НПАОП 15.4-1.06-97Правила безпеки для олійно-жирового виробництва

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА

ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

 

 

 

 

 

ДНАОП 1.8.10-1.06-97 (НПАОП 15.4-1.06-97)

 

 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО

ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

 

 

Затверджено

 

наказом Державного комітету

України по нагляду за охоро-

ною праці

від 22.04.97 N 99

 

 

 

 

 

Д Н А О П 1.8.10. - 1.06 - 97

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

ДЛЯ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

1997

 

 

 

П Е Р Е Д М О В А

 

 

Розроблено Українським науково-дослідним інститутом пиво-

безалкогольної, кондитерської та харчоконцентратної промисловості,

(УкрНДІхарчопром), ТОВ "НТЦхарчопром".

Внесені на розгляд і затвердження Держхарчопромом України

 

 

 

Редакційна комісія:

(голова комісії) - А.П. Сазонов

 

( член комісії ) - В.І. Левченко

те ж - Г.А. Прочаковський

- " - - М.А. Саган

- " - - А.О. Кучашвілі

- " - - Л.О. Вінниченко

 

 

 

 

Правила опрацьвані замість:

- Правил техніки безпеки та виробничої санітарії у виробництві

маргаринової продукції і майонезу, затверджені Мінхарчопромом СРСР

23.08.77;

- Правил техніки безпеки та виробничої санітарії у виробництві

гідрованих жирів, затверджені Мінхарчопромом СРСР 09.04.69;

- Правил техніки безпеки та виробничої санітарії у виробництві

оліфи і сикативів олійно-жирової промисловості, затверджені Мінхар-

чопромом СРСР 21.05.78;

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Зміст

 

с.

Частина 1........................................... 9

1. Галузь застосування................................. 9

2. Нормативні посилання ............................... 9

3. Загальні положення ................................. 16

3.1.Загальні вимоги ................................ 16

3.2.Обов'язки, права та відповідальність за порушення

Правил ............................................. 18

3.3. Порядок розслідування аварій та нещасних випадків 20

3.4. Організація навчання та вимоги до персоналу ... 20

4. Вимоги пожежної безпеки ............................ 21

4.1. Загальні вимоги ............................... 21

4.2. Протипожежне водопостачання, пожежна техніка і

засоби зв'язку ..................................... 23

4.3. Вимоги пожежної безпеки до технологічного ус-

таткування ......................................... 25

4.4. Евакуація людей із приміщень і будівель ....... 25

5. Територія підприємства ............................. 29

5.1. Благоустрій території підприємства ............ 29

5.2. Автомобільні проїзди та залізничні колії ...... 31

6. Будівлі і споруди .................................. 34

6.1. Виробничі будівлі ............................. 34

6.2. Складські будови .............................. 39

6.2.1. Загальні вимоги ........................ 39

6.2.2. Вимоги до зберігання та транспортування

кислот, лугів та інших хімікатів .............. 41

6.2.3. Склади балонів з горючими газами ....... 44

6.3. Адміністративні та побутові будівлі та приміще-

ння ................................................ 46

6.3.1. Загальні вимоги ........................ 46

6.3.2. Санітарно-побутові приміщення .......... 47

6.3.3. Приміщення охорони здоров'я ............ 48

6.3.4. Приміщення підприємств громадського хар-

чування, торгівлі, служби побуту .............. 49

6.4. Вимоги до улаштування освітлення .............. 49

6.4.1. Загальні вимоги ........................ 49

6.4.2. Аварійне та евакуаційне освітлення ..... 50

6.4.3. Освітлювальна арматура ................. 51

6.5. Вимоги безпеки до обладнання сигналізації та

зв'язку ....................................... 52

6.6. Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря... 53

6.6.1. Загальні положення ..................... 53

6.6.2. Опалення ............................... 53

6.6.3. Вентиляція та кондиціювання повітря..... 54

6.7. Вимоги до улаштування та експлуатації систем

водопостачання та каналізації ...................... 61

6.7.1. Загальні вимоги ........................ 61

6.7.2. Вимоги до систем водопостачання ........ 61

6.7.3. Вимоги до систем каналізації ........... 62

 

 

5

 

 

