НПАОП 0.00-1.01-07Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

4.5.7. Вантажні гаки спеціального виконання споряджаються докумен­том, що підтверджує їх якість, із зазначенням виробника, номера гака за сис­темою нумерації виробника, року виготовлення, вантажопідіймальності та матеріалу, з якого вони виготовлені.

4.5.8. Конструкція грейфера має унеможливлювати довільне розкриття, а конструкція канатного грейфера, крім того, – вихід канатів з рівчаків блоків.

Вантажопідіймальність грейфера має бути підтверджена розрахунком з урахуванням коефіцієнта заповнення грейфера та максимальної густини матеріалу, що перевантажується, а також випробуваннями відповідно до вимог пункту 7.5.2цих Правил.

Канатні грейфери для навалювальних вантажів мають відповідати вимогам НД.

4.5.9. Грейфер споряджається табличкою із зазначенням найменування або товарного знака виробника, порядкового номера за системою нумерації виробника, власної маси грейфера, умовного позначення грейфера. Таб­личка канатного грейфера для навалювальних вантажів має відповідати ви­могам НД. У разі пошкодження таблички виробника остання має бути відновлена суб’єктом господарювання.

Грейфери, виготовлені для самостійного постачання, споряджаються, крім таблички, паспортом і настановою з експлуатації.

4.5.10. Вимоги до інших вантажозахоплювальних органів, які є частиною вантажопідіймального крана чи машини і підвішені безпосередньо на кана­тах (вантажопідіймальні магніти, траверси, вилки, спредери, керовані захоплювачі для металопрокату колод, труб тощо), мають відповідати вимогам НД і по винні бути викладені в технічних умовах на виготовлення цих кранів та машин або в документах, що їх замінюють (далі технічні умови).

4.6.1. Сталеві канати, що застосовуються як вантажні, стрілові, вантові, несучі, тягові та стропи, мають бути споряджені документом виробника канатів про їх якість, а за його відсутності документом випробувальної лабораторії, акредитованої в установленому порядку, про випробування канатів відповідно до вимог НД.

Тип канатів має вибиратися відповідно до НД.

Застосування канатів, виготовлених за кордоном, дозволяється за умов наявності документа про їх якість виробника канатів (сертифіката, декларації тощо).

4.6.2. Кріплення та розташування канатів на вантажопідіймальному крані чи машині мають унеможливлювати спадання їх з барабанів або блоків і перетирання внаслідок дотику канатів з елементами конструкцій або один з одним.

4.6.3. Петля на кінці каната для його закріплення на вантажопідіймальному крані чи машині має бути виконана:

із застосуванням ковша із заплітанням вільного кінця каната або з установленням затискачів;

із застосуванням сталевої кованої, штампованої, литої втулки і клина;

шляхом заливання легкоплавким сплавом або іншим способом відповідно до вимог НД.

Застосування зварних втулок не дозволяється (крім кріплення нерухомого кінця каната за допомогою втулки, привареної до зварного барабана або металоконструкції вантажопідіймального крана чи машини, відповідно до вимог технічних умов на виготовлення).

4.6.4. На поверхнях корпусів, втулок і клинів не має бути гострих крайок, на яких може перетиратися канат. Клинова втулка та клин повинні мати маркування, що відповідає діаметру каната.

4.6.5. Кількість проколів основної вітки каната кожною повною сталкою під час заплітання має відповідати зазначеним у табл. 1. Останній прокол кожною сталкою виконується половинною кількістю її дротинок (половинним перерізом сталки). Дозволяється останній прокол робити половинною кількістю сталок каната.

Місця заплітання з виступними кінцями дротинок сталок на 10...30 мм в обидва боки залежно від діаметра каната мають бути щільно обмотані

м’яким дротом, кінці якого заправляються способом, що унеможливлює їх розмотування, або ізольовані іншим способом, що унеможливлює пошкодження рук працівників.

Таблиця 1.

Кількість проколів каната сталками під час заплітання

Діаметр сталевого каната, мм

Кількість проколів кожною повною сталкою, не менше

До 14 включ.

4

Понад 14 “ 27 “

5

“ 27 “ 60 “

6

4.6.6. Кількість затискачів визначається розрахунком, але їх має бути не менше трьох. Крок розташування затискачів і довжина вільного кінця ка­ната від останнього затискача мають бути не менше шести діаметрів каната.

