НПАОП 0.00-1.01-07Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

4.СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Таль електричний

(найменування, тип, індекс, виконання)

Заводський номер

,

виготовлений відповідно до вимог нормативних документів,

Таль пройшов випробування згідно з програмою

(позначення програми (приймальних, приймально здавальних тощо), ким і коли узгоджена програма)

і визнаний придатним до експлуатації з вказаними в паспорті параметрами.

Гарантійний строк служби

місяців.

Строк служби в разі робота в паспортному режимі

років.

Ресурс до першого капітального ремонту

циклів.

М. П.

Технічний директор (головний інженер) виробника

(дата)

(підпис)

Начальник СТК виробника

(підпис)

5. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО ПОСТАЧАЄТЬСЯ ВИРОБНИКОМ

5.1. Документація, що включається до паспорта таля:

принципова електрична схема;

кінематичні схеми механізмів з позначенням місць установлення та типу підшипників, характеристикою зубчастих передач (модуль, кількість зубців, матеріал, твердість зубців), а також схема запасовки каната;

сертифікат відповідності, якщо таль підлягає обов’язковій сертифікації.

5.2. Документація, що додається до паспорта таля:

настанова з експлуатації;

інструкція з монтажу (у тому числі інструкція з улаштування рейкової колії);

паспорти елементів таля, виготовлених іншими підприємствами;

паспорти (інструкції) приладів і пристроїв безпеки (якщо вони виготовлені іншими підприємствами);

креслення деталей, що швидко спрацьовуються;

відомість на запасні частини, інструменти та пристрої;

інші документи (у разі потреби).

Відомості про місцезнаходження таля (1 сторінка)

Найменування підприємства (організації), що експлуатує таль, або прізвище та ініціали приватної особи

Місцезнаходження таля (адреса підприємства або приватної особи)

Дата встановлення

Відомості про призначення працівників, відповідальних за утримання таля в справному стані (1 сторінка)

Номер і дата наказу про призначення або договору зі спеціалізованою організацією

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Номер посвідчення, термін його дії

Підпис

Відомості про ремонт металоконструкцій і заміну механізмів, канатів, гака (5 сторінок)

Відомості про характер ремонту і заміну елементів таля

Відомості про приймання таля з ремонту (дата, номер документа)

Підпис працівника, відповідального за утримання таля в справному стані

Примітка. Документи, що підтверджують якість ново встановлених механізмів, канатів та інших складових частин таля, а також використаних під час ремонту матеріалів (металопрокату, електродів, дроту для зварювання та ін.), і висновок про якість зварювання мають зберігатися разом з паспортом.

Запис результатів технічного огляду (15 сторінок)

Дата огляду

Результати огляду

Термін наступного огляду (часткового і повного)

Примітка. У цей самий розділ заносяться результати обстеження таля.

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держпромгірнагляду України

В. І. Іванченко

Додаток 9
до пункту 5.1.18 Правил будови i
безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів

ЗРАЗОК

Паспорт стропа

Дозвіл на виготовлення

від

20

р.

(найменування та адреса територіального органу спеціально уповноваженого

центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки

та охорони праці, що видав дозвіл на виготовлення)

(найменування стропа, умовне позначення стропа)

ПАСПОРТ

Вантажопідіймальність стропа, т:

кут між віткою та вертикаллю

45°

;

60°

Позначення нормативного документа

Місце товарного знака (емблеми) виробника стропа

Виробник та його адреса

Місце для креслення стропа із зазначенням довжини стропа

Умовне позначення каната (ланцюга), матеріал текстильної стрічки

Розривне зусилля каната в цілому*

(руйнівне навантаження ланцюга, текстильної стрічки)

Маса стропа, т

(для текстильного стропа маса в кг)

Порядковий номер стропа за системою виробника

Рік і місяць виготовлення стропа

Дата випробувань стропа

Результати випробувань

Умови, за яких може експлуатуватися строп:

найменша температура навколишнього середовища, °С

;

найбільша температура вантажу, °С

Гарантійний строк експлуатації

Підпис керівника виробника (цеху) або керівника служби технічного контролю (СПС) виробника

(дата)

М.П,

Примітки:

1. Паспорт має постійно зберігатися у власника стропа.

