НПАОП 1.1.23-1.06-02Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (агнкс)

на безпеку АГНКС , начальник АГНКС ( інші посадові особи АГНКС )

повинен призупинити всі роботи на орендній дільниці до повного

усунення виявлених недоліків .

2.4 Обов ' язки , права та відповідальність за порушення Правил

2.4.1 Особи , винні в порушенні цих Правил , несуть

дисциплінарну , адміністративну , матеріальну або кримінальну

відповідальність згідно із чинним законодавством .

2.4.2 За безпечність конструкції , правильність вибору

матеріалу , монтажу , налагодження , ремонту і технічного

діагностування , а також відповідність об ' єкта цим правилам

відповідає підприємство , установа , організація ( незалежно від

форми власності та відомчої належності ), що виконує відповідні

роботи .

2.4.3 Керівники підприємства та інші посадові особи несуть

персональну відповідальність за виконання вимог Правил у межах

покладених на них завдань та функціональних обов ' язків , згідно із

чинним законодавством .

2.4.4 Орендатор несе повну відповідальність за стан безпеки

технологічних процесів на орендній дільниці і забезпечує їх

ведення в межах , що не містять загрозу технологічним процесам

АГНКС .

2.5 Порядок розслідування аварій та нещасних випадків

Розслідування аварій і нещасних випадків , що мали місце під

час експлуатації обладнання АГНКС , проводиться відповідно до

ДНАОП 0.00-4.03-01 ( 1094-2001- п ) " Положення про порядок

розслідування та ведення обліку нещасних випадків , професійних

захворювань і аварій на виробництві ".

3 ПРИЙМАННЯ ТА ВВЕДЕННЯ АГНКС В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

3.1 Приймання і введення АГНКС в експлуатацію проводиться

відповідно до вимог ДБН А .3.1-3-94 " Прийняття в експлуатацію

закінчених будівництвом об ' єктів . Основні положення " та цього

розділу .

3.2 Приймання технологічного обладнання та технологічних

трубопроводів ( далі - " обладнання " та " газопроводи ") після

закінчення монтажу проводиться відповідно до вимог СНиП 3.05.05-84

" Технологическое оборудование и технологические трубопроводы ".

3.3 Обладнання та газопроводи після закінчення їх монтажу

повинні бути піддані індивідуальним випробуванням в обсягах , що

передбачені вимогами СНиП 3.05.05-84 " Технологическое оборудование

и технологические трубопроводы " та СНиП на виконання відповідних

монтажних робіт .

3.4 До початку індивідуальних випробувань обладнання та

газопроводів повинні бути проведені пусконалагоджувальні роботи на

автоматичних системах захисту АГНКС , електротехнічних пристроях ,

санітарно - технічному , теплосиловому та іншому обладнанні ,

виконання яких забезпечує проведення індивідуальних випробувань

обладнання та газопроводів .

3.5 Індивідуальні випробування газопроводів полягають у

перевірці їх на міцність та герметичність .

Індивідуальні випробування компресорних установок полягають у

проведенні випробувань останніх на холостому ході та під

навантаженням відповідно до вимог , що передбачені інструкцією з

експлуатації ( технічними умовами ) компресорних установок

підприємства - виробника .

Індивідуальні випробування акумуляторів газу , сепараторів ,

продувальних посудин та інших посудин , що працюють під тиском ,

полягають у проведенні їх технічних оглядів .

Індивідуальні випробування газозаправних колонок ( перевірка

на міцність та герметичність ) виконуються відповідно до вимог

технічної документації підприємства - виробника газозаправних

колонок .

3.6 Спосіб ( гідравлічний , пневматичний ), тривалість та оцінку

результатів випробувань газопроводів на міцність та герметичність

слід приймати відповідно до вимог робочої документації на АГНКС .

У разі відсутності вказівок щодо способу , тривалості та

величини випробувальних тисків їх слід приймати відповідно до

вимог цього розділу .

3.7 Випробування газопроводів , що підводять газ до АГНКС

тиском до 1,2 МПа (12 кг / кв . см ), на міцність та герметичність

повинні проводитись відповідно до вимог ДБН В .2.5-20-2001

" Інженерне обладнання будинків і споруд . Зовнішні мережі і

споруди . Газопостачання ".

3.8 Випробування газопроводів , що підводять газ до АГНКС

тиском понад 1,2 МПа (12 кг / кв . см ), на міцність та герметичність

повинні проводитись відповідно до ВСН 011-88 " Строительство

магистральных и промысловых трубопроводов . Очистка полости и

испытание ".

