НПАОП 0.00-1.02-99Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

б) перевищує вантажопідйомність ліфта, визначену за фактичною корисною площею кабіни на 50 % - під час розміщення кабіни на рівні нижньої посадочної (завантажувальної) площадки протягом 30 с.

13.2.6. Під час динамічного випробування ліфта перевірити в дії його механізми, спрацювання уловлювачів і обмежувача швидкості, а також перевірити точність зупинки кабіни.

Випробування буферів кабіни слід проводити тільки після монтажу ліфта.

Випробування, крім перевірки точності зупинки кабіни, проводити за наявності в кабіні рівномірно розподіленого на підлозі вантажу, маса якого перевищує вантажопідйомність ліфта на 10 %.

Перевірку точності зупинки кабіни слід проводити під час руху в обох напрямах порожньої кабіни і кабіни з вантажем, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта.

13.2.7. Під час випробування гідравлічних буферів і уловлювачів плавного гальмування гальмо лебідки повинне бути виключене.

У ліфта з електроприводом постійного струму під час указаних випробувань також повинна бути виключена дія електричного гальмування.

У гідравлічного ліфта під час випробування уловлювачів повинна бути виключена дія пристрою зупинки кабіни (пункт 9.3.3), а регулятор швидкості - уста-новлений у положення, яке відповідає найбільшій швидкості опускання кабіни.

13.2.8. Випробування буферів слід проводити за номінальною швидкістю ру-ху кабіни (противаги), крім гідравлічних буферів, зі зменшеним ходом плунжера.

Випробування гідравлічних буферів зі зменшеним ходом плунжера повинне проводитись зі швидкістю руху кабіни (противаги) на 15 % менше від швидкості, на яку вони розраховані. В цьому випадку в паспорті ліфта повинна бути указана швидкість, за якої слід випробовувати буфери.

13.2.9. Під час випробування буферів дія пристрою уповільнення і точної зупинки на нижній і верхній посадочних (завантажувальних) площадках повинна бути виключена.

У ліфта, обладнаного гідравлічними буферами зі зменшеним повним ходом плунжера, під час випробування дозволяється не виключати дію аварійного пристрою обмежування швидкості на підході до верхньої і нижньої посадочних (завантажувальних) площадок.

Вимкнення електродвигуна перед посадкою кабіни або противаги на буфер здійснюється кінцевим вимикачем.

13.2.10. Результати випробувань буфера вважаються незадовільними, якщо:

а) у пружинного буфера під час посадки кабіни або противаги на нього відбувається повне стискання пружини або її поломка;

б) у гідравлічного буфера відбувається заїдання плунжера під час посадки кабіни або противаги на буфер, або у разі зворотного його ходу після зняття кабіни (противаги) з буфера.

13.2.11. Уловлювачі, які випробовуються, повинні зупиняти і утримувати на напрямних кабіну (противагу), яка рухається вниз з вантажем, маса якого перевищує вантажопідйомність на 10 %.

13.2.12. Уловлювачі, які приводяться в дію від обмежувача швидкості, повинні випробовуватись без обриву та імітації обриву тягових канатів (ланцюгів).

Випробування уловлювачів повинно проводитись в робочому режимі. У ліфтів з номінальною швидкістю більше 1 м/с дозволяється проводити випробування із меншою швидкістю, але не менше 1 м/с.

13.2.1З. Уловлювачі, які приводяться в дію пристроєм, який спрацьовує від обриву або слабини всіх тягових канатів (ланцюгів), повинні випробовуватись від дії цього пристрою.

Кабіна (противага) повинна бути розміщена в нижній частині шахти, а шлях, який проходить кабіна (противага) з моменту початку падіння до посадки її на уловлювачі, повинен бути не більше 100 мм.

У випадку несправності уловлювачів повинне бути виключене падіння кабіни (противаги) на відстань більше 200 мм за рахунок використання будь-яких пристроїв, установлених в шахті на період випробування.

13.2.14. Уловлювачі, які приводяться в дію від обмежувачів швидкості і від пристрою, який спрацьовує від обриву або слабини всіх тягових канатів (ланцюгів), повинні випробовуватись незалежно від кожного з приводних пристроїв.

13.2.15. Під час проведення випробувань, відповідність уловлювачів плавного гальмування повинна контролюватись вимірюванням шляху гальмування, який проходить кабіна (противага) з моменту стискання напрямної робочими поверхнями уловлювачів до зупинення кабіни (противаги).

