НПАОП 0.00-1.02-99Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

п. 7.1.7 викласти у новій редакції:

«Двері шахти повинні мати суцільну огорожу. Дозволяється часткове огородження дверей металевою сіткою або склом, які дозволені для огородження шахти; при цьому на висоту не менше 1000 мм від рівня посадочної (вантажної) площадки двері повинні мати суцільну огорожу без застосування скла (за винятком дверей панорамних ліфтів). Стулки дверей шахти та їх кріплення повинні витримувати навантаження, вказані в п. 6.2.4»;

п. 7.1.19 — замінити займенник «її» слова­ми: «підлоги посадочної (вантажної) площадки»;

п. 7.1.24 доповнити абзацом:

«У тротуарному і вантажному ліфтах із зовнішнім управлінням, а також у вантажному ліфті зі змішаним управлінням, який не призначений для самостійного користування, відмикання ззовні дверей шахти, замкненої неавтоматичним замком, повинно здійснюватись тільки спеціальним ключем»;

п. 7.1.28 викласти у новій редакції:

«Зачинення дверей шахти і їх замикання автоматичним замком повинно контролюватись вимикачами; при цьому контроль замикання повинен бути здійснений незалежно від контролю зачинення. Дозволяється контролювати одним і тим же вимикачем замикання однієї стулки і зачинення другої. При цьому на дверях повинно бути установлено не менше двох вимикачів. У розсувних дверях, які мають декілька панелей, що з'єднані між собою іншим чином (наприклад, за допомогою каната або ланцюга), і в яких контроль зачинення і замикання однієї панелі виключає можливість відчинення інших панелей, а також у горизонтально-розсувних дверях, дозволяється контролювати за­чинення і замикання дверей одним і тим же вимикачем, конструкція якого забезпечує приму­сове розмикання контактів, навіть коли вони спаялись між собою.

У малому вантажному ліфті дозволяється не контролювати замикання дверей автоматичним замком, якщо двері обладнані неавтоматичним замком, замикання якого контролюється вимикачем»;

п. 7.4.6 — вилучити з тексту друге речення;

п. 7.5.20 — третє речення викласти в новій редакції:

«При цьому відстань від порога кабіни до передньої стіни шахти повинна бути не більше 150 мм, а зусилля, яке треба прикласти для відчинення дверей кабіни, повинно бути не більше 300 Н і не менше 50 Н»;

п. 7.8.6 після слова «відрегульований» до­повнити словами «на стенді» і далі за текстом;

п. 7.9.8 вилучити з тексту;

п. 7.10.1 викласти в такій редакції:

«Кабіна і противага повинні бути підвішені на металевих канатах, або на армованих ременях, або на тягових пластинчатих, або на приводних роликових (втулкових) ланцюгах (далі — канати)»;

п. 8.1.8 — в останньому реченні після слів «повинна бути» додати слово: «номінальна» і далі за текстом;

п. 8.1.11 — після слів «не дозволяється» поставити крапку і далі текст вилучити;

п. 8.3.26 — вилучити з тексту підпункт «г»;

п. 8.3.30 — перше речення викласти в новій редакції:

«Для ліфта з машинним приміщенням повинна забезпечуватись можливість керування ліф­том з цього приміщення і в ньому повинна бути кнопка «Стоп»;

п. 8.4.4 викласти в такій редакції:

«Вимикачі безпеки повинні мати конструкцію, за якої їх відключення повинне відбуватись за рахунок примусової дії пристроїв безпеки на рухомі контакти»;

п. 8.4.5 — після слова «вимикач» додати слово: «приводу» і далі за текстом;

п. 8.4.20 — після слів «пункту 8.4.4» додати: «і 7.1.28» і далі за текстом;

п. 8.4.35 доповнити в кінці тексту реченням: «Дозволяється встановлювати один вимикач в

шахті на висоті 400 мм від рівня підлоги нижньої посадочної площадки, якщо глибина приямку не перевищує 1550 мм»;

п. 8.6.1 — перше речення викласти в такій редакції:

«Кабіна ліфта повинна бути обладнана стаціонарним освітленням, виконаним не менше, ніж із двох ламп, ввімкнених паралельно, які забезпечували б освітленість не менше 50 люксів на рівні підлоги і на пристроях керування» і далі за текстом;

п. 8.6.7 — у другому абзаці після слів «і блочному приміщеннях» додати слова: «і підхо­дах до них» і далі за текстом;

п. 8.6.9 — вилучити слова «під кабіною» і «напругою не більше 220 В» і далі за текстом.

