НПАОП 63.2-1.06-02Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)

8.18 Машиніст компресорного цеху зобов’язаний зупинити роботу установки осушення газу, не чекаючи спрацьовування автоматичного захисту, якщо:

- температура осушеного газу вище 50 °С;

- перепад тиску газу на фільтрах, сепараторах i адсорберах вище допустимої величини;

- температура газу після електронагрівника вище допустимої величини;

- вийшли з ладу контрольно-вимірювальні прилади, а також засоби автоматичного захисту;

- з’явилась загазованість;

- відсутнє освітлення;

- виникла пожежа;

- а також за неможливості усунення вручну причин, що викликали підвищення температури точки роси осушеного газу i тиску газу регенерації вище допустимих величин, а витрату газу регенерації - нижче допустимої величини.

8.19 Зупинка роботи установки осушення газу проводиться шляхом закриття (автоматично, дистанційно або вручну) запірних пристроїв на вході i виході з установки, відкриття (автоматично, дистанційно або вручну) запірних пристроїв на дренування сепараторiв, вологомасловiддiльників, пиловловлювачів i скидання газу в атмосферу з адсорберів через продувальний трубопровід (свічку), вимикання (автоматично, дистанційно або «за місцем») електропідігрівникiв газу i нагрівників поверхні адсорберів, закривання запірних пристроїв на трубопроводі, підведення охолоджувальної рідини.

8.20 Не дозволяється здійснювати пуск у роботу установок осушення газу з несправними засобами автоматичного захисту.

8.21 Не дозволяється проводити підтягування всіх болтових з’єднань, які знаходяться під тиском.

8.22 Установки осушення газу перед пуском у роботу після тривалої зупинки (понад три доби) повинні бути продуті природним газом.

9.1 Вимоги даного розділу розповсюджуються на системи контролю, управління та регулювання (СКУР) основного та допоміжного обладнання АГНКС i контрольно-вимірювальні прилади (КВП), що експлуатуються на АГНКС.

9.2 СКУР i КВП на АГНКС повинні експлуатуватись відповідно до вимог НАОП 1.1.23-1.07-90 «Правила безпеки при експлуатації засобів і систем автоматизації та управління в газовій промисловості», затвердженого Газпром СРСРвід 23.03.90 р., ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», керівництв з експлуатації підприємств-виробників, правил та інструкцій Держстандарту України для вимірювальних приладів та рекомендацій комісії, яка проводить обстеження та визначає працездатність СКУР АГНКС з терміном експлуатації більше 10 років.

9.3 Обсяг та періодичність технічного обслуговування i ремонтів СКУР i КВП на АГНКС визначаються відповідними інструкціями з експлуатації, що розроблені підприємствами-виробниками та рекомендаціями комісії, яка проводить обстеження та визначення працездатності СКУР АГНКС з терміном експлуатації більше 10 років.

9.4 Ремонти та зовнішні огляди СКУР i КВП проводяться персоналом АГНКС (підприємства) або спеціалізованих організацій, спеціально навченим та допущеним до відповідних робіт у встановленому порядку.

9.5 Під час зовнішніх оглядів СКУР i КВП перевіряється наявність клейм (пломб) та умовних знаків вибухозахисту, герметичність i кріплення імпульсних ліній i приладив; надійність кріплення кабелів та заземлювальних болтових з’єднань; наявність механічних пошкоджень приладів, ізоляції з’єднувальних ліній та обриву заземлювальних проводів; правильність показів приладів за нульовим значенням; чищення кармінів термометрів та заливання їх маслом.

Крім того, не рідше одного разу на шість місяців повинна проводитись перевірка робочих манометрів зразковим манометром для визначення похибки показів у робочому діапазоні шкали.

Зовнішній огляд СКУР i КВП повинен проводитись щодня.

9.6 Несправності, які виявлені під час зовнішнього огляду КВП i СКУР, повинні негайно усуватись. У разі неможливості усунення дефектів, якi можуть відбитись на правильності показів КВП, а також у разі прострочених термінів перевірок, експлуатація останніх не дозволяється.

9.7 Під час профілактичних ремонтів КВП проводиться: змащування рухомих частин вимірювальних механізмів; часткова або повна заміна зношених деталей та вузлів; заміна фільтрувальних елементів (за наявності останніх); перевірка цiлiсностi пристроїв, що забезпечують вибухозахист приладів; перевірка опору ізоляції електричних кіл приладів; перевірка вiдповiдностi номінальних значень запобіжників та опору заземлення; перевірка роботи приладів, а за необхідності їх регулювання, тощо.

