НПАОП 0.00-1.02-99Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

2.5. Основні технічні дані і характеристика гідроприводу

(для гідравлічного ліфта)

Тип ____________________________________________________________________

2.5.1. Гідроциліндр

Загальні відомості та основні

показники, одиниця виміру

Значення (діапазон)

Тип

Кількість

Заводський номер

Рік виготовлення

Діаметр, мм

плунжера

поршня

штока

Хід, мм

Робочий тиск, МПа

найменший

найбільший

Випробувальний тиск, МПа

Швидкість, м/с

під час підіймання, не менше

під час опускання, не більше

Маса, кг

2.5.2. Гідроагрегат

Загальні відомості та основні

показники, одиниця виміру

Значення (діапазон)

Тип

Підприємство-виробник

Заводський номер

Рік виготовлення

Потік робочої рідини найбільший, дМ3/хв

Робоча рідина

Об’єм заправлення, дМ3

Тиск налагоджування запобіжного клапана, МПа

Випробувальний тиск, МПа

Маса, кг

Сертифікат

2.5.3. Трубопроводи

Рукава високого тиску (тип) _______________________________________________

________________________________________________________________________

2.6. Двері шахти

Конструкція та розміри, одиниця

виміру

Значення (діапазон)

Конструкція (обертально-розкривні, розсувні, комбіновані одно-, двох- або багатостулкові)

Розміри дверного прорізу (ширина х висота), мм

Спосіб відчинення або зачинення (руч-ний, напівавтоматичний, автоматичний

Привод (електричний, гідравлічний, пневматичний, пружинний і т.ін.)

Спосіб відмикання дверей шахти у разі зупинення кабіни на рівні посадочної (завантажувальної) площадки (відводка нерухома, рухома і т.ін.)

Спосіб відчинення дверей шахти у разі відсутності кабіни на рівні посадочної (завантажувальної) площадки

2. 7 . Кабіна

Конструкція та розміри, одиниця виміру

Значення (діапазон)

Внутрішні розміри, мм

ширина

глибина

висота

Конструкція підлоги (рухома, нерухома)

Конструкція дверей (обертально-розкривні, розсувні, одно-, двох- або багатостулкові)

Спосіб відчинення або зачинення дверей (ручний, напівавтоматичний, автоматичний)

Привод дверей (електричний, гідравлічний, пружинний і т.ін.)

Вид кабіни (прохідна, непрохідна)

Маса, кг

Продовження додатка 1

2. 8 . Противага

Технічні дані, одиниця виміру

Значення (діапазон)

Кількість вантажів

Указується у документації, що поставляється з ліфтом

Маса, кг (у зібраному вигляді)

2. 9 . Канати

Технічні дані,

Значення (діапазон) для канатів

одиниця виміру

кабіни

противаги

обмежува-ча швидкості

зрівнова-жуваль-них

Завод-виробник

Сертифікат

Тип*

Конструкція*

Умовне позначення згідно з стандартом*

Діаметр, мм

Кількість канатів

Довжина одного каната, що включає необхідну довжину для кріплення, м

Розривне зусилля каната в цілому, Н

Коефіцієнт запасу

міцності**

* Заповнюється згідно з сертифікатом підприємства-виробника канатів

** Заповнюється для тягових канатів і канатів обмежувача швидкості

2.10. Ланцюги

Технічні дані,

Значення (діапазон) для канатів

одиниця виміру

кабіни

противаги

обмежувача швидкості

зрівнова-жувальних

Тип*

Умовне позначення згідно з стандартом*

Крок ланцюга*

Кількість ланцюгів

Довжина одного ланцюга, м

Руйнівне навантаження ланцюга, Н*

Коефіцієнт запасу

міцності**

* Заповнюється згідно з протоколом приймально-здавальних випробувань підприємства-виробника ланцюгів

** Заповнюється для тягових ланцюгів і ланцюга обмежувача швидкості

2.11. Пристрої безпеки

2.11.1. Механічні пристрої

Назва

пристрою

Технічні дані,

одиниця виміру

Призначення

Кабіна

Противага

Тип (різкого, плавного гальмування, комбіновані)

Приводяться в дію (від обмежувача швидкості, від пристрою, який спрацьовує від слабини всіх тягових канатів)

Уловлювачі

Умови випробування уловлювачів плавного гальмування (швидкість руху кабіни, противаги, завантаження кабіни)

Допустимий шлях гальмування уловлювачів плавного гальмування, мм:

максимальний

мінімальний

Тип (центробіжний, маятниковий і т.ін.)

