НПАОП 0.00-1.01-07Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

4. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Кран

(найменування, тип, індекс, виконання, додаткове виконання)

Заводський номер

,

виготовлений відповідно до вимог нормативних документів,

Кран пройшов випробування за програмою

(позначення програми (приймальних, приймальноздавальних тощо), ким і коли узгоджена програма)

і визнаний придатним для експлуатації з зазначеними в паспорті параметрами.

Гарантійний строк служби

місяців.

Строк служби в разі 1,5змінної робота в паспортному режимі

років.

Ресурс до першого капітального ремонту

мотогодин.

Технічний директор М. П.

МП

(головний інженер) виробника

(дата)

(підпис)

Начальник СТК виробника

(підпис)

5. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО ПОСТАЧАЄТЬСЯ ВИРОБНИКОМ

5.1.

Документація, що включається до паспорта крана:

схема встановлення баласту та противаги із зазначенням допуску на масу та відхилення центра ваги плит (не більше + 50 мм), попереджувального фарбування та написів, що наносяться на плита;

креслення баласту та противаги;

сертифікат відповідності, якщо кран підлягає обов’язковій сертифікації;

інші документа (за необхідності).

5.2.

Документація, що додається до паспорта крана:

паспорт (настанова з експлуатації) обмежника вантажопідіймальності (вантажного моменту) і схема його дії;

паспорти (інструкції) приладів і пристроїв безпеки;

настанова з експлуатації крана;

інструкція з монтажу, пуску, регулювання та обкатки;

інструкція з улаштування рейкової колії;

альбом креслень деталей, що швидко спрацьовуються;

відомості на запчастини, інструменти та пристрої;

інші документи (за необхідністю).

Відомості про місцезнаходження крана (5 сторінок)

Найменування підприємства (організації), що експлуатує кран, або прізвище та ініціали приватної особи

Місцезнаходження крана (адреса підприємства або

приватної особи)

Дата встановлення

Відомості про призначення працівників, відповідальних за утримання крана в справному стані (5 сторінок)

Номер і дата нака­зу про призначення або договору зі спеціалізованою організацією

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Номер посвідчення, термін його дії

Підпис

Відомості про ремонт металоконструкцій і заміну механізмів, канатів, вантажозахоплювального органа, приладів і пристроїв безпеки, а також про проведену реконструкцію (5 сторінок)

Дата

Відомості про характер ремонту і заміну елементів крана, проведену реконструкцію

Відомості про приймання крана з ремонту або після реконструкції (дата і номер документа)

Підпис працівника, відповідального за утримання крана в справному стані

Примітка. Документи, що підтверджують якість ново встановлених механізмів, канатів й інших елементів, а також використаних під час ремонту матеріалів (металопрокату, електродів, зварювального дроту тощо) і висновок про якість зварювання повинні зберігатися разом із паспортом.

Запис результатів огляду (не менше 32 сторінок)

Дата огляду

Результати огляду

Термін наступного огляду (часткового і повного)

Примітка. У цей же розділ заносяться результати експертного обстеження крана.

РЕЄСТРАЦІЯ

(окрема сторінка)

Кран зареєстрований за №

(найменування територіального органу

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки

та охорони праці, що проводить реєстрацію)

У паспорті пронумеровано ___сторінок і прошнуровано всього ____аркушів, у тому числі креслень на _____аркушах.

МП

(дата)

(підпис, посада)

(прізвище, ініціали особи, що реєструє)

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду

В. І. Іванченко

Додаток 7
до пункту 5.1.10 Правил будови
і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів

ЗРАЗОК

Паспорт крана мостового типу

(обкладинка паспорта)

(найменування крана)

(індекс крана)

ПАСПОРТ

(позначення паспорта)

Титульний аркуш

Кран підлягає реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці до введення в експлуатацію (напис робиться тільки для кранів, що підлягають реєстрації).

(код ДКПП крана)

(код УКТЗЕД)

(місце товарного знака (емблеми) виробника).

(найменування виробника)

(найменування, тип крана)

(індекс крана)

П А С П О Р Т

(позначення паспорта)

(реєстраційний номер)

У разі передачі крана іншому суб’єкту господарювання разом з краном має бути переданий цей паспорт.

