НПАОП 0.00-1.02-99Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

7.3. Напрямні.

7.3.1. Рух кабіни і противаги повинен здійснюватись по жорстким напрямним.

7.3.2. Напрямні кабіни і противаги, а також елементи їх кріплення повинні бути розраховані на навантаження, які виникають в робочому режимі ліфта і під час посадки кабіни і противаги на уловлювачі.

Навантаження, які діють на напрямні у разі посадки кабіни (противаги) на уловлювачі, повинні визначатись за швидкістю руху кабіни (противаги) і завантаження кабіни у відповідності з вимогами пункту 7.7.3.

7.3.3. Висота напрямних кабіни (противаги) повинна бути такою, щоб у можливих переміщеннях кабіни ( противаги) поза межі крайніх робочих положень башмаки не сходили з напрямних.

7.3.4. Кінці суміжних відрізків напрямних в місці стику повинні бути забезпеченими від взаємного зміщення.

7.3.5. Конструкція складових частин кріплення напрямних кабіни (проти-ваги) повинна забезпечувати можливість їх регулювання (переміщення в горизонтальній площині) під час монтажу, технічного обслуговування та ремонту ліфта.

7.4. Лебідка і блоки.

7.4.1. Лебідка ліфта та елементи її кріплення повинні бути розрахованими на навантаження, які виникають у робочому режимі, під час випробування ліфта, а також під час зняття кабіни (противаги) з уловлювачів.

Барабанна лебідка або лебідка з зірочкою, які застосовуються в ліфті, обладнаному противагою, повинні бути також розрахованими на навантаження, які виникають під час посадки противаги на буфер (упор), крім випадків, коли відсутні буфери (упори) для взаємодії з противагою.

7.4.2. Барабанна лебідка або лебідка з зірочкою не повинні застосовуватись у ліфті, номінальна швидкість якого перевищує 0,63 м/с.

7.4.3. Використання електричної талі як лебідки ліфта не дозволяється.

7.4.4. Спадання канатів (ланцюгів) з приводних і напрямних елементів повинне бути неможливим як у робочих режимах ліфта, так і під час його випробування.

7.4.5. Між приводними елементами канатів або ланцюгів (канат, тяговий шків, барабан, зірочка) і гальмовим шківом повинен бути нерозривний кінематичний зв’язок.

7.4.6. Зубчаті і ланцюгові передачі лебідки, а також вільні кінці валів її електродвигунів і редуктора повинні бути обгородженими. Необгороджені не робочі поверхні інших відкритих частин, які обертаються, повинні бути пофарбованими в жовтий колір.

7.4.7. Лебідка, крім безредукторної лебідки, встановленої в шахті ліфта, повинна бути обладнана пристроєм, який дозволяє переміщувати кабіну вручну. Зусилля, яке прикладається до пристрою під час підіймання кабіни з вантажем вручну, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта, повинне бути не більше 400 Н.

Штурвал, який використовується в пристрої, може встановлюватись на валу постійно або бути знімним. Застосування штурвала зі спицями або кривошипною ручкою не дозволяється.

У безредукторної лебідки з’єднання такого знімного пристрою з лебідкою повинне контролюватись вимикачем.

На лебідці повинно бути указано напрямок обертання штурвала (або пристрою, що його замінює) для підіймання і опускання кабіни.

Вимоги цього пункту не поширюються на ліфти, безредукторна лебідка яких розташована у шахті ліфта.

7.4.8. У разі обладнання лебідки пристроєм для зняття кабіни (противаги) з уловлювачів або використання для цієї мети пристрою, який призначений для пересування кабіни вручну, зусилля, яке прикладається, не повинне бути більше 640 Н.

7.4.9. Редуктор лебідки повинен мати таку конструкцію, яка б дозволяла легко перевірити рівень мастила в ньому.

7.4.10. Лебідка з канатотяговим шківом, повинна комплектуватись пристроєм, який дозволяє затискати канати в канавках шківа з зусиллям, достатнім для підіймання противаги без розвантажувальної дії кабіни.

