­ням, що знаходиться в них, і призначене для обслуговування об'єктів газового господарства; комплекс робіт із збирання, оброблювання, си­стематизації та аналізу даних про технічний стан конструкцій та обладнання, наявних в них дефектів і ушкоджень, оцінки ступеня зношеності;

Пожежонебезпечний об'єкт Поточний ремонт

Пристрій, що вимикає Промислове підприємство

Газопровід прямого коксо­вого газу

Робоче місце Служба

Стандартні умови визначен ня об’єму

Теплотехнічний газовий агрегат

Технічна експертиза Технічне обслуговування

об'єкт, де в результаті аварії може виникнути пожежа;

ремонт, що виконується для забезпечення чи відновлення працездатності виробу шляхом заміни та (або) відновлення окремих частин; трубопровідна арматура, що дозволяє надійно перекривати газопровід;

статутний суб'єкт, що має право юридичної особи і здійснює виробництво та реалізацію продукції певних видів з метою одержання прибутку;

газопровід коксового газу, що проходить від газозбірника коксової батареї до усмоктуваль­ного колектора коксового газу машинного залу; елементарна одиниця структури підприємства, де розміщені виконавці роботи, технологічне обладнання, що обслуговується, та оснащення; сукупність ланок керування структурних під­розділів, об'єднаних за призначенням у систему керування;

об’єм газу при температурі +20оС, тиску 101,325 кПа, відносної вологості 0%; агрегат, що використовує газ як паливо;

дослідження фахівцями з питань технічного стану, що вимагає спеціальних пізнань в галузі технології, техніки, виробництва або науки; комплекс заходів щодо контролю забезпечення працездатного стану обладнання, що забезпе-

Технологічна дисципліна

Технологічні

металоконструкції

Цех

Цеховий газопровід

Шкідливий виробничий фактор

чується оглядом, доглядом, періодичністю ре­монтів або усуненням незначних причин дефе­ктів, що виникають у процесі його експлуата­ції;

дотримання точної відповідності технологічно­го процесу виготовлення продукції вимогам технологічної та конструкторської документації; елементи вузлів виробу, опорні елементи тощо, що виконують опорні, допоміжні чи сполучні функції в роботі механізмів, машин або агрегатів; організаційно та технологічно відособлений структурний підрозділ, що прямо або побічно бере участь у переробці предмета праці в гото­ву продукцію та складається з сукупності ви­робничих ділянок;

газопровід, що прокладається за проектною документацією в межах цеху і технологічно пов'язаний з обладнанням і апаратурою; вид шкідливого впливу на людину (хімічна ре­човина, газ, шум, вібрація тощо) при переви­щенні її граничнодопустимого рівня

;АУП - автоматичні установки пожежегасіння;

АУПС - автоматичні установки пожежної сигналізації;

ВСН - ведомственные строительные нормы;

ГДК - граничнодопустима концентрація;

ГКС - газокомпресорна станція;

ГПС - газопідвищувальна станція;

ГРП - газорегулювальний пункт;

ГРС - газорятувальна служба;

ГРУ - газорегулювальна установка;

ГСП - газоскидний пристрій;

ДБН - державні будівельні норми;

ДГРД - добровільна газорятувальна дружина;

ДПГГ - диспетчерський пункт газового господарства;

ДСП - державні санітарні правила;

ЗВГ - зріджений вуглеводневий газ;

ЗВТ - засоби вимірювальної техніки;

ЛЕП - лінія електропередачі;

МЗ - машинний зал;

НАПБ - нормативно-правовий акт з питань пожежної безпеки; НКМВ - нижня концентраційна межа вибуховості;

НКМП - нижня концентраційна межа по ши рення полум’я; НПАОП - нормативно-правовий акт з охорони праці;

ОНТП - общесоюзные нормы технологического проектирования; ОРД - отраслевая рабочая документація;

СНиП - строительные нормы и правила;

ССБТ - система стандартов безопасного труда;

ТЕС - теплоелектростанція;

ТЕЦ - теплоелектроцентраль;

ТУ - технічні умови;

 1. УСГК - установка сухого гасіння коксу. Загальні вимоги безпеки при роботі з горючими газами, газопро­водами і газовими установками

  1. Циркулюючі гази, що використовуються як паливо на коксохімічних підприємствах і виробництвах (коксовий, доменний, природний, зріджений ву­глеводневий газ (далі - ЗВГ), повинні відповідати вимогам технічних умов, за­тверджених у встановленому порядку.