Обмежувач швидкості

Швидкість руху кабіни (противаги), за якої спрацьовує обмежувач швидкості, м/с (максимальна, мінімальна)

Зусилля на канаті обмежувача швидкості від натяжного пристрою, кН

Буфери

Тип (пружинний, гідравлічний і т.ін.)

Величина ходу, мм

Кількість

Швидкість випробування гідравлічного буфера зі скороченим ходом, м/с

2.11.2. Вимикачі безпеки*

Назва

Наявність

Автоматичного замка дверей шахти

Автоматичного замка люка тротуарного ліфта

Зачинення дверей шахти

Зачинення дверей кабіни

Неавтоматичного замка дверей шахти

Зачинення люка тротуарного ліфта

Прорізу обслуговування шахти

Зачинення дверей приямка

Замка люка кабіни

Завантаження кабіни

Перевантаження кабіни

Обмежувача швидкості кабіни

Уловлювачів кабіни

Слабини тягових канатів (ланцюгів)

Натяжного пристрою каната обмежувача швидкості

Натяжного пристрою зрівноважувальних канатів

Гідравлічного буфера

Датчика тиску (гідравлічного буфера)

Кінцевий

Ланцюг, який роз-микається (силовий, керування). Спосіб приведення в дію

Інші вимикачі безпеки, які застосовані у ліфті

* Указується "Є" або "Немає"

3. Навантаження під час проведення повного технічного огляду

Назва (що випробовується,

перевіряється)

Величина навантаження

4. Посвідчення про приймання ліфта

Ліфт з заводським номером __________________ , виготовлений у відповідності з ДНАОП 0.00-1.02-99 “Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів”, стандартами, технічними умовами, технічним завданням______________________________________

(номер документа)

і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску

__________________________ ____________ _______________________

(посада особи, яка підписує (підпис) (П.І.Б.)

М.п.

“ ___ “ __________ 20 __ р.

5. Гарантійні зобов’язання

_______________________________________________________________ гарантує

(назва підприємства-виробника)

відповідність ліфта вимогам конструкторської документації у разі дотримання умов транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації.

Гарантійний термін роботи ліфта ______________ з дня введення його в експлуатацію за актом приймання ліфта в експлуатацію

Директор (Головний інженер) _________________ _______________________

(посада особи, яка підписує) (підпис) (П.І.Б.)

М.п.

“ ___ “ __________ 20 __ р.

Продовження додатка 1

Гарантійні зобов’язання організації, яка змонтувала ліфт

_____________________________________________________________ гарантує

(назва організації, яка змонтувала ліфт)

відповідність монтажу ліфта вимогам технічної документації на монтаж і якість роботи ліфта в частині, що стосується до його монтажу, в разі дотримання власником умов експлуатації.

Гарантований термін роботи ліфта ____________________ з дня підписання акта про технічну готовність (ГОСТ 22845, додаток 6) і приймання ліфта.

Представник монтажної організації

__________________________________ __________________________

(посада особи, яка підписує (підпис) (П.І.пБ.)

М.п.

___ “__________ 20 __ р.

Відомість про місце перебування ліфта

(нова сторінка, розташовується на двох сторінках)

Назва організації (підприємства) власника ліфта

Місце установлення ліфта

(місто, вулиця, будинок,

корпус, під’їзд)

Дата

установлення

7. Відповідальність за організацію робіт з технічного обслуговування

і ремонту ліфтів

(розташовується на двох сторінках)

Дата, № наказу про призначення і закріплення

Посада, прізвище та

ініціали

Підпис

8. Відповідальність за справний стан ліфта

(розташовується на п"яти сторінках)

Дата, № наказу (роз-порядження) про призначення і закріплення

Прізвище та ініціали

Підпис

9. Відомості про ремонт і модернізацію ліфта

(розташовуються на двадцяти сторінках)

Дата

Відомості про ремонт і модернізацію ліфта*

Прізвище та ініціали відповідальної особи

Підпис

*Документи, що підтверджують якість ново установлених елементів ліфта, повинні зберігатись разом з паспортом ліфта

10. Запис результатів технічного огляду

(розташовуються на двадцяти сторінках)

Дата огляду

Результати огляду

Термін наступного огляду

Ліфт зареєстрований за № _______________ у ________________________________ _____________________________________ (реєстраційний орган)

у паспорті пронумеровано і прошнуровано _________ всього аркушів, у тому числі креслень на _____________ аркушах.

__________________________ ________________ _________________________

(посада особи, яка реєструє) (підпис) (П.І.Б.)