Зворотний бік титульного аркуша

УВАГА!

1.

Паспорт має постійно знаходитися у суб’єкта господарювання, який експлуатує кран.

2.

Уведення крана в експлуатацію здійснюється в порядку, установленому Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

3.

Відомості про сертифікацію

(номер сертифіката відповідності, термін його дії,

найменування органу сертифікації, що видав сертифікат, позначення НД, на відповідність яким проводилася сертифікація

4.

(інші відомості, на які необхідно звернути увагу суб’єкта господарювання)

Стор. 1

(місце для креслення загального вигляду крана
в робочому положенні з вантажем із зазначенням основних розмірів).

Стор. 2

1.1.

Виробник та його місцезнаходження

1.2.

Тип крана

1.3.

Індекс крана

(в індексі крана зазначається його виконання)

1.4.

Заводський номер

1.5.

Рік виготовлення

1.6.

Призначення крана

1.7.

Група класифікації (режиму роботи):

крана

;

механізмів:

головного підіймання

;

допоміжного підіймання

;

пересування крана

;

пересування візка

;

1.8.

Тип приводу

1.9.

Навколишне середовище, у якому може працювати кран:

температура:

робочого стану

;

неробочого стану

;

сейсмічність, бали

відносна вологість повітря

%, при температурі

°С

вибухонебезпечність

пожежонебезпечність

інші характеристики середовища у разі потреби (засоленість тощо)

1.10.

Допустима швидкість вітру, м/с:

для робочого стану крана (з урахуванням поривів вітру), яка відповідає

порогу спрацьовування анемометра, установленого на крані

;

для робочого стану крана, не обладнаного анемометром, на висоті 10 м

;

для неробочого стану крана на висоті 10 м

;

1.11.

Обмеження одночасної роботи механізмів крана

1.12.

Рід електричного струму, напруга та кількість фаз:

коло силове

;

коло керування

;

коло робочого освітлення

;

коло ремонтного освітлення

1.13.

Основні нормативні документи, відповідно до яких виготовлений кран

(позначення і найменування)

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА

2.1.

Основні характеристики крана:

вантажопідіймальність (нетто) , т:

головного підіймання

;

допоміжного підіймання

;

висота підіймання, м

;

діапазон підіймання, м

;

глибина опускання максимальна, м

;

прогін крана, м

виліт консолей, м

база крана, м

2.2.

Маса випробувальних вантажів:

статичне випробування

;

динамічне випробування

2.3.

Установочні розміри крана, візка, м:

база візка

висота крана від рівня головки рейки

відстань між крайніми точками буферів у напрямку пересування крана

відстань по вертикалі від головки рейки до центра буфера крана

2.4.

Швидкості механізмів і діапазони регулювання швидкостей, м/с (м/хв)

Кратність поліспаста

Швидкість головного підіймання

Швидкість допоміжного підіймання

Діапазон регулювання швидкос тей

номінальна

збільшена

посадки

номінальна

Збільшена**

посадки

Швидкість пересування, м/с (м/хв) (за наявності декількох швидкостей, указуються максимальна та мінімальна, а також діапазон регулювання):

крана з вантажем на гаку

вантажного візка з вантажем максимальної маси

Частота обертання вантажозахоплювального органа, рад/с (об/хв)____

2.5.

Місце керування:

під час робота

;

під час монтажу та випробування

2.6.

Спосіб керування (указуються способи керування): механічний, електричний, гідравлічний, пневматичний тощо, відповідно до конкретного механізму

або групи механізмів

2.7.

Спосіб підведення струму:

до крана

;

до вантажного візка

2.8.

Маса крана, т

2.8.1.

Маса основних складових частин крана, т

2.9.

Розрахункове навантаження ходового колеса на рейку, кН (тс):

вертикальне

;

горизонтальне (поперек рейки)

2.10.

Тип кранової рейки

2.11.

Ширина голівки кранової рейки, мм

2.12.

Тип візкової рейки

2.13.

