НПАОП 1.2.10-1-96Правила безпеки у сталеплавильномувиробництві

3.2. Прийняття до експлуатації збудованих і реконструйованих сталеплавильних цехів повинно проводитися згідно з ДБНА 3.1-3-94 "Прийняття до експлуатації об'єктів, закінчених будівництвом. Основні положення", затвердженим Постановою Держкоммістобудівництва України від 05.10.94 за № 48.

Забороняється введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів, виготовлення і передача у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, впровадження нових технологій без дозволу органів Держнаглядохоронпраці України і з відступом від цих Правил.

3.3. Вносити зміни в конструкції сталеплавильних агрегатів і устаткування сталеплавильних цехів, а також збільшувати садки печей, конверторів без узгодження з проектною організацією або заводом-виготовлювачем забороняється.

3.4. Порядок і строки приведення діючих сталеплавильних цехів відповідно до вимог цих Правил визначаються керівниками підприємства з узгодженням з органами нагляду відповідно до вимог статті 35 Закону України "Про охорону праці".

3.5. Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, робота машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва; стан засобів колективного і індивідуального захисту, що використовуються робітником, а також санітарно-побутові умови, повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

3.6. Всі діючі сталеплавильні цехи повинні мати такі інструкції, затверджені власником підприємства: технологічні; з охорони праці для робітників кожної професії; з пожежної безпеки; по ремонту устаткування; посадові інструкції для спеціалістів.

3.7. Інструкції з охорони праці повинні бути опрацьовані відповідно до вимог "Порядку опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", затвердженого Наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12.1993 р. за № 132, і у відповідності до технологічних інструкцій, цих Правил, вимог виробничої санітарії і відповідних стандартів ССБП (системи стандартів безпеки праці).

3.8. Інструкції з охорони праці повинні переглядатися не менш одного разу на п'ять років, а на вибухопожежонебезпечних виробництвах — не менше одного разу на три роки. У випадку виникнення аварії або травмування працюючих, в наслідок недосконалості інструкцій, вони повинні бути переглянуті в строки, що встановлюються комісією, яка розслідувала нещасний випадок або аварію.

3.9. В діючі інструкції повинні бути внесені відповідні корективи під час зміни технологічних процесів, схем комунікацій або застосування нових видів устаткування до впровадження цих змін у виробництво з обов'язковим затвердженням головним інженером підприємства.

3.10. Тимчасові інструкції з охорони праці розробляються, а потім затверджуються власником підприємства при впровадженні у виробництво нових розробок науково-дослідних і проектних інститутів та інших організацій.

3.11. Інструкції з охорони праці за фахом повинні знаходитися на робочих, або у спеціально відведених місцях.

3.12. Постійний контроль за виконанням інструкцій і вказівок щодо безпечних методів та заходів роботи здійснюється начальником цеху, заступником начальника цеху, механіком, енергетиком цеху та іншими керівниками виробництва.

3.13. До роботи в сталеплавильному цеху допускаються особи за віком не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд та які навчені безпечним методам праці.

3.14. Відповідно до ст. 19 Закону України "Про охорону праці" власник підприємства повинен організувати проведення попереднього (під час прийому на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів робітників, що зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного огляду осіб віком до 21 року.

Перелік професій, робітники яких підлягають медичному огляду, термін і порядок його проведення встановлюються "Положенням про медичний огляд працівників певних категорій", затвердженим Наказом Мінохорони здоров'я України від 31.03.94 р. за № 45.

3.15. Організація навчання безпеці праці і проведення інструктажу, перевірка знань для тих, хто влаштовується та всіх працюючих, незалежно від стажу, досвіду їх роботи і кваліфікації, на основі правил та інструкцій з охорони праці з урахуванням конкретних умов виробництва ( роботи ) повинні проводитися згідно "Типового положення про навчання , інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці", затвердженого Наказом Держнаглядохоронпраці України від 4.04.94 р. за № 30 і зареєстрованого Мінюстом України від 12.05.94 за № 95/304.