Вимоги цього пункту не поширюються на ліфти, безредукторна лебідка яких розташована у шахті ліфта.

7.4.11. Барабан лебідки повинен мати нарізані гвинтовою лінією канавки, які відповідають діаметрові каната.

Під час намотування каната на барабан у декілька рядків повинна бути забезпечена укладка витків з постійним кроком у кожному з рядків.

Канатоємкість барабана повинна забезпечувати укладення не менше як півтора запасних витків кожного закріпленого на барабані каната для найнижчих положень кабіни або противаги, не враховуючи тих витків, які перебувають під затискним пристроєм.

7.4.12. Барабан лебідки повинен мати реборди, які виступають над верхнім шаром намотаного каната на висоту, не меншу за діаметр каната. Для одностороннього намотування каната на барабані дозволяється не виконувати реборди з боку (боків) кріплення каната на барабані.

7.4.13. Найменший діаметр канатотягового шківа, шківа обмежувача швидкості, барабана або блока, який дозволяється, визначається за формулою:

Д≥ed,

де Д - діаметр шківа, барабана або блока, який вимірюється за середньою лінією огинального каната, мм;

e- коефіцієнт, який приймається за таблицею 3 для тягового каната і за таблицею 4 - для зрівноважувального каната і каната обмежувача швидкості;

d- діаметр каната, мм.

Таблиця 3

Вид ліфта

Лінійна швидкість каната на канатотяговому шківі, барабані, блоці (за номінальної швидкості руху кабіни), м/с

Значення

коефіцієнта «е»

В якому дозволяється транспортування людей

до 1,6 включно

більше 1,6

40

45

В якому не дозволяється

транспортування людей

-

4

Таблиця 4

Призначення блока,

шківа

Лінійна швидкість каната на блоці, шківі (за номінальної швидкості руху кабіни), м/с

Значення

коефіцієнта «е»

Для каната обмежувача швидкості

до 1,6 включно

більше 1,6

30

30

Для натяжного пристрою

зрівноважувальних канатів

-

30

Для вирівнювання натягу у вітці зрівноважувальних канатів

-

18

7.4.14. Лебідка повинна бути обладнана автоматично діючим гальмом нормально-замкнутого типу.

Гальмовий момент повинен створюватися за допомогою пружини (пружин) стискання або вантажу.

Застосування стрічкового гальма не дозволяється. Як гальмовий шків дозволяється використовувати напівмуфту з"єднання електродвигуна з редуктором, яка розташована на валу редуктора.

Безредукторна лебідка у разі відсутності в системі електропривода пристрою, який утримує кабіну на рівні посадочної (завантажувальної) площадки за рахунок моменту електродвигуна, повинна бути обладнана двома гальмами. Дозволяється замість двох гальм застосовувати одне двоколодкове гальмо, яке складається з двох систем гальмування, що діють незалежно.

Кожна з цих систем повинна складатись з гальмівної колодки, на яку діє своя пружина (вантаж) і свій розгальмовий електромагніт (електрогідроштов-хач).

Гальмовий момент, який створюється кожним з двох гальм або кожною з двох систем одного гальма, повинен бути достатнім для зупинки і утримання кабіни з вантажем, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта.

Робота кожного з двох гальм або кожної з двох систем одного гальма повинна контролюватись своїм вимикачем.

7.4.15. Гальмо лебідки повинне зупиняти маси (рухомі частини ліфта), які рухаються, а також утримувати кабіну під час проведення випробувань.

7.4.16. У гальма лебідки повинен бути передбачений пристрій для ручного розгальмування. У разі припинення дії на цей пристрій, дія гальма повинна автоматично відновлюватись.

7.4.17. На лебідці повинна бути закріплена табличка, на якій зазначається:

- назва або товарний знак підприємства-виробника;

- заводський номер і рік її виготовлення;

- тип;

- номінальний крутильний момент на вихідному валу;

- передаточне відношення редуктора.