13.2.16. Обмежувач швидкості повинен бути випробуваний на спрацювання за частоти обертання, яка відповідає швидкості руху кабіни (противаги), зазначеній в пункті 7.8.1, а також - на його здібність приводити в дію уловлювачі під час перебування каната обмежувача швидкості на робочому шківу.

13.2.17. У ліфта самостійного користування, корисна площа підлоги кабіни якого перевищує площу, зазначену в пункті 5.2 для його вантажопідйомності , крім перевірок і випробувань, викладених в цьому підрозділі, повинна бути перевірена неможливість пуску ліфта з кабіни або з посадочної (завантажувальної) площадки у разі завантаження кабіни масою, яка перевищує на 10 % вантажопідйомність ліфта.

13.2.18. Дозволяється випробування ліфта проводити за іншою методикою, узгодженою з Держнаглядохоронпраці.

13.3. Періодичний технічний огляд.

13.3.1.Періодичний технічний огляд ліфта повинен проводитись не рідше одного разу на 24 місяці.

13.3.2. Під час періодичного технічного огляду ліфт повинен підлягати огляду, перевіркам в обсязі вимог пункту 13.2.2, крім перевірок, регламентованих цими Правилами, відстаней і розмірів, які не змінюються в процесі експлуатації ліфта, а також акта на приховані роботи.

Перевірка опору ізоляції повинна бути проведена після закінчення робіт з підготовки електрообладнання до технічного огляду.

Перевірка елементів заземлення і повного опору петлі "фаза-нуль" повинна бути проведена в термін, установлений “Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів”.

13.3.3. Під час випробування ліфта з незавантаженою кабіною повинні бути виконані перевірки, які зазначені в пункті 13.2.3., а також перевірка дії уловлювачів від обмежувача швидкості.

13.4. Частковий технічний огляд.

13.4.1. Ліфт повинен підлягати частковому технічному огляду після:

а) заміни тягових канатів (ланцюгів);

б) заміни канатотягового шківа;

в) заміни або капітального ремонту лебідки;

г) заміни у гідравлічного ліфта пристрою зупинки кабіни (пункт 9.3.3), ущільнувачів гідроциліндра, повної або часткової заміни трубопроводів;

д) заміни уловлювачів, обмежувача швидкості, буфера, НКП;

е) зміни електричної схеми;

є) заміни електропровідки силового ланцюга або ланцюга керування;

ж) установки робочих вимикачів і вимикачів безпеки іншої конструкції;

з) заміни автоматичних замків дверей шахти замками іншої конструкції.

13.4.2. Під час часткового технічного огляду замінені, новоустановлені і відремонтовані елементи повинні підлягати огляду для визначення їх стану, перевірені на функціонування, а в випадках, зазначених у пункті 13.4.3 - випробувані.

13.4.3. Випробуванню підлягають такі елементи ліфта у випадках їх заміни:

а) тягові канати (ланцюги);

б) лебідка;

в) канатотяговий шків;

г) уловлювачі;

д) гідравлічний буфер;

е) обмежувач швидкості;

є) ущільнення гідроциліндра, трубопроводи, пристрій зупинки кабіни (пункт 9.3.3) у гідравлічного ліфта.

Випробуванню підлягає також лебідка після її капітального ремонту.

Обсяг випробувань і методика їх проведення повинні бути такими, як під час випробування указаних елементів у разі повного технічного огляду.

14. Експлуатація ліфтів

14.1. Власник ліфта повинен забезпечити його утримання в справному стані і безпечну експлуатацію шляхом організації належного обслуговування або заключити договір зі спеціалізованою організацією з визначенням обов’язків і прав сторін з урахуванням вимог цього розділу.

