НПАОП 1.2.10-1-96Правила безпеки у сталеплавильномувиробництві

14.5.9. В схемі вмикання джерела живлення печі повинні бути передбачені блокування, що забезпечують автоматичне вимикання печі при обезструмленні електродвигунів насосів (газоповітродувок) в системі охолодження подового електрода.

14.5.10. Механізм пересування плазмотронів повинен бути обладнаний кінцевими вимикачами.


14.6.1. На плазмені печі з водоохолоджуваним кристалізатором розповсюджуються вимоги п.п. 13.4.1.1 — 13.4.1.7; 13.4.1.9-13.4.1.11; 14.1.2; 14.1.13; 14.3.4; 14.4.7; 14.4.9; 14.4.11; 14.5.1; 14.5.3; 14.5.5; 14.5.8; 14.11.2 — 14.11.4; 14.11.7-14.11.10; 14.11.12 цих Правил.

14.6.2. Пускозвукова арматура системи газоочищення і рециркуляції повинна бути обладнана системою блокувань, що вимикають джерело живлення плазмотронів при досягненні допустимих проектом максимальних і мінімальних тисків плазмоутворюючих газів з одночасною подачею світлового і звукового сигналів.

14.6.3. Плазмена піч з водоохолоджуваним кристалізатором повинна бути вимкнута: при перерві в подачі електроенергії, води, газу; при тимчасовій перерві в роботі печі при ремонті, очищенні, технічному огляді та підготовці печі до плавки.

14.6.4. Конструкція печі повинна забезпечувати герметичність плавильної камери під час її роботи. Компоновка устаткування печі повинна забезпечувати зручне і безпечне її обслуговування.

14.6.5. Плавильна камера плазменої печі з водоохолоджуваним плазменим кристалізатором повинна бути обладнана запобіжним клапаном, що спрацьовує при збільшенні тиску, величина якого складає: для вакуумних печей — 0,01-0,03 МПа (0,1-0,3 кгс/кв.см); для печей нормального тиску — 0,02-0,07 МПа (0,2-0,7 кгс/кв.см); для компресорних печей — у відповідності до Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

Вмикати піч з несправним і невідрегульованим клапаном забороняється.

14.6.6. Конструкція кристалізатора повинна виключати можливість утворення повітряних або парових порожнин.

14.6.7. Кристалізатори не повинні мати механічних пошкоджень або проплавлень, що порушують його міцність і (або) утруднюють витягання зливка.

14.6.8. Оглядові вікна для захисту від забруднень парами металів повинні бути обладнані захисними пристроями.

14.6.9. Порядок напуску повітря в плавильну камеру за технологічною необхідністю в процесі плавки і під час міжплавильного простою, а також порядок розгерметизації плавильної камери повинні встановлюватися інструкціями підприємства.

14.6.10. В усіх зливних ланцюгах охолодження повинні встановлюватися датчики контролю потоку, а в ланцюгах найбільш відповідальних вузлів (плазмотрони, кристалізатор, піддон, камера печі) — датчики контролю потоку і температури води.

Датчики контролю потоку і температури води плазмотронів, кристалізаторів і піддонів повинні бути ввімкнені в схему блокувань, вимикаючих джерело живлення печі при зникненні потоку або при температурі води, що витікає, вище допустимої проектом.

14.6.11. Вимикання системи охолодження кристалізатора до вивантаження зливка з камери не допускається.

14.6.12. Під час плавки рівень рідкої ванни повинен підтримуватися нижче нижньої кромки внутрішньої фаски кристалізатора.

14.6.13. Вивантаження зливка повинне здійснюватися за допомогою спеціально призначених пристроїв, що забезпечують безпеку роботи.

14.6.14. Конструкція пристрою, що застосовується для від'єднання зливка від піддону, повинна виключати можливість падіння зливка.

14.6.15. Спосіб збирання конденсату повинен бути безпечним і визначатися інструкцією підприємства.

14.7.1. На електронно-променеві печі поширюються вимоги п.п. 13.4.1.1-13.4.1.7; 13.4.1.9-13.4.1.12; 14.1.2; 14.1.13; 14.3.3-14.3.5; 14.3.8; 14.3.9; 14.4.3; 14.4.6; 14.4.8; 14.4.11; 14.5.1; 14.5.3; 14.6.7-14.6.10; 14.6.13; 14.11.2-14.11.4; 14.11.7-14.11.10; 14.11.12 цих Правил.

