НПАОП 63.2-1.06-02Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)

2.3.20 Несправності освітлювальної та силової електромережі у виробничих приміщеннях АГНКС повинні негайно усуватись. Під час вживання заходів щодо усунення несправностей довести рівні освітленості відповідно до норм
СНиП-ІІ-4-79 «Естественное и искусственное освещение».

2.3.21 Перепланування приміщень або території АГНКС може виконуватись лише відповідно до затвердженого проекту на виконання цих робіт.

2.3.22 Виробничі приміщення на АГНКС повинні бути забезпечені аптечками, якi укомплектовані медичними засобами для надання першої допомоги.

2.3.23 Обладнання, запiрнi пристрої, контрольно-вимірювальні прилади, тощо, які потребують постійного обслуговування та розташовані на висоті понад 0,75 м, повинні бути обладнані маршовими східцями з площадками та перилами (огородженням), що відповідають вимогам СНиП ІІІ-4-80* «Техника безопасности в строительстве». Для періодичного обслуговування (заміна світильників,
тощо) дозволяється застосування переносних драбин, які відповідають вимогам ГОСТ 26887-86 «Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические требования».

2.3.24 Дозволяється на території АГНКС виконувати додаткові види робіт:

- встановлення на автомобілі газобалонного обладнання;

- сервісне обслуговування автотранспорту;

- продаж запасних частин, паливно-мастильних матеріалів (ПММ) та супутніх товарів.

Вказані види робіт виконуються в будівлях, спорудах і на установках, місце розташування яких визначається проектами, що розробляються проектним інститутом, який проектував АГНКС, та затвердженими в установленому порядку.

Виконання на території АГНКС цих робіт здійснюється згідно спеціально затверджених інструкцій та правил.

Виконання перелічених робіт здійснюється спеціальним персоналом АГНКС, додатково передбаченим штатним розписом виключно для виконання згаданих робіт.

У випадку оренди частини території АГНКС для здійснення вищезгаданих робіт, вони виконуються без участі персоналу АГНКС. Відповідальність за дотримання правил безпеки несе орендатор.

Вимоги начальника АГНКС (інших посадових осіб АГНКС) щодо дотримання умов безпечного ведення технологічного процесу на орендних дільницях обов’язкові для орендатора і приймаються ним до виконання негайно. У разі виникнення порушень, що можуть вплинути на безпеку АГНКС, начальник АГНКС (інші посадові особи АГНКС) повинен призупинити всі роботи на орендній дільниці до повного усунення виявлених недоліків.

2.4.1 Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства.

2.4.2 За безпечність конструкції, правильність вибору матеріалу, монтажу, налагодження, ремонту і технічного діагностування, а також відповідність об’єкта цим правилам відповідає підприємство, установа, організація (незалежно від форми власності та відомчої належності), що виконує відповідні роботи.

2.4.3 Керівники підприємства та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил у межах покладених на них завдань та функціональних обов’язків, згідно з чинним законодавством.

2.4.4 Орендатор несе повну відповідальність за стан безпеки технологічних процесів на орендній дільниці і забезпечує їх ведення в межах, що не містять загрозу технологічним процесам АГНКС.

Розслідування аварій і нещасних випадків, що мали місце під час експлуатації обладнання АГНКС, проводиться відповідно до ДНАОП 0.00-4.03-01 «Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

3.1 Прийманняi введення АГНКС в експлуатацію проводиться відповідно до вимог ДБН А.3.1-3-94 «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.Основні положення» та цього розділу.

3.2 Приймання технологічного обладнання та технологічних трубопроводів (далі «обладнання» та «газопроводи») після закінчення монтажу проводиться відповідно до вимог СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».

3.3 Обладнання та газопроводи після закінчення їх монтажу повинні бути піддані індивідуальним випробуванням в обсягах, що передбачені вимогами
СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы» та СНиП на виконання відповідних монтажних робіт.

3.4 До початку індивідуальних випробувань обладнання та газопроводів повинні бути проведені пусконалагоджувальні роботи на автоматичних системах захисту АГНКС, електротехнічних пристроях, санітарно-технічному, теплосиловому та іншому обладнанні, виконання яких забезпечує проведення індивідуальних випробувань обладнання та газопроводів.