7.5. Кабіна.

7.5.1. Кабіна ліфта повинна бути розрахованою на навантаження, які виникають у робочих режимах, під час випробування ліфта і посадки її на уловлювачі і буфери (упори).

Навантаження, які діють на кабіну під час посадки її на уловлювачі і буфери (упори), повинні визначатись за швидкістю руху кабіни і її навантаження у відповідності з :

- пунктом 7.7.3 - під час посадки на уловлювачі;

- пунктом 7.9.2 - під час посадки на буфери (упори).

7.5.2. Кабіна ліфта повинна бути обладнана уловлювачами.

Дозволяється не обладнувати уловлювачами кабіну тротуарного ліфта з висотою підіймання не більше 6500 мм, яка підвішена не менше ніж на чотирьох канатах.

7.5.3. Кабіна ліфта повинна бути обгороджена на всю висоту і мати стелю та підлогу.

У тротуарного ліфта дозволяється обгороджувати кабіну на таку висоту, на якій неможливе довільне зміщення вантажу за габарити кабіни, а також - не влаштовувати стелю.

7.5.4. В огорожі кабіни слід передбачати вхідні (завантажувальні) прорізи (проріз) і дозволяється виконувати проріз для аварійних дверей і вентиляційні отвори.

В стелі кабіни дозволяється влаштовувати люк для виходу обслуговуючого персоналу на дах кабіни.

7.5.5. Огорожа кабіни повинна бути суцільною. Дозволяється виконувати огорожу з металевої сітки або перфорованого листа, які дозволені для виготовлення огорожі шахти на висоті:

а) більше 2000 мм від рівня підлоги - в ліфті, в якому дозволяється транспортувати пасажирів тільки у супроводі ліфтера;

б) більше 1000 мм від рівня підлоги - в ліфті, в якому не дозволяється транспортувати пасажирів.

7.5.6. Для огорожі кабіни не слід використовувати скло, крім огорожі кабіни в панорамних ліфтах.

Дозволяється огорожу кабіни пасажирського ліфта, крім ліфта житлового будинку, на висоті більше 1000 мм від рівня підлоги виконувати зі скла товщиною не менше 8 мм.

Стіни кабіни зі скла, розташовані нижче 1100 мм від підлоги, повинні мати поручень на висоті від 900 мм до 1100 мм. Цей поручень повинен бути закріплений незалежно від скла.

7.5.7. У разі розміщення декількох ліфтів в одній шахті і за відсутності перегородки на всю висоту шахти, яка б відокремлювала один ліфт від другого, верх кабіни повинен бути обладнаний поручнями висотою не менше 1000 мм з суцільним обшиттям знизу на висоту не менше 100 мм..

Якщо відстань у горизонтальній площині від краю даху кабіни до стіни шахти перевищує 300 мм, то повинні бути встановлені перила на відстані не більше 150 мм від краю даху кабіни.

В залежності від відстані в горизонтальній площині за зовнішнім краєм перил висота їх повинна бути:

а) відстань до 850 мм - не менше 700 мм;

б) відстань більше 850 мм - не менше1000 мм.

З боку входу (виходу) в кабіну перила повинні забезпечувати вільний доступ на її дах.

Перила повинні витримувати горизонтальне навантаження - 440 Н і вертикальне навантаження - 1270 Н, які прикладені одночасно в будь-якій точці.

7.5.8. Висота кабіни ліфта повинна бути:

а) в кабіну якого дозволяється вхід людей - не менше 2000 мм;

б) в кабіну якого не дозволяється вхід людей - не більше 1250 мм.

Висота кабіни вимірюється від рівня її підлоги до стелі. Елементи, які виступають (плафони, грати, багет і т.ін.) не більше, ніж на 50 мм, розташовані на стелі, а також розташовані на підлозі кабіни рейки, не враховуються.

