НПАОП 1.1.23-1.06-02Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (агнкс)

їх безпечне обслуговування та надійність роботи .

5.2 Експлуатація газопроводів , що підводять газ на АГНКС ,

повинна проводитись відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.20-98

( z0318-98 ) " Правила безпеки систем газопостачання України " та

НАОП 1.1.23-1.01-88 " Правила технічної експлуатації магістральних

газопроводів ".

5.3 Роботи з обслуговування газопроводів повинні проводитись

у терміни , передбачені графіками .

5.4 Під час експлуатації технологічних газопроводів і

арматури повинні виконуватись такі роботи :

зовнішній огляд ;

ревізія ;

періодичні випробування .

5.5 Під час зовнішнього огляду газопроводів і арматури

повинен виконуватись такий комплекс робіт :

перевірка на загазованість атмосфери колодязів та інших

підземних споруд , що розташовані на території АГНКС ;

нагляд за збереженням та станом люків колодязів , вказівних

знаків та реперів і їх очищення від бруду , снігу , льоду тощо ;

нагляд за роботами сторонніх організацій на території АГНКС з

метою попередження пошкодження газопроводів та обладнання ;

нагляд за станом газопроводів та їх деталей ( зварних швів ,

сальникових ущільнень та фланцевих з ' єднань , у тому числі

кріплень , антикорозійного захисту та ізоляції , дренажних

пристроїв , опорних конструкцій тощо ). Огляд газопроводів ,

розташованих на висоті до 5 м , допускається проводити з рівня

землі ;

перевірка відповідності показів контрольно - вимірювальних

приладів заданому технологічному режиму роботи обладнання .

5.6 Зовнішній огляд технологічних газопроводів та їх деталей

слід проводити не рідше одного разу на зміну , крім того , не рідше

одного разу на місяць повинна проводитись перевірка фланцевих та

різьових з ' єднань , а також сальникових з ' єднань омилюванням .

5.7 Наявність газу в колодязях та інших підземних спорудах ,

що розташовані на території АГНКС , повинна визначатись переносними

газоаналізаторами один раз у два дні і безпосередньо перед

виконанням робіт у колодязях .

Не дозволяється спускатись у колодязі та інші підземні

споруди , якщо в них виявлена наявність газу . У цьому випадку

необхідно вжити заходів , передбачених ПЛАС .

5.8 Зовнішній огляд наземних газопроводів , які прокладені на

АГНКС , слід проводити без зняття теплової ізоляції . Однак , за

необхідності перевірки стану стінок газопроводу або його зварних

з ' єднань , теплову ізоляцію слід частково або повністю видалити .

Зняття теплової ізоляції проводиться за вказівкою начальника АГНКС

або особи , що здійснює нагляд за технічним станом газопроводів на

АГНКС .

5.9 Огляд опор та кріплень газопроводів , що піддаються

вібрації , а також фундаментів під опори та естакад для

газопроводів повинен проводитись персоналом АГНКС щоденно .

Результати зовнішнього огляду газопроводів та їх деталей

( опор , кріплень тощо ), а також результати робіт з усунення

дефектів повинні фіксуватись в експлуатаційному журналі .

5.10 Якщо під час зовнішнього огляду газопроводів та їх

деталей , а також під час огляду вузлів регулювання і обладнання

виявлені несправності , що загрожують безпеці людей , необхідно

негайно припинити подачу газу на АГНКС і вжити заходів ,

передбачених планом ліквідації аварій .

Витікання газу , а також довільне підвищення або зниження

тиску газу після вузлів редукування повинні усуватись негайно .

5.11 Газопроводи і арматура на АГНКС у процесі експлуатації

повинні піддаватись ревізіям , під час яких перевіряється стан

газопроводів , арматури та інших елементів газопроводів .

5.12 Перша ревізія технологічних газопроводів повинна

проводитись не пізніше ніж через два роки після введення АГНКС в

експлуатацію , і надалі - через кожні чотири роки від початку

експлуатації . Генеральна ревізія ( зовнішній і внутрішній огляд та

гідравлічне випробування газопроводів ) проводиться через кожні

вісім років від початку експлуатації .

5.13 Ревізія запірних пристроїв , регуляторів тиску газу ,

зворотних і запобіжних клапанів повинна проводитись у терміни ,

передбачені паспортами підприємств - виробників , але не рідше одного

разу на рік . Запобіжні клапани повинні регулюватись на стенді один

раз на шість місяців . Стенди для регулювання запобіжних клапанів

повинні мати технологічну схему та інструкцію з безпечного

виконання робіт .

