НПАОП 0.00-1.01-07Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

4. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Кран

(найменування, тип, індекс, виконання)

Заводський номер

,

виготовлений відповідно до вимог нормативних документів,

Кран пройшов випробування за програмою

(позначення програми (приймальних, приймальноздавальних тощо), ким і коли узгоджена програма)

і визнаний придатним для експлуатації із зазначеними в паспорті параметрами.

Гарантійний строк служби

місяців.

Строк служби в разі робота в паспортному режимі

років.

Ресурс до першого капітального ремонту

циклів.

М. П.

Технічний директор (головний інженер) виробника

(дата)

(підпис)

Начальник СТК виробника

(підпис)

5. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО ПОСТАЧАЄТЬСЯ ВИРОБНИКОМ

5.1.

Документація, що входить до паспорта крана:

сертифікат відповідності, якщо кран підлягає обов’язковій сертифікації; інші документа (за необхідності).

5.2.

Документація, що додається до паспорта крана:

паспорти та інструкції на окремі вузли крана, що виготовлені на інших

підприємствах (за наявності);

паспорти (інструкції) приладів і пристроїв безпеки;

настанова з експлуатації;

інструкція з улаштування рейкової колії;

альбом креслень деталей, що швидко спрацьовуються;

відомості на запасні частини, інструменти та пристрої;

інші документи (за необхідності).

5.2.

Відомості про місцезнаходження крана (5 сторінок)

Найменування підприємства (організації), що експлуатує кран, або прізвище та ініціали приватної особи

Місцезнаходження крана (адреса підприємства або приватної особи)

Дата встановлення

Відомості про призначення працівників, відповідальних за утримання крана в справному стані (5 сторінок)

Номер і дата наказу про призначення або договору зі спеціалізованою організацією

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Номер посвідчення, термін його дії

Підпис

Відомості про ремонт металоконструкцій і заміну механізмів, канатів, вантажозахоплювального органа, приладів і пристроїв безпеки, а також про проведену реконструкцію (5 сторінок)

Дата

Відомості про характер ремонту і заміну елементів крана, проведену реконструкцію

Відомості про приймання крана з ремонту або після реконструкції (дата і номер документа)

Підпис працівника, відповідального за утримання крана в справному стані

Примітка. Документи, що підтверджують якість ново встановлених механізмів, канатів й інших елементів, а також використаних під час ремонту матеріалів (металопрокату, електродів, зварювального дроту тощо) і висновок про якість зварювання, повинні зберігатися разом з паспортом.

Запис результатів огляду (не менше 32 сторінок)

Дата огляду

Результати огляду

Термін наступного огляду (часткового і повного)

Примітка. У цей же розділ заносяться результати експертного обстеження крана.

РЕЄСТРАЦІЯ

(окрема сторінка)

Кран зареєстрований за №

(найменування територіального органу спеціально уповноваженого

центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці, що проводить реєстрацію)

У паспорті пронумеровано

сторінок і прошнуровано всього

аркушів, у тому числі креслень на

аркушах.

МП

(дата)

(підпис, посада)

(прізвище, ініціали особи, що реєструє)

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду

В. І. Іванченко

Додаток 8
до пункту 5.1.10 Правил будови
і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів

ЗРАЗОК

Паспорт таля електричного

(обкладинка паспорта)

ПАСПОРТ

(найменування таля)

(позначення таля)

Титульний аркуш

(місце товарного знака (емблеми) виробника).

(найменування виробника)

(найменування, тип таля)

(індекс таля)

ПАСПОРТ

(позначення паспорта)

(реєстраційний номер)

У разі передавання таля іншому суб’єкту господарювання разом з талем має бути переданий цей паспорт.

Зворотній бік титульного аркуша

УВАГА!

1.

Паспорт має постійно знаходитися у суб’єкта господарювання, який експлуатує таль.

2.

Уведення таля в експлуатацію здійснюється в порядку, установленому Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

3.

Відомості про сертифікацію

(номер сертифіката відповідності, термін його дії, найменування органу

сертифікації, що видав сертифікат, позначення НД, на відповідність яким проводилася сертифікація

4.

(інші відомості, на які необхідно звернути увагу суб’єкта господарювання)

Стор. 1

(місце для креслення загального вигляду таля).

Стор. 2

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1.

Виробник та його місцезнаходження

1.2.

Тип таля

1.3.

Індекс таля

1.4.

Заводський номер

1.5.

Рік виготовлення

1.6.

Призначення таля

(самостійний механізм або в складі крана)

1.7.

Група класифікації (режиму роботи) механізмів:

підіймання

;

пересування

1.8.

Тип привода

1.9.

Кліматичне виконання і категорія розміщення таля (заповнюється, якщо ці дані

не відображені в позначенні таля)

1.10.

Навколишнє середовище, у якому може експлуатуватися таль:

температура, °С:

неробочого стану:

гранична найбільша

;

гранична найменша

робочого стану:

гранична найбільша

;

гранична найменша

;

відносна вологість повітря

%, при температурі

°С

вибухонебезпечність

;

пожежонебезпечність

;

сейсмостійкість

інші характеристики середовища, у тому числі допустима швидкість вітру

(за необхідності)

1.11.