2. У разі постачання партії одно типових стропів дозволяється виготовлювати один паспорт на всю партію. У такому разі в паспорті зазначаються всі порядкові номери стропів, що входять у цю партію.

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду

В. І. Іванченко

Додаток 10
до пункту 7.3.10 Правил будови
і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів

Норми бракування канатів вантажопідіймальних кранів і машин

1. Бракування канатів вантажопідіймальних кранів і машин, що перебувають в експлуатації, має проводитися відповідно до вимог настанови з експлуатації вантажопідіймального крана чи машини. За відсутності в настанові з експлуатації відповідного розділу бракування проводиться відповідно до рекомендацій, наведених у цьому додатку.

Для оцінки безпеки використання канатів застосовують такі критерії:

характер та кількість обривів дротів, у тому числі наявність обривів дротів біля кінцевих закріплень, наявність місць зосередження обривів дротів, інтенсивність зростання кількості обривів дротів;

розрив сталки;

поверхневе та внутрішнє спрацювання;

поверхнева та внутрішня корозія;

місцеве зменшення діаметра каната, у тому числі й через стан осердя;

зменшення площі поперечного перерізу дротів каната (утрати внутрішнього перерізу);

деформація у вигляді хвилястості, кошикоподібності, видавлювання осердя, дротів і сталок, роздавлення, перекручувань, заломів, перегинів, місцеве збільшення діаметра каната тощо;

пошкодження в результаті термічної дії або електричного дугового розряду.

2. Бракування канатів, що працюють на сталевих та чавунних блоках, слід провадити за кількістю обривів дротів згідно з табл. 10.1 та рис. 10.1.

У разі виявлення місць зосередження обривів дроту (наявність трьох та більше обривів на одній сталці, розташування вказаної в табл. 10.1 кількості обривів на довжині каната менше ніж 6d), а також у разі інтенсивного зростання кількості обривів канат має бракуватися.

Канати вантажопідіймальних кранів і машин, призначені для підіймання працівників, а також транспортування розплавленого металу та шлаку, розжареного металу, вогненебезпечних, отруйних та вибухових речовин, ядерного палива бракують за вдвічі меншої кількості обривів дротів.

3. У разі виявлення в канаті однієї або декількох обірваних сталок канат для подальшої роботи не дозволяється.

4. У разі зменшення діаметра каната в результаті погіршення стану осердя – внутрішнього поверхневого спрацювання, зминання, розриву тощо (на 3 % від номінального діаметра в канатів, що не розкручуються, та на 10 % у інших канатів), канат підлягає бракуванню навіть за відсутності видимих обривів дротів.

5. У разі зменшення діаметра каната в результаті поверхневого спрацювання або корозії на 7 % і більше порівняно з номінальним діаметром канат підлягає бракуванню навіть за відсутності видимих обривів дротів.

Таблиця 10.1.

Кількість обривів дротів, за наявності яких канати подвійної звивки вибраковуються

Кількість несучих дротів у зовнішніх сталках, n

Конструкція канатів

Тип звивки

Група класифікації (режиму роботи) механізму

М1, М2, М3 та М4 М5, М6, М7 та М8

за міжнародними стандартами (типові зразки конструкцій)

за міждержавними стандартами

хрестова звивка

одностороння звивка

хрестова звивка

одностороння звивка

довжина ділянки

6d

30d

6d

30d

6d

30d

6d

30d

п<50

6x7 (6/1)

6х7(1+6)+1х7(1+6)

ЛКО

2

4

1

2

4

8

2

4

6х7(1+6)+1 о.с.

ЛКО

8х6(0+6)+9 о.с.

ЛКО

51<п<75

6x19 (9/9/1)*

6х19(1+9+9)+1о.с*

ЛКО

3

6

2

3

6

12

3

6

6х19(1+9+9)+7х7(1+6)*

ЛКО

76 < п < 100

18х7(1+6)+1о.с.

ЛКО

4

8

2

4

8

16

4

8

101 <п< 120

8x19(9/9/1)*

6х19(1+6+6/6)+7х7(1+6)

ЛКР

5

10

2

5

10

19

5

10

6x19(12/6/1)

6х19(1+6+6/6)+1о.с.

ЛКР

6xl9(12/6+6F/l)

6x25(1+6; 6+12)+1о.с.