Висота кабіни вантажного ліфта, який завантажується наземним транспортом з водієм, повинна визначатись можливістю його в’їзду до кабіни.

7.5.9. Кабіна ліфта самостійного користування повинна відповідати вимогам пунктів 5.2 та 5.5.

7.5.10. Площа підлоги кабіни вантажного малого ліфта повинна бути не більше 1м2, а найбільший лінійний розмір підлоги повинен бути не більше 1450 мм.

7.5.11. Кабіна, в якій дозволяється транспортування людей, повинна бути обладнана дверима.

Кабіна, в якій не дозволяється транспортування людей (ліфт із зовнішнім керуванням), може не обладнуватись дверима за умови виключення довільного зміщення вантажів за габарити кабіни.

7.5.12. Двері кабіни можуть бути обертально-розкривними, розсувними і комбінованими.

Відчинення (зачинення) дверей може здійснюватись вручну або автоматично.

7.5.13. Вертикально-розсувні двері кабіни можуть бути застосовані тільки у вантажних малих і вантажних ліфтів, в яких не дозволяється транспортування людей. Двері кабіни вантажного ліфта повинні відповідати умовам, які зазначені в пункті 7.1.3.

7.5.14. Огорожа дверей кабіни повинна бути суцільною.

Дозволяється виконувати огорожу дверей кабіни ліфта металевою сіткою або перфорованим листом, який застосовується для огорожі шахти на висоту:

а) більше 2000 мм від рівня підлоги - у ліфта, в якому дозволяється транспортування пасажирів тільки в супроводі ліфтера;

б) більше 1000 мм від рівня підлоги у ліфта, в якому не дозволяється транспортування пасажирів.

У вантажного ліфта, керування якого здійснюється з кабіни ліфтером, а також у ліфта, в кабіні якого не дозволяється транспортування людей, дозволяється застосування розсувних гратчастих дверей кабіни. Просвіт між смугами розсувних (зачинених) дверей кабіни, в якій дозволяється транспортування людей, повинен бути не більше 120 мм.

7.5.15. Обертально-розкривні і комбіновані двері кабіни повинні відчинятись тільки всередину кабіни.

7.5.16. Зусилля статичного стискання стулок або стулки і обв’язки (у односторонньо-розсувних дверей) і кінетична енергія стулок дверей кабіни, які зачиняються автоматично з усіма жорстко закріпленими до неї елементами, повинне відповідати вимогам пункту 7.1.6.

7.5.17. Кабіна, в якій дозволяється транспортування людей, двері якої відчиняються вручну і яка має суцільну огорожу від рівня підлоги до висоти 2000 мм і більше, повинна мати оглядовий отвір, закритий прозорим матеріалом. У разі застосування з цією метою скла, його товщина повинна бути не менше 6 мм. Якщо використовується інший матеріал, його міцність повинна бути не менша, ніж у скла, товщиною 6 мм.

Ширина оглядового отвору повинна бути не більше 120 мм, площа - не менше 300 см2.

Нижній край оглядового отвору розміщується на висоті не менше 1000 мм від рівня підлоги кабіни.

7.5.18. Висота дверей кабіни повинна бути не менше висоти дверей шахти.

7.5.19. Розсувні двері кабіни повинні відповідати вимогам пункту 7.1.27.

Горизонтально-розсувні і вертикально-розсувні двері кабіни, крім гратчастих дверей, також повинні відповідати вимогам пункту 7.1.15. Обертально-роз-кривні і комбіновані двері кабіни повинні відповідати вимогам пункту 7.1.16.

7.5.20. У разі перебування кабіни між посадочними (завантажувальними) площадками повинна бути виключена можливість відчинення вручну дверей зсередини кабіни, які відчиняються автоматично.

Дозволяється не обладнувати двері кабіни ліфта механічними замками за умови наявності вертикальних (відбійних) щитів висотою 750 мм під порогом дверей кабіни на всю ширину вхідного прорізу.