М.п. “ ___ “ __________ 20 __ р.

Додаток 2

до пункту 7.10.17 Правил будови

і безпечної експлуатації ліфтів

Норми бракування сталевих канатів

1. Бракування сталевих канатів, які перебувають в роботі, здійснюється за кількістю обривів дротин на довжині кроку сукання згідно з даними таблиці 1.

Таблиця 1

Норми бракування каната залежно від кількості обривів дротин

на довжині одного кроку сукання каната

Вихідний

коефіцієнт запасу

міцності каната

у відношенні D:d

Норма бракування (кількість обривів дротин) на

довжині одного кроку сукання каната у залежності

від конструкції каната та типу його сукання

6х19=114 і одне органічне осердя та сукання

6х37=222 і одне органіч- не осердя та сукання

хрестинне

однобічне

хрестинне

однобічне

До 9 включ.

14

7

23

12

Більше 9 " 10 "

16

8

26

13

" 10 " 12 "

18

9

29

14

" 12 " 14 "

20

10

32

16

" 14 " 16 "

22

11

35

18

" 16

24

12

38

19

2. Приклад визначення кроку сукання каната.

На поверхні будь-якої сталки наносять мітку, від якої відлічують вздовж центральної осі каната стільки сталок, скільки їх є у перерізі каната (наприклад, шість у шестисталковому канаті), і на наступній після відліку сталці (у даному випадку на сьомій) наносять другу мітку.

Відстань між мітками приймають за крок сукання каната.

3. Бракування каната, виготовленого з дротин різного діаметра, конструкції 6 х 19 = 114 дротин з одним органічним осердям виконуються відповідно з даними, наведеними в першій графі таблиці 1. Кількість обривів, як норма бракування, приймається за умовну. Під час підрахунку обрив тонкої дротини приймається за 1,0, а обрив товстої дротини - за 1,7.

Приклад:

Якщо на довжині одного кроку сукання каната з початковим коефіцієнтом запасу міцності до 9 є 7 обривів тонких дротин і 5 обривів товстих дротин, то 7 х 1 + 5 х 1,7 = 15,5, тобто понад 14 (таблиця 1) і, отже, канат підлягає бракуванню.

4. Кількість дротин на одному кроці сукання, як ознака бракування каната, конструкція якого не вказана в таблиці 1, визначають за даними цієї таблиці для каната, найближчого за кількістю сталок і кількістю дротин у перерізі.

Приклад:

Для каната конструкції 8 х 19 = 152 дротин з одним органічним осердям, найближчим є канат 6 х 19 = 114 дротин з одним органічним осердям.

Для визначення ознаки бракування слід дані таблиці 1 (кількість обривів на одному кроці сукання) для каната 6 х 19 = 114 дротин з одним органічним осердям помножити на коефіцієнт 96:72, де 96 і 72 - кількість дротин у зовнішніх шарах сталок одного і другого канатів.

5. У разі наявності у канатів поверхневого зношення або корозії дротин кількість обривів дротин на кроці сукання, як ознака бракування, повинна бути зменшена відповідно з даними таблиці 2.

Таблиця 2

Норми бракування каната залежно від поверхневого

зношення або корозії

Поверхневе зношення або корозія дротин на діаметрі, %

Кількість обривів дротин на кроці сукання, % від норм, указаних у

таблиці 1

10

85

15

75

20

70

25

60

30 і більше

50

У разі зношення або корозії до 40 % і більше початкового діаметру дротин, канат повинен бути забракований.

Визначення зношення або корозії дротин за діаметром каната здійснюється мікрометром або іншим інструментом; у разі відсутності обірваних дротин вимірювання зношення або корозії не проводиться.

6. Якщо кабіна (противага) ліфта підвішена на двох окремих канатах, кожний з них бракується окремо, у разі цього дозволяється заміна одного більш зношеного каната.

7. Якщо кабіна (противага) ліфта підвішена на трьох і більше канатах, їх бракування здійснюється за середнім арифметичним значенням, визначеним за найбільшою кількістю обривів дротин на довжині одного кроку сукання кожного каната. Дозволяється у одного з канатів збільшена кількість обривів дротин, але не більше ніж на 50 % проти норм, указаних у таблиці 1.

8. У разі наявності обривів, кількість яких не досягає бракувального показника, встановленого цими нормами, а також у разі наявності поверхневого зношення дротин канат допускається до роботи за умови:

- ретельного нагляду за його станом під час періодичних оглядів з записом результатів у журнал технічного обслуговування;

- заміни каната після досягнення ступеня зношення вказаного в цих нормах.