лкз

6x25FS(12/12/l)*

6x25(1+6; 6+12)+ 7x7(1+6)

лкз

121 <п< 140

8х 16(0+5+11)+9 о.с.

тк

6

11

3

6

11

22

6

11

141 <п< 160

8xl9(12/6+6F/l)

6

13

3

6

13

26

6

13

161 <п< 180

6x36(14/7+7/7/1)*

6х30(0+15+15)+7о.с.

ЛКО

7

14

4

7

14

29

7

14

6х36(1+7+7/7+14)+1о.с*

ЛКРО

6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)*

ЛКРО

181<n<200

6x31(l+6+6/6+12)+lo.c.

ЛКО

8

16

4

8

16

32

8

16

6x31(1+6+6/6+12)+7x7( 1+6)

ЛКО

6x37(l+6+15+15)+lo.c*

ТЛКО

201<n<220

6x41(16/8+8/8/1)*

9

18

4

9

18

38

9

18

221<n<240

6x37(18/12/6/1)

18xl9(l+6+6/6)+lo.c.

ЛКР

10

19

5

10

19

38

10

19

241<n<260

10

21

5

10

21

42

10

21

261<n<280

11

22

6

11

22

45

11

22

281<n<300

12

24

6

12

24

48

12

24

300< n

0,04n

0.08n

0.02n

0.04n

0.08n

0.16n

0.04n

0.08n

Примітки:

1. d – діаметр каната, мм.

2. Дроти заповнення не вважаються несучими, тому не підлягають обліку. У канатів з декількома шарами сталок ураховуються дроти тільки видимого зовнішнього шару. У канатів з металевим осердям останнє розглядається як внутрішня сталка і не враховується під час підрахування кількості несучих дротів.

3. Кількість обривів не слід плутати з кількістю обірваних кінців дротів, яка може бути в 2 рази більше.

4. Клас конструкції канатів, у яких діаметр зовнішніх дротів перевищує діаметр дротів нижніх шарів, знижений та позначений зірочкою.

5. У разі роботи каната повністю або частково на блоках із синтетичного матеріалу або з металу із синтетичною футерівкою характерна поява значної кількості обривів дротів усередині каната до появи видимих ознак обривів дротів або інтенсивного спрацювання на зовнішній поверхні каната. Такі канати вибраковуються з урахуванням утрати внутрішнього перерізу.

6. Незаповнені рядки в графі “Конструкція канатів” означають відсутність конструкцій канатів з відповідною кількістю дротів. У разі появи таких конструкцій канатів, а також для канатів із загальною кількістю дротів більше 300 кількість обривів дротів, за яких канат вибраковується, визначається за формулами, наведеними у нижньому рядку таблиці, у цьому разі знайдене значення округлюється до цілого в більший бік.

7. Конструкція канатів за міжнародними стандартами:

знаком “/” відокремлено один шар дротів від іншого або в одному шарі відокремлені дроти різного діаметра;

кількість дротів сталок указано від периферії до центра каната;

F – канати з дротами заповнення, SF – канати з синтетичним осердям.

Рис. 10.1. Приклад визначення кількості обривів зовнішніх дротів

сталевого каната 1 – на ділянці контролю в обірваного дроту виявлений тільки один кінець, відповідний кінець обірваного дроту відсутній. Цей дефект відповідає одному обриву; 2 – на ділянці контролю в обірваного дроту є два кінці. Цей дефект відповідає одному обриву; 3 – на ділянці контролю один з дротів має двократне порушення цілісності. Оскільки дефекти цілісності належать тільки одному дроту, цей дефект у цілому відповідає одному обриву.

За наявності у каната поверхневого спрацювання або корозії дротів кількість обривів, як ознака бракування, повинна бути зменшена відповідно до табл. 10.2.

Таблиця 10.2.

Норми бракування каната залежно від поверхневого спрацювання або корозії

Зменшення діаметра дротів у результаті поверхневого спрацювання або корозії, %

Кількість обривів дротів, % від норм, зазначених у табл. 10.1

10

85

15

75

20

70

25

60

30 та більше

50

У разі зменшення первинного діаметра зовнішніх дротів через спрацювання або корозії на 40 % і більше канат бракується.

Визначення спрацювання або корозії дротів по діаметру повинно провадитись за допомогою мікрометра або іншого інструмента, що забезпечує аналогічну точність.