6.7.4. Вимоги безпеки при експлуатації споруд

водопостачання та каналізації ......................... 63

6.8. Шум та вібрація ............................... 64

7. Вимоги безпеки до технологічних процессів і вироб-

ництв ................................................. 66

7.1. Загальні вимоги ............................... 66

7.2. Вимоги безпеки до окремих видів робіт ......... 68

7.2.1. Загальні вимоги безпеки ................ 68

7.2.2. Роботи усередині ємкості ............... 69

7.3. Специфічні вимоги до виконання робіт у сило-

сах та бункерах ....................................... 73

7.4. Миття та дезинфекція ємкостей ................. 74

7.5. Нанесення захисних покрить на внутрішні поверхні

технологічних посудин ................................. 74

7.6. Вогневі роботи ................................ 77

7.7. Вимоги безпеки при виконанні робіт в лаборато-

ріях .................................................. 77

7.8. Зливання, наливання та транспортування ЛЗР по

трубопроводах ......................................... 80

8. Вимоги безпеки до виробничого устаткування ......... 82

8.1. Загальні вимоги ............................... 82

8.2. Вимоги до головних елементів конструкцій ...... 83

8.3. Вимоги до механізмів керування ................ 86

8.4. Вимоги до огороджувальних та запобіжних прист-

роїв ............................................... 88

8.5. Вимоги до живильників ......................... 89

8.6. Вимоги до розміщення устаткування ............. 89

8.7. Вимоги до технологічних трубопроводів і армату-

ри .................................................... 90

8.8. Вимоги до улаштування площадок, містків та схо-

дів ................................................... 92

8.9. Монтаж та ремонт технологічного устаткування .. 94

8.10.Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика,

прилади безпеки та запобіжні пристрої ................. 94

8.11.Вимоги безпеки при хімічному очищенні устатку-

вання ................................................. 96

9. Вимоги до посудин, які працюють під тиском не більше

0.07 МПа (0.7 кгс/кв.см) .............................. 97

9.1. Загальні положення ............................ 97

9.2. Реєстрація та дозвіл на пуск посудини в експлу-

атацію ................................................ 98

9.3. Технічний огляд посудин ....................... 98

10.Електробезпека ..................................... 102

10.1. Загальні вимоги ............................... 102

10.2. Технічна документація ......................... 103

10.3. Обслуговування устаткування ................... 105

10.4. Захисні заходи електробезпеки від ураження еле-

ктричним струмом ...................................... 106

10.5. Захист будівель та споруд від блискавки ....... 111

10.6. Робота з переносним електроінструментом ....... 111

10.7. Засоби захисту, які використовуються при робо-

ті з електроустаткуванням.............................. 112

10.8. Вимоги безпеки до акумуляторних установок ..... 114

11. Вантажно-розвантажувальні роботи .................. 115

11.1. Загальні вимоги ............................... 115

 

 

6

 

 

 

11.2. Внутрішньозаводські вантажно-розвантажувальні

роботи .............................................. 116

11.3. Вантажно-розвантажувальні роботи на транспорті. 116

11.4. Вантаження та розвантаження сировини, твердо-

го та рідкого палива, допоміжних матеріалів,

готової продукції, сипких та штучних вантажів........ 116

11.5. Робота з небезпечними вантажами ............... 117

11.6. Вантажопідйомне та транспортне устаткування,

машини та механізми.................................. 118

11.7. Авто- та електронавантажувачі.................. 118

11.8. Візки транспортні ............................. 119

11.9. Конвеєри ...................................... 119

11.10.Стрічкові конвеєри ............................ 119

11.11.Роликові конвеєри (рольганги).................. 120

11.12.Гвинтові конвеєри ............................. 120

11.13.Скребкові конвеєри ............................ 121

11.14.Ковшові елеватори ............................. 121

11.15.Гравітаційні транспортери (гвинтові та похилі

спуски) ............................................. 122

11.16.Валкові мішкопідйомники ....................... 122

11.17.Вантажопідйомні машини, керування якими здійс-

нюється з підлоги (талі, тельфери) .................. 122

11.18.Штабелеукладачі ............................... 123

11.19.Порядок та терміни технічного огляду .......... 123

11.20.Пневматичний транспортер ...................... 124

12. Засоби індивідуального захисту ..................... 125

12.1. Загальні вимоги ............................... 125

12.2. Вимоги до засобів індивідуального захисту ..... 126

 

Частина 2............................................ 130

 

