НПАОП 0.00-1.01-07Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

5. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО ПОСТАЧАЄТЬСЯ ВИРОБНИКОМ

5.1.

Документація, що включається до паспорта крана:

сертифікат відповідності (для кранів, що є у переліку продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації);

схема встановлення противаги із зазначенням допуску маси, креслення противаги.

5.2.

Документація, що додається до паспорта крана:

паспорт шасі автомобіля;

паспорт двигуна внутрішнього згоряння;

паспорти (інструкції) приладів і пристроїв безпеки;

настанова з експлуатації крана;

інструкція з монтажу, пуску, регулювання та обкатки;

альбом креслень деталей, що швидко зношуються:

відомості на запчастини, інструменти та пристрої;

електромонтажні креслення (у разі потреби);

інші документи (у разі потреби).

Відомості про місцезнаходження крана (5 сторінок)

Найменування підприємства (організації), що експлуатує кран, або прізвище та ініціали приватної особи

Місцезнаходження крана (адреса підприємства або приватної особи)

Дата встановлення

Відомості про призначення працівників, відповідальних за утримання крана в справному стані (5 сторінок)

Номер і дата наказу про призначення або договору зі спеціалізованою організацією

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Номер посвідчення, термін його д

Підпис

Відомості про ремонт металоконструкцій і заміну механізмів, канатів, вантажозахоплювального органа, приладів і пристроїв безпеки, а також про проведену реконструкцію (5 сторінок)

Дата

Відомості про характер ремонту і заміну елементів крана, проведену реконструкцію

Відомості про приймання крана з ремонту або після реконструкції (дата і номер документа)

Підпис працівника, відповідального за утримання крана в справному стані

Примітка. Документи, що підтверджують якість нововстановлених механізмів, канатів та інших елементів, а також використаних під час ремонту матеріалів (металопрокату, електродів, зварювального дроту тощо) і висновок про якість зварювання мають зберігатися разом з паспортом.

Запис результатів технічного огляду (не менше 32 сторінок)

Дата огляду

Результата огляду

Термін наступного огляду (часткового і повного)

Примітка. У цей розділ заносяться результати експертного обстеження крана.РЕЄСТРАЦІЯ
(окрема сторінка)

Кран зареєстрований за №

(найменування територіального органу спеціально уповноваженого

центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці, що проводить реєстрацію)

У паспорті пронумеровано

сторінок і прошнуровано всього

аркушів,

у тому числі креслень на

аркушах.

М. П.

(підпис, посада)

(дата)

(прізвище, ініціали особи, що реєструє)

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду

В. І. Іванченко

Додаток 6
до пункту 5.1.10 Правил будови
і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів

ЗРАЗОК

Паспорт баштового крана

(обкладинка паспорта)

(найменування крана)

(індекс крана)

ПАСПОРТ

(позначення паспорта)

Титульний аркуш

Кран підлягає реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці до введення в експлуатацію (напис робиться тільки для кранів, що підлягають реєстрації).

(код ДКПП крана)

(код УКТЗЕД)

(місце товарного знака (емблеми) виробника).

(найменування виробника)

(найменування, тип крана)

(індекс крана)

П А С П О Р Т

(позначення паспорта)

(реєстраційний номер)

У разі передачі крана іншому суб’єкту господарювання разом з краном має бути переданий цей паспорт.Зворотний бік титульного аркуша

УВАГА!

1. Паспорт має постійно перебувати у суб’єкта господарювання, який експлуатує кран.

2. Уведення крана в експлуатацію здійснюється в порядку, установленому Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

3. Під час складання крана (побудованого на модульному принципі) у виконанні, що передбачається паспортом крана, але відрізняється від наданого виробником і зазначеного в розділі “Загальні відомості” паспорта, суб’єкт господарювання заносить нове виконання у розділ “Запис результатів технічного огляду” в графу “Результат огляду” (до пуску в роботу крана після чергового монтажу).

4. Відомості про сертифікацію ,

(номер сертифіката відповідності,

термін його дії, найменування органу сертифікації, що видав сертифікат, позначення НД, на відповідність яким проводилася сертифікація)

5. 

(інші відомості, на які необхідно звернути увагу суб’єкта господарювання)

Стор. 1

(місце для креслення загального вигляду крана в робочому стані із
зазначенням основних розмірів ,
вантажних та висотних характеристик).