3.9 Очищення порожнини газопроводів тиском понад 1,2 МПа

(12 кг / кв . см ), а також їх випробування на міцність та

герметичність проводяться під керівництвом комісії , що складається

з представників генерального підрядника , субпідрядних організацій ,

замовника або органу його технагляду , а також експертів

експертно - технічного центру ( ЕТЦ ).

3.10 Перед проведенням випробувань на міцність та

герметичність газопроводів тиском понад 1,2 МПа

(12 кг / кв . см ) замовником разом з будівельно - монтажною

організацією повинна бути розроблена спеціальна інструкція з

проведення випробувань , яка узгоджується з проектною організацією

та затверджується головою комісії з випробувань газопроводу .

Спеціальна інструкція з очищення порожнини та випробування

газопроводів на міцність та герметичність з використанням

природного газу або повітря ( інертного газу ) повинна бути

узгоджена з територіальною інспекцією Держнаглядохоронпраці .

3.11 Випробуванням на міцність та герметичність повинні

передувати ретельний зовнішній огляд газопроводів з метою

перевірки правильності встановлення обладнання та арматури ,

перевірка плавності відкриття та герметичності під час закриття

запірних пристроїв та закінчення будівельних робіт .

3.12 Перед випробуванням зовнішніх газопроводів на міцність

та герметичність необхідно проводити їх продування з метою

очищення порожнини газопроводу від бруду , вологи , окалини тощо .

Очищення порожнини внутрішніх газопроводів необхідно проводити

перед їх монтажем .

3.13 Під час випробування на міцність та герметичність

газопровід , що підлягає випробуванню , повинен бути з обох боків

від ' єднаний від інших газопроводів та апаратів заглушками

( лінзами ). У разі відсутності можливості встановлення стандартних

заглушок дозволяється відключення за допомогою двох запірних

пристроїв , які встановлені з обох боків обладнання , трубопроводу

тощо , що відключається , з розташованою між ними продувальною

свічкою .

3.14 Під час випробування на міцність та герметичність

арматура , встановлена на газопроводі , що підлягає випробуванню ,

повинна бути повністю відкрита , сальники ущільнені , всі штуцери ,

бобишки для контрольно - вимірювальних приладів та інші відкриті

врізання надійно заглушені . У місцях розташування вимірювальних

діафрагм замість них тимчасово повинні бути встановлені монтажні

кільця , а лічильники повинні бути від ' єднані з двох боків

заглушками ( лінзами ).

3.15 Технологічні газопроводи АГНКС повинні бути випробувані

на міцність та герметичність водою ( у холодну пору року -

незамерзаючою рідиною ). Величина тиску під час випробування на

міцність повинна складати 1,25 Р ( Р - робочий тиск газу в

роб роб

газопроводі ).

Величина тиску під час випробування на герметичність

приймається рівною Р .

роб

У випадках , коли проведення гідравлічних випробувань

неможливе ( важкість видалення випробувальної рідини ), дозволяється

заміна їх пневматичними випробуваннями інертним газом на ті ж

тиски , при цьому організація , що виконує випробування , повинна

розробити та узгодити з замовником ( підприємством ) та

територіальною інспекцією Держнаглядохоронпраці інструкцію з

проведення випробувань , де повинні бути передбачені заходи з

забезпечення безпеки людей , що знаходяться на АГНКС .

3.16 Під час випробування на міцність технологічних

газопроводів , останні витримують під випробувальним тиском

протягом 5 хв ., після чого його знижують до робочого , за якого і

проводять зовнішній огляд .

Під час гідравлічних випробувань технологічних газопроводів

допускається обстукування їх молотком масою не більше ніж 1,5 кг .

Усунення виявлених у процесі огляду дефектів ( тріщин , нещільностей

роз ' ємних з ' єднань та сальників тощо ) повинно проводитись після

зниження тиску в газопроводі до атмосферного . Після усунення

виявлених дефектів випробування слід повторити . Підчеканення

зварних швів не дозволяється .

3.17 Під час пневматичних випробувань тиск у посудинах ,

апаратах , технологічному газопроводі слід підвищувати поступово з

оглядом на таких ступенях :

за досягнення 60 % випробувального тиску - для посудин ,

апаратів та газопроводів , що експлуатуються за робочого тиску до

0,2 МПа (2 кг / кв . см );

за досягнення 30 та 60 % випробувального тиску - для посудин ,

апаратів та газопроводів , що експлуатуються за робочого тиску 0,2

МПа (2 кг / кв . см ) і вище .

