НПАОП 63.2-1.06-02Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З НАГЛЯДУ

ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 

 

ДЕРЖАВНИЙ

НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

АВТОМОБІЛЬНИХ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНИХ

КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ

(АГНКС)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ, 2002

 

 

ДЕРЖАВНИЙ

НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства праці та

соціальної політики України

від ____________.2002 №______

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

АВТОМОБIЛЬНИХ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНИХ

КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦIЙ

(АГНКС)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

 

РОЗРОБЛЕНО: філією Українським науково-дослідним інститутом

природних газів (УкрНДІгаз)

Дочірньої Компанії «Укргазвидобування»

Національної Акціонерної Компанії «Нафтогаз України»

 

ВНЕСЕНО: Управлінням організації нагляду за виробництвами

та об’єктами підвищеної небезпеки

Держнаглядохоронпраці України

 

ВВЕДЕНО: Із введенням у дію цих Правил вважати такими,

що не застосовуються на території України

НАОП 1.1.23-1.06-91 «Правила технической

эксплуатации и безопасного обслуживания

оборудования автомобильных газонаполнительных

компрессорных станций (АГНКС)»

затверджених Газпром СРСР 28.12.91 р.

 

 

 

 

Редакційна комісія:Герасименко Ю.М. (голова комісії), Мельничук Л.О.,

Морозов В.М., Болокан О.О., Сорока І.І., Саприкін С.О.

 

 

 

Відповідальні виконавці: Саприкін С.О., Бойко М.В., Гембарський І.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

1 Загальні положення 5

1.1 Галузь застосування 5

1.2 Нормативні посилання 5

1.3 Скорочення 5

2 Загальні вимоги 5

2.1 Організація роботи з охорони праці 5

2.2 Організація навчання та вимоги до персоналу 7

2.3 Утримання території та виробничих приміщень. 7

2.4 Обов’язки, права та відповідальність за порушення Правил 12

2.5 Порядок розслідування аварій та нещасних випадків 12

3 Приймання та введення АГНКС в експлуатацію 12

4 Вимоги безпечного проведення газонебезпечних та вогневих робіт 17

4.1 Вимоги безпечного проведення газонебезпечних робіт 17

4.2 Вимоги безпечного проведення вогневих робіт 18

5 Вимоги безпечної експлуатації та обслуговування газопроводів
і арматури 18

6 Вимоги безпечної експлуатації та обслуговування
компресорних установок 24

7 Вимоги безпечної експлуатації та обслуговування посудин,
що працюють під тиском 37

8 Вимоги безпечної експлуатації та обслуговування обладнання
установок осушення газу 39

9 Вимоги безпечної експлуатації та обслуговування систем
автоматики та контрольно-вимірювальних приладів 42

10 Вимоги безпечної експлуатації та обслуговування
електрообладнання і електроустановок 45

11 Вимоги безпечної експлуатації та обслуговування
допоміжного обладнання 48

11.1 Вимоги безпечної експлуатації та обслуговування системи
вентиляцiї 48

11.2 Вимоги безпечної експлуатації та обслуговування системи стиснутого повiтря (газу), що необхiдний для живлення пневматичних
пристроїв систем автоматичного регулювання та контролю 49

11.3 Вимоги безпечної експлуатації та обслуговування
блискавкозахисту та заземлень 50

11.4 Вимоги безпечної експлуатації та обслуговування протипожежного обладнання 51

11.5 Вимоги безпечної експлуатації та обслуговування ізолювальних
засобiв iндивiдуального захисту органiв дихання, шлангових
протигазiв, рятувальних поясiв та мотузків 51

11.6 Вимоги безпечної експлуатації та обслуговування
вантажопідіймального обладнання 53

12 Вимоги безпечного заправлення автомобілів стиснутим газом 54

Додаток 1 Нормативні посилання 59

«Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)» (далі – Правила) поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС).

Ці Правила встановлюють вимоги безпечної експлуатації та обслуговування обладнання АГНКС.