5.14 Ділянки газопроводу , що підлягають ревізії , визначаються

начальником АГНКС або особою , яка здійснює нагляд за технічним

станом газопроводів на АГНКС . У цьому випадку ревізії повинні

піддаватись обв ' язувальні газопроводи агрегатів , а також ділянки

міжцехових або внутрішньоцехових колекторів ( під агрегатом

розуміється група апаратів або машин , що з ' єднані технологічними

трубопроводами і призначені для здійснення певної частини

технологічного процесу ( наприклад , компресорний агрегат , установка

осушення газу тощо ). Під колектором розуміється газопровід , що

об ' єднує ряд агрегатів , які працюють паралельно ).

Кількість ділянок підземних газопроводів , що підлягають

ревізії , повинна прийматись з розрахунку одна ділянка на 200 м

довжини газопроводу , але не менше однієї ділянки на газопровід .

Довжина ділянки , яка вирізається , повинна бути не менше

діаметра труби .

5.15 Під час ревізії визначеної ділянки газопроводу

необхідно :

провести зовнішній огляд відповідно до вимог цього розділу ;

виміряти в кількох місцях товщину стінки газопроводу

ультразвуковим товщиноміром ;

провести рентгено -, гаммапросвічування або ультразвукову

дефектоскопію зварних стиків , якість яких викликала сумнів ;

провести , за вказівкою начальника АГНКС , розбирання різьових

з ' єднань , які є на ділянці газопроводу , що підлягає ревізії , їх

огляд і промір різьовими калібрами ;

перевірити стан фланцевих з ' єднань , прокладок , кріпильних

деталей тощо , а також фасонних частин і арматури .

5.16 Під час ревізії газопроводів , що працюють під тиском

газу понад 9,8 МПа (100 кг / кв . см ), крім переліченого в 5.15,

деталі демонтованої для ревізії ділянки ( труби , фланці , лінзи ,

кріпильні вироби тощо ) необхідно піддати всебічному дослідженню . У

цьому разі мають бути проведені :

повне обмірювання труби з визначенням товщини стінки як на

кінцях , так і в найбільш потоншеній її частині ; для вимірів товщин

стінок труб та фасонних частин можуть застосовуватись

ультразвукові товщиноміри ;

ревізія різей фланцевого з ' єднання ;

вирізування поздовжніх зразків з різних місць вибракуваних

( за товщиною стінки або іншим дефектом ) труб або деталей і

визначення на цих зразках механічних властивостей , макро - та

мікроструктури металу .

5.17 Під час ревізії підземних технологічних газопроводів

необхідно провести розкриття і виймання грунту на окремих ділянках

довжиною не менше 2 м кожна з наступним зняттям ізоляції , оглядом

антикорозійного захисту газопроводу , проміром товщин стінок , а за

необхідності - вирізуванням окремих ділянок .

5.18 Газопроводи , які в процесі ревізії були піддані

розбиранню , розрізуванню і зварюванню , повинні бути випробувані на

міцність і герметичність , відповідно до вимог розділу 3 цих

Правил , а зварні з ' єднання повинні бути випробувані фізичними

методами контролю .

5.19 Результати ревізії газопроводу повинні бути зпівставлені

з результатами приймання після монтажу або попередньої ревізії ,

після чого складається акт ревізії газопроводу , який

затверджується головним інженером підприємства .

5.20 Якщо результати ревізії газопроводів незадовільні ,

необхідно провести ревізію ще двох додаткових ділянок газопроводу ,

з яких одна повинна бути продовженням відревізованої ділянки , а

інша - аналогічною відревізованій ділянці , але на іншому агрегаті

( колекторі ). Під час ревізії додаткових ділянок у першу чергу

повинен перевірятись показник , який дав незадовільний результат .

5.21 Якщо одержані результати ревізії додаткових ділянок

незадовільні , повинна бути проведена повна ревізія цього

газопроводу , а також ділянок інших газопроводів , що працюють в

аналогічних умовах .

5.22 Під час повної ревізії розбирається весь газопровід і

перевіряється стан труб і всіх деталей , а також арматури , що

встановлена на газопроводі . Методи контролю і випробувань повинні

бути аналогічні тим , що вказані в 5.16, 5.17, 5.18, 5.19 цього

розділу .

5.23 Виявлені під час ревізій газопроводів дефекти повинні

бути усунені , а ділянки і деталі газопроводу , що вийшли з

ладу , - замінені новими .

5.24 Після перевірки і складання газопровід повинен бути

випробуваний на міцність і герметичність відповідно до розділу 3

цих Правил .

5.25 Результати повної ревізії газопроводу , у тому числі дані

про заміну труб та їх деталей , результати випробувань газопроводу

на міцність і герметичність тощо , повинні оформлюватись

відповідним актом .