На час огляду підвищення тиску припиняється .

Остаточний огляд проводять за робочого тиску та , як правило ,

суміщають з випробуванням на герметичність .

3.18 Результати випробувань газопроводів на міцність та

герметичність визнаються задовільними , якщо не сталось падіння

тиску за манометром , з врахуванням зміни температури під час

випробувань , а в роз ' ємних та нероз ' ємних з ' єднаннях , корпусах

арматури та іншого обладнання не виявлено витікань , запотівання ,

пропусків .

3.19 Після закінчення гідравлічних випробувань газопроводи

повинні бути повністю звільнені від випробувальної рідини .

3.20 Результати випробувань газопроводів на міцність та

герметичність оформляються актом .

3.21 Індивідуальні випробування компресорних установок на

холостому ході повинні проводитись відповідно до вимог розділу 6

цих Правил .

Результати індивідуальних випробувань компресорних установок

на холостому ході повинні бути оформлені актом згідно форми 1

додатка 2 ДБН А .3.1-3-94 " Прийняття в експлуатацію закінчених

будівництвом об ' єктів . Основні положення ".

3.22 Акумулятори газу , адсорбери , сепаратори перед початком

індивідуальних випробувань ( далі за текстом - технічне

опосвідчення ) повинні бути зареєстровані в ЕТЦ .

3.23 Реєстрація названих вище посудин , на які поширюються

вимоги ДНАОП 0.00-1.07-94* " Правила будови та безпечної

експлуатації посудин , що працюють під тиском ", із змінами та

доповненнями , затвердженого Держнаглядохоронпраці від 11.07.97 р .

N 183, проводиться згідно розділу 6 вищевказаних Правил .

3.24 Технічне опосвідчення ( зовнішній , внутрішній огляд та

гідравлічне випробування ) посудин , що працюють під тиском газу ,

вищим 0,07 МПа (0,7 кг / кв . см ), здійснюється відповідно до вимог

ДНАОП 0.00-1.07-94* " Правила будови та безпечної експлуатації

посудин , що працюють під тиском ".

3.25 Дозвіл на введення в експлуатацію посудини , що працює

під тиском , після проведення її технічного опосвідчення видається

в установленому порядку .

Дозвіл на пуск у роботу посудини повинен записуватись у її

паспорт .

3.26 Всі посудини , що реєструються та ті , що не реєструються

в органах Держнаглядохоронпраці України , обліковуються в

спеціальній книзі обліку та технічного огляду посудин , яка

зберігається в особи , що здійснює нагляд за технічним станом і

експлуатацією посудин на підприємстві .

3.27 Після закінчення гідравлічних випробувань випробувальна

рідина повинна бути видалена з посудин , а запірні пристрої

залишені у відкритому стані .

3.28 Після видалення випробувальної рідини з адсорберів

установки осушення газу повинно бути проведене завантаження їх

адсорбентом .

3.29 За позитивних результатів індивідуальних випробувань

обладнання та газопроводи ( уся технологічна система АГНКС , тобто

комплекс технологічного та всіх інших видів обладнання ,

трубопроводів , електротехнічні , санітарно - технічні та інші

пристрої та системи автоматизації , які забезпечують одержання

стиснутого природного газу , що відповідає вимогам ГОСТ 27577-87

" Газ природный топливный сжатый для газобаллонных автомобилей .

Технические условия ") підлягають комплексному випробуванню .

3.30 У період комплексного випробування виконується

перевірка , регулювання та забезпечується сумісна взаємопов ' язана

робота обладнання АГНКС у передбаченому проектному технологічному

процесі на холостому ході з подальшим переведенням обладнання на

роботу під навантаженням та виведенням на стійкий проектний

технологічний режим , що забезпечує одержання стиснутого природного

газу для заправлення газобалонного автотранспорту .

3.31 Перед комплексним випробуванням проводиться пуск газу на

АГНКС , який дозволяється за наявності актів робочих комісій з

приймання обладнання після індивідуальних випробувань на холостому

ході технологічного регламенту , технологічних схем , плану

ліквідації аварій , виробничих інструкцій з пожежної безпеки та з

охорони праці за професіями та видами робіт , паспорта

санітарно - гігієнічного стану АГНКС , наказів про призначення осіб ,

що відповідають за безпечну експлуатацію обладнання , документів

про спеціальну підготовку та перевірку знань керівників ,

спеціалістів та працівників , що обслуговують обладнання АГНКС .