Для запобігання деформації каната затискачі мають установлюватися колодкою до основної вітки.

Установлення затискачів гарячим (ковальським) способом не дозволяється. Зусилля (момент) затягування гайок затискачів має відповідати зазначеному в настанові з експлуатації.

4.6.7. Кріплення каната до барабана проводиться способом, що допус кає можливість заміни каната. У разі застосування притискних планок кіль кість їх визначається розрахунком, але має бути не менше двох.

Довжина вільного кінця каната від останньої притискної планки має бути не менше двох діаметрів каната. Вигинати вільний кінець каната під притискною планкою або на відстані менше трьох діаметрів каната від план­ки не дозволяється.

4.6.8. Канати вантажопідіймальних кранів і машин, що транспортують розплавлений або розпечений метал і рідкий шлак, мають бути захищені від безпосередньої дії променистого тепла та бризок металу встановленням від повідних огорож.

4.6.9. Сталеві канати, що застосовуються як вантажні, стрілові, вантові, несучі і тягові, мають бути перевірені розрахунком за формулою

Fo>ZрS, (3)

де F орозривне зусилля каната в цілому, що приймається за документом виробника про якість каната або документом про його випробування, а під час розроблення за даними стандарту, Н;

Z pмінімальний коефіцієнт використання каната (мінімальний коефіцієнт запасу міцності каната), визначений за табл. 2 і 3;

S найбільший розрахунковий натяг вітки каната, зазначений у паспорті вантажопідіймального крана або машини, Н.

Якщо в стандарті або в документі виробника про якість каната або до­кумент! про їх випробування наведено сумарне розривне зусилля дротинок каната, величина F oвизначається шляхом множення сумарного розривного зусилля на коефіцієнт 0,83.

У разі робота в небезпечних умовах (транспортування розплавленого метану, шлаку, отруйних і вибухових речовин, ядерного палива) не дозволяється використовувати групу класифікації (режиму роботи) нижче М5. Під час розрахунку канатів, призначених для підіймання працівників, Zp слід приймати як для групи класифікації (режиму роботи) М8.

Таблиця 2.

Мінімальні значения коефіцієнтів використання канатів Zp

Група класифікації (режиму роботи) механізму відповідно до додатка 1 цих Правил

Рухомі канати

Нерухомі канати

Ml

3,15

2,5

М2

3,35

2,5

МЗ

3,55

3,0

М4

4,00

3,5

М5

4,50

4,0

М6

5,60

4,5

М7

7,10

5,0

М8

9,00

5,0

Таблиця 3.

Мінімальні значення коефіцієнтів використання канатів Zp для стрілових самохідних кранів

Група класифікації (режиму роботи) крана 1

Рухомі канати

Нерухомі канати

підіймання вантажу

підіймання,

опускання

стріли

зміни довжини стріли

під час мон­тажу

під час експлуатації

під час мон­тажу

Група класифікації (режиму роботи) механізму

Група класифікації (режиму роботи) механізму

Zp

Група класифікації (режиму роботи) механізму

Zp

Zp

Zp

Zp

Al

МЗ

3,55

М2

3,35

Ml

3,15

3,05

3,0

2,73

A3

M4

4,00

МЗ

3,55

М2

3,35

A4

М5

4,50

МЗ

3,55

М1 2

3,15

4.7.1. Діаметри барабанів, блоків і зрівняльних блоків, що обгинаються сталевими канатами, визначаються за формулами

, (4)

, (5)

, (6)

де d - діаметр каната, мм;

D1, D2, D3 - діаметри відповідно барабана, блока та зрівняльного блока по середній лінії навитого каната, мм;

h 1h 2, h 3- коефіцієнти вибору діаметрів відповідно барабана, блока та зрівняльного блока відповідно до табл. 4.

Дозволяється зміна коефіцієнта hi але не більше ніж на два кроки за групою класифікації (режимом робота) у більший або менший бік із відповідною компенсацією величиною Z pза табл. 2 на ту саму кількість кроків у менший або більший бік.

Таблиця 4.