Ширина голівки візкової рейки, мм

3. ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДОВИХЧАСТИН

3.1.

Електродвигуни

Параметри

Механізм, на якому встановлено електродвигун

підіймання

пересування

повертання вантажозахоплювальн ого органа

головного

допоміжного

крана

візка

Тип і умовне позначення

Рід струму

Напруга, В

Номінальний струм, А

Частота, Гц

Номінальна потужність, кВт

Частота обертання, рад/с (об/хв) ПВ, % за 10 хв

Виконання (нормальне, вологозахищене, вибухозахищене, пожежозахищене, морське тощо)

Кількість, шт.

Ступені захисту

Вид з’єднання електродвигуна з трансмісією:

найменування,

тип і позначення

3.1.1.

Сумарна потужність електродвигунів, кВт

3.2.

Схеми

3.2.1.

Схема електрична принципова

(місце для схеми).

3.2.1.1.

Перелік елементів*

Позначення на схемі

Найменування та коротка технічна характеристика

Тип

Кількість, шт.

Примітка

3.2.1.2.

Електромонтажні креслення (схеми електричних з’єднань та таблиці з’єднань)*

(місце для електромонтажних креслень).

3.2.2.

Схема кінематична

На кінематичній схемі позначаються місця встановлення підшипників, перелік яких оформлюється як специфікація до схеми.

3.2.2.1.

Характеристика зубчастих передач

Номер

позиції

на схемі

Позначення за кресленням

Найменування деталей

Модуль, мм

Кількість зубців,

шт.

Матеріал, марка

Термообробка (твердість зубців)

3.2.2.2.

Характеристика зірочок ланцюгових передач

Номер

позиції

на схемі

Номер стандарту або позначення на схемі

Найменування

Крок, мм

Кількість зубців,

шт.

Матеріал, марка

Термообробка (твердість зубців)

3.2.2.3.

Характеристика редукторів

Номер позиції на схемі

Найменування, тип

Позначення на кресленні

Передаточне число

3.2.2.4.

Характеристика гальм

Параметри

Механізм, на якому встановлене гальм

підіймання

пересування

повертання вантажозахоплювального органа

головного

допоміжного

крана

візка

Тип, система (автоматичне, кероване, нормально відкрите або закрите, колодкове, дискове тощо)

Кількість гальм, шт.

Діаметр гальмового шківа, диска, мм

Розрахунковий гальмовий мо­мент, на який налагоджується гальмо, Н·м

Коефіцієнт запасу гальмування

Тип приводу

Хід виконавчого органа, мм

Зусилля приводу, Н

Шлях гальмування механізму, м

3.3.

Схеми запасовки і характеристика канатів і ланцюгів

Схеми запасовки вантажних поліспастів головного і допоміжного підіймання

(місце для схем).

На схемах указуються розміри барабанів, блоків і способи кріплення канатів і ланцюгів.

3.3.1.

Характеристика канатів

Параметри

Механізм

головного підіймання

допоміжного підіймання

Умовне позначення каната за НД

Діаметр*, мм

Довжина, м

Тимчасовий опір дротів розриву*, Н/мм2 (кГс/мм2)

Розривне зусилля каната в цілому*, Н

Розрахунковий натяг каната, Н

Коефіцієнт використання (коефіцієнт запасу міцності):

розрахунковий

нормативний

3.4.

Характеристика ланцюгів:

призначення ланцюга і позначення на схемі

;

умовне позначення ланцюга за НД

;

калібр ланцюга або діаметр ролика*, мм

;

крок ланцюга*, мм

;

довжина ланцюга, мм

;

руйнівне навантаження ланцюга*, кН(даН)

;

розрахунковий натяг, кН (даН)

;

коефіцієнт запасу міцності:

розрахунковий

нормативний

3.5.

Характеристика вантажозахоплювальних органів

3.5.1.

Гаки

Параметри

Механізм

головного підіймання

допоміжного підіймання

Тип (однорогий, дворогий, кований, пластинчастий тощо)

Номер заготовки гака за стандартом і позначення стандарту

Кількість гаків, шт.