Працюючі повинні бути ознайомлені згідно статті 6 Закону України "Про охорону праці" під розписку про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де вони будуть працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що ще не усунені, та можливих наслідків їх впливу на здоров'я, а також про їх право на пільги і компенсації за працю у таких умовах.

3.16. Для проведення інструктажів в цехах сталеплавильного виробництва повинні влаштовуватися кабінети (куточки) з охорони праці, забезпечені відповідним обладнанням і наочними приладдями.

3.17. Посадові особи і спеціалісти, інші працівники підприємств, а також приватні особи, які зайняті проектуванням, виготовленням, монтажем, налагодженням, ремонтом, реконструкцією, діагностуванням та експлуатацією об'єктів, виконанням робіт, обумовлених Правилами, проходять підготовку (підвищення кваліфікації), перевірку знань Правил у порядку, передбаченому Типовим положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці.

Допуск до роботи осіб, які у встановленому порядку не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці, забороняється.

3.18. З працівниками, що порушили вимоги нормативних актів про охорону праці, проводиться позаплановий інструктаж.

3.19. Спеціалісти і робітники, пов'язані з експлуатацією і обслуговуванням вантажопідіймальних машин, посудин, що працюють під тиском, електроустановок і об'єктів газового господарства сталеплавильних цехів, проходять навчання, атестацію і допускаються до роботи згідно з відповідними і чинними в цей час Правилами безпеки.

3.20. Робітники сталеплавильних цехів, пов'язані з рухом поїздів і маневровою роботою, складають іспити в комісіях при залізничних цехах на знання правил та інструкцій, що регламентують роботу залізничного транспорту, правил безпеки на залізничному транспорті. Перелік таких робітників, періодичність і обсяг знань, що перевіряються, затверджується керівником підприємства.

3.21. В кожному сталеплавильному цеху повинен бути складений перелік робіт з підвищеною небезпекою (газо-, вибухо- пожежонебезпечні, робота на висоті та ін.), затверджений головним інженером підприємства.

3.22. Працівники, зайняті на об'єктах сталеплавильного виробництва та інших роботах, передбачених Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 № 129 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.93 за № 196, повинні проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці.

Перелік посад посадових осіб і професій робітників, які підлягають навчанню правилам користування індивідуальними захисними засобами і надання першої (долікарняної) допомоги, повинен бути затверджений головним інженером підприємства.

Особи, що допущені до роботи на висоті (покрівлях, димових трубах і т.п.), повинні попередньо пройти відповідний медичний огляд.

3.23. Роботи підвищеної небезпеки повинні виконуватись за наглядом-допуском встановленої форми бригадою не менше чим з двох чоловік, а в апаратах, лежаках, газоходах та інших подібних місцях — бригадою не менше чим з трьох чоловік.

3.24. В кожному сталеплавильному цеху повинні бути складені плани ліквідації аварій згідно з вимогами "Інструкції щодо складання планів захисту персоналу, населення у випадку аварій на металургійних об'єктах і ліквідації (локалізації) їх наслідків" (РД-7-13-91).

Плани ліквідації аварій повинні переглядатися і затверджуватися щорічно, за місяць до початку наступного року.

Забороняється допускати до роботи осіб, які не знають планів ліквідації аварій у частині, що стосується їх виробничої діяльності.

3.25. Відповідно до статті 10 Закону України "Про охорону праці" робітники, спеціалісти та службовці, а також студенти вищих і середніх навчальних закладів, учні професійно-технічних училищ, учні курсової, групової та індивідуальної форм навчання забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, рукавицями, касками та іншими засобами індивідуального захисту, а також змивними і знешкоджувальними засобами.

Забороняється допускати до роботи осіб без відповідних засобів індивідуального захисту.

3.26. Порядок видачі, зберігання і користування засобами індивідуального захисту, а також прання, дезинфекції і ремонту повинен відповідати інструкції про порядок видачі, зберігання та користування спецодягом, спецвзуттям і запобіжними пристроями.

3.27. У відповідності до статті 9 Закону України "Про охорону праці" робітники, що зайняті на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, безкоштовно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням.