Коефіцієнти вибору діаметрів барабана (h1), блока (h2), зрівняльного блока (h3)

Група класифікації (режиму роботи) механізму відповідно до додатка 1 цих Правил

Коефіцієнти вибору діаметрів

барабана h1

блока h2

зрівняльного блока h3

Ml

11,2

12,5

11,2

M2

12,5

14,0

12,5

МЗ

14,0

16,0

12,5

М4

16,0

18,0

14,0

М5

18,0

20,0

14,0

Мб

20,0

22,4

16,0

М7

22,4

25,0

16,0

М8

25,0

28,0

18,0

4.7.2. Канатоємкість барабана має бути такою, щоб при нижньому можливому положенні вантажо–захоплювального органа на барабані залишалися навитими не менше ніж півтора витка каната або ланцюга, не враховуючи витків, що перебувають під затискним пристроєм.

4.7.3. Барабани під одношарове навивання каната мають бути оснащені нарізаними по гвинтовій лінії канавками. У грейферних кранів з одношаровим навиванням каната на барабан і в спеціальних кранів, під час роботи яких можливі ривки та послаблення каната, барабани повинні мати канавку глибиною не менше 0,5 діаметра каната або споряджатися пристроєм, що забезпечує проектне укладання каната на барабані (канатоукладачем) чи конт­роль положення каната на барабані.

Застосування рівного барабана дозволяється у разі багатошарового навивання каната на барабан, а також у разі навивання на барабан ланцюга.

4.7.4. Рівні барабани і барабани з канавками, призначені для багатошарового навивання каната, оснащуються ребордами по обидва боки барабана.

Барабани з канавками, призначені для одношарового навивання двох віток каната, ребордами можуть не споряджатися, якщо вітки навиваються від країв барабана до середини. У разі навивання на барабан із канавками однієї вітки реборда може не встановлюватися з боку кріплення каната на барабані. Барабани електричних талів, споряджені пристроєм, що виключає схід каната з барабана, можуть виготовлятися без реборд.

Реборди барабана для каната мають підійматися над верхнім шаром навитого каната не менше ніж на два його діаметри, а для ланцюгів не менше ніж на ширину ланки ланцюга.

4.7.5. У разі багатошарового навивання каната на барабан має бути забезпечене проектне укладання кожного шару.

4.7.6. У разі застосування здвоєного поліспаста встановлення зрівняльного блока або балансира є обов’язковим, якщо не передбачена інша система, що вирівнює зусилля в канатах.

4.7.7. Блоки оснащуються пристроєм, що виключає вихід каната з рівчака блока. Проміжок між зазначеним пристроєм і ребордою блока має бути не більше 20 % від діаметра каната.

Зазначені пристрої, а також інші захисні кожухи навколо блоків мають унеможливлювати накопичення в них вологи.

4.8.1. Вантажні пластинчасті, вантажопідіймальні зварні калібровані та некалібровані, якірні ланцюги, що застосовуються на вантажопідіймальних кранах і машинах, а також для виготовлення стропів, мають відповідати вимогам НД.

Вантажопідіймальні зварні ланцюги мають бути коротколанковими. Для робота на зірочці мають застосуватися калібровані ланцюги. Некалібровані ланцюги призначаються для робота на рівному барабані.

Якірні ланцюги можуть застосовуватися без розпірок і з розпірками.

4.8.2. Ланцюги мають бути споряджені документом виробника про їх випробування відповідно до вимог НД, за яким вони виготовлені.

У разі відсутності зазначеного документа виробника мають бути проведені випробувальною лабораторією, акредитованою в установленому порядку, випробування зразка ланцюга та перевірки відповідно до вимог НД.

4.8.3. Кріплення та розташування ланцюгів на вантажопідіймальному крані чи машині має унеможливлювати їх спадання із зірочок та блоків і заклинювання між зірочкою (блоком) і елементами конструкції.

4.8.4. Коефіцієнт запасу міцності вантажопідіймальних ланцюгів щодо руйнівного навантаження приймається за табл. 5.

4.8.5. Зрощування ланцюгів дозволяється виконувати зварюванням або за допомогою спеціальних з’єднувальних ланок, рекомендованих виробником ланцюга. Після зрощування ланцюг випробовується навантаженням, що в 1,25 рази перевищує його розрахункове тягове зусилля, протягом 10 хвилин. Після випробування не повинно бути залишкової деформації ланцюга.