1. Зберігання жирової сировини........................ 130

 

2. Зберігання допоміжних матеріалів................... 132

 

3. Виробництво рафінації і дезодорації жирів.......... 132

 

4. Виробництво гідрованих жирів....................... 135

 

5. Виробництво переетеріфікації жирів................. 137

 

5.9. Зберігання алкоголяту натрію.................. 138

 

6. Виробництво маргарину.............................. 138

 

6.44. Зберігання маргарину......................... 140

 

7. Виробництво майонезу............................... 141

 

7.14. Зберігання майонезу.......................... 141

 

8. Виробництво оліф і сикативів....................... 142

 

 

 

7

 

 

8.46. Зберігання олії, жирів і натуральної оліфи... 145

 

8.47. Зберігання розчинників і оліфи, яка містить

розчинник.......................................... 145

 

9. Миття тари і устаткування.......................... 147

 

 

Додаток 1. Норми мікрокліматичних параметрів повітря ро-

бочої зони для олійно-жирового виробництва... 150

 

Додаток 2. Нормативи щодо забезпечення санітарно-побуто-

вими приміщеннями та обладнанням для олійно-

жирового виробництва.......................... 168

 

Додаток 3. Норми освітленості (при штучному освітле-

нні) робочих місць виробничих приміщень

для олійно-жирового виробництва............... 188

 

Додаток 4. Категорii примiщень за вибухопожежною та по-

жежною небезпекою, класифiкацiя зон у відпо-

відності з ПУЕ для олiйно-жирового вироб-

ництва........................................ 203

 

Додаток 5. Перелік будівель і приміщень, які підлягають

обладнанню автоматичними засобами пожежога-

сіння і автоматичною пожежною сигналізацією... 206

 

Додаток 6. Перелік робіт з підвищеною небезпекою......... 208

 

Додаток 7. Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані

проходити попередню і періодичну перевірку

знань з охорони праці......................... 214

 

Додаток 8. Колірна гама, допустима кількість кольору

та допустимий колірний контраст у залежності

від категорії робіт, характеру освітлення

і санітарно-гігієнічних умов у виробни-

чих приміщеннях............................... 216

 

Додаток 9. Технічний журнал з експлуатації будівель і

споруд........................................ 218

 

Додаток 10. Рекомендації щодо оснащення об'єктів первинними

засобами пожежогасіння........................ 219

 

Додаток 11. Фізико-хімічні та токсикологічні характе-

ристики шкідливих та небезпечних речовин...... 224

 

Додаток 12. Класифікація приміщень щодо небезпеки уражен-

ня електричним струмом........................ 233

 

Додаток 13. Перелік робіт з підвищеною небезпекою по цеху,

дільниці (форма).............................. 234

 

Додаток 14. Наряд-допуск на виконання робіт з підвищеною

небезпекою.................................... 235

 

 

8

 

 

Додаток 15. Перелік робіт, що виконуються на підприємст-

ві за нарядами-допусками...................... 237

 

Додаток 16. Журнал реєстрації нарядів-допусків на прове-

дення робіт на підприємствах.................. 238

 

Додаток 17. Журнал обліку робіт з підвищеною небезпекою, що

виконуються без наряду-допуску................ 239

 

Додаток 18. Журнал перевірки знань з техніки безпеки у

персоналу з групою по електробезпеці I........ 240

 

Додаток 19. Журнал реєстрації та огляду посудин, що працю-

ють під тиском та іншого устаткування, на яке

не поширюються правила Держнаглядохоронпра-

ці............................................ 241

 

Додаток 20. Прийоми надання першої допомоги.............. 242

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

Д Н А О П 1.8.10 - 1.06 - 97

 

Правила безпеки для олійно-жирового виробництва

 

Дата введення__01.10.97_______

 

 

 

 

 

 

 

Ч А С Т И Н А 1

 

 

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

 

 

 

 

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують робо-

ти щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налаго-

джування, ремонту, технічного діагностування та єксплуатації підпри-

ємств, господарств, установ та організацій, у тому числі науково-ви-

робничих об'єднань, проектних та науково-дослідних інститутів, спе-

ціальних конструкторських бюро та лабораторій, що виробляють олійно-

жирову продукцію, незалежно від форм власності і видів господарської

діяльності (надалі - підприємств).