14.7.2. При експлуатації електронно-променевих печей радіаційна безпека повинна забезпечуватися згідно з Санітарними правилами роботи з джерелами низькоенергетичного рентгенівського випромінювання, затвердженого заступником Головного державного лікаря України.

14.7.3. Внутрішня поверхня плавильної камери повинна бути гладкою і не повинна мати важкодоступних місць для її очищення.

14.7.4. Порядок вмикання електронних гармат і виводу їх на робочий режим повинен встановлюватися інструкцією підприємства.

14.7.5. Керування електронно-променевою піччю і візуальне спостереження за плавкою повинні здійснюватися з пульту керування. При втраті візуального контролю за положенням променів електронні гармати повинні бути негайно вимкнуті.

14.7.6. Підлога пульту керування електронно-променевою піччю повинна бути покрита електроізолюючим матеріалом, на якому повинно бути нанесене клеймо випробування.

14.7.7. В усіх зливних ланцюгах охолодження повинні встановлюватися датчики контролю потоку, а в ланцюгах найбільш відповідальних вузлів (електронні гармати, піддон, кристалізатор, частини конструкції, що виступають в плавильний простір печі) — датчики контролю потоку і температури.

Датчики контролю потоку і температури повинні бути обладнані системою блокувань, що вимикають джерело живлення електронних гармат у випадку зникнення потоку і при температурі води, що відходить, вище допустимої проектом.

14.7.8. Для охолодження кристалізатора, піддону, електронних гармат, частин конструкції, що виступають в плавильний простір, повинне застосовуватися хімічно очищена вода у відповідності до вимог, що указані в проекті печі.

14.7.9. Під час роботи печі ходіння людей в зоні руху кришок забороняється. Зона руху відкидних і відкотних кришок повинна бути огородженою.

14.7.10. На вакуумопроводах перед форвакуумними насосами повинні бути встановлені аварійні клапани з електромагнітною защіпкою.

14.7.11. Робота електронних гармат при несправному блокуванні крайніх положень променів забороняється.

14.8.1. Всі роботи щодо підготовки плавки повинні проводитися тільки при вимкненій печі (установці).

14.8.2. При наявності течі води з піддону чи кристалізатора вмикання печі забороняється.

14.8.3. Піддон і шайба-заправка повинні мати рівну і гладку контактну поверхню, що забезпечує щільне їх прилягання.

Застосування вологих шайб-заправок забороняється.

14.8.4. Транспортування і встановлення електродів, зняття недогарка після закінчення плавки, видалення шлакового "коржика" зі зливка, прибирання зливка з піддону повинні бути механізовані.

14.8.5. Установка електрошлакового переплаву і флюсоплавильної печі повинні бути обладнані витяжною вентиляцією.

14.8.6. Електрошлакоплавильні і флюсоплавильні печі повинні бути обладнані пристроєм для автоматичного вимикання печі у випадку припинення подачі охолодної води, падіння тиску або перегріву води.

14.8.7. Під час роботи установки електрошлакового переплаву знаходитися поблизу струмоведучих частин і здійснювати будь-які ремонтні роботи забороняється.

14.8.8. Витягувати зливки до повного застигання шлаку і металу в кристалізаторі забороняється.

14.9.1. Конструкція склепінного майданчика і майданчика випускного жолоба, верстат для нарощування електродів, а також порядок виконання операцій щодо заміни і нарощування електродів, самі електроди, ніпелі та водоохолоджувальні елемени повинні відповідати вимогам п.п. 14.1.8; 14.1.10; 14.1.11; 14.1.13; 14.1.14; 14.1.16-14.1.20; 14.1.22 цих Правил.

14.9.2. Кожний сектор шлакових холодильників повинен бути обладнаний апаратурою, що показує і реєструє температуру води, що витікає і тиск її в колекторі.

14.9.3. При досягненні значень температури відходячої води вище верхнього допустимого рівня або під час падіння тиску води в колекторі на пост керування піччю повинен автоматично подаватися світлозкуковий сигнал. У випадку необхідності піч повинна бути вимкнута.

14.9.4. Завантаження шихти в піч повинне здійснюватися за допомогою спеціальної завантажувальної машини. Завантаження шихти в бункер завантажувальної машини повинне проводитися саморозвантажувальними баддями або за допомогою віброживильників.

14.9.5. Матеріали, що завантажуються в піч, повинні бути сухими, завантажне вікно печі повинне бути обладнане місцевим відсмоктуванням для віддалення газів, що виходять з печі під час завантаження шихти.