Стор. 2

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1.

Виробник та його місцезнаходження

1.2.

Тип крана

1.3.

Індекс крана

Позначення виконання (у разі потреби)

1.4.

Заводський номер

1.5.

Рік виготовлення

1.6.

Призначення крана

1.7.

Група класифікації (режиму робота):

крана

;

механізмів:

вантажної лебідки

;

стрілової лебідки

;

візкової лебідки

;

пересування крана

;

повертання

1.8.

Тип приводу

(електричний тощо)

1.9.

Навколишнє середовище, у якому може працювати кран:

робочого стану

;

неробочого стану

;

сейсмічність, бали

;

відносна вологість повітря, %

;

вибухонебезпечність

;

пожежонебезпечність

;

інші характеристики середовища у разі потреби(засоленість тощо)

1.10.

Допустима швидкість вітру, м/с:

для робочого стану(з двохвилинним усередненням), на висоті встановлення

анемометра

;

для неробочого стану крана на висоті 10 м

;

Для кранів, побудованих на модульному принципі, дані щодо конкретних виконань наведено в таблиці

Виконання крана

Допустима швидкість вітру, м/с

Вітровий район

1.11.

Допустимий ухил кранової колії, % (град.):

для прямолінійної колії:

під час укладання

;

під час експлуатації

;

для криволінійної колії:

під час укладання

під час експлуатації

для стоянкового майданчика (під час укладання та експлуатації)

1.12.

Обмеження одночасного виконання робочих операцій крана:

у разі роботи на прямолінійній колії

у разі роботи на криволінійній колії

1.13.

Рід електричного струму, частота, напруга і кількість фаз:

Коло

Рід струму

Частота, Гц

Напруга, В

Кількість фаз

силове

керування

робочого освітлення

ремонтного освітлення

1.14.

Основні нормативні документи, відповідно до яких виготовлений кран

(позначення та найменування)

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА

2.1.

Основи характеристики крана (для кранів, побудованих на модульному принципі, наводяться дані для всіх конкретних виконань):

максимальний вантажний момент, тм

;

вантажопідіймальність максимальна (нетто), т

;

вантажопідіймальність на максимальному вильоті (нетто), т

;

виліт максимальний, м

;

виліт на максимальній вантажопідіймальності, м

;

виліт мінімальний, м

;

висота підіймання на максимальному вильоті, м

;

висота підіймання максимальна, м

;

глибина опускання максимальна, м

2.1.1.

Маса випробувальних вантажів, т:

статичне випробування

;

динамічне випробування

2.2.

Вантажовисотні характеристики (складаються для всіх комбінацій умов роботи та варіантів виконань крана, за яких передбачена його експлуатація)

Вантажні характеристики

(місце для таблиць вантажних харак­теристик крана /у разі потреби/).

Висотні характеристики*

(місце для таблиць висоти підіймання /у разі потреби/).

2.3.

Геометричні параметри крана:

база, м

;

колія, м

;

задній габарит, м

;

найменший радіус округлення криволінійної ділянки рейкової колії

(внутрішньої рейки), м

2.4.

Швидкості (для механізмів, що мають декілька швидкостей, зазначаються всі їх значення або діапазон їх змінювання), м/с (м/хв):

підіймання (опускання) вантажу максимальної маси

;

підіймання (опускання) гакової підвіски, максимальна

;

плавної посадки вантажу максимальної маси, не більше

;

пересування:

;

вантажного візка з вантажем максимальної маси

;

крана

;

частота обертання, рад/с (об/хв)

2.5.

Час повної зміни вильоту (для кранів зі стрілою, що підіймається), с (хв)

2.6.

Кут повороту, рад (град.)

2.7.

Місце керування:

під час робота

;

під час монтажу та випробування

2.8.

Спосіб керування (зазначаються способи керування): механічний,

електричний, гідравлічний, пневматичний тощо

2.9.

Спосіб підведення струму до крана

2.10.

Характеристики стійкості

Момент, кНм (тсм)

Вантажна стійкість

Власна стійкість

Утримуючий Mv / на вильоті, м

/

/

Перекидний Мо* / на вильоті, м

/

/

2.11.