Перелік нормативних документів, на якi є посилання в тексті Правил i дотримання вимог яких є обов’язковим під час експлуатації та обслуговування обладнання АГНКС, наведений у додатку 1 до цих Правил.

АГНКС -автомобільна газонаповнювальна компресорна станція;

ПЛАС- план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;

ППР- планово-попереджувальний ремонт;

ЛЗР- легкозаймиста рідина;

НКМС- нижня концентраційна межа спалахування;

ЕТЦ- експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці;

ГДВК- гранично допустима вибухонебезпечна концентрація;

СКУР- система контролю, управління та регулювання;

КВП- контрольно-вимірювальні прилади;

АПО- апарат повітряного охолодження;

ПАГЗ- пересувний автогазозаправник;

ГЗК- газозаправна колонка;

КУ- компресорна установка.

2.1.1 Організація роботи з охорони праці та контролю за безпечним веденням технологічних процесів на АГНКС виконується відповідно до вимог
ДНАОП 0.00-4.21-93 «Типове положення про службу охорони праці»,
ДНАОП 0.00-4.09-93 «Типове положення про комісію з питань охорони праці», ДНАОП 0.00-4.11-93 «Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці», НАОП 1.1.23-4.01-84 «Єдина система управління охороною праці в газовій промисловості» (ЄСУОП ГП), галузевих та міжгалузевих нормативних актів про охорону праці, технологічних регламентів, інструкцій за видами робіт та цих Правил.

2.1.2 На основі цих Правил, чинних державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці, примірних інструкцій, технологічних регламентів та технологічної документації з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виробників обладнання, що знаходиться в експлуатації на конкретній АГНКС, розробляються інструкції за професіями та видами робіт з охорони праці та виробничі інструкції з експлуатації обладнання АГНКС, які діють у межах підприємства.

Технологічні регламенти заправлення автомобілів стисненим природним газом на АГНКС розробляються для кожної конкретної АГНКС на основі Типових технологічних регламентів заправлення автомобілів стисненим природним газом на АГНКС з відповідним типом обладнання.

2.1.3 Порядок розроблення, узгодження, затвердження та перегляду інструкцій з охорони праці, а також їх побудова, зміст та оформлення повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Розроблення, узгодження і затвердження інструкцій, що діють на підприємстві, здійснюються згідно з ДНАОП 0.00-8.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві».

2.1.4 Інструкції, що діють на підприємстві, повинні знаходитись у виробничих приміщеннях на робочих місцях, з ними повинен бути ознайомлений під особистий підпис обслуговуючий персонал.

2.1.5 Перелік інструкцій, що є обов’язковими для АГНКС, затверджується роботодавцем. Комплект інструкцій, згідно затвердженого переліку, знаходиться у начальника АГНКС та в службі охорони праці підприємства.

2.1.6 На кожній АГНКС відповідно до ДНАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій», повинен бути розроблений та затверджений головним інженером підприємства, або посадовою особою, на яку покладено виконання його обов’язків, план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС).

2.1.7 На кожній АГНКС затверджується перелік місць, в яких періодично, згідно діючої інструкції здійснюється контроль повітря робочої зони на вміст шкідливих і вибухонебезпечних речовин (газів, пари).

2.1.8 Газ, що надходить на АГНКС із зовнішніх газопроводів, повинен відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия» і мати максимальну вологість 0,009 г/м 3та інтенсивність запаху за об’ємної частки 1 % у повітрі не менше 3 балів.

Стиснений природний газ для заправлення автомобілів повинен відповідати вимогам ГОСТ 27577-87 «Газ природный топливный сжатый для газобаллонных автомобилей. Технические условия», тобто - максимальний тиск газу в балонах автомобіля складає 19,62 МПа, температура газу, що заправляється в балон - не вище 40 °С; вміст механічних домішок у газі - не більше 0,001 г/м3; температура точки роси газу за вологою та тиском 19,62 МПа - мінус 30 °С.