3.32 Пуск газу на АГНКС для комплексного випробування повинен

проводитись за наказом керівника підприємства на підставі актів

робочих комісій з приймання обладнання після індивідуальних

випробувань .

Пуск газу для комплексного випробування проводиться

персоналом підприємства або спеціалізованої пусконалагоджувальної

організації за нарядом - допуском на газонебезпечні роботи

відповідно до вимог розділу 4 цих Правил та спеціальним планом

проведення цих робіт , що затверджені головним інженером

підприємства або посадовою особою , на яку покладено виконання його

обов ' язків , та узгоджені з територіальною інспекцією

Держнаглядохоронпраці .

3.33 Бригада , яка проводить пуск газу на АГНКС , зобов ' язана

перед пуском газу оглянути всі газопроводи та обладнання і

перевірити їх справність .

3.34 Газопроводи та обладнання перед пуском у них газу

підлягають контрольному опресовуванню інертним газом тиском

0,1 МПа (1 кг / кв . см ) протягом 30 хв . При цьому тиск , що

вимірюється контрольним манометром , повинен лишатися постійним .

Під час опресовування герметичність зварних швів , фланцевих та

різьбових з ' єднань перевіряється омилюванням .

Результати контрольного опресовування повинні фіксуватись у

нарядах - допусках на газонебезпечні роботи .

3.35 Газопроводи , обладнання та компресорні установки перед

початком їх роботи на природному газі повинні продуватися інертним

або природним газом до витиснення всього повітря .

Закінчення продування визначається або аналізом відібраних

проб продувальних газів , концентрація кисню в яких не повинна

перевищувати 2 % за об ' ємом , або спалюванням проби газу .

Не дозволяється під час продування газопроводів , обладнання

та компресорних установок випускати газоповітряну суміш у

приміщення , вентиляційні канали тощо .

У приміщеннях АГНКС , де проводиться продування газопроводів

та обладнання , повинна бути включена в роботу припливно - витяжна

вентиляція .

Випускання газоповітряної суміші під час продування

газопроводів та обладнання повинне проводитись через продувальні

свічки в місця , де виключена можливість попадання її в будівлі ,

або запалення її від джерела вогню .

Штуцери , що призначені для продування обладнання

( акумуляторів газу , адсорберів тощо ), повинні розташовуватись на

ньому таким чином , щоб забезпечити продування всього об ' єму

технологічних апаратів за мінімальних витрат продувального газу .

3.36 Закінчення робіт з пуску газу на АГНКС повинно

фіксуватись у наряді - допуску на газонебезпечні роботи .

3.37 У період комплексного випробування індивідуальні

випробування компресорних установок під навантаженням повинні

проводитись тільки після продування їх інертним або природним

газом та відповідно до вимог розділу 6 цих Правил .

3.38 Під час проведення комплексного випробування під

навантаженням тиск у газопроводах та обладнанні слід підвищувати

відповідно до вимог 3.17 цих Правил .

3.39 Роботи та заходи , що виконуються в період комплексного

випробування обладнання АГНКС , здійснюються за програмою та

графіком , що розроблені підприємством або за його дорученням

пусконалагоджувальною організацією та узгоджені з генеральним

підрядником , субпідрядними монтажними організаціями та , за

необхідності - з шефперсоналом підприємств - виробників .

3.40 Комплексне випробування обладнання АГНКС здійснюється

експлуатаційним персоналом підприємства за участю

інженерно - технічних працівників генерального підрядника , проектних

та субпідрядних монтажних організацій , а за необхідності - також

персоналу підприємств - виробників обладнання .

3.41 Робоча комісія , що здійснює приймання обладнання АГНКС

після комплексного випробування , приймає рішення про можливість

пред ' явлення АГНКС Державній приймальній комісії .

3.42 Приймання обладнання АГНКС після комплексного

випробування оформляється актом згідно із формою 2 додатка 2

ДБН А .3.1-3-94 " Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом

об ' єктів . Основні положення ".

Датою введення АГНКС в експлуатацію вважається дата

підписання акта Державною приймальною комісією згідно із формою 3

додатка 2 ДБН А .3.1-3-94 " Прийняття в експлуатацію закінчених

будівництвом об ' єктів . Основні положення ".