9.8 Профілактичні ремонти СКУР і КВП повинні проводитись у міру необхідності, але не рідше періодичності, яка вказана в інструкціях підприємств-виробників на відповідні прилади та системи.

При цьому вихідні характеристики датчиків технологічних параметрів та вимірювальних перетворювачів повинні перевірятись не рідше одного разу на шість місяців, функціонування стаціонарних систем контролю загазованості приміщень один раз на п’ять днів і переносних газоаналізаторів не рідше одного разу на місяць.

Перевірка стаціонарних газоаналізаторів еталонними газовими сумішами проводиться спеціально навченим для цього персоналом підприємства або силами спеціалізованих організацій один раз на місяць з оформленням результатів перевірки актами. Замість знятого на перевірку стаціонарного газоаналізатора загазованість приміщення визначається переносним газоаналізатором, що пройшов необхідну перевірку.

Не дозволяється робота технологiчного обладнання у вибухонебезпечній зоні приміщення без наявності в останньому необхідної кількості перевірених та встановлених газоаналізаторів.

Розкриття стаціонарних електровимірювальних приладів для огляду або ремонту проводиться персоналом, який допущено до даного виду робіт.

9.9 Капітальний ремонт СКУР проводяться у міру необхідності; обсяг ремонту установлюється за фактичним станом пристроїв на основі результатів обслуговувань та систематичного контролю функціонування СКУР, а також аналізу відмов та несправностей.

СКУР, що вводяться в експлуатацію після капітального ремонту, випробуються за методиками та програмами організації, яка проводила ремонт, узгодженими в установленому порядку.

Результати огляду КВП і СКУР фіксуються у змінному журналі.

9.10 На прилади, які вийшли з ремонту і пройшли Держповірку, видаються свідоцтва про перевірку (атестацію).

9.11 Контрольно-вимірювальні прилади, що встановлені на АГНКС для комерційного обліку витрат газу та води (манометри, термометри i витратоміри), а також прилади для вимірювання опору ізоляції та заземлення повинні не рідше одного разу на рік підлягати державній повiрцi.

9.12 Державна повiрка промислових газових лічильників та лічильників води проводиться не рідше одного разу на два роки, лічильників електричної енергії трьохфазного струму - не рідше одного разу на чотири роки, лічильників електричної енергії однофазного струму - не рідше одного разу на вісім років.

Решта контрольно-вимірювальних приладів, що встановлені на трубопроводах та агрегатах, підлягають відомчій або державній повiркам у терміни, які регламентуються ГОСТ 8.002-86* «ГСИ. Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений. Основные положения», ГОСТ 8.001-80 «Организация и порядок проведения государственных испытаний средств измерений».

9.13 На шкалі контрольно-вимірювального приладу повинна бути нанесена червона лінія через поділку шкали, яка відповідає дозволеному робочому тиску, витраті, температурі, тощо.

Дозволяється замість червоної лінії, що наноситься на шкалу, закріплювати пайкою ззовні КВП металеву пластинку, яка фарбується в червоний колір i щільно прилягає до скла КВП.

9.14 Не дозволяється експлуатувати КВП за робочих навантажень, тисків i температур, які перевищують допустимі навантаження, тиски i температури, що регламентуються паспортами підприємств-виробників на вiдповiднi прилади.

9.15 Продування імпульсних трубних проводок КВП, що встановлені на діючих трубопроводах або обладнанні, допускається з дозволу начальника АГНКС з попереднім зняттям тиску, закриттям запірних пристроїв, а за необхідності, з установкою заглушки, тощо.

9.16 Ремонт КВП виконувати після вiдключення їх від електричної мережі.

9.17 Не дозволяється виконувати ремонт КВП, що встановлені на діючих трубопроводах i обладнанні.

9.18 Не дозволяється робота технологiчного обладнання та газопроводів АГНКС у випадку виходу з ладу КВП, які забезпечують їх безпечну експлуатацію.

9.19 Сигналізатори вибухонебезпечних концентрацій повинні бути вiдтаровані, опломбовані i підлягають щоденному огляду з відміткою про результати у відповідних документах.