2.1.9 Експлуатація систем життєзабезпечення та технологічного обладнання АГНКС здійснюється відповідно до вимог чинних Правил, будівельних норм, технологічних регламентів та виробничих інструкцій.

2.1.10 Працівники під час роботи забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог
ДНАОП 0.05-3.24-80 «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників нафтової і газової промисловості» або розробленого у його розвиток.

2.1.11 Модернізація чи вдосконалення обладнання АГНКС, його вузлів чи деталей дозволяється тільки відповідно до розробленої технічної документації, що узгоджена з відповідним підприємством чи організацією (підприємство-виробник, розробник обладнання, проектна організація чи спеціалізована організація, що має відповідні ліцензії на право проведення узгодження).

Внесені технічні зміни повинні фіксуватись в експлуатаційному формулярі (паспорті) на відповідне обладнання, вузол чи деталь з прикладанням узгодженої та затвердженої документації на внесені зміни.

2.1.12 Огляди, ремонти, ревізії та інші роботи на технологічному обладнанні здійснюються згідно графіка планово-попереджувальних ремонтів (ППР), затвердженого у встановленому порядку. Обсяги цих робіт визначаються на основі інструкцій з експлуатації підприємств-виробників, вимог інших нормативних документів. Результати виконаних робіт за графіком ППР фіксуються у спеціальному журналі з описом обсягу виконаних робіт, дати, складу бригади та відповідального за їх виконання. Крім того, результати ремонтів обладнання фіксуються в ремонтних формулярах (паспортах, якщо це передбачено їхньою формою), тощо.

2.2.1 Організація навчання та перевірка знань персоналу АГНКС з охорони праці виконується відповідно до положень про навчання з питань охорони праці, розроблених на підприємстві на основі ДНАОП 0.00-4.12-99 «Типове положення про навчання з питань охорони праці» з урахуванням специфіки виробництва та вимог державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці та затверджених наказами керівників.

На підприємстві формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими повинні бути ознайомлені працівники.

2.2.2 Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань з питань охорони праці покладається на керівника підприємства, в структурному підрозділі (АГНКС) – на начальника АГНКС, а контроль – на службу охорони праці.

2.3.1 Територія АГНКС, на якій розташовані зовнішні технологічні установки (крім газозаправних колонок), огороджується. Вхід на огороджену територію стороннім особам не дозволяється. За відсутності штатного огородження території, АГНКС не експлуатується.

2.3.2 Територія АГНКС повинна утримуватися в належному технічному і санітарно-гігієнічному стані. Для закріплення ґрунтового покриття від вивітрювання й розмивання необхідно висаджувати декоративні рослини. Із зовнішньої сторони на відстані 3 м від огорожі АГНКС, періодично, за необхідності, слід викошувати трав’янисту рослинність. Проїзди i проходи повинні бути вільними для руху, не мати ям, канав, провалів. У зимовий час проїзди та проходи, а також кришки пожежних гідрантів і люки пожежних водоймищ (резервуарів), зовнішні сходи будівель та споруд повинні очищатись від снігу та льоду, а в необхідних випадках посипатись піском.

2.3.3 Ділянки території для проїзду автомобільного транспорту, а також ділянки, що прилягають до приміщень та споруд, повинні мати тверде покриття. Вiльнi ділянки території повинні бути озеленені відповідно до вимог проекту на АГНКС.

2.3.4 На території та в приміщеннях АГНКС повинні бути установлені знаки безпеки відповідно до ДНАОП 1.1.23-2.03-01 «Знаки безпеки для підприємств газової промисловості» та ГОСТ 12.4.026-76* «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности»:

- «Забороняється користуватись відкритим вогнем»; «Забороняється палити»; «Вхід (прохід) заборонений», «Забороняється користуватись електронагрівальними приладами», «Забороняється будь-яке обслуговування та ремонт автотранспортних засобів на території АГНКС», «Забороняється обслуговувати та ремонтувати автотранспортні засоби в заправному боксі», інші заборонні знаки;