Введення АГНКС в експлуатацію включається у звітність після

затвердження акта державної приймальної комісії та за наявності

гарантійного паспорта - сертифіката на АГНКС , що видається

генеральним підрядником .

4 ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОГО ПРОВЕДЕННЯ ГАЗОНЕБЕЗПЕЧНИХ

ТА ВОГНЕВИХ РОБІТ

4.1 Вимоги безпечного проведення газонебезпечних робіт

4.1.1 Газонебезпечні роботи на АГНКС повинні виконуватись

відповідно до вимог ДНАОП 0.00.5.11-85 " Типова інструкція з

організації безпечного ведення газонебезпечних робіт " або

розробленого у його розвиток розділу 6 Правил пожежної безпеки в

газовій промисловості України .

4.1.2 Вимоги чинних інструкцій з організації безпечного

ведення газонебезпечних робіт та цього розділу поширюються на

газонебезпечні роботи , які виконуються як персоналом підприємства ,

так і персоналом сторонніх організацій , залучених до проведення

вищевказаних робіт .

4.1.3 На АГНКС до газонебезпечних робіт відносяться роботи ,

що проводяться в газонебезпечній зоні , у повітрі якої є або може

виникнути загазованість вище граничнодопустимої концентрації

(300 мг / куб . м ), яка регламентована ГОСТ 12.1.005-88 " ССБТ . Общие

санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ", та

граничнодопустимих вибухонебезпечних концентрацій ( ГДВК ), або

вміст кисню складає менше 20 % об ' ємних .

До газонебезпечних робіт на АГНКС відносяться :

а ) введення в експлуатацію газопроводів та обладнання , що

пов ' язані з технологією заправлення автотранспорту стиснутим газом

( пуск газу );

б ) ремонт газопроводів , арматури , обладнання , що пов ' язані з

технологією заправлення автотранспорту стиснутим газом ;

в ) встановлення ( зняття ) заглушок ( лінз ) на газопроводах ;

г ) демонтаж газопроводів та технологічного обладнання для

заправлення автотранспорту стиснутим газом , що відключені від

діючих газопроводів ;

д ) робота всередині акумуляторів , посудин та інших подібних

апаратів ;

е ) розкопування грунту в місцях витікання газу ;

ж ) ремонтні роботи у вибухонебезпечних зонах приміщень

( блок - боксів ) та вибухонебезпечних зонах зовнішніх технологічних

установок ;

к ) ремонтні роботи в зоні загазованості ;

л ) роботи , які пов ' язані з оглядом , ремонтом , очищенням та

розгерметизацією технологічного обладнання , комунікацій ,

установок ;

м ) роботи технологічного характеру : заправлення автомобілів

стиснутим газом ; продування вологомасловіддільників ; перевірка

щільності з ' єднань газопроводів та арматури мильною емульсією ;

відбирання проб газу та інші технологічні роботи , що передбачені

технологічними інструкціями ( регламентом ) на робочих місцях .

4.1.4 Роботи , які передбачені " а " ... " л " п . 4.1.3,

виконуються з оформленням наряду - допуску встановленої форми .

4.1.5 На кожній АГНКС розробляються переліки :

газонебезпечних робіт ;

приміщень і відкритих технологічних майданчиків із

встановленням їх категорії за вибухопожежною та пожежною

небезпекою , а також класів вибухо - і пожежонебезпечних зон за

ДНАОП 0.00-1.32-01 ( v0272203-01 ) " Правила будови

електроустановок . Електрообладнання спеціальних установок " з

визначенням їх меж .

4.2 Вимоги безпечного проведення вогневих робіт

Вогневі роботи на АГНКС проводяться відповідно до вимог

ДНАОП 0.00-5.12-01 " Інструкція з організації безпечного ведення

вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних

об ' єктах ", затвердженого Мінпраці України від 05.06.2001 р . N 255

( z0541-01 ) і зареєстрованого Мін ' юстом України 23.06.2001 р .

N 541/5732, або розробленого в його розвиток , та розділу 6 " Правил

пожежної безпеки в газовій промисловості України " ( ППБГП -97).

5 ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ГАЗОПРОВОДІВ І АРМАТУРИ

5.1 Начальник АГНКС зобов ' язаний забезпечити правильне

утримання , експлуатацію і ремонт газопроводів та арматури , а також

Завантажити