Відстань від порогу кабіни до передньої стінки шахти повинна бути не більше 150 мм та забезпечувати можливість відчинення дверей кабіни із купе кабіни зусиллям не більше 300 Н і не менше 50 Н.

7.5.21. Зачинення стулок дверей кабіни ліфтів, крім ліфтів, в кабіні якого не дозволяється транспортування людей, контролюється вимикачем.

7.5.22. У разі прикладення до огорожі кабіни або її дверей, крім огорожі з сітки, в будь-якому місці перпендикулярно до її поверхні навантаження 300 Н, прогин не повинен бути більше 15 мм, залишкова деформація - недопустима. Навантаження повинне бути рівномірно розподілене на площі 5 см2круглої або квадратної форми і прикладене зсередини кабіни.

У разі прикладення зсередини кабіни в будь-якій точці сітки огорожі або її дверей перпендикулярно до площини сітки навантаження 150 Н прогин сітки не повинен бути більше 25 мм.

7.5.23. Дах кабіни повинен витримувати вертикальне навантаження не менше 1000 Н, крім кабіни вантажного малого ліфта, яке прикладене на площі 200х200 мм в будь-якому місці, а також, навантаження 2000 Н від одночасного перебування на ньому двох чоловік.

7.5.24. Кабіну дозволяється обладнувати аварійними дверима для переходу людей до кабіни сусіднього ліфта за виконання таких умов:

а) двері повинні відчинятися в середину кабіни;

б) стулка дверей повинна бути суцільною;

в) відстань між кабінами повинна бути не більше 750 мм;

г) в проході між кабінами не повинні розташовуватись канати, вертикально розміщені проводи і кабелі;

д) прохід між кабінами не повинен перетинати зону руху противаги.

7.5.25. Висота прорізу аварійних дверей кабіни повинна бути не менше 1800 мм, ширина - не менше 350 мм.

7.5.26.Аварійні двері кабіни обладнуються замком, а їх зачинення - контролюється вимикачем.

7.5.27. Якщо улаштовано в стелі кабіни люк, то його розміри повинні бути не менше 700500 мм, а кришка люка - відчинятись назовні і у відчиненому стані не виступати за габарити кабіни (в плані).

Розміщення люка в кабіні безпосередньо над постом керування не дозволяється.

Люк обладнується замком і відмикається спеціальним ключем. Зачинення люка контролюється вимикачем.

7.5.28. У кабіні з суцільною огорожею і суцільними дверима, в якій дозволяється транспортування людей, повинна бути передбачена вентиляція, яка забезпечує достатнє надходження повітря під час роботи ліфта, а також - у разі аварійної зупинки.

Вентиляційні отвори можуть розміщуватися в нижній частині кабіни на висоті не більше 600 мм від рівня підлоги і в верхній частині кабіни на висоті не менше 1800 мм від рівня підлоги.

Площа вентиляційних отворів як у верхній, так і в нижній частинах кабіни повинна бути не менше 1 % від корисної площі підлоги кабіни.

Вентиляційні отвори повинні бути такими, щоб через отвір з середини кабіни було неможливо протягнути жорсткий стержень діаметром 10 мм.

7.5.29. Рухома підлога кабіни повинна бути виготовлена з одного щита і повністю перекривати поріг дверей кабіни на всій ширині дверного прорізу. У кабіні, рух якої в робочому режимі проходить тільки з зачиненими дверима, поріг дверей дозволяється виконувати нерухомим.

Вертикальний хід рухомої підлоги повинен бути не більше 20 мм.

7.5.30. У разі влаштування сидіння в кабіні, яка обладнана рухомою підлогою, навантаження, яке діє на сидіння, повинне передаватись на рухому підлогу.

7.5.31. Підлога кабіни вантажного ліфта, який завантажується наземним транспортом, розраховується на навантаження, які виникають під час в’їзду його в кабіну з вантажем.

7.5.32. Кабіну слід обладнувати башмаками, які не повинні виходити з напрямних як у робочому режимі ліфта, так і під час його випробування.