- «Обережно! Легкозаймисті речовини», «Обережно! Небезпека вибуху», «Обережно! Їдкі речовини», «Обережно! Отруйні речовини», «Обережно! Електрична напруга», «Обережно!» та інші попереджувальні знаки;

- «Працювати в касці», «Працювати в захисних рукавицях», «Працювати в захисному одязі», «Працювати в захисному взутті», «Працювати в захисних окулярах», «Працювати з застосуванням засобів захисту органів дихання», «Висади пасажирів», «Швидкість 5 км/год», інші приписувальні знаки;

- «Вогнегасник», «Пункт сповіщення про пожежу», «Місце для паління», «Пожежний кран», «Дозволяється користуватись електронагрівальними приладами», інші вказівні знаки.

2.3.5 Підземні споруди та кабельні траси на території АГНКС повинні мати надземні видимі розпізнавальні знаки, які дозволяють визначити їх місце знаходження.

2.3.6 Будь-які земляні роботи на території АГНКС не повинні проводитись без наявності викопіювання з генплану та узгодження цих робіт з організаціями, які мають на території АГНКС підземні комунікації, а також без оформлення наряду-допуску на ці роботи та акту-допуску згідно СНиП ІІІ 4-80* «Техника безопасности в строительстве».

2.3.7 Після закінчення ремонтно-будівельних робіт ділянка території, на якій вони велись, повинна бути вирівняна та очищена від будівельного сміття. Крім того, на ділянках проїзду автомобільного транспорту, а також на ділянках, прилеглих до будівель i споруд, повинне бути відновлене дорожнє покриття.

2.3.8 Водостоки для відведення дощової води необхідно прочищати в міру потреби.

2.3.9 Зберігання матеріалів, інструменту, обладнання, машин, а також мастильних матеріалів, розчинників та антифризу, необхідних для ведення технологічного процесу на АГНКС, повинно здійснюватись у складських приміщеннях, передбачених для цього проектом АГНКС. Обладнання складських приміщень АГНКС має відповідати вимогам «Правил пожежної безпеки в газовій промисловості України» (ППБГП – 97), затверджених наказом АТ «Укргазпром» від 19.02.97 р. № 57.

Улаштування складських приміщень на діючих АГНКС здійснюється на підставі проектної документації, розробленої та узгодженої в установленому порядку.

На території АГНКС складування матеріалів, обладнання, зберігання та паркування транспортних засобів дозволяється тільки в місцях передбачених проектом.

2.3.10 Застосування відкритого вогню на території АГНКС допускається в місцях, що обумовлені технологічним регламентом або інструкціями.

Місце для паління повинно бути обладнане за межами вибухонебезпечних зон.

2.3.11 Не дозволяється загромаджувати проходи в приміщеннях АГНКС матеріалами або будь-якими предметами.

2.3.12 Кожен працівник повинен ретельно прибирати своє робоче місце.

2.3.13 Прибирання підлоги виробничих приміщень повинно проводитись у разі необхідності, але не рідше одного разу за зміну вологими або іншими засобами, що не допускають пиловиділення.

Не вживати для миття підлог бензин, керосин та інші легкозаймисті рідини (ЛЗР).

2.3.14 У машинному залі АГНКС не дозволяється встановлювати слюсарні верстати, лещата та інші пристрої для виконання слюсарних робіт, не дозволяється зберігати та складувати обладнання та матеріали. У всіх інших приміщеннях зберігати та складувати тільки те обладнання та матеріали, що стосуються даного виробництва.

2.3.15 Матеріал, що використовується для обтирання, необхідно збирати в спеціальні металеві ящики з кришками i вивозити в спеціально відведені місця, узгоджені з місцевими органами самоврядування.

Відпрацьоване трансформаторне масло і масло з продувальних посудин повинно вивозитись на станції для його регенерації або в спеціально відведені місця для його утилізації.