14.2. Власник або спеціалізована організація повинні:

а) призначити наказом особу із числа інженерно-технічних працівників, відповідальну за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів з покладенням на неї обов’язків:

- організовувати роботу електромеханіків з технічного обслуговування і ремонту ліфтів і контролювати якість її виконання;

- організовувати роботу з охорони праці у відповідності з вимогами нормативних документів;

- забезпечувати своєчасне проведення технічного обслуговування та ремонту ліфтів і контролювати його якість;

- пред’являти ліфти до технічного огляду і бути присутньою під час його проведення;

- проводити технічний огляд ліфтів і видавати дозвіл на введення їх в експлуатацію згідно з наказом по організації (підприємству);

- забезпечувати зберігання паспортів, експлуатаційної й іншої технічної документації;

- не допускати до обслуговування ліфтів неатестований персонал;

- контролювати забезпечення обслуговуючого персоналу виробничими інструкціями і інструкціями з охорони праці;

- забезпечувати своєчасну періодичну перевірку знань обслуговуючого персоналу;

- проводити роботу з обслуговуючим персоналом для підвищення його кваліфікації;

- виконувати в установлений термін приписи органів Держнаглядохоронпраці;

- зупиняти роботу ліфтів у разі виявлення несправностей, які можуть призвести до аварії або нещасного випадку, а також у разі відсутності атестованого персоналу;

- контролювати виконання власником ліфта (ліфтів) умов договору між спеціалізованою організацією і власником.

б) призначити наказом особу із числа інженерно-технічних працівників, відповідальну за організацію експлуатації ліфтів з покладенням на неї обов’язків:

- забезпечувати експлуатацію ліфтів у відповідності з їх призначенням і вантажопідйомністю, а також указані в паспорті ліфта умови його експлуатації (температура, вологість, навколишнє середовище і т.ін.),

- контролювати виконання порядку допуску до роботи обслуговуючого персоналу, забезпечувати обслуговуючий персонал виробничими інструкціями, а також їх виконання, своєчасну періодичну перевірку знань у випадках, якщо обслуговуючий персонал (ліфтери та оператори) їй підпорядкований;

- виконувати в установлений термін приписи органів Держнаглядохоронпраці;

- забезпечувати виконання умов договору між спеціалізованою організацією і власником ліфта;

- забезпечувати, щоб двері машинного і блочного приміщень були завжди замкнені, а підходи до цих приміщень були вільними і освітленими;

- забезпечувати виконання установленого в організації (підприємстві) порядку зберігання і обліку видачі ключів від машинного і блочного приміщень та шаф, в яких розміщене обладнання ліфтів;

- зупиняти роботу ліфтів у разі виявлення несправностей, які можуть приве-

сти до аварії або нещасного випадку, а також у разі відсутності атестованого персоналу.

Дозволяється покладання обов’язків особи, відповідальної за організацію експлуатації ліфта на особу, відповідальну за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів;

в) призначити наказом електромеханіків з закріпленням за ними ліфтів - відповідальними особами за їх справний стан з покладанням на них обов’язків:

- проведення регулярних оглядів і ремонтів в установленому порядку;

- своєчасне усунення виявлених несправностей;

- систематичне ведення журналу періодичних оглядів;

У разі обслуговування ліфтів спеціалізованою організацією дозволяється закріплення ліфтів і відповідальність покладати на бригадира електромеханіків, якщо такі є в організації.

г) призначити наказом ліфтерів і операторів з диспетчерського контролю ліфтів (далі -оператори) з покладанням на них обов’язків згідно з виробничими інструкціями.

За відсутності диспетчерського пункту наявність оператора не вимагається. Дозволяється покладати обов’язки ліфтера на електромеханіка.

д) організовувати проведення технічних оглядів;

є) організовувати навчання і періодичну перевірку знань обслуговуючого

персоналу, який обслуговує ліфти;

ж) забезпечувати обслуговуючий персонал, який обслуговує ліфт, виробничими інструкціями, а особи відповідальні за організацію робіт по технічному обслуговуванню і ремонту ліфтів і організацію експлуатації ліфтів - цими Правилами, посадовими інструкціями (положеннями), керівними вказівками і нормативною документацією. Електромеханіки, відповідальні за справний стан ліфтів, також повинні бути забезпечені цими Правилами;

з) забезпечити в машинному приміщенні наявність принципової електричної схеми.

Відповідальні особи за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту та організацію експлуатації повинні бути призначені наказом тільки після перевірки у них знань цих Правил і посадових інструкцій екзаменаційними комісіями цих організацій або за договором в інших організаціях з участю інспектора органу Держнаглядохоронпраці. Повторна перевірка знань повинна проводитись не рідше одного разу на три роки.

14.3. Ліфтерами, операторами і електромеханіками повинні призначатися особи не молодше 18 років, які навчені згідно з відповідними програмами і склали екзамени в учбовому закладі або в організації, яка має дозвіл органу Держнаглядохоронпраці на проведення навчання і атестацію. Електромеханіки складають екзамени в присутності інспектора Держнаглядохоронпраці.