4.1. При проектуванні, будівництві та експлуатації сталеплавильних цехів повинен передбачатися комплекс заходів, що повинні виключати або знижувати можливість травматизму, забруднення шкідливими викидами атмосфери цеху і навколишнього середовища, забезпечувати створення умов праці відповідно до вимог нормативних актів.

4.2. Безпека праці у проектах нових або реконструйованих сталеплавильних цехів забезпечується технічними рішеннями з безпеки праці, виробничої санітарії, охорони повітряного і водного басейнів, виділеними в самостійні розділи.

Розділ "Охорона праці" повинен містити: оцінку безпеки виробничих процесів; устаткування і технічні рішення щодо підвищення їх рівня у порівнянні з діючими аналогами; оцінку запроектованих умов праці за небезпечними і шкідливими виробничими чинниками у порівнянні з діючими аналогами; всі небезпечні і шкідливі виробничі чинники, зони їх впливу і передбачені у проекті технічні рішення для усунення локалізації їх впливу на обслуговуючий персонал.

4.3. Виробничі процеси, експлуатація сталеплавильних агрегатів і устаткування, ремонт машин і механізмів сталеплавильного виробництва повинні відповідати міждержавним стандартам ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.061-81; ГОСТ 12.2.062-81; ГОСТ 12.2.099-84; ГОСТ 12.3.009-76, а також Загальним правилам безпеки для підприємств і організацій металургійної промисловості; Правилам будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів; Правилам безпеки у газовому господарстві підприємств чорної металургії; Правилам пожежної безпеки для підприємств чорної металургії ППБО-136-86; Правилам безпеки при ремонті устаткування на підприємствах чорної металургії та іншим нормативним актам.

4.4. Безпека виробничих процесів повинна забезпечуватися: вибором найбільш раціональних технологічних процесів; розташуванням, режимом роботи і порядком обслуговування виробничого устаткування; якістю вихідних матеріалів; механізацією і автоматизацією важких і небезпечних робіт; дистанційним керуванням механізмами в небезпечних зонах; професійним відбором і навчанням працюючих; вимогами безпеки, що включені до нормативно-технічної і технологічної документації.

4.5. З метою попередження травматизму необхідно: наявність в цеху чіткої системи проходів з виділенням зон для пішохідного руху із зазначеною розміткою; покажчиками і освітленням, з влаштуванням перехідних галерей і містків над небезпечними ділянками, додержанням потрібних відстань між стінами будівель, устаткуванням і рухомим транспортом; наявність попереджувальних знаків, сигналів і плакатів в особливо небезпечних місцях і на дільницях, безпосередньо біля агрегатів та у місць перебування обслуговуючого персоналу — чітко виконаних схем розміщення і технологічного зв'язку агрегатів і трубопроводів горючих газів, мазуту, кисню, повітря, пари, води та ін.; запірні пристрої трубопроводів пронумерувати відповідно до номера і позначення технологічної інструкції; всі агрегати, устаткування, машини і механізми, використовувані інструменти і пристрої, що експлуатуються, утримувати в справному стані.

Забороняється робота на несправних агрегатах, устаткуванні, машинах і механізмах, із застосуванням зламаних інструментів і пристроїв.

4.6. З метою утримання сталеплавильних агрегатів, машин і механізмів, устаткування в справному стані необхідно: додержувати технічні режими, встановлені паспортами або спеціальними інструкціями заводів-виготовлювачів; оглядати агрегати, устаткування, машини і механізми під час прийняття змін і усувати виявлені при цьому дефекти та несправності; проводити обслуговування металургійного устаткування протягом зміни; проводити перевірку стану агрегатів, устаткування, машин, механізмів спеціалістами; періодично здійснювати ревізію і ремонт агрегатів і устаткування.

4.7. Періодичність перевірки стану блокувань безпеки, систем сигналізації та протиаварійного захисту агрегатів, устаткування, машин і механізмів і порядок оформлення результатів перевірки встановлюються спеціальною інструкцією, затвердженою головним інженером підприємства.

4.8. Перелік параметрів, без контролю яких робота технологічного устаткування забороняється, складений для кожного технологічного агрегату, повинен бути затверджений головним інженером підприємства.