2.3.16 Сушіння спецодягу, спецвзуття, рушників, тощо, а також приготування їжі проводиться в місцях, визначених для цього проектною документацією на будівництво АГНКС, розробленою та узгодженою в установленому порядку.

2.3.17 Періодичність оглядів обладнання та перевірок стану виробничих приміщень АГНКС визначається адміністрацією підприємства згідно технологічної документації з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виробників обладнання, що знаходиться в експлуатації на даній АГНКС. При цьому:

- огляд обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та запобіжних пристроїв, а також перевірка справності пожежної техніки, засобів вогнегасіння та вентиляційних систем повинні проводитись обслуговуючим персоналом не рідше одного разу за зміну, про що робиться відповідний запис у змінному журналі;

- перевірка наявності шкідливих речовин у повітрі робочої зони, перевірка рівня шуму, а також перевірка гігієнічних норм вібрації та вібрації обладнання повинні проводитись службами підприємства або спеціалізованими організаціями не рідше одного разу на рік відповідно до вимог ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень», ОСТ 51.140-86 «ССБТ. Організація проведення контролю повітря робочої зони на об’єктах газової промисловості. Загальні вимоги безпеки», ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.», ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації» та
ГОСТ 12.1.012-90 «Вибрационная безопасность. Общие требования».

Допустимі рівні вібрації на робочих місцях повинні бути вказані в проектно-технологічній документації;

- перевірка вібраційного стану технологічного обладнання повинна виконуватись службами підприємства або спеціалізованою організацією після капітальних, середніх ремонтів, а також у процесі експлуатації відповідно до
НАОП 1.1.23-3.01-88 «Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції. Норми вібрації. Методика віброобстеження. Віброзахист обладнання. РД-51-132-88». Вiбрацiйнi характеристики технологічного обладнання (машин) вказуються в їх технічних умовах (стандартах). Перевірка вібраційного стану може здійснюватись із застосуванням вібровимірювальних приладів загального призначення, або із застосуванням спеціалізованих вібродіагностичних приладів і відповідно до вимог затверджених методик діагностування. За результатами перевірки (діагностування) складається висновок особою, що виконала цю роботу, і передається начальнику АГНКС або посадовій особі, що виконує його обов’язки;

- перевірка вибухозахищеного та іншого електрообладнання повинна проводитись у терміни, що регламентовані інструкціями підприємств-виробників обладнання та чинними «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- перевірка автоматичного вмикання (вимикання) аварійних та резервних вентиляторів та аварійного відключення обладнання, а також перевірка світлової та звукової сигналізацій, що сповіщають про підвищену концентрацію газу в приміщеннях, проводиться спеціально навченим персоналом. Періодичність перевірок визначається графіком планово-попереджувальних ремонтів, але повинна бути не рідше одного разу в 5 днів.

Вмикання аварійних вентиляторів повинно проводитись за концентрації природного газу в повітрі, що дорівнює 10 % від нижньої концентраційної межі спалахування (НКМС).

Аварійне вимикання обладнання повинно проводитись у разі концентрації природного газу в повітрі вище 20 % від НКМС.

Результати всіх перевірок повинні оформлятись відповідними актами або записами в спеціальних журналах.

Не рідше одного разу на зміну повинна проводитись перевірка переносними газоаналізаторами всіх приміщень АГНКС на вміст природного газу в повітрі.

2.3.18 Робота АГНКС не ведеться в разі:

- загазованості приміщень вище допустимих концентрацій;

- несправних автоматичних сигналізаторах (газоаналізаторах) природного газу;

- несправній пожежній автоматиці;

- несправних або відключених системах автоматичного блокування.

Не дозволяється робота окремого технологічного обладнання АГНКС, зокрема, компресорних установок, за рівнів вібрації на ньому вище допустимих величин.

2.3.19 На запірну, запобіжну та регулювальну арматуру, а також на технологічне обладнання повинні бути нанесені незмивною фарбою номери (вивішені бiрки), що відповідають їх номерам на технологічній схемі АГНКС. Запобіжні клапани повинні бути опломбовані.

Завантажити