Вміст пилу в доменному газі після його очищення не повинен перевищу­вати 4 мг/м .

Вимоги технічних умов установлюються тільки на очищений коксовий

газ.

  1. Експлуатація газопроводів і газової апаратури повинна здійснювати­ся під надлишковим тиском газу не менше, ніж 500 Па, за винятком газозбірни­ків коксових і пекококсових печей, що працюють з мінімальним тиском газу ві­дповідно до вимог технологічного процесу, а також за винятком газопроводів і газової апаратури з транспортування коксового газу та хімічних продуктів від газозбірників до нагнітачів машинного залу, що працюють під розрідженням.

  2. Тиск (розрідження) газу для розрахунків треба приймати за паспорт­ною характеристикою машини (компресора, нагнітача), що забезпечує транспо­ртування газу.

  3. Г азопроводи та газові установки повинні розташовуватися на відкри­тих майданчиках з забезпеченням вільного їх провітрювання. Розташування га­зопроводів і установок у закритих приміщеннях дозволяється лише в тих випа­дках, коли це обумовлено умовами технологічного процесу.

  4. Газопроводи на території підприємства (виробництва) повинні бути надземними. У цехах на ділянках підведення газу до окремих печей, установок і агрегатів дозволяється прокладання газопроводів у каналах з дотриманням ви­могпідпункту 5.5.14 цих Правил.

  5. З'єднання деталей газопроводів між собою повинне здійснюватися зварюванням. Фланцеві з'єднання дозволяються тільки в місцях установлення заглушок, приєднання газопроводів до фланцевого обладнання, арматури та апаратів, а на окремих ділянках газопроводів у випадках, коли це необхідно за умовами монтажу або експлуатації.

Монтажні стики труб для газопроводів з робочим тиском до 0,1 МПа (1 кгс/см ), діаметром 1000 мм і більше повинні виконуватися зварю­ванням за допомогою бандажів.

Роз'ємні з'єднання газопроводів повинні виконуватися за допомогою фла­нців. Застосовування нарізних з’єднань дозволяється для приєднання ЗВТ, а та­кож арматури та обладнання, що виготовляються тільки з нарізними з’єднаннями.

  1. Віднесення газопроводів до міжцехових і цехових вирішується при проектуванні шляхом встановлення межі проектування (підпункт п.13.1.1 щодо розмежування ділянок газопроводів при експлуатації).

  2. Газові апарати в місцях, де потрібно забезпечити доступ усередину та в нижні їх частини для провітрювання, повинні бути обладнані люками.

Газопроводи доменного газу діаметром 300 мм і більше повинні бути об­ладнані люками безпосередньо за засувками по ходу газу, а на закільцьованих газопроводах люки треба влаштовувати по обидва боки засувки.

Замкнена ділянка газопроводу доменного газу діаметром 1200 мм і біль­ше та довжиною більше 25 м повинна мати не менше ніж два люки (на початку та в кінці ділянки).

Діаметр люка в просвіті повинен дорівнювати діаметру газопроводу при його діаметрі до 600 мм і 600 мм - при діаметрі газопроводу 600 мм і більше.

Необхідність улаштування люків на газопроводах коксового газу встанов­люється проектною організацією з узгодженням з роботодавцями.

  1. Установлення вибухових клапанів на газових апаратах і газопрово­дах не дозволяється.

  2. Зовнішні поверхні корпусів газових апаратів і газопроводів, у тому числі газопроводів, що підлягають теплоізоляції, після закінчення монтажу та випробування повинні бути двічі пофарбовані оливною фарбою, лаками або іншими покриттями, що витримують температурні зміни та вплив атмосферних опадів.

Фарбування газопроводів повинно виконуватися відповідно до стандарту «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки», затвердженого Де­ржстандартом СРСР 12.12.68 протоколом № 156 (далі - ГОСТ 14202-69), та Техні­чних умов на виготовлення, монтаж, випробування, захист від корозії, фарбування газопроводів коксового та доменного газів тиском 0,035 МПа (0,35 кгс/см ) (далі - ТУ - 85811).

Завантажити