10.1 Улаштування та експлуатація електрообладнання і електроустановок АГНКС повинні відповідати вимогам «Правил устройства электроустановок», затверджених Міненерго СРСР від 04.07.84 р., ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», затверджених Мінпраці України від 21.06.2001р. № 272, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» з доповненнями та змінами, затверджених Головдерженергонаглядом Україи від 12.07.95 р., ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених Держнаглядохоронпраці України від 9.01.98 р. № 4 та зареєстрованих Мінюстом України від 10.02.98 р. № 93/2533.

10.2 Оперативне обслуговування електричних установок, трансформаторних підстанцій та електричних мереж всіх напруг на АГНКС проводиться електротехнічними працівниками АГНКС або підприємства, які мають необхідні для відповідних видів робіт групи з електробезпеки, знають оперативні схеми, посадові і експлуатаційні інструкції, інструкції з охорони праці, особливості обладнання і пройшли навчання, дублювання та перевірку знань «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» і ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

Наказом по підприємству з числа спеціально підготовленого електротехнічного персоналу та спеціалістів повинен бути призначений відповідальний за електрогосподарство АГНКС.

10.3 Періодична перевірка знань персоналу, що безпосередньо обслуговує дiючi електроустановки або проводить у них налагоджувальні, електромонтажні, ремонтні роботи або профілактичні випробування, а також персоналу, що оформлює розпорядження i організовує ці роботи, проводиться один раз на рік. Для спецiалiстiв, що не належать до названих вище груп осіб, перевірка знань проводиться один раз на три роки.

10.4 На кожній АГНКС, у спеціально відведеному приміщенні (мiсцi) для обслуговуючого електроустановки персоналу, повинна бути така оперативна документація:

- оперативна схема;

- оперативний журнал;

- бланки нарядів-допускiв на проведення робіт в електроустановках;

- бланки переключень;

- журнал дефектів та несправностей на електрообладнанні;

- журнал перевірки знань персоналу;

- журнал обліку протиаварiйних тренувань;

- паспорти на обладнання;

- списки працівників, які можуть призначатися керівниками робіт, допускачами, наглядачами, членами бригади;

- переліки робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями та в порядку поточної експлуатації;

- журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.

Перелік оперативної документації повинен бути затверджений головним інженером підприємства.

Оперативну документацію періодично, не рідше одного разу на місяць, повинен проглядати відповідальний за електрогосподарство адміністративно-технiчний персонал, який зобов’язаний вживати заходи для усунення дефектів та порушень у роботі електрообладнання.

10.5 Оперативний персонал АГНКС повинен працювати за графіком чергування, затвердженим особою, яка відповідає за електрогосподарство АГНКС.

10.6 Виконання електротехнічним персоналом необхідних операцій на електричних установках та мережах АГНКС, що знаходяться під напругою, повинно проводитись з використанням захисних засобів відповідно до вимог
ДНАОП 1.1.10-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».

10.7 Керівник робіт повинен проводити ретельний огляд захисних засобів перед їх застосуванням щодо відсутності зовнішніх пошкоджень, відповідності за клеймом на них напрузі електроустановки, на якій повинні проводитись роботи, дії терміну їх періодичного випробування та чи вичищенні вони

10.8 Для попередження про небезпеку наближення до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою, повинні застосовуватись відповідні попереджувальні знаки і плакати встановленої форми: «Стій! Напруга!», «Випробування. Небезпечно для життя!», «Не влізай. Уб’є!».

На всіх дверях трансформаторних підстанцій, щитах, розподільних пристроїв, тощо повинні бути встановлені постійні попереджувальні знаки і плакати встановленої форми для застереження про небезпеку ураження електричним струмом.

10.9 Особи оперативного персоналу, що обслуговують електроустановки особисто, та старші в змiнi, що закріплені за даною електроустановкою, повинні мати групу з електробезпеки не нижче IV (установки напругою понад 1000 В) або III (установки напругою до 1000 В). Огляд одноосібно електроустановки може проводитись адміністративно-технiчним персоналом, що включений у список осіб, які мають право одноосібного огляду і відповідну групу з електробезпеки
(V - для установок більше 1000 В і IV - для установок до 1000 В). Список повинен бути затверджений головним інженером підприємства, або посадовою особою на яку покладено виконання його обов'язків.