5.26 Ревізію та ремонт арматури , що встановлена на

газопроводах АГНКС , слід проводити під час ревізії газопроводів

або під час зупинки окремих агрегатів на ремонт .

5.27 Ревізія та ремонт арматури , що встановлена на

газопроводах АГНКС , повинні проводитись за інструкцією

підприємства - виробника арматури .

5.28 Ревізію та ремонт арматури можна проводити як на місці

її встановлення , так і зі зняттям її з газопроводу .

5.29 Під час ревізії арматури повинні бути виконані такі

роботи :

зовнішній огляд арматури ;

розбирання її для огляду і ремонту ущільнювальних деталей ;

огляд стану окремих деталей : шпинделя , клапана та його

кріплення , сідла клапана та його кріплення тощо ;

огляд внутрішньої поверхні корпусу арматури з метою виявлення

корозії , ерозії та інших дефектів ;

збирання арматури після усунення дефектів і заміни зношених

деталей з перевіркою герметичності з ' єднання клапан - сідло ;

опресовування зібраної арматури разом з газопроводом на

робочий тиск ; при цьому арматура повинна бути у відкритому

положенні , а випробувана ділянка газопроводу повинна бути

відглушена від апарату та інших агрегатів заглушками ( лінзами );

перед опресовуванням проводиться регулювання запобіжних

пристроїв на спеціальному стенді на задані за проектом величини ,

після чого запобіжний пристрій пломбується , а результати

регулювання заносяться в журнал або паспорт цього пристрою .

5.30 Результати ревізії арматури повинні бути оформлені

актом .

5.31 Виявлена в процесі експлуатації несправна арматура

повинна бути відремонтована або замінена .

5.32 Після закінчення ремонту арматура повинна бути

перевірена на справність дії і піддана випробуванням відповідно до

вимог паспортів підприємств - виробників і цих Правил .

5.33 Результати ремонту і випробування арматури оформляються

актом .

5.34 Крім вказаного в 5.29 цього розділу , арматура , що

встановлена на газопроводах АГНКС , для перевірки справності її дії

повинна щоквартально випробуватись у робочих умовах .

Під час випробування перевіряється герметичність сальникового

пристрою і справність дії затворного механізму , при цьому хід

шпинделя в засувках і вентилях повинен бути плавний ; затворний

механізм під час руху повинен переміщуватись без заїдань , поверхні

шпинделя і штоку повинні бути чистими і не мати видимих механічних

пошкоджень .

5.35 У процесі експлуатації надійність роботи газопроводів на

АГНКС повинна перевірятись шляхом періодичних випробувань їх на

герметичність .

5.36 Періодичні випробування газопроводів на міцність і

герметичність слід приурочувати до часу проведення ревізії

газопроводів .

5.37 Періодичні випробування газопроводів на міцність і

герметичність проводяться не рідше одного разу на чотири роки від

початку експлуатації . Випробування на міцність і герметичність

через вісім років від початку експлуатації суміщаються з

генеральною ревізією газопроводів .

5.38 Тиск випробувань і порядок проведення випробувань

повинні відповідати вимогам розділу 3 цих Правил .

5.39 Періодичні випробування газопроводів на герметичність

проводяться під керівництвом начальника АГНКС .

5.40 Результати випробувань газопроводів оформляються актом .

5.41 Газопровід , що підлягає ревізії , періодичним

випробуванням або ремонту , повинен бути відключений від діючих

газопроводів запірними пристроями з подальшою установкою заглушок ,

після чого має бути продутий інертним газом .

5.42 Продування газопроводу вважається закінченим , якщо вміст

газу в двох послідовно відібраних пробах продувальних газів не

перевищує 2 % за об ' ємом .

5.43 Під час ревізії , ремонтах і періодичних випробуваннях

газопроводів і арматури необхідно додержуватись вимог розділу 4

цих Правил .

5.44 Під час збирання фланцевих з ' єднань необхідно всі гайки

болтового з ' єднання затягувати поступово " хрест - навхрест ".

5.45 Заглушки або глухі лінзи , що встановлюються на

газопроводі , повинні відповідати максимальному тиску газу і мати

хвостовики , що виступають за межі фланців . На хвостовику повинне

бути вибите клеймо з указанням максимального тиску газу , діаметра

газопроводу та інвентаризаційний номер згідно журналу обліку

заглушок ( лінз ).

Силові заглушки ( глухі лінзи ), що застосовуються на АГНКС ,

мають бути промислового виготовлення . Загальний облік силових

заглушок , облік їх встановлення і зняття з технологічних

комунікацій здійснюється в журналі встановленої форми . Місця

встановлення і зняття силових заглушок ( лінз ) визначаються

нарядом - допуском ( планом проведення робіт ).