4.9. На сталеплавильні агрегати, машини і механізми, інші агрегати і устаткування повинні складатися паспорти, що містять основні технічні дані.

Під час експлуатації устаткування, агрегатів, механізмів в паспорти повинні заноситися всі дані про зміни, що сталися на агрегатах (устаткуванні, машинах, механізмах), про проведення капітальних ремонтів, про аварії, що мали місце, значні несправності та вжиті заходи щодо ліквідації їх наслідків.

4.10. Всі відкриті обертові частини машин і механізмів повинні бути огороджені. В особливо небезпечних місцях знімні огородження повинні бути зблоковані з пусковими і приводними пристроями. Ці блокування повинні виключати можливість роботи устаткування, машин і механізмів при знятому огородженні.

Забороняється працювати на устаткуванні зі знятим або несправним огородженням, а також здійснювати ремонт, очищення рухомих частин і закріплення огороджувань під час роботи машин і механізмів.

4.11. Рухомі і обертові частини машин і механізмів, розташовані у важкодоступних місцях, допускається огороджувати загальним огородженням із замикаючим пристроєм при умові, що огородження не буде перешкоджати обслуговуванню машин і механізмів.

4.12. Всі вентилятори повинні мати запобіжну сітку на усмоктувальному отворі з розміром чарунок не більше 20 х 20 мм.

4.13. Змащування устаткування, машин і механізмів повинне бути централізоване. Ручне змащування діючих машин і механізмів дозволяється тільки за наявністю спеціальних пристроїв, що забезпечують безпеку. Змазування частин під час роботи машин і механізмів забороняється.

Мастильні і обтиральні матеріали, що застосовуються для обслуговування машин і механізмів, повинні зберігатися у встановлених місцях у закритих металевих скринях.

4.14. Влаштування, виготовлення і експлуатація газопроводів, газового устаткування і газових апаратів повинні відповідати вимогам Правил безпеки в газовому господарстві підприємств чорної металургії (ПБГЧМ-86).

4.15. Трубопроводи, шланги для подавання природного газу, кисню, мазуту, повітря повинні розміщуватися в місцях, що виключають можливість попадання палаючих предметів.

З'єднання шлангів зі штуцерами і роз'єднання їх повинні здійснюватися тільки при закритій запірній арматурі. Шланги на штуцерах повинні бути надійно закріплені.

4.16. Майданчики, розташовані на висоті більше 0,6 м від поверхні підлоги, перехідні містки, сходи, отвори, люки, канави, приямки і відстійники установок безперервної розливки сталі (за виключенням розливних майданчиків з розливного боку стаціонарних майданчиків для підготовки складів з розливного боку) повинні бути огороджені поручнями з суцільною обшивкою знизу.

4.17. В місцях підвищеної небезпеки повинні вивішуватися яскраві попереджувальні плакати і знаки безпеки, а в необхідних випадках встановлюватися світові і звукові сигнали згідно міждержавного стандарту ГОСТ 12.4.026-76.

4.18. Під час виплавлення сталі необхідно: вжити заходів щодо запобігання опіків від сталі і шлаку, для чого завантажувати в піч в ході плавки сухі, а при необхідності нагріті матеріали; не допускати течі води з системи охолодження сталеплавильних агрегатів, наявність вологи, пальних матеріалів і предметів на робочих майданчиках печей, а також в інших місцях можливого попадання розплавленого металу або шлаку; тримати робочі місця в чистоті і порядку, підтримуючи вільними встановлені проходи і проїзди.

4.19. Виконання робіт щодо переміщення вантажів кранами, перевірка стану тросів і вантажозахватних пристроїв кранів, а також тари (контейнерів, совків, баддів, бункерів, коробів і т.п.), що застосовані для доставки шихтових і заправних матеріалів, повинні проводитись відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

4.20. Передавальні візки повинні бути обладнані гальмами, кінцевими вимикачами і добре чутною звуковою сигналізацією, яка вмикається одночасно з пересування візка. Ходові колеса передавальних візків повинні бути обладнані запобіжними щитками із зазором між щитком і головкою рейки не більше 10 мм.