Не рідше одного разу на 12 місяців вони повинні проходити повторну перевірку знань.

Додаткова або позачергова перевірка знань повинна проводитись:

а) у разі переходу з одної організації (підприємства) на інше;

б) на вимогу інспектора органу Держнаглядохоронпраці або особи, відповідальної за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів;

в) у разі переводу електромеханіка або ліфтера на обслуговування ліфтів іншої конструкції (з електричного ліфта - на гідравлічний, з ліфта, який має не регульований електропривод, на ліфт з регульованим електроприводом і т.ін.). Повторна перевірка знань може проводитись за відсутністю інспектора Держнаглядохоронпраці.

14.4. Особи, зазначені в цьому розділі, повинні мати кваліфікаційні групи з електробезпеки, не нижче:

а) IV - особа, відповідальна за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта;

б) III - електромеханік, який здійснює технічне обслуговування і ремонт ліфта;

в) II - ліфтер і оператор.

14.5. Електромеханіки, які здійснюють технічне обслуговування і ремонт ліфтів, повинні проходити медичний огляд і мати практичний стаж з обслуговування ліфтів або їх монтажу не менше шести місяців. Особи, які не мають шестимісячного практичного стажу, можуть залучатись до виконання цих робіт тільки під керівництвом електромеханіка, якому доручено технічне обслуговування і ремонт ліфтів.

14.6. Посада, прізвище, ім’я та по-батькові і підпис осіб, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта та за його справний стан, а також дата й номер наказу про призначення й закріплення за ними ліфта , а також їх підписи заносяться до паспорта ліфта.

На час відпустки, відрядження або хвороби особи, відповідальної за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта, або електромеханіка, відповідального за його справний стан, їх обов’язки покладаються наказом на іншу особу, атестовану у відповідності з вимогами цього розділу.

14.7. Кожний ліфт, крім диспетчеризованих, повинен підлягати огляду ліфтером щоденно відповідно до вимог його виробничої інструкції.

Диспетчеризовані ліфти підлягають огляду в терміни, визначеними організаціями, які проводять їх технічне обслуговування.

Огляд ліфтів може бути доручений електромеханіку, який здійснює технічне обслуговування.

Терміни огляду ліфтів зазначаються у виробничих інструкціях осіб, які його обслуговують.

Результати огляду заносяться до журналу прийому-здачі змін.

14.8. Керування пасажирським, вантажним і лікарняним ліфтами з внутрішнім керуванням повинне бути доручено ліфтерам.

Керування вантажним ліфтом з внутрішнім керуванням, установленим в будинку промислового підприємства, за узгодженням з органом Держнаглядохоронпраці, дозволяється доручати іншим працівникам підприємства. До цих працівників пред’являються вимоги цих Правил (навчання, атестація, повторна перевірка знань і т.ін.).

Керування пасажирським, вантажним і лікарняним ліфтами самостійного користування здійснюється особами, які користуються цими ліфтами.

Керування вантажним ліфтом з зовнішнім керуванням і вантажним малим ліфтом може здійснюватися особами, які користуються цими ліфтами і які пройшли відповідний інструктаж і перевірку навиків з керування ліфтом.

Вимоги цього пункту не поширюються на керування, яке здійснюється з даху кабіни, з машинного приміщення або з шафи, в якому розміщена НКП.

14.9. Власник ліфта або спеціалізована організація повинні розробити правила користування ліфтом, в яких зазначаються короткі відомості про порядок користування ліфтом з урахуванням його типу й призначення.

Правила користування пасажирським ліфтом самостійного користування, установленому в житловому будинку, повинні передбачати заборону проїзду дітей дошкільного віку без супроводу дорослих, заборону пуску кабіни з поверхової посадочної (завантажувальної) площадки, а також порядок перевезення немовлят в дитячих колясках.

В правилах користування вантажним ліфтом з внутрішнім керуванням і вантажним ліфтом самостійного користування повинна бути передбачена заборона одночасного транспортування пасажира і вантажу.

В правилах користування вантажним ліфтом з зовнішнім керуванням повинна бути передбачена заборона транспортування людей.

14.10. Правила користування ліфтом повинні бути вивішені:

а) на основній посадочній (завантажувальній) площадці або в кабіні - у разі змішаного керування;

б) в кабіні - у разі внутрішнього керування;

в) біля кожного поста керування - у разі зовнішнього керування.