14.9.6. ВІдкриття і закриття фурми для випуску шлаку повинне бути механізоване. Стопорна пробка машини повинна щільно закривати отвір фурми.

14.9.7. Перед випуском шлаку з печі повинен подаватися звуковий сигнал.

14.9.8. Для запобігання прогару шлакового холодильника накопичення металу в печі до рівня холодильника не допускається. Рівень металу в печі повинен систематично контролюватися.

14.9.9. При переливі шлаку з проміжного ковша в сталерозливний працюючі повинні знаходитися не безпечній від ковша відстані.

14.10.1. Опускання і підйом фурми для подачі кисню в піч через склепіння повинні бути механізовані.

14.10.2. Привод фурми, що подає кисень в ванну печі, повинен мати блокування, які забезпечують вивід фурми з робочого простору у відповідності до п.13.10.2 цих Правил. Під час підйому фурми подача кисню повинна автоматично припинятися.

14.10.3. При подачі кисню в піч через завалочне вікно за допомогою металевої трубки, перед завалочним вікном повинен бути встановлений запобіжний щит з прорізом для пропуску трубки.

14.11.1. Влаштування та експлуатація електричної частини електросталеплавильних печей повинні відповідати Правилам влаштування електроустановок, Правилам технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правилам техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів і міждержавним стандартам ГОСТ 12.2.007.0-75 і 12.2.007.9-88.

14.11.2. При високому розташуванні кабелів "короткої мережі", що підводять струм від пічного трансформатора до електродів печі, під ними повинен бути влаштований огороджений прохід, а при низькому розміщенні кабелів огородження їх повинне бути виконане у вигляді грат з дверцятами, що закриваються на замок.

14.11.3. Корпус і конструкції електропечі повинні бути надійно заземлені.

14.11.4. Пульти керування електропечами повинні бути розташовані так, щоб була виключена можливість засліплюючого впливу електричної дуги на операторів пульта. В цехах, де пульти керування розташовані в зоні опромінювання електродугою повинні застосовуватися захисні екрани.

14.11.5. Скління пультів керування повинне бути виконане з теплозахисного скла.

14.11.6. Приміщення пультів керування повинні мати припливну вентиляцію, що забезпечує нормальні умови праці.

В холодний і перехідний періоди року приміщення пультів повинні опалюватися.

Пульт керування повинен мати прямий зв'язок з живильною підстанцією і бути забезпечений необхідними засобами сигналізації.

14.11.7. Перед вмиканням печі в плавку сталевар і відповідальні особи механічної та електричної служб цеху зобов'язані перевірити справність устаткування, футеровки і склепіння печі.

Вмикання печі оператором пульту дозволяється проводити тільки після одержання ним від сталевара ключа-бирки на право вмикання печі.

Перед вмиканням печі всі люди повинні бути відведені від неї на безпечну відстань.

Знаходження біля працюючої печі осіб, що не зв'язані з її обслуговуванням, забороняється.

14.11.8. Для короткочасного вимикання печі (перепуск, заміна і нарощування електродів, виймання уламків електродів, тощо) вона повинна мати блокування, що забезпечує вимикання високовольтного вимикача при знятому ключі-бирці.

14.11.9. Порядок вмикання і вимикання печі високовольтним вимикачем повинен регламентуватися інструкцією підприємства.

14.11.10. Для запобігання можливого короткого замикання кабелів "короткої мережі" електропечі або пошкодження (перепалу) канатів мостового розливного крана повинне бути блокування, що виключає можливість нахилу печі при знятій з електрода напруги. Вмикання блокування повинне здійснюватися при нахилі вимкненої печі в бік розливного прольоту більше, ніж на 15 градусів.

14.11.11. Для запобігання ураження електричним струмом інструменти, що вводяться у ввімкнену електропіч, повинні стикатися із залізним роликом, що укладений на зубці гребінця завалочного вікна печі.

При введенні в піч інструмента доторкатися ним до електродів, що знаходяться під напругою, забороняється.

14.11.12. При проведенні електрозварювальних робіт на електропечі обов'язкове встановлення захисних заземлень збоку подачі високої напруги і на пічному трансформаторі з високої і низької сторін.


15.1.1. Балки і колони, що підпадають під вплив факелу або тепловипромінювання, повинні бути теплоізольовані.

15.1.2. Для захисту працюючих від променевого тепла і викидів продуктів плавки конвертор з обох боків цапф повинен бути огороджений екранами від нульової відмітки до робочого майданчика і від робочого майданчика до верху конвертора.