3.5 Iндивiдуальнi випробування газопроводів полягають у перевірці їх на міцність та герметичність.

Iндивiдуальнi випробування компресорних установок полягають у проведенні випробувань останніх на холостому ході та під навантаженням відповідно до вимог, що передбачені інструкцією з експлуатації (технічними умовами) компресорних установок підприємства-виробника.

Iндивiдуальнi випробування акумуляторів газу, сепараторів, продувальних посудин та інших посудин, що працюють під тиском, полягають у проведенні їх технічних оглядів.

Iндивiдуальнi випробування газозаправних колонок (перевірка на міцність та герметичність) виконуються відповідно до вимог технічної документації підприємства-виробника газозаправних колонок.

3.6 Спосіб (гідравлічний, пневматичний), тривалість та оцінку результатів випробувань газопроводів на міцність та герметичність слід приймати відповідно до вимог робочої документації на АГНКС.

У разі відсутності вказівок щодо способу, тривалості та величини випробувальних тисків їх слід приймати відповідно до вимог цього розділу.

3.7 Випробування газопроводів, що підводять газ до АГНКС тиском до 1,2 МПа (12 кг/см 2), на міцність та герметичність повинні проводитись відповідно до вимог ДБН В.2.5-20-2001 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання».

3.8 Випробування газопроводів, що підводять газ до АГНКС тиском понад 1,2 МПа (12 кг/см 2), на міцність та герметичність повинні проводитись відповідно до ВСН 011-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание».

3.9 Очищення порожнини газопроводів тиском понад 1,2 МПа (12 кг/см 2), а також їх випробування на міцність та герметичність проводяться під керівництвом комісії, що складається з представників генерального підрядчика, субпідрядних організацій, замовника або органу його технагляду, а також експертів експертно-технічного центру (ЕТЦ).

3.10 Перед проведенням випробувань на міцність та герметичність газопроводів тиском понад 1,2 МПа (12 кг/см 2) замовником разом з будівельно-монтажною організацією повинна бути розроблена спеціальна інструкція з проведення випробувань, яка узгоджується з проектною організацією та затверджується головою комісії з випробувань газопроводу.

Спеціальна інструкція з очищення порожнини та випробування газопроводів на міцність та герметичність з використанням природного газу або повітря (інертного газу) повинна бути узгоджена з територіальною інспекцією Держнаглядохоронпраці.

3.11 Випробуванням на міцність та герметичність повинні передувати ретельний зовнішній огляд газопроводів з метою перевірки правильності встановлення обладнання та арматури, перевірка плавності відкриття та герметичності під час закриття запірних пристроїв та закінчення будівельних робіт.

3.12 Перед випробуванням зовнішніх газопроводів на міцність та герметичність необхідно проводити їх продування з метою очищення порожнини газопроводу від бруду, вологи, окалини, тощо. Очищення порожнини внутрішніх газопроводів необхідно проводити перед їх монтажем.

3.13 Під час випробування на міцність та герметичність газопровід, що підлягає випробуванню, повинен бути з обох боків вiд’єднаний від інших газопроводів та апаратів заглушками (лінзами). У разі відсутності можливості встановлення стандартних заглушок дозволяється відключення за допомогою двох запірних пристроїв, які встановлені з обох боків обладнання, трубопроводу, тощо, що відключається, з розташованою між ними продувальною свічкою.

3.14 Під час випробування на міцність та герметичність арматура, встановлена на газопроводі, що підлягає випробуванню, повинна бути повністю відкрита, сальники ущільнені, всі штуцери, бобишки для контрольно-вимірювальних приладів та iншi відкриті врізання надійно заглушені. У місцях розташування вимірювальних діафрагм замість них тимчасово повинні бути встановлені монтажні кільця, а лічильники повинні бути від'єднанні з двох боків заглушками (лінзами).

3.15 Технологічні газопроводи АГНКС повинні бути випробувані на
міцність та герметичність водою (у холодну пору року - незамерзаючою
рідиною). Величина тиску під час випробування на міцність повинна складати 1,25 Р роб(Р роб- робочий тиск газу в газопроводі).