9. У разі виявлення в канаті обірваної сталки або осердя канат підлягає заміні.

Додаток 3

до пункту 12.2.4 Правил будови

і безпечної експлуатації ліфтів

АКТ

готовності будівельної частини ліфта

“ ___” _____ 20___ р.

_____________________________________________________________________

(будова і її місце знаходження)

Цей акт складений про те, що____________________________________________

(шахта, машинне приміщення,

________________________________________ _________________________________

блочне приміщення) ( тип ліфта)

ліфта, заводський №_____________________________ виконані згідно з кресленнями

_____________ , розробленими _______________________________________________

(шифр креслень) (назва організації-розробника креслень частини ліфта)

___________ , та готові до виконання робіт з монтажу облад-будівельноїнання ліфта.

ЗДАВ:

Представник будівельної організації (генпідрядник),

посада _________________ ___________________________

(підпис) (П.І.Б.)

"____" _______20 р.

ПРИЙНЯВ:

Представник монтажної організації,

посада

________________ _____________________________

(підпис) (П.І.Б.)

"____" _______20 р.

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПРАВИЛ БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ

Наказ Міністерства праці та

соціальної політики України

від 25.06.2001 р. № 275

Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної, політики України, затвердженого Указом Президента .Укра їни від30.08.2000 р. №1035/2000, і на підставі протокольного рішення редакційної комісії, створеної наказом Держнаглядохоронпраці від 21.05.2001р №59, наказую:

1.Затвердити зміни і доповнення до Правил будови і без-печної експлуатації ліфтів (ДНАОП 0.00-1.02-99), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 03.11.99 р. № 208

2 Наказ ввести в дію з 1 серпня 2001 р.

3 Голові Державного департаменту з нагляду за охороною Праці Сторчаку С.О.:

вжити заходів щодо вивчення вимог змін і доповнень до Пра­вил державними інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами ЕТЦ, працівниками підприємств, установ і організацій;

забезпечити системний контроль за виконанням вимог змін і доповнень до цих Правил; забезпечити вчасне видання змін і доповнень до Правил.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Солдатенка М. О.

Міністр

І.САХАНЬ

ЗМІНИ І ПОПОВНЕННЯ ДО ПРАВИЛ БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ

Розділ 2. доповнити нормативними документами:

ГСТУ 36.1-009-99 «Ліфти пасажирські та вантажні. Нормативи, оснащеності на виконання робіт з монтажу, ремонту та технічного обслуговування ліфтів»;

ДНАОП 0.00-4.12-99 «Типове положення про навчання з питань охорони праці», затрерджене наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 р. № 27, зареєстроване в Мінюсті України за № 248/3541 від 21.04.99 р.;

Д НАОП 0.00-4.34-99 «Положення про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду за охороною праці України», затверджене наказом Держнаглядохоронпраці, від 04.06.99 р. №103; зареєстроване в Мінюсті України за №6900/3983 від 08.10.99 р.

Розділ 3 Доповнити абзацами:

експертне обстеження (технічне діагностування) — визначення технічного стану ліфта із заданою ймовірністю на наступний інтервал часу, а також встановлення терміну подальшої його безпечної експлуатації і потреби проведення ремонту, модернізації, рернструкції чи заміни ліфта;

Держнаглядохоронпраці — Державний департамент з нагляду за охороною праці України;

орган Держнаглядохоронпраці — територіальне управління Держнаглядохоронпраці України;

п. 4.1 доповнити текстом після першого абзацу:

«Відступи від вимог цих Правил дозволяються в порядку, встановленому чинним законодавством. Рішення щодо можливості відступу повинно бути вкладене в паспорт кожного ліф­та»;

п. 4.10 після слів «виконана українською» доповнити словами: «або, як виняток, російською мовами»;

п. 6.2.14 — третій абзац викласти у новій редакції:

«Якщо на дахах кабін встановлені перила, які відповідають вимогам п. 7.5.7, дозволяється перегородки в шахті виконувати висотою не менше 2000 мм від підлоги шахти (приямку)»;

п. 6.3.24 доповнити в кінці тексту словами: «А також не дозволяється встановлювати обладнання і прокладати комунікації, які не відносяться до ліфта, за винятком систем, які призначені для опалення і вентиляції вказаних приміщень. Пускорегулюючі пристрої вказаних систем і комунікацій повинні бути розміщені поза цими приміщеннями»;

Завантажити