В цехах, що будуються знов, повинне передбачатися встановлення теплозахисних екранів з передньої і задньої сторін конверторів висотою не менше 2 м.

15.1.3. В цехах, що будуються знов, майданчики для обслуговування устаткування конверторів і східці сходин до цих майданчиків, повинні виконуватися гратчастими з сталевих штаб, що поставлені на ребро. Ширина відстані між штабами повинна бути не більше 50 мм.

15.1.4. Верхні майданчики навколо конверторів повинні мати розміри, достатні для безпечного обслуговування механізмів, що розташовані на цих майданчиках. Майданчики повинні мати не менше двох виходів.

15.1.5. У випадку застосуванни підшипників ковзання знос цапф конверторів в усіх вимірюваннях не повинен перевищувати 10% від їх початкових розмірів.

Перевірка цапф методом неруйнівного контролю повинна здійснюватися по закінченні монтажу і під час капітального ремонту конвертора.

Результати перевірки повинні оформлятися актом.

15.1.6. При встановленні конвертора в опорному кільці він повинен бути укріплений таким чином, щоб виключалася можливість зміщення його вертикальної осі у відношенні до вертикальної осі кільця.

15.1.7. Конструкція знімних днищ повинна забезпечувати надійність і щільність їх кріплення до конвертора.

Всі болтові, шпонкові і клинові з'єднання повинні бути забезпечені від самочинного розгвинчування і роз'єднання.

Стан клинів і болтів для кріплення днищ повинен періодично перевірятися.

15.1.8. Стик між днищем і стінками конвертора як з внутрішньої, так і з зовнішньої сторони повинен виключати можливість прориву металу.

15.1.9. Будівельні конструкції та устаткування повинні періодично очищатися від пилу і охолоді.

15.1.10. Накопичення на кожусі, горловині і опорному кільці конвертора охолоді не допускаються.

Зняття охолоді з горловини конвертора як з внутрішньої, так і з зовнішньої сторін повинне здійснюватися механізованим способом, що забезпечує безпеку працюючих. Використання конвертора для цього приводу забороняється.

15.1.11. Після зливу металу з конвертора, футеровка і днище повинні бути ретельно оглянуті з ціллю визначення їх стану.

15.1.12. Для зменшення розбризкування металу на підконверторний майданчик в отворі робочого майданчика повинні бути встановлені відбійні щити (листи).

15.1.13. При вимірюванні температури металу термопарою занурення для захисту від тепловипромінювання повинні застосовуватися спеціальні легкопідводжувані екрани.

15.1.14. Конверторний майданчик знизу вздовж всього шляху руху сталевоза і шлаковоза повинен бути закритий теплозахисними екранами.

15.1.15. Між робочим майданчиком навколо конвертора і пультом керування конвертором повинен бути встановлений двосторонній зв'язок. На пульті керування повинен бути встановлений покажчик вертикального положення конвертора.

15.1.16. В конверторних цехах (конверторах), що будуються знов, розташування пультів керування конверторами повинне забезпечувати безпечну роботу обслуговуючого персоналу і достатній огляд конвертора і його устаткування.

Розташовувати пульти керування навпроти горловини конвертора забороняється. В діючих цехах перед пультом керування повинні встановлюватися захисні екрани.

15.1.17. Під час продувки конвертора зверху обробка і замурування сталевипускного отвору, а також взяття проби повинні здійснюватися з пересувних або стаціонарних майданчиків, що обладнані теплозахисними екранами.

15.1.18. Взяття проби металу і доставка її в лабораторію повинні проводитися у відповідності до вимог п.п. 13.6.1; 13.6.3; 13.6.4 цих Правил.

15.2.1. Для подачі кисню в конвертор повинні застосовуватися водоохолоджувані фурми.

15.2.2. Фурма повинна вводитися в конвертор тільки при його вертикальному положенні і за центром. Для цього повинне бути застосоване блокування, що виключає опускання фурми, якщо конвертор знаходиться в похилому положенні.

15.2.3. Положення фурми в конверторі повинне фіксуватися за допомогою показуючих і реєструючих приладів.

15.2.4. Механізм вертикального пересування фурми повинен бути обладнаний вимикачем і упорами, що виключають можливість падіння фурми в конвертор.

15.2.5. На посту керування конверторів повинна встановлюватися апаратура, що показує і реєструє витрату і тиск кисню та води, а також температуру води, що витікає для кожного конвертора.

Апаратура повинна встановлюватися в місцях, що дозволяють машиністу (оператору) здійснювати спостереження за її показниками при продувці плавки.