Назву розділу 10 викласти в новій редакції:

«Видача дозволів на виготовлення, монтаж, технічне обслуговування, технічний огляд, ремонт, реконструкцію і експертне обстеження ліфтів»;

п. 10.1.1 викласти в новій редакції:

«Видача дозволів на монтаж, випробування, технічне обслуговування, технічний огляд, ремонт і експертне обстеження ліфтів здійснюється згідно з ДНАОП 0.00-4.34-99»;

пункти 10.1.3, 10.3, 10.4 вилучити з тексту;

п. 12.2.1 викласти в новій редакції:

«Введення ліфта в експлуатацію здійснюєть­ся в порядку, встановленому цим розділом:

а) для нововстановленого або реконструйованого ліфта;

б) після модернізації або ремонту, які вимага­ють проведення часткового технічного огляду»;

п. 12.2.2 — перше речення викласти в новій редакції:

«Введення в експлуатацію нововстановленого або реконструйованого ліфта, крім ма­лого вантажного ліфта, здійснюється особою, відповідальною за організацію робіт по технічному обслуговуванню і ремонту ліфтів, призначеної в установленому порядку власником ліфта або спеціалізованою організацією, яка буде здійснювати технічне обслуговування ліфта, після проведення під наглядом інспектора органу Держнаглядохоронпраці повного технічного огляду і перевірки наявності документів, зазначених у п. 12.2.4 цих Правил».

Друге речення залишити без змін і після другого речення доповнити цей пункт двома абзацами в такій редакції:

«Рішення про введення ліфта в експлуатацію записується в паспорт ліфта особою, яка вве­ла його в експлуатацію, і підтверджується підписом інспектора.

Введення ліфтів в експлуатацію після модернізації або ремонту, які вимагають проведення часткового технічного огляду, а також малих вантажних ліфтів після проведення технічних оглядів здійснює особа, відповідальна за організацію робіт по технічному обслуговуванню і ремонту ліфтів, із записом про це в паспорт ліфта»;

пункти 12.2.5, 12.2.6, 12.2.7, 12.2.8, 12.2.9 вилучити з тексту;

п. 13.1.2 викласти в такій редакції:

«Технічний огляд (повний, періодичний, частковий) ліфтів, крім нововстановлених і реконструйованих, проводять:

фахівець ЕТЦ або фахівець організації, яка отримала дозвіл на його проведення в установленому порядку.

Технічні огляди малих вантажних ліфтів, крім вказаних осіб, можуть здійснювати особи, відповідальні за організацію робіт по технічному обслуговуванню і ремонту ліфтів, призначені на підприємстві в установленому порядку. Огляд цих ліфтів можуть здійснювати також працівники спеціалізованих організацій, що проводять технічне обслуговування та ремонт цих ліфтів по договору»;

п. 13.1.4 викласти в такій редакції:

«Результати проведення технічного огляду та дата наступного технічного огляду записують­ся в паспорт ліфта особою, яка його проводила»;

п. 14.2 після підпункту «ж» доповнити підпунктом:

«з) призначити наказом електромонтерів диспетчерського обладнання та телеавтоматики (при наявності такого) після проведення відповідного навчання на підприємстві або у навчальному закладі, які мають дозвіл на проведення навчання, виданий в установленому порядку»;

п. 14.3 — у першому абзаці після слова «електромеханіками» додати слова

«та електромонтерами диспетчерського обладнання і телеавтоматики» і далі за текстом;

п. 14.7 викласти у новій редакції:

«Кожний ліфт повинен підлягати огляду ліфтером відповідно до вимог інструкції, яка діє на підприємстві.

Огляд ліфтів може бути доручений електромеханіку, який здійснює їх технічне обслуговування.

Ліфти підлягають огляду в терміни, визначені організаціями, які їх обслуговують.

Результати огляду заносяться до журналу прийому-здачі змін»;

п. 20.2 доповнити абзацом:

«На замовлення власника ліфта можуть бути виконані роботи з повного або часткового приведення будівельної частини у відповідність до вимог Правил».


Завантажити