Величина тиску під час випробування на герметичність приймається
рівною Р роб.

У випадках, коли проведення гідравлічних випробувань неможливе (важкість видалення випробувальної рідини), дозволяється заміна їх пневматичними випробуваннями інертним газом на тi ж тиски, при цьому організація, що виконує випробування, повинна розробити та узгодити з замовником (підприємством) та територіальною інспекцією Держнаглядохоронпраці інструкцію з проведення випробувань, де повинні бути передбачені заходи з забезпечення безпеки людей, що знаходяться на АГНКС.

3.16 Під час випробування на міцність технологічних газопроводів, останні витримують під випробувальним тиском на протязі 5 хв., після чого його знижують до робочого, за якого і проводять зовнішній огляд.

Під час гідравлічних випробувань технологічних газопроводів допускається обстукування їх молотком масою не більше ніж 1,5 кг. Усунення виявлених у процесі огляду дефектів (тріщин, нещільностей роз’ємних з’єднань та сальників, тощо) повинно проводитись після зниження тиску в газопроводі до атмосферного. Після усунення виявлених дефектів випробування слід повторити. Пiдчеканення зварних швів не дозволяється.

3.17 Під час пневматичних випробувань тиск у посудинах, апаратах, технологічному газопроводі слід підвищувати поступово з оглядом на таких ступенях:

- за досягнення 60 % випробувального тиску - для посудин, апаратів та газопроводів, що експлуатуються за робочого тиску до 0,2 МПа (2 кг/см 2);

- за досягнення 30 та 60 % випробувального тиску - для посудин, апаратів та газопроводів, що експлуатуються за робочого тиску 0,2 МПа (2 кг/см 2) i вище.

На час огляду підвищення тиску припиняється.

Остаточний огляд проводять за робочого тиску та, як правило, суміщають з випробуванням на герметичність.

3.18 Результати випробувань газопроводів на міцність та герметичність визнаються задовільними, якщо не сталось падіння тиску за манометром, з врахуванням зміни температури під час випробувань, а в роз’ємних та нероз’ємних з’єднаннях, корпусах арматури та іншого обладнання не виявлено витікань, запотівання, пропусків.

3.19 Після закінчення гідравлічних випробувань газопроводи повинні бути повністю звільнені від випробувальної рідини.

3.20 Результати випробувань газопроводів на міцність та герметичність оформляються актом.

3.21 Iндивiдуальнi випробування компресорних установок на холостому ході повинні проводитись відповідно до вимог розділу 6 цих Правил.

Результати індивідуальних випробувань компресорних установок на холостому ході повинні бути оформлені актом згідно форми 1 додатку 2
ДБН А.3.1-3-94 «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення».

3.22 Акумулятори газу, адсорбери, сепаратори перед початком індивідуальних випробувань (далі за текстом технічне опосвідчення) повинні бути зареєстровані в ЕТЦ.

3.23 Реєстрація названих вище посудин, на які поширюються вимоги
ДНАОП 0.00-1.07-94* «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» із змінами та доповненнями, затвердженого Держнаглядохоронпраці від 11.07.97 р. № 183, проводиться згідно розділу 6 вищевказаних правил.

3.24 Технічне опосвідчення (зовнішній, внутрішній огляд та гідравлічне випробування) посудин, що працюють під тиском газу, вищим, 07 МПа (0,7кг/см 2), здійснюється відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.07-94* «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском».

3.25 Дозвіл на введення в експлуатацію посудини, що працює під тиском, після проведення її технічного опосвідчення видається в установленому порядку.

Дозвіл на пуск у роботу посудини повинен записуватись у її паспорт.

3.26 Всі посудини, що реєструються та тi, що не реєструються в органах Держнаглядохоронпраці України, обліковуються в спеціальній книзі обліку та технічного огляду посудин, яка зберігається в особи, що здійснює нагляд за технічним станом і експлуатацією посудин на підприємстві.

3.27 Після закінчення гідравлічних випробувань випробувальна рідина повинна бути видалена з посудин, а запiрнi пристрої залишені у відкритому стані.

3.28 Після видалення випробувальної рідини з адсорберів установки осушення газу повинно бути проведене завантаження їх адсорбентом.