Конструкція передавального візка повинна забезпечувати стійке положення вантажу, що переміщується. Перевантаж візка забороняється.

Колії пересувних передавальних візків повинні бути справними і мати тупикові упори. Кабельні (тролейні) траншеї повинні бути перекриті настилом, який виключає доступ персоналу в траншею при наявності напруги на тролеях.

Плитний настил і рейкові колії повинні бути справними, стики рейок і плит повинні бути на одному рівні.

4.21. При розміщенні тролеї для живлення електродвигуна візка нижче рівня підлоги цеху ширина щілини для стержня струмознімача повинна бути не більше 60 мм, а при перекритті її металевою стрічкою — не більше 150 мм. Стержень струмознімача повинен бути електроізольований.

Якщо для підводу струму застосовується гнучкий кабель, він повинен бути замкнутий в товстостінний гумовий шланг або ізольований азбестовим полотном. Під час руху візка кабель повинен підвішуватися і не торкатися підлоги цеху.

4.22. До початку будівельно-монтажних і ремонтних робіт в діючих сталеплавильних цехах повинен бути опрацьований проект організації робіт (ПОР), в якому повинні бути передбачені заходи, що забезпечують безпечне ведення робіт як для будівельних робітників, так і для персоналу цеху. Проект організації робіт повинен бути затверджений головним інженером підприємства і головним інженером будівельно-монтажної організації.

5.1. Сталеплавильні цехи повинні бути відділені від меж житлових районів санітарно-захисними зонами, розмір яких необхідно прийняти у відповідності до санітарних норм проектування промислових підприємств СН 245-71.

5.2. Сталеплавильні цехи, що знов споруджуються повинні бути розташовані так, щоб не порушувався потоковий напрямок транспортування вантажів і не утворювалися зустрічні і пересічні вантажні потоки.

5.3. Залізничні колії для перевезення рідкого чавуну в сталеплавильні цехи повинні бути самостійними.

5.4. Експлуатація залізничного транспорту в сталеплавильному виробництві повинна відповідати вимогам діючого міждержавного стандарту ГОСТ 9238-83, Правил технічної експлуатації промислового залізничного транспорту і Типових інструкцій з безпеки праці для робітників залізничного транспорту металургійних підприємств.

Крім цього, спеціальний рухомий склад, а також наближення залізничних колій до будівель, споруд і складів повинні відповідати спеціальним габаритам, які передбачені для підприємств чорної металургії.

В діючих цехах при неможливості доведення габаритів до нормальних розмірів повинна бути влаштована відповідна сигналізація (світлова, звукова, світло-звукова) згідно з міждержавним стандартом ГОСТ 12.4.026-76, що попереджує про порушення габаритів. При цьому мінімальна відстань від осі залізничної колії до стіни будівлі, що матиме виходи назовні, допускається не менше 3,1 м за умов влаштування огороджувальних бар'єрів, розташованих між виходом з будівлі та залізничними коліями, які йдуть паралельно стінам будівлі.

5.5. В'їзд залізничного та автомобільного транспорту в цех повинен здійснюватися після вмикання дозволяючого сигналу світлофору або видачі складачу спеціального жетону. Рух транспорту по цеху повинен проводитися при наявності супроводжуючої особи, що йде попереду рухомого транспорту.

5.6. В місцях масового переходу людей через залізничні колії повинні бути влаштовані перехідні містки або тунелі.

Інші переходи повинні бути обладнані настилом, що укладений на одному рівні з головками рейок, і огороджені відповідними сигналами.

В усіх відділеннях сталеплавильних цехів повинні бути вивішені схеми пішохідного руху по території підприємства і цеху.

Перехід людей через залізничні колії в невстановлених місцях забороняється.

5.7. В цехах сталеплавильного виробництва, що знов будуються або реконструюються, вздовж цехів повинні бути передбачені автомобільні шляхи і тротуари. В діючих цехах при неможливості влаштування тротуарів вздовж цехів повинні бути встановлені місця безпечного проходу людей.

Завантажити