10.10 Перевірка вибухозахисту електричних пристроїв, які встановлені на діючих установках АГНКС, проводиться спеціалізованою організацією і тільки в лабораторних умовах.

10.11 Не дозволяється виконувати роботи переносними електровимірювальними приладами загального призначення у вибухонебезпечних зонах приміщень i зовнішніх установках АГНКС.

10.12 Не дозволяється виконувати роботу в колах пристроїв релейного захисту та автоматики за відсутності їх виконавчих схем.

10.13 Зняття запобіжників в електричних пристроях та пристроях автоматики АГНКС повинно проводитись з вимкненою напругою. У випадку неможливості зняти напругу в пристроях автоматики необхідно користуватись під час роботи захисними засобами (кліщі, рукавиці діелектричні, захисні окуляри).

10.14 Не дозволяється експлуатація електроустановки АГНКС з несправними засобами вибухозахисту, блокування, порушеннями схем управління i захисту. Не дозволяється експлуатація щитів електроживлення, якi обладнані системою примусової вентиляції, за несправності останньої.

10.15 Не дозволяється експлуатація технологічних компресорних установок у разі відсутності необхідного (передбаченого паспортами підприємств-виробників) надлишкового тиску повітря, яке призначене для продування оболонок їх електродвигунів.

10.16 Напруга для переносних світильників у вибухозахищеному виконанні не повинна бути більше 12 В.

10.17 Пускові пристрої електроустановок, що знаходяться на відкритих майданчиках, повинні установлюватись у металевих кожухах, які закриваються на замок.

10.18 Не дозволяється залишати під напругою неізольовані кінці дротів або кабелів після демонтажу освітлювальної апаратури, електродвигунів та iнших приймачів струму.

10.19 Ручний інструмент, що застосовується для електромонтажних робіт (викрутки, кусачки та iншi), повинен бути споряджений ізольованими рукоятками.

10.20 Персонал, який працює ручним переносним електроінструментом i приладами, повинен забезпечуватись випробуваними гумовими рукавицями, калошами та діелектричними гумовими килимками.

10.21 Не дозволяється проводити роботи за допомогою електродрилів та iнших переносних електроінструментів i приладів, які дають іскру, у вибухонебезпечних зонах приміщень i зовнішніх технологічних установках.

10.22 У місцях роботи поблизу відкритих струмоведучих частин повинні бути діелектричні килимки.

10.23 У разі раптового припинення подачі електроенергії на АГНКС обслуговуючий персонал зобов’язаний:

- негайно відключити від мережі всі електродвигуни, переконатись у відключеному положенні комутаційних пристроїв основного електрообладнання, за необхідності прийняти заходи з їх відключення;

- зупинити роботу обладнання;

- припинити заправлення автомобілів та видалити їх з території;

- припинити всі ремонтні роботи на території;

- довести до відома керівництва підприємства;

- у разі поновлення подачі електроенергії пуск обладнання в роботу повинен проводитись відповідно до вимог технологiчного регламенту та експлуатаційних інструкцій;

- зареєструвати в оперативному журналі час припинення i поновлення подачі електроенергії i у встановленому порядку оформити повідомлення про відмову електрообладнання.

 

11.1.1 Експлуатація та обслуговування вентиляційних систем на АГНКС здійснюється згідно з вимогами НАПБ А.01.001-95 «Правил пожежної безпеки в Україні», ГОСТ 12.4.021-75 «Системы вентиляционные. Общие требования», та місцевої інструкції з експлуатації, розробленою у відповідності до вимог
ГОСТ 2.601-95 «ЄСКД. Експлуатаційні документи.», ВСН 316-75 «Инструкция по эксплуатации вентиляционных установок предприятий Минмонтажспецстроя» і інструкції (технічної документації) підприємства-виробника.

11.1.2 На кожній АГНКС наказом по підприємству призначається особа, яка відповідає за безпечну експлуатацію вентиляційних систем.

11.1.3 На кожну вентиляційну установку АГНКС складається паспорт, у якому вказуються основні технічні дані, що характеризують вентиляційну установку, та її технічний опис.