4.8.6. Зварні калібровані та пластинчасті ланцюги під час роботи на зірочці мають перебувати одночасно в повному зачепленні не менше ніж із двома зубцями зірочки.

Таблиця 5.

Мінімальні коефіцієнти запасу міцності вантажопідіймальних ланцюгів

Тип ланцюга

Група класифікації (режиму роботи) механізму відповідно до додатка 1 цих Правил

М1, М2

МЗМ8

Вантажний пластинчастий

3

5

Вантажний зварний і якірний, що працюють на рівному барабані, або для підвішування електромагнітів тощо

3

6

Вантажний зварний, що працює на зірочці (калібрований)

3

8

4.9.1. Електрообладнання вантажопідіймальних кранів і машин, його монтаж, струмопроводи, освітлення, заземлення та інші заходи безпеки мають відповідати вимогам цих Правил, „Правил устройства електроустановок” (6–е издание, переработанное и дополненное). Энергоатомиздат, 1987 г.” (зі змінами) (далі – ПУЕ), ПБЕЕСУ, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017 (далі – ПТЕ), та чинним НД.

4.9.2. Вимоги пункту 4.9цих Правил поширюються також на стрілові самохідні крани з електроприводом та напругою електричних кіл понад 42 В.

4.9.3. Електрообладнання вантажопідіймальних кранів і машин повинне мати трупу умов експлуатації МЗ і М4 відповідно до вимог НД.

4.9.4. Розташованому на вантажопідіймальному крані чи машині електрообладнанню слід забезпечити ступінь захисту, не нижчий від наведеного в табл. 6.

4.9.5. Електропостачання вантажопідіймального крана чи машини від зовнішньої електричної мережі має здійснюватися через увідний пристрій (рубильник, автоматичний вимикач тощо) з ручним або дистанційним приводом.

4.9.6. Увідний пристрій вантажопідіймального крана чи машини, розташований поза кабіною або у відкритій кабіні керування, має замикатися на замок у вимкненому стані й мати покажчик ВИМКНЕНО, УВІМКНЕНО.

3 метою уникнення несанкціонованого керування вантажопідіймальними кранами чи машинами їх захисна панель має бути обладнана індивідуальним контактним замком з ключем (ключем маркою), що унеможливлює подачу напруги на вантажопідіймальний кран. У разі встановлення захисної панелі поза кабіною ключ марка може дублюватися на панелі керування в кабіні. У талів і вантажопідіймальних кранів, керованих з підлоги, ключем маркою обладнується апарат керування, а керованих зі стаціонарного поста дистанційний пульт (панель). Захисна панель має бути опломбована.

Таблиця 6.

Ступінь захисту і категорія розміщення електроустаткування

Категорія розміщення вантажопідіймального крана чи машини

Місце встановлення

У1

У2 3

УЗ 4

ХЛ1

ХЛ2 3

Т1

Т2

У2 металургія

0М1

У3 пожежонебезпечна зона

Кабіна керування

У3

ІР31

У3

ІР31

У3

ІР31

ХЛ3

ІР31

У3

ІР31

Т2,Т3

ІР31

Т2,Т3

ІР31

У2,У3

ІР41

ОМ1 ОМ2

ІР44 ІР55

У3

ІР31

Електроприміщення

У3

ІР00

У3

ІР00

У3

ІР00

ХЛ3

ІР00

У3

ІР00

Т3

ІР00

Т3

ІР00

У3

ІР00

ОМ3

ІР00

У3

ІР00

Усередині шафи на відкритих частинах

У3

ІР00

У3

ІР00

IPOO

ХЛ3

ІР00

У3

ІР00

Т3

ІР00

Т3

ІР00

У3

ІР00

ОМ3

ІР00

У3

ІР00

Під піддашшям на відкритих частинах

У2

ІР44

У2

ІР44

Т2 ІР44

Двигуни, апарати на відкритих частинах

У1

ІР44

У2

ІР31

У3

ІР00

ХЛ1

ІР44

ХЛ2

ІР31

Т1

ІР44

Т2

ІР31

У1

ІР43

ОМ1

ІР56

У3

ІР44

Примітка. У чисельнику зазначена категорія розміщення електрообладнання, у

знаменнику ступінь захисту відповідно до вимог НД.