За меншої, ніж наведено в табл. 10.1, кількості обривів дротів, а також за наявності поверхневого спрацювання дротів без їх обриву канат може експлуатуватися за умови ретельного спостереження за його станом під час періодичних оглядів із записом результатів до вахтового журналу та заміни каната у разі досягнення спрацювання, зазначеного в табл. 10.2.

Якщо вантаж підвішений на двох канатах, то кожен з них бракується окремо, при цьому допустима заміна одного, більш спрацьованого, каната.

6. Для оцінки стану внутрішніх дротів, тобто для контролю втрати металевої частини поперечного перерізу каната (втрати внутрішнього перерізу), що спричинилася через обриви, механічне спрацювання та корозію дротів внутрішніх шарів сталок, канат необхідно піддавати дефектоскопії за всією його довжиною. У разі реєстрації за допомогою дефектоскопа втрати перерізу металу дротів, що досягає 17,5 % і більше, канат бракується. Необхідність застосування дефектоскопії сталевих канатів визначають згідно з вимогами НД.

7. Деформація каната у вигляді хвилястості характеризується кроком і напрямком її спіралі (рис. 10.2). У разі збігу напрямків спіралі хвилястості й звивки каната та рівності кроків спіралі хвилястості Н ві звивки каната Н кканат бракується при d в> 1,08d, де d вдіаметр спіралі хвилястості, d номінальний діаметр каната.

У разі розбіжності напрямків спіралі хвилястості та звивки каната і нерівності кроків спіралі хвилястості та звивки каната або збігу одного з

параметрів канат підлягає бракуванню при d в> 1,33d. Довжина ділянки каната, що розглядається, не повинна перевищувати 25d.

Рис. 10.2. Хвилястість каната

8. Канати не повинні допускатися до подальшої роботи в разі виявлення таких видів деформації: кошикоподібної деформації (рис. 10.3), видавлювання металевого осердя (рис. 10.4), видавлювання дротів сталок (рис. 10.5), місцевого збільшення діаметра каната (рис. 10.6), місцевого зменшення діаметра каната (рис. 10.7), роздавлених ділянок (рис. 10.8), перекручувань (рис. 10.9), заломів (рис. 10.10), перегинів (рис. 10.11), пошкоджень у результаті термічних впливів або електричного дугового розряду.

Рис. 10.3. Кошикоподібна деформація Рис. 10.4. Видавлювання металевого осердя

А б

Рис. 10.5. Видавлювання дротів сталок: а – в одній сталці; б – у декількох сталках

Рис. 10.6. Місцеве збільшення діаметра каната

Рис. 10.7. Місцеве зменшення діаметра каната на місці руйнування органічного осердя

Рис. 10.8. Роздавлювання каната

Рис. 10.9. Перекручування каната

Рис. 10.10. Залом каната

Рис. 10.11. Перегин каната

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду

В. І. Іванченко

Додаток 11
до пункту 7.3.10
Правил будови і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів

Граничні норми бракування елементів вантажопідіймальних кранів і машин

Таблиця 11.1.

Елементи

Дефекти, за наявності яких елемент вибраковується

Ходові колеса кранів та візків

1. Тріщини будь-яких розмірів.

2. Виробка поверхні реборди на величину 50 % і більше від її первинної товщини.

3. Виробка поверхні кочення, що зменшує первинний діаметр колеса на 2 %.

4. Різниця діаметрів коліс, пов’язаних між собою кінематично, більше 0,5 %

Блоки

1. Спрацювання рівчака блока більше 40 % первинного радіуса рівчака.

2. Часткові обломи реборд більше 75 мм на довжину

Барабани

1. Тріщини будь-яких розмірів.

2. Спрацювання рівчака барабана за профілем більше 2 мм

Гаки

1. Тріщини та надриви на поверхні.

2. Спрацювання більше 10 % первинної висоти вертикального перерізу гака.

3. Збільшення розміру зіва гака більше 12 % первинного розміру

Шківи гальмові

1. Тріщини та обломи, що виходять на робочі та посадкові поверхні.

2. Спрацювання робочої поверхні ободу більше 25 % первинної товщини

Накладки гальмові

1. Тріщини та обломи, що підходять до отворів під заклепки.

2. Спрацювання гальмової накладки за товщиною до появи головок заклепок або більше 50 % первинної товщини

Завантажити