Обмеження одночасної роботи механізмів

1.12.

Можливість пересування криволінійною ділянкою монорейкової колії

1.13.

Рід електричного струму, напруга та кількість фаз:

коло силове

;

коло керування

1.14.

Основні нормативні документи, відповідно до яких виготовлений таль

(позначення і найменування)

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАЛЯ

2.1.

Основні характеристики:

вантажопідіймальність (нетто), т

;

кратність поліспаста

;

діапазон підіймання (відстань між верхнім і нижнім робочими положеннями

гака), м

;

вертикальний підхід (відстань від нижньої полиці монорейкової колії до опорної поверхні гака, що перебуває у верхньому положенні), м

2.2.

Установлювальні розміри:

база, м

розмір за буферами, м

;

відстань від нижньої полиці монорейкової колії до центра буфера таля, м

;

тип і профіль колії

;

мінімальний радіус закруглення колії (якщо передбачений), м

;

максимальний ухил колії, % (град.)

2.3.

Маса випробувальних вантажів, т:

статичне випробування

;

динамічне випробування

2.4.

Швидкості механізмів

Механізм

Швидкість, м/с

номінальна

мінімальна (за наявності)

Підіймання (опускання)

Пересування

2.5.

Спосіб керування

(з підлоги, з кабіни, дистанційний)

2.6.

Спосіб підведення струму

2.7.

Маса, т

2.8.

Максимальне навантаження колеса на рейку, кН (тс)

3. ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН

3.1.

Електродвигуни

Параметри

Механізм

підіймання

пересування

Тип і умовне позначення

Напруга, В

Номінальний струм, А

Частота, Гц

Номінальна потужність, кВт

Частота обертання, об/хв

Тривалість включень, %

Кількість включень за 1 годину

Виконання

Кількість електродвигунів

Ступінь захисту

3.1.1.

Сумарна потужність електродвигунів, кВт

3.2.

Схема електрична принципова , наведена на

(позначення)

наведена на стор.

даного паспорта.

3.3.

Перелік елементів

Позначення на схемі

Найменування і коротка технічна характеристика

Тип

Кількість, шт.

Примітка

3.4.

Електромонтажні креслення (схеми електричних з’єднань і таблиці з’єднань)

наведені на

стор. цього паспорта.

3.5.

Схеми кінематичні механізмів

, наведені на

(позначення)

стор.

цього паспорта.

3.5.1.

Характеристика гальм

Параметри

Механізм

підіймання

пересування

Тип гальма, система

Кількість гальм, шт.

Діаметр гальмового шківа (диска), мм

Гальмовий момент (розрахунковий), на який налагоджується гальмо, Нм

Коефіцієнт запасу гальмування

Тип приводу

Хід виконавчого органа, мм

Зусилля приводу, Н

Шлях гальмування механізму, м

3.5.2.

Схема запасовки каната з позначенням розмірів барабана та блоків, а також

застосованих способів кріплення каната наведена на стор.

цього паспорта.

3.5.3.

Характеристика каната:

умовне позначення каната за НД

;

діаметр**, мм

;

довжина, м

;

тимчасовий опір дротів розриву*, Н/мм2

;

розривне зусилля каната в цілому*, Н

;

розрахунковий натяг каната, Н

;

розрахунковий коефіцієнт використання

;

нормативний коефіцієнт використання

3.5.4.

Характеристика гака:

тип

;

номер заготовки гака за стандартом і позначення стандарту

;

вантажопідіймальність (для групи класифікації (режиму роботи) механізму

підіймання, зазначеної в цьому паспорті), т

;

фактична висота вертикального перерізу гака, мм

;

фактичний розмір зіва гака, мм ;

;

заводський номер (рік виготовлення)

;

клеймо служби технічного контролю (СПС) виробника таля

3.6.

Запобіжні пристрої, прилади безпеки та сигналізатори

3.6.1.

Обмежники

Тип

Механізм, з яким функціонально

зв’язаний вимикач (місце встановлення)

Відстань до упору в момент вимкнення двигуна обмежником, м

Блокування

Кількість, шт.

Номер позиції, позначення на принциповій електричній схемі

3.6.2.

Інші запобіжні пристрої

Найменування

Тип

Призначення

Позначення на принциповій електричній схемі

3.6.3

Буфери

Конструкція (жорсткий, гумовий, пружинний)

Максимальний хід, мм

Місце встановлення

3.7.

Апарати керування

Найменування

Тип

Призначення

3.8.

Дані про метал основних (розрахункових) елементів металоконструкції корпусу таля (заповнюється за документами про якість матеріалу)

Найменування і позначення вузлів і елементів

Вид, товщина, діаметр металопрокату, стандарт

Марка матеріалу,

категорія, група, клас міцності

Стандарт на марку матеріалу

Номер документа про якість матеріалу

Завантажити