 

 

 

 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

 

 

В цих Правилах використані такі законодавчі та нормативні

акти:

2.1. Закон України Про охорону праці, введений в дію постано-

вою Верховної Ради України від 14.10.92 N2695-ХII.

2.2. Закон України Про пожежну безпеку, введений в дію пос-

тановою Верховної Ради України від 17.12.93 N3747-XII.

2.3. ДНАОП 0.00-4.14-94. Положення про опрацювання, прийняття,

перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних

актів про охорону праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці

України від 16.03.94 N19 та зареєстроване Міністерством України

12.05.94 N94/303.

2.4. ДНАОП 0.00-4.13-94. Положення про порядок побудови, вик-

ладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці,

затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.03.94 N16.

 

 

10

 

2.5. ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуата-

ції вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Держнаглядохо-

ронпраці України від 16.12.93 N128.

2.6. ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуата-

ції посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Держнаглядо-

хоронпраці України від 18.10.94 N104.

2.7. ДНАОП 0.00-1.08-88. Правила будови і безпечної експлуата-

ції парових і водогрійних котлів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР

18.10.88.

2.8. ДНАОП 0.00-1.11-90. Правила будови і безпечної експлуата-

ції трубопроводів пари і гарячої води, затверджені Держгіртехнаглядом

СРСР 09.01.90.

2.9. ДНАОП 0.00-1.20-90. Правила безпеки у газовому господарс-

тві, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 26.12.90 N3.

2.10. ДНАОП 0.00-1.21-84. Правила технічної експлуатації

електроустановок споживачів і Правила техніки безпеки під час експлу-

атації електроустановок споживачів, затверджені Головдерженергонагля-

дом Міненерго СРСР 21.12.84.

2.11. ДНАОП 0.00-1.22-72. Правила технічної експлуатації теп-

ловикористовуючих установок і теплових мереж і Правила техніки безпе-

ки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж,

затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72.

2.12. ДНАОП 0.00-4.21-93. Типове положення про службу охорони

праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 03.08.93

за N73 та зареєстроване Міністерством юстиції України 30.09.93 N140.

2.13. ДНАОП 0.00-5.12-74. Типова інструкція з організації без-

печного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об'єктах,

затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 07.05.74.

2.14. ДНАОП 0.00-8.01-93. Перелік посад посадових осіб, які

зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охоро-

ни праці, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від

11.10.93 N94 та зареєстрований Міністерством юстиції України 20.10.94

N154.

2.15. ДНАОП 0.00-8.02-93. Перелік робіт з підвищеною небезпе-

кою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93

за N123 та зареєстрований Міністерством юстиції України 23.12.93

N196.

2.16. ДНАОП 0.03-8.06-94. Перелік робіт, де є потреба у профе-

сійному доборі, затверджений наказом Мінохорони здоров'я України

23.09.94 N263/121.

2.17. ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про медичний огляд пра-

цівників певних категорій, затверджене наказом Мінохорони здоров'я

України 31.03.94 N45 та зареєстроване Міністерством юстиції України

21.06.94 N138/345.

2.18. ДНАОП 0.00-8.03-93. Порядок опрацювання та затвердження

власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємс-

тві, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12.93

N132 та зареєстрований Міністерством юстиції України 07.02.94

N20/224.

2.19. ДНАОП. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені

виконуючим обов'язки головного державного інспектора України від

22.06.95 N400.

2.20. ДНАОП 0.00-5.11-95. Типова інструкція з організації без-

печного ведення газонебезпечних робіт, затверджена Держгіртехнаглядом

СРСР 20.02.85.

2.21. ДНАОП 0.00-1.13-71. Правила будови і безпечної експлуа-

тації стаціонарних компресорних установок, повітроводів і газопрово-

 

 

11

 

дів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 7.12.71.

2.22. ДНАОП 0.00-1.02-92. Правила будови і безпечної експлуа-

тації ліфтів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 17.06.92.

2.23. ДНАОП Інструкція з технічної експлуатації і ремонту

виробничих будівель і споруд на підприємствах харчової промисловості,

затверджена Управлінням будівництва Мінхарчопрому СРСР 12.11.85.

2.24. ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання, інс-

труктаж і перевірку знань працівників з охорони праці, затверджене

наказом Держнаглядохоронпраці України 04.04.94 N30, зареєстроване

Міністерством юстиції України 12.05.94 N95/304.