11.1.4 На вентиляційні системи АГНКС складається експлуатаційний журнал (формуляр), що містить:

- вказівки щодо ведення журналу (формуляра);

- схему системи повітроводів з указанням діаметрів труб, розташування арматури, компенсаторів, запобіжних, вогнезахистах та дренажних пристроїв, зворотних клапанів, контрольно-вимірювальних приладів, а також обладнання, що входить в установку;

- акт приймання в експлуатацію вентиляційних установок;

- паспорт на обладнання, що є невід’ємною частиною вентиляційної установки;

- облік часу роботи установки;

- облік несправностей під час експлуатації установки;

- облік технічного обслуговування та ремонтів обладнання та елементів установки;

- данi про заміну елементів установки.

11.1.5 Технічне обслуговування вентиляційних установок проводиться працівниками, які пройшли спеціальне навчання, за графіками, що затверджені у встановленому порядку.

11.1.6 У приміщеннях вентиляційних камер вивішуються схеми вентиляційних систем.

11.1.7 Технічний стан і ефективність роботи вентиляційних систем перевіряється за графіком один раз у рік спеціалізованою пусконалагоджувальною організацією.

11.1.8 Під час експлуатації вентиляційних установок проводяться щодобові огляди, технічне обслуговування та ремонти (поточний, капiтальний).

11.1.9 Технічне обслуговування вентиляційних установок проводиться у терміни, передбаченi паспортами підприємств-виробників, але не рідше одного разу на місяць, поточний ремонт - не рідше одного разу на рік, капiтальний ремонт - не рідше одного разу на п’ять років.

11.1.10 Заходи безпеки під час ремонтів вентиляційних установок повинні відповідати вимогам розділів 6, 9, 10 цих Правил.

11.1.11 Під час щодобового огляду вентиляційних установок проводиться:

- контроль параметрів повітря, яке нагнітається в приміщення, перевірка дії зворотних клапанів, а також параметрів теплоносія калориферів;

- перевірка наявності та цiлiсностi заземлення;

- перевірка кріплення електродвигунів повітропроводів, трубопроводiв теплоносія, тощо;

- перевірка працездатності та включення вентиляції підпору шлюз-тамбуру, щільності прилягання дверей та наявності пристрою їх примусового закриття;

- контроль за станом огороджень частин обертання;

- перевірка стану коробок виводів електродвигунів.

11.1.12 Під час технічного обслуговування вентиляційних установок проводяться:

- візуальний контроль з метою виявлення наявності механічних пошкоджень та корозії, герметичність повітропроводів вентиляційних камер i труб калориферів, порушень цiлiсностi фарбування, шуму та вібрації;

- перевірка дії дросель-клапанів, шиберів та жалюзійних решіток i правильності напрямку обертання робочих коліс відцентрових вентиляторів та крильчатки осьових вентиляторів (з перевіркою дії вентиляційних установок);

- перевірка зазорів між роторами та кожухами у відцентрових вентиляторів i між крильчаткою та обичайкою в осьових вентиляторів;

- визначення забруднення фiльтрiв, пластин та секцій калориферів i перевірка заповнення касет фільтрувальним матеріалом;

- контроль температури підшипників електродвигунів i перевірка наявності заземлення останніх;

- контроль параметрів повітря, що нагнітається в приміщення;

- перевірка герметичності дверей вентиляційних камер i стану теплової ізоляції камер.

11.1.13 Вогнезатримні пристрої, зворотні клапани, пристрої блокування вентиляційних систем з пожежною сигналізацію та системи пожежогасіння, а також автоматичні пристрої відключення вентиляції в разі пожежі повинні перевірятися у встановлені адміністрацією підприємства терміни, але не рідше одного разу на півроку, у відповідності до місцевої інструкції з експлуатації вентиляції.

11.1.14 Робота технологiчного обладнання АГНКС допускається тільки зі справними працюючими вентиляційними установками та АПО.

11.2.1 Даний розділ поширюється на системи підготовки стиснутого повітря (газу), що необхідний для живлення пневматичних пристроїв систем автоматичного регулювання, контролю та захисту.

11.2.2 Стиснуте повітря або стиснутий природний газ можуть використовуватись як робоче тіло для живлення пневматичних пристроїв систем автоматичного регулювання і повинні відповідати таким вимогам:

- температура точки роси - не менше мінус 40 °С;

- тиск - не більше 0,7 МПа (7 кг/см 2);

- вміст води та масла в рідкому станi не допускається;

- вміст твердих домішок - не більше 2 мг/м 3;

Завантажити