15.2.6. Привод фурми повинен мати автоматичне блокування, що забезпечує підйом фурми з конвертора і припинення подачі кисню при зниженні тиску кисню перед фурмою. Це блокування забезпечує також підйом фурми при зниженні витрат і тиску води на охолодження фурми або зростання температури води, що відходить, від величини, встановленої інструкцією підприємства.

15.2.7. В конверторних цехах, що будуються знов, кожний конвертор повинен бути обладнаний пристроєм, який забезпечує підйом фурми з конвертора у випадку раптового припинення подачі електроенергії.

15.2.8. Для безперебійної подачі води в фурму в насосній станції повинно бути не менше двох насосів, один з яких повинен бути резервним.

Живлення електродвигунів насосів повинне здійснюватися від двох незалежних джерел електроенергії.

15.2.9. Фурма повинна мати вільний доступ для огляду і ремонту. Очищення фурми повинне проводитися зверху вниз зі спеціального майданчика. Використання механізму підйому фурми для її примусового очищення забороняється.

15.2.10. Рукави для подачі кисню перед застосуванням повинні підлягати гідравлічному випробуванню на надійність і щільність під тиском 1,25 Р, де Р — величина робочого тиску.

15.2.11. Киснепроводи, арматура і клапани регулювального вузла повинні бути розраховані і випробувані на міцність і щільність, на максимальний тиск кисню з високої сторони.

В регулювальному вузлі повинні бути передбачені пристрої, що забезпечують постійний робочий тиск кисню на низькій стороні.

15.2.12. Пункти регулювання тиску та витрати кисню повинні розташовуватися в спеціальному приміщенні, що вентилюється.

15.2.13. На відводі кисню від цехового колектора до конвертора повинна встановлюватися електрифікована засувка з дистанційним керуванням.

На підводі кисню перед конвертором повинна встановлюватися засувка з ручним приводом, запірний та регулюючий клапани.

15.3.1. Для цехів (конверторів), що будуються знов і реконструюються, застосування механізмів повороту конвертора з гідравлічним приводом забороняється.

15.3.2. Привод конвертора повинен мати не менше двох електродвигунів.

Потужність електродвигунів повинна бути підібрана таким чином, щоб при виході з ладу одного з них, другий двигун міг забезпечити роботу конвертора до закінчення плавки.

Живлення електродвигунів повинне здійснюватися не менше, ніж від двох незалежних джерел.

15.3.3. Кожний електродвигун повинен бути обладнаний гальмом, що дозволяє у випадку вимикання електроенергії утримувати конвертор у нерухомому положенні.

Використання черв'ячної передачі механізму повороту конвертора як гальма не допускається.

15.3.4. Електродвигуни і гальма повинні бути надійно захищені від бризок металу і механічних пошкоджень.

15.3.5. Перевірка стану механізму повороту конвертора повинна провадитися щозмінно.

Робота конвертора з несправним механізмом повороту забороняється.


16.1.1. В конверторних цехах повинен бути забезпечений повний відвід газів з конверторів з наступним їх очищенням від шкідливих домішок до гранично допустимих концентрацій.

16.1.2. Влаштування та експлуатація елементів газовідводячого тракту конверторних газів повинні відповідати вимогам "Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів".

16.1.3. Влаштування та експлуатація газоочистки димососів оборотного циклу водопостачання і допалюючого пристрою на димовій трубі повинні відповідати вимогам "Правил безпеки у газовому господарстві підприємств чорної металургії".

16.1.4. Установки для відводу та очистки конверторних газів повинні бути автоматизовані, мати централізоване дистанційне керування і контрольно-вимірювальні прилади, що необхідні для безпечної експлуатації. На пульті керування газовідводячого тракту конвертора повинна бути вивішена схема охолодження газів, газоочистки, димососу та допалюючого пристрою.

Між машиністом дистрибутора і машиністом димососу повинен бути гучномовний і телефонний зв'язок.

16.1.5. Газовідвідний тракт і газоочисні пристрої повинні бути влаштовані під'ємно-транспортними засобами для механізації ремонтних робіт, а також механізмами для підйому людей (люльки, тощо).

16.1.6. Для огляду та ремонту елементів газовідводячого тракту і пилоулавлюючих пристроїв, вони повинні мати люки і лази, бути упорядковані пристроями, що забезпечують безпечне виконання цих робіт. Лази та люки повинні бути герметичними і до них повинен бути забезпечений вільний доступ.

Відкривання люків під час роботи газовідводячого тракту забороняється.

Завантажити