2.25. ДНАОП 0.00-4.03-93. Положення про розслідування та облік

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах,

в установах і організаціях, затверджене постановою кабінету Міністрів

України 10.08.93 N623.

2.26. ДНАОП 0.03-8.07-94. Перелік важких робіт і робіт з шкід-

ливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосу-

вання праці неповнолітніх, затверджений наказом Мінохорони здоров'я

України 31.03.94 N46, зареєстрований Мінюстом України 28.07.94

N176/385.

2.27. ДНАОП 0.03-8.08-93. Перелік важких робіт і робіт з шкід-

ливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосу-

вання праці жінок, затверджений наказом Мінохорони здоров'я України

від 29.12.93 N256, зареєстрований Мінюстом України 30.03.94 N51/260.

2.28. ДНАОП 0.03-3.28-93. Граничні норми підіймання і перемі-

щення важких речей жінками, затверджені Мінохорони здоров'я України

від 10.12.93 N241, зареєстрований Мінюстом України 22.12.93 N194.

2.29. Інструкція про порядок зупинки експлуатації об'єктів при

наявності порушень нормативних актів про охорону праці, затверджена

наказом Держнаглядохоронпраці 30.12.94 N133.

2.30. НАОП 5.1.11-1.22-90. Правила техніки безпеки і виробни-

чої санітарії при вантажно-розвантажувальних роботах на залізничному

транспорті ЦМ-4771, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР

15.02.90.

2.31. НАОП 5.1.11-1.10-82. Правила охорони праці на автомо-

більному транспорті 111-14720, затверджені Міністерством СРСР

30.03.82.

2.32. ДНАОП 0.05-3.03-81. Типові галузеві норми безплатної ви-

дачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей на-

родного господарства і окремих виробництв, затверджені Держкомпраці

СРСР 12.02.81.

2.33. ДНАОП 0.03-3.14-85. Санітарні норми допустимих рівнів

шуму на робочих місцях, затверджені наказом Мінохорони здоров'я CРСР

за N3223-85.

2.34. ДНАОП 0.03-1.47-89. Санітарні правила при виробництві та

використанні епоксидних смол і матеріалів на їх основі, затверджені

Мінохорони здоров'я СРСР N5159-89.

2.35. НАОП 2.2.00-1.01-86. Правила безпеки при ремонті та тех-

нічному обслуговуванні машин та устаткування в системі СРСР, затверд-

жені Держагропромом СРСР 12.12.86.

2.36. ДНАОП 0.00-1.16-71. Правила атестації зварювальників,

затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 22.06.71.

2.37. НАОП 1.3.00-1.02-72. Правила захисту від статичної

електрики у виробництвах хімічної, нафтохімічної та нафтопереробної

промисловості, затверджені Мінхімпром СРСР 31.01.72.

2.38. Положення про добровільні пожежні дружини (команди),

затверджене МВС України 27.09.94 N521.

 

 

12

 

2.39. Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверд-

жене МВС України 27.09.94 N521.

2.40. НАОП 5.1.11-1.42-86. Правила технічної експлуатації за-

лізниць СРСР ЦТЕХ-4345, затверджені МШС СРСР 02.01.86.

2.41. ПУЕ. Правила улаштування електроустановок, затверджені

Міненерго СРСР 06.07.84.

2.42. НАОП 8.1.00-1.04-90. Правила будови і безпечної експлуа-

тації аміачних холодильних установок, затверджені Держкомітетом Ради

Міністрів СРСР з питань продовольства 27.09.90.

2.43. НАОП 1.4.10-1.04-86. Правила з техніки безпеки і вироб-

ничої санітарії при електрозварювальних роботах, затверджені Мінхім-

машем СРСР 22.05.86.

2.44. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопас-

ности.

2.45. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие

требования.

2.46. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические

требования к воздуху рабочей зоны.

2.47. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация

и общие требования безопасности.

2.48. ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требо-

вания.

2.49. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие

требования.

2.50. ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шу-

ма. Классификация.

2.51. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное

заземление, зануление.

2.52. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и

материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

2.53. ГОСТ 12.1.050-86. ССБТ. Методы измерения шума на рабочих

местах.

2.54. ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное.

Общие требования безопасности.

Завантажити