Номінальна вантажопідіймальність (для групи класифікації (режиму роботи) механізму підіймання, зазначеної в даному паспорті), т

Фактична висота вертикального перерізу га­ка, мм Фактичний розмір зіва гака, мм

Заводський номер (рік виготовлення)

Клеймо служби технічного контролю (СТК) виробника крана

3.5.2.

Грейфери:

тип, позначення за стандартом

;

місткість ковша, м3

;

вид матеріалів, для перевалювання яких призначений грейфер, і їх

максимальна насипна щільність, т/м3

;

маса грейфера, т

;

маса матеріалу, що зачерпується, т

;

заводський номер

;

клеймо СТК або посилання на паспорт грейфера

;

тип двигуна моторного грейфера

;

потужність двигуна, кВт

3.5.3.

Вантажні електромагніти:

тип

;

тип шафи керування

;

джерело струму живлення:

тип

;

потужність, кВт

;

струм живлення:

рід струму

;

напруга, В

;

маса електромагніту, т

підіймальна сила, кН під час підіймання матеріалів:

плит

;

скрапу

;

стружки

;

металобрухту

;

чавунних зливків

;

максимальна температура вантажу, що підіймається, °С

;

заводський номер

;

клеймо СТК

3.5.4.

Інші вантажо–захоплювальні органи (спредери, автоматичні захоплювачі тощо):

найменування

;

тип, марка

;

розрахункова вантажопідіймальність, т

;

маса вантажозахоплювального органа, т

;

габаритні розміри, м

;

заводський номер

;

клеймо СТК

3.6.

Прилади, пристрої безпеки та сигналізатори. Запобіжні пристрої

3.6.1.

Обмежники

Тип (важільний, шпиндельний тощо)

Механізм, з яким функціонально зв’язаний. Місце установлення

Відстань до упору в момент вимкнення двигуна обмежником, м

Блокування

Кількість, шт.

Номер позиції, позначення на принциповій електричній схемі

3.6.2.

Обмежник вантажопідіймальності:

механізми, що вимикаються обмежником

;

позначення (марка, тип, модифікація) і заводський номер

;

система

;

максимальне перевантаження, за якого спрацьовує обмежник, %

3.6.3.

Контакти безпеки

Місце установлення

Тип

Призначення

Номер позиції, позначення на принциповій електросхемі

3.6.4.

Упори та буфери

Обмеження переміщення

Упори

Буфери

конструкція (жорсткий, пружинний, гідравлічний тощо)

місце встановлення

конструкція (жорсткий, пружинний, гідравлічний тощо)

максимальний хід, мм

3.6.5.

Інші запобіжні пристрої

Найменування, місце встановлення

Тип, марка,

спосіб приводу

Призначення

Позначення на принциповій електричній схемі

Анемометр (сигналізатор тиску вітру)

Протиугінне обладнання

Інші запобіжні пристрої

3.6.6.

Покажчики

Найменування, місце встановлення

Тип, заводський номер

Призначення

Покажчик вантажопідіймальності

Інші покажчики інформаційного характеру

3.6.7.

Реєстратор параметрів роботи крана:

найменування

;

тип, марка

;

місце розташування

3.6.8.

Сигнальні та переговорні пристрої

Найменування

Тип, позначення, система обладнання

Призначення, умови спрацьовування

Радіостанція

Звуковий сигнал

Інше обладнання

3.7.

Кабіна:

місце розташування

;

призначення

;

(тип, конструктивне виконання /відкрита, закрита тощо/)

кількість місць

;

тип, характеристика засклення

;

характеристика ізоляції (термо, звукоізоляція тощо)

;

характеристика систем створення мікроклімату в кабіні (вентиляція,

опалення, кондиціонування тощо)

;

характеристика крісла

;

інше обладнання (склоочисники, вогнегасники, пристрій для евакуації

машиніста тощо)

3.8.

Дані про метал основних (розрахункових) елементів металоконструкцій крана

Найменування і позначення вузлів і елементів

Вид, товщина, діаметр металопрокату, стандарт

Марка матеріалу,

категорія, група, клас міцності

Стандарт на марку матеріалу

Номер документа про якість матеріалу

Завантажити