Маса крана та його основних частин, т:

конструктивна маса крана (номінальна)

маса крана загальна

;

маса противаги

;

(з допусками)

маса баласту

;

(з допусками)

;

маса основних складових частин крана, що перевозяться окремо

2.12.

Розрахункове навантаження ходового колеса на рейку, кН (тс)

3. ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН
КРАНА

3.1.

Двигуни силових установок і механізмів

3.1.1.

Генератори та електродвигуни

Параметри

Механізм (пристрій), на якому встановлено двигун

підіймання (опускання) вантажу

пересування крана

повертання

пересування візка

Тип та умовне позначення

Рід струму

Напруга, В

Номінальний струм, А

Частота, Гц

Номінальна потужність, кВт

Частота обертання, рад/с (об/хв)

ПВ, % за 10 хв

Виконання (нормальне, вологозахищене, вибухозахищене, пожежозахищене, морське тощо)

Ступені захисту

Вид з’єднання двигуна з трансмісією:

найменування

тип і позначення

Сумарна номінальна потужність електродвигунів, кВт

3.1.2.

Гідронасоси і гідромотори

Параметри

Гідронасоси

Гідромотори

Призначення

Кількість, шт.

Тип і умовне позначення

Номінальний робочий об’єм , см3

Крутний момент номінальний/зрушення (для гідромоторів), Нм

Номінальна потужність, кВт:

споживана (для гідронасосів)

ефективна (для гідромоторів)

Номінальний тиск, МПа:

на вході (для гідромоторів)

на виході (для гідронасосів)

Номінальна подача (для гідронасосів), л/хв

Номінальна витрата (для гідромоторів), л/хв

Номінальна частота обертання, рад/с (об/хв)

Напрямок обертання

3.1.3.

Гідроциліндри:

призначення

;

кількість, шт.

;

тип і умовне позначення

;

діаметр гідроциліндра/штока, мм

;

хід, м

;

номінальна штовхальна сила, кН

;

номінальний тиск, МПа

;

марка робочої рідини

3.2.

Схеми

3.2.1.

Схема електрична принципова

(місце для схеми).

3.2.1.1

Перелік елементів*

Позначення на схемі

Найменування та коротка технічна характеристика

Тип

Кількість, шт.

Примітка

3.2.1.2

Електромонтажні креслення*

(місце для електромонтажних креслень).

3.2.2.

Схема гідравлічна принципова*

(місце для схеми).

3.2.2.1

Перелік елементів*

Позначення на схемі

Найменування та коротка технічна характеристика

Тип

Кількість, шт.

Примітка

3.2.3.

Схема пневматична принципова*

(місце для схеми).

3.2.3.1

Перелік елементів*

Позначення на схемі

Найменування та коротка технічна

характеристика

Тип

Кількість, шт.

Примітка

3.2.4.

Схема кінематична

На кінематичній схемі позначаються місця встановлення підшипників, перелік яких оформлюється як специфікація до схеми.

(місце для схеми).

3.2.4.1

Характеристика зубчастих передач

Номер

позиції

на схемі

Позначення за кресленням

Найменування деталей

Модуль, мм

Кількість зубців

Матеріал, марка

Термообробка (твердість зубців)

3.2.4.2

Характеристика редукторів

Номер позиції на схемі

Найменування, тип

Позначення на кресленні

Передаточне число

3.2.4.3

Характеристика гальм:

механізм, на якому встановлене гальмо

;

кількість гальм

;

тип, система (автоматичне, кероване, нормально відкрите або закрите,

колодкове, дискове тощо)

;

діаметр гальмового шківа, диска, мм

розрахунковий гальмовий момент, на який налагоджується гальмо, Нм

;

коефіцієнт запасу гальмування:

вантажної лебідки

;

стрілової лебідки

;

привід гальма:

тип

;

зусилля, Н

;

хід виконавчого органа, мм

;

шлях гальмування механізму, м

3.3.

Характеристика гака:

тип (однорогий, дворогий, кований, пластинчастий тощо)

;

номер заготовки гака за стандартом і позначення стандарту

;

номінальна вантажопідіймальність (для групи класифікації (режиму роботи)

механізму підіймання, зазначеної в цьому паспорті), т

;

фактична висота вертикального перерізу гака, мм

;

фактичний розмір зіва гака, мм

;

заводський номер (рік виготовлення)

;

клеймо служби технічного контролю (СТК) виробника крана

3.4.