3.29 За позитивних результатів індивідуальних випробувань обладнання та газопроводи (уся технологічна система АГНКС, тобто комплекс технологічного та всіх інших видів обладнання, трубопроводів, електротехнічні, санітарно-технічні та інші пристрої та системи автоматизації, які забезпечують одержання стиснутого природного газу, що відповідає вимогам ГОСТ 27577-87 «Газ природный топливный сжатый для газобаллонных автомобилей. Технические условия») підлягають комплексному випробуванню.

3.30 У період комплексного випробування виконується перевірка, регулювання та забезпечується сумісна взаємопов’язана робота обладнання АГНКС у передбаченому проектному технологічному процесі на холостому ході з подальшим переведенням обладнання на роботу під навантаженням та виведенням на стійкий проектний технологічний режим, що забезпечує одержання стиснутого природного газу для заправлення газобалонного автотранспорту.

3.31 Перед комплексним випробуванням проводиться пуск газу на АГНКС, який дозволяється за наявності актів робочих комісій з приймання обладнання після індивідуальних випробувань на холостому ході технологічного регламенту, технологічних схем, плану лiквiдацiї аварій, виробничих інструкцій з пожежної безпеки та з охорони праці за професіями та видами робіт, паспорту санiтарно-гiгiєнiчного стану АГНКС, наказів про призначення осіб, що відповідають за безпечну експлуатацію обладнання, документів про спеціальну підготовку та перевірку знань керівників, спецiалiстiв та працівників, що обслуговують обладнання АГНКС.

3.32 Пуск газу на АГНКС для комплексного випробування повинен проводитись за наказом керівника підприємства на підставі актів робочих комісій з приймання обладнання після індивідуальних випробувань.

Пуск газу для комплексного випробування проводиться персоналом підприємства або спеціалізованої пусконалагоджувальної організації за нарядом-допуском на газонебезпечні роботи відповідно до вимог розділу 4 цих Правил та спеціальним планом проведення цих робіт, що затверджені головним інженером підприємства, або посадовою особою на яку покладено виконання його обов’язків, та узгоджені з територіальною інспекцією Держнаглядохоронпраці.

3.33 Бригада, яка проводить пуск газу на АГНКС, зобов’язана перед пуском газу оглянути всі газопроводи та обладнання i перевірити їх справність.

3.34 Газопроводи та обладнання перед пуском у них газу підлягають контрольному опресовуванню інертним газом тиском 0,1 МПа (1кг/см 2) на протязі 30 хв. При цьому тиск, що вимірюється контрольним манометром, повинен лишатися постійним. Під час опресовування герметичність зварних швів, фланцевих та різьбових з’єднань перевіряється омилюванням.

Результати контрольного опресовування повинні фіксуватись у нарядах-допусках на газонебезпечні роботи.

3.35 Газопроводи, обладнання та компресорні установки перед початком їх роботи на природному газі повинні продуватися інертним або природним газом до витиснення всього повітря.

Закінчення продування визначається або аналізом відібраних проб продувальних газів, концентрація кисню в яких не повинна перевищувати 2 % за об’ємом, або спалюванням проби газу.

Не дозволяється під час продування газопроводів, обладнання та компресорних установок випускати газоповітряну суміш у приміщення, вентиляційні канали, тощо.

У приміщеннях АГНКС, де проводиться продування газопроводів та обладнання, повинна бути включена в роботу припливно-витяжна вентиляція.

Випускання газоповітряної суміші під час продування газопроводів та обладнання повинне проводитись через продувальні свічки в місця, де виключена можливість попадання її в будівлі, або запалення її від джерела вогню.

Штуцери, що призначені для продування обладнання (акумуляторів газу, адсорберів, тощо) повинні розташовуватись на ньому таким чином, щоб забезпечити продування всього об’єму технологічних апаратів за мінімальних витрат продувального газу.

3.36 Закінчення робіт з пуску газу на АГНКС повинно фіксуватись у нарядi-допуску на газонебезпечні роботи.

3.37 У період комплексного випробування індивідуальні випробування компресорних установок під навантаженням повинні проводитись тільки після продування їх інертним або природним газом та відповідно до вимог розділу 6 цих Правил.