4.9.7. Портальні, козлові крани, а також причальні та мостові перевантажувачі (далі – перевантажувачі), електропостачання яких здійснюється за допомогою гнучкого кабелю, обладнуються кабельним барабаном для авто­матичного намотування (змотування) кабелю. Дозволяється не обладнувати кабельним барабаном вантажопідіймальні крани, шлях пересування яких не перевищує 50 м.

4.9.8. Система керування електродвигунами вантажопідіймального крана чи машини має унеможливлювати:

самозапуск електродвигунів після відновлення електропостачання вантажопідіймального крана чи машини;

пуск електродвигунів не відповідно до заданої схеми прискорення; пуск електродвигунів контактами пристроїв безпеки.

4.9.9. Кабіна й електроприміщення мають бути оснащені електричним освітленням, а також опаленням, кондиціонером, вентилятором тощо відповідно до вимог НД (за потреби).

Живлення електричних кіл освітлення та сигнального пристрою має здійснюватися до ввідного пристрою і мати самостійні вимикачі.

До ввідного пристрою за наявності самостійних вимикачів можуть бу­ти також підключені крановий підйомник, система гучно мовного або теле­фонного зв’язку, кондиціонер, загороджувальні вогні, повітроочисні фільтри, холодильник, пилосос, опалювальні прилади для обігрівання електрообладнання.

4.9.10. Світильники (прожектори), установлені на вантажопідіймальних кранах і машинах для освітлення робочої зони, мають вмикатися самостійними вимикачами, установленими в кабіні і на порталі (естакаді, опорі тощо).

4.9.11. Дозволяється не обладнувати ремонтним освітленням однобалкові крани.

4.9.12. Використання металоконструкцій крана як струмопроводу для живлення кіл напругою більше 25 В не дозволяється.

4.9.13. Вантажозахоплювальний орган та інші елементи вантажопідіймальних кранів (наприклад, штирьового), що перебувають за умовами технологічного процесу під напругою, не заземлюються. У цьому разі вони мають бути ізольовані від заземлених частин вантажопідіймального крана не менше ніж трьома ступенями ізоляції. Опір кожного ступеня ізоляції має бути не меншим 10 МОм. Ізоляція електрообладнання й електропроводки має бути розрахована в разі прикладання до них напруги від вантажу, якщо пошкоджені або перекриті ступені захисної ізоляції.

Перевірка величини опору ступенів ізоляції та перевірка ізоляції електрообладнання й електропроводки виконуються під час проведення повного технічного огляду лабораторією, що одержала в установленому порядку дозвіл на виконання цих робіт.

4.9.14. Мостові електричні крани в корпусах електролізу у виробництві алюмінію повинні мати ізоляцію, що унеможливлює з’єднання електролізерів, які перебувають під напругою, із “землею” через гак (вантажозахоплювальний пристрій) або канат крана. Кількість послідовних ступенів ізоляції гака або вантажозахоплювального пристрою від “землі” має бути не менше трьох. Величина опору ізоляції кожного ступеня має бути не менше 1,5 МОм.

Перевірка величини опору ізоляції вантажозахоплювального пристрою мостового електричного крана і захвата механізму переставлення обпалених анодів (штирів) від металоконструкцій має проводитися кожної зміни. Перевірка опору двох інших ступенів ізоляції мостового крана має проводитися не рідше одного разу за 15 днів.

4.9.15. Гак крана чи іншого підіймального пристрою, що застосовується у виробництві кристалічного кремнію та електротермічного кремнію під час нарощування електродів без вимкнення печі, повинен мати не менше двох послідовних ступенів ізоляції від “землі”. Величина опору ізоляції кож­ного ступеня має бути не менше 1,5 МОм. Перевірка опору ізоляції має проводитися кожної зміни.

4.9.16. Результати вимірювань опору ізоляції за пунктами 4.9.14, 4.9.15цих Правил повинні заноситися до вахтового журналу.

4.10.1. Гідропривід вантажопідіймальних кранів і машин має відповідати вимогам цих Правил і НД та унеможливлювати:

Завантажити