Схеми запасовки і характеристика канатів

(місце для схем).

На схемах зазначаються розміри барабанів, блоків і способи кріплення канатів і ланцюгів.

3.4.1.

Характеристика канатів

Параметри

Призначення каната

вантажний

стріловий

стрілового розчалу

візків

монтажний

Умовне позначення каната за НД *

Діаметр*, мм

Довжина, м

Тимчасовий опір дротів розриву*, Н/мм2 (кГс/мм2)

Розривне зусилля каната в цілому*, Н

Розрахунковий натяг каната, Н

Коефіцієнт використання (коефіцієнт запасу міцності):

розрахунковий

нормативний

3.5.

Опорноповоротне обладнання:

виробник

;

позначення (із зазначенням документа, за яким воно наведене)

;

заводський номер(за наявності)

;

дата виготовлення

;

діаметр, мм

;

кількість зубців та модуль

;

болти кріплення:

клас міцності

;

матеріал

;

момент затягнення, Нм

3.6.

Прилади, пристрої безпеки і сигналізатори. Запобіжні пристрої. Обмежники

3.6.1.

Обмежники робочих рухів

Тип обмежника

Механізм, з яким функціонально зв’язаний обмежник (місце встановлення)

Відстань до упору в момент вимкнення двигуна обмежником, м

Кількість, шт.

Номер позиції на принциповій електричній схемі

3.6.2.

Обмежник вантажопідіймальності:

механізми, що вимикаються обмежником

;

позначення (марка, тип, модифікація) і заводський номер

;

максимальне перевантаження, за якого спрацьовує обмежник, %

;

наявність звукової та світлової попереджувальної сигналізації

;

перевантаження, за якого вступає в дію попереджувальна сигналізація

3.6.3.

Інші обмежники, у тому числі контакти безпеки

Місце встановлення (кабіна, виносний пульт керування, флюгер ходової рами тощо)

Тип

Призначення

Номер позиції на принциповій електричній схемі

3.6.4.

Покажчики

Найменування

Тип, заводський номер

Призначення

Покажчик вантажопідіймальності та вильоту

Анемометр

Інші покажчики інформаційного призначення

3.6.5.

Реєстратор параметрів роботи крана:

найменування

;

тип, марка

;

місце розташування

3.6.6.

Упори та буфери

Параметри

Для обмеження переміщення

вантажного візка

ходового візка

стріли

Упори

Місце встановлення

Конструкція (жорсткий, пружинний, гідравлічний, гумовий)

Максимальний хід (для пружинних та гідравлічних), мм

Буфери

Місце встановлення (на вантажному візку, стрілі тощо)

Конструкція (жорсткий, пружинний, гідравлічний, гумовий)

Максимальний хід (для пружинних та гідравлічних), мм

3.6.7.

Інші запобіжні пристрої

Найменування

Тип, марка, спосіб приводу

Призначення

Протиугінне обладнання (наводиться спосіб приводу: ручний, автоматичний тощо)

Інші пристрої

3.6.8.

Сигнальні та переговорні пристрої

Найменування

Тип, позначення, система обладнання

Призначення, умови спрацьовування

Радіостанція

Звуковий сигнал

Габаритна світлова сигналізація

Інше обладнання

3.7.

Кабіни

Параметри

Кабіна керування

Електроприміщення

Місце розташування

Тип (відкрита, закрита, нерухома, рухома)

Тип, характеристика засклення

Характеристика ізоляції (термо, звукоізоляція тощо)

Характеристика систем створення мікроклімату в кабіні (вентиляція, опалення, кондиціонування тощо)

Характеристика крісла (можливість регулювання в вертикальній та горизонтальній площині, можливість нахилу спинки)

Інше обладнання (склоочисник, вогнегасники, сонцезахисний щиток тощо, їх тип і характеристика)

3.8.

Дані про метал основних (розрахункових) елементів металоконструкцій крана

Найменування і позначення вузлів та елементів

Вид, товщина, діаметр металопрокату, стандарт

Марка матеріалу, категорія, група, клас міцності

Стандарт на марку матеріалу

Номер документа про якість матеріалу

Завантажити