У разі групового керування на основній посадочній (завантажувальній) площадці дозволяється вивішувати одну табличку правил, яка відноситься до всієї групи ліфтів.

14.11. На основній посадочній (завантажувальній) площадці повинна бути вивішена табличка з зазначеннями:

а) назви ліфта (за призначенням);

б) вантажопідйомності (з зазначенням допустимого числа пасажирів);

в) реєстраційного номера;

г) номера телефона для зв’язку з обслуговуючим персоналом або з аварійною службою.

У ліфта самостійного користування в табличці також указується місце перебування обслуговуючого персоналу.

На всіх дверях шахти ліфта з зовнішнім керуванням робляться написи про вантажопідйомність ліфта і про заборону транспортування людей.

14.12. Користування ліфтом, у якого закінчився зазначений в паспорті термін роботи, забороняється.

14.13.У разі демонтажу або списання ліфта, власник повинен зняти ліфт з реєстрації в органі Держнаглядохоронпраці, де він був зареєстрований.

14.14. У шахті, машинному і блочному приміщеннях ліфта забороняється зберігати предмети, які не відносяться до його експлуатації.

14.15. Машинне і блочне приміщення, приміщення для розміщення лебідки і блоків вантажного малого ліфта, а також шафи для розміщення обладнання за відсутності машинного приміщення повинні бути замкнені, а підходи до дверей цих приміщень і шаф - вільні.

На дверях машинного (блочного) приміщення повинен бути зроблений напис “Машинне (блочне) приміщення ліфта. Стороннім вхід заборонено”.

14.16. На кожному поверсі повинен бути зазначений номер поверху, який повинно бути добре видно з кабіни ліфта.

15. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ

15.1. Пасажирські ліфти, установлені в житлових будинках, повинні бути обладнані диспетчерськими системами двостороннього зв’язку з диспетчерським пунктом або пунктом розміщення обслуговуючого персоналу. Термін обладнання ліфта диспетчерським двостороннім зв’язком встановлюється власником ліфта за погодженням з органом Держнаглядохоронпраці.

Система диспетчерського контролю повинна бути виконана за проектом спеціалізованою організацією.

15.2. Диспетчерський контроль за роботою ліфтів повинен відповідати таким вимогам:

а) для всіх ліфтів, крім вантажних малих, між диспетчерським пунктом і кабіною ліфта ( за узгодженням з замовником і спеціалізованою організацією і в машинному приміщенні) установлюється двосторонній переговорний зв’язок;

б) для пасажирських ліфтів з обертально-розкривними дверима, крім двостороннього переговорного зв’язку, на диспетчерському пункті слід передбачити сигналізацію зачинення всіх дверей шахти і в разі наявності пасажира в кабіні.

15.3. Дозволяється підключення до ліфтових установок обладнання, яке призначене для контролю за їх роботою і технічним станом. Підключення цього обладнання проводиться відповідно зі схемою підприємства-виробника або схемою, розробленою спеціалізованою організацією і узгодженою з органом Держнаглядохоронпраці.

15.4. Дозволяється за узгодженням між власником ліфтів і спеціалізованою організацією, яка обслуговує ці ліфти, встановлювати обладнання для дистанційного вмикання і вимикання ліфтів з диспетчерського пункту, відключати ланцюги управління або силові ланцюги.

16. Електричні багатокабінні пасажирські підйомники безперервної дії

16.1. Загальні вимоги.

16.1.1. На підйомники поширюються вимоги розділу 4 цих Правил, крім пунктів 4.13, 4,16, 4,20.

16.1.2. Номінальна швидкість руху кабіни повинна бути не більше 0,3 м/с.

16.1.3. Максимальна величина уповільнення кабіни під час зупинення кнопкою “Стоп” або спрацювання іншого вимикача безпеки - не більше 3 м/с2.

16.1.4. В одній кабіні дозволяється перебування одного або двох пасажирів залежно від площі підлоги кабіни у відповідності з пунктом 16.4.7.

Транспортування в підйомнику вантажів не дозволяється.

16.1.5. Відстань між суміжними кабінами повинна бути такою, щоб на дільницях, де відбувається зміна напряму руху, кабіна, яка йде попереду, входила в напрямну до того, як наступна за нею кабіна досягне кінця внутрішньої напрямної.

Завантажити