У разі застосування башмаків, у яких робочі поверхні можуть переміщуватися відносно кабіни за рахунок деформації пружних елементів, повинні бути передбачені додаткові жорсткі контрольні башмаки.

У разі застосування башмаків, робоча поверхня яких спрацьовується, повинне бути неможливе самовільне включення уловлювачів за гранично допустимого спрацювання робочої поверхні башмака.

7.5.33. Під порогом кабіни, крім кабіни вантажного малого ліфта, на всю ширину дверного (вхідного) прорізу повинен бути встановлений вертикальний щит нарівні передньої кромки порога. Висота щита повинна бути не менше

150 мм, а у ліфта з дверима шахти, які відчиняються автоматично до повної зупинки кабіни - не менше 300 мм.

В кабіні ліфта, яка переміщується вздовж похило встановлених напрямних (в межах 15), указаний щит повинен бути встановлений паралельно до внутрішньої поверхні стіни шахти з боку входу в кабіну.

7.5.34.Освітлення кабіни ліфта повинне відповідати вимогам підрозділу 8.6.

7.6. Противага.

7.6.1. Противага ліфта повинна бути розрахована на навантаження, які ви-

никають в робочому режимі ліфта, під час випробування і посадки противаги (кабіни) на уловлювачі та буфери (упори).

7.6.2. Противага, до складу якої входять вантажі, повинна бути виконана так, щоб можливе зміщення кожного вантажу не зменшувало нормованих відстаней, зазначених у таблиці 2.

Вантажі противаги повинні бути забезпечені від вертикального переміщення.

7.6.3. Противага повинна бути обладнана башмаками, які не повинні виходити з напрямних як у робочому режимі ліфта, так і під час його випробування.

Башмаки противаги повинні відповідати вимогам пункту 7.5.32.

7.6.4. Противага повинна бути обладнана уловлювачами у випадках, які передбачені пунктом 6.2.26.

7.7. Уловлювачі

7.7.1. Уловлювачі повинні зупиняти кабіну (противагу), яка рухається вниз і утримувати її на напрямних.

Уловлювачі гідравлічного та вантажного малого ліфта дозволяється приводити в дію пристроєм, який спрацьовує від слабини або від обриву всіх тягових канатів, без застосування обмежувача швидкості .

7.7.2. Приведення в дію уловлювачів противаги від обмежувача швидкості, який приводить в дію уловлювачі кабіни, не дозволяється.

7.7.3. Уловлювачі повинні бути розрахованими на гальмування і утримання на напрямних кабіни з вантажем або противаги у випадку обриву всіх тягових канатів або ланцюгів.

Маса вантажу може перевищувати вантажопідйомність ліфта на 10%, а у ліфта самостійного користування, у якого корисна площа підлоги кабіни перевищує площу, зазначену в пункті 5.2 для його вантажопідйомності, маса вантажу повинна бути рівна вантажопідйомності, визначеній за фактичною корисною площею підлоги кабіни ліфта.

За розрахункову швидкість посадки на уловлювачі слід приймати швидкість, яка буде досягнута кабіною (противагою) в момент початку гальмування після включення обмежувача швидкості, відрегульованого за верхньою межею, зазначеною в пункті 7.8.1.

У разі приведення в дію уловлювачів пристроєм, який спрацьовує від слабини або обриву всіх тягових канатів (ланцюгів) без застосування обмежувача швидкості, за розрахункову швидкість посадки на уловлювачі слід приймати швидкість кабіни (противаги) в момент початку гальмування після спрацювання указаного пристрою.

7.7.4. Ліфт з номінальною швидкістю 0,75 м/с і більше, а також лікарняний ліфт незалежно від швидкості повинні бути обладнані уловлювачами плавного або комбінованого гальмування.

7.7.5. У разі обладнання кабіни (противаги) більше ніж одним уловлювачем на кожну напрямну, всі уловлювачі повинні бути плавного гальмування.

Завантажити