3.38 Під час проведення комплексного випробування під навантаженням тиск у газопроводах та обладнанні слід підвищувати відповідно до вимог 3.17 цих Правил.

3.39 Роботи та заходи, що виконуються в період комплексного випробування обладнання АГНКС здійснюються за програмою та графіком, що розроблені підприємством або за його дорученням пусконалагоджувальною організацією та узгоджені з генеральним підрядчиком, субпідрядними монтажними організаціями та, за необхідності - з шефперсоналом підприємств-виробників.

3.40 Комплексне випробування обладнання АГНКС здійснюється експлуатаційним персоналом підприємства за участю інженерно-технічних працівників генерального підрядчика, проектних та субпідрядних монтажних організацій, а за необхідності - також персоналу підприємств-виробників обладнання.

3.41 Робоча комісія, що здійснює приймання обладнання АГНКС після комплексного випробування, приймає рішення про можливість пред’явлення АГНКС Державній приймальній комісії.

3.42 Приймання обладнання АГНКС після комплексного випробування оформляється актом згідно форми 2 додатку 2 ДБН А.3.1-3-94 «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення».

Датою введення АГНКС в експлуатацію вважається дата підписання акту Державною приймальною комісією згідно форми 3 додатку 2

ДБН А.3.1-3-94 «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення».

Введення АГНКС в експлуатацію включається у звітність після затвердження акта державної приймальної комісії та за наявності гарантійного паспорта-сертифіката на АГНКС, що видається генеральним підрядчиком.


4.1.1 Газонебезпечні роботи на АГНКС повинні виконуватись відповідно до вимог ДНАОП 0.00.5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» або розробленого у його розвиток та розділу 6 «Правил пожежної безпеки в газовій промисловості України».

4.1.2 Вимоги чинних Інструкцій з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт та цього розділу поширюються на газонебезпечні роботи, які виконуються як персоналом підприємства, так і персоналом сторонніх організацій, залучених до проведення вищевказаних робіт.

4.1.3 На АГНКС до газонебезпечних робіт відносяться роботи, що проводяться в газонебезпечній зоні, у повітрі якої є або може виникнути загазованість вище гранично допустимої концентрації (300 мг/м 3), яка регламентована
ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», та гранично допустимих вибухонебезпечних концентрацій (ГДВК), або вміст кисню складає менше 20 % об’ємних.

До газонебезпечних робіт на АГНКС відносяться:

а) введення в експлуатацію газопроводів та обладнання, що пов’язані з технологією заправлення автотранспорту стиснутим газом (пуск газу);

б) ремонт газопроводів, арматури, обладнання, що пов’язані з технологією заправлення автотранспорту стиснутим газом;

в) встановлення (зняття) заглушок (лінз) на газопроводах;

г) демонтаж газопроводів та технологічного обладнання для заправлення автотранспорту стиснутим газом, що відключені від діючих газопроводів;

д) робота всередині акумуляторів, посудин та інших подібних апаратів;

е) розкопування ґрунту в місцях витікання газу;

ж) ремонтні роботи у вибухонебезпечних зонах приміщень (блок-боксів) та вибухонебезпечних зонах зовнішніх технологічних установок;

к) ремонтні роботи в зоні загазованості;

л) роботи, які пов’язані з оглядом, ремонтом, очищенням та розгерметизацією технологічного обладнання, комунікацій, установок;

м) роботи технологічного характеру: заправлення автомобілів стиснутим газом; продування вологомасловiддiльникiв; перевірка щільності з’єднань газопроводів та арматури мильною емульсією; відбирання проб газу та iншi технологічні роботи, що передбачені технологічними інструкціями (регламентом) на робочих місцях.

4.1.4 Роботи, які передбачені а)...л) п. 4.1.3, виконуються з оформленням наряду-допуску встановленої форми.

4.1.5 На кожній АГНКС розробляються переліки:

- газонебезпечних робіт;

- приміщень і відкритих технологічних майданчиків із встановленням їх категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також класів вибухо- і пожежонебезпечних зон за ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» з визначенням їх меж.

Завантажити