5.46 Проводити підтягування кріпильних деталей фланцевих або

муфтових з ' єднань необхідно за відсутності тиску в газопроводі .

Понижувати тиск або підвищувати його слід поступово , за

встановленим регламентом .

Не дозволяється виконувати ремонтні роботи на газопроводах ,

що знаходяться під тиском .

5.47 Не дозволяється зменшувати товщину сальникової набивки

арматури розбиванням її молотком .

5.48 Не дозволяється застосовувати будь - які додаткові важелі

під час закривання або відкривання арматури .

5.49 Підтягування сальникових болтів або шпильок під час

ущільнення набивки повинно проводитись рівномірно .

5.50 Ліквідація льодяних і гідратних пробок на газопроводах

повинна проводитись шляхом їх розігріву парою або гарячою водою ,

після зниження тиску газу в газопроводі до атмосферного .

Допускається застосування метанолу для ліквідації льодяних

або гідратних пробок за умови додержання вимог НАОП 1.1.23-5.14-75

" Інструкція про порядок одержання від постачальників , перевезення ,

зберігання , відпуску та застосування метанолу на газових

промислах , магістральних газопроводах та СПЗГ ".

5.51 Газозаправні колонки повинні підлягати періодичному

зовнішньому огляду . Технічне обслуговування газозаправних колонок

повинно проводитись один раз на шість місяців згідно графіка ППР

АГНКС .

Заходи безпечного проведення технічного обслуговування

газозаправних колонок повинні відповідати вимогам розділів 4 та 10

цих Правил .

5.52 У процесі експлуатації не рідше одного разу на шість

місяців рукава ( шланги ) газозаправної колонки повинні піддаватись

гідравлічним випробуванням на тиск , що дорівнює 1,25 робочого

тиску , який указаний у паспорті на газозаправну колонку .

Випробування заправних шлангів виконуються на спеціальних стендах

згідно з вимогами розробленої на підприємстві Інструкції з

безпечного виконання гідравлічних випробувань заправних шлангів на

спеціальних стендах .

6 ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК

6.1 Цей розділ визначає порядок безпечного обслуговування

всіх типів компресорних установок , що знаходяться в експлуатації

на АГНКС , та регламентує основні вимоги щодо їх безпечної

експлуатації та обслуговування .

6.2 Експлуатація компресорних установок повинна відповідати

вимогам ДНАОП 0.00-1.14-70 " Правила будови і безпечної

експлуатації поршневих компресорів , що працюють на

вибухонебезпечних і токсичних газах ", ДНАОП 0.00-1.13-71 " Правила

будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних

установок , повітропроводів і газопроводів " та керівництва з

експлуатації компресорної установки підприємства - виробника .

6.3 Адміністрація підприємства разом з начальником АГНКС

зобов ' язані забезпечити правильне утримання , експлуатацію та

ремонт компресорних установок , а також безпечність обслуговування

та надійність роботи обладнання .

6.4 Для забезпечення правильного утримання , експлуатації та

ремонту компресорних установок на АГНКС повинна бути така технічна

документація :

паспорт і формуляр компресорної установки ;

технічний опис компресорної установки , інструкції з

експлуатації , технічного обслуговування , пуску , обкатки , відомості

запасних частин ;

керівництво ( технічні умови ) з ремонту компресорної

установки , граничні норми зносу основних деталей та вузлів , які

швидко зношуються ;

опис типового технологічного процесу ремонту ;

схема трубопроводів обв ' язок із зазначенням місць

розташування арматури , апаратів та контрольно - вимірювальних

приладів , їх призначення , прохідні перерізи , робочі тиски ,

температури і напрямки потоків робочого середовища ;

акти індивідуальних випробувань ;

креслення загального вигляду основних вузлів обладнання та

деталей , що швидко зношуються , а також деталей , які в процесі

експлуатації піддаються періодичному неруйнівному контролю ;

паспорти посудин та апаратів , що працюють під тиском ,

запобіжних клапанів , арматури , електродвигунів та апаратів

повітряного охолодження ;

сертифікати на компресорне масло або результати його

лабораторного аналізу ;

змінний журнал обліку роботи компресорної установки ,

ремонтний формуляр ;

графік планово - попереджувальних ремонтів .

6.5 Технічне обслуговування та ремонт компресорних установок

проводяться за графіком планово - попереджувальних ремонтів , що

затверджений головним інженером підприємства або посадовою особою ,

на яку покладено виконання його обов ' язків , та узгоджений з

ремонтною організацією ( за умови виконання ремонтних робіт

сторонньою організацією ). Результати виконаних робіт за графіком

ППР оформляються згідно вимог 2.1.12 цих Правил .

6.6 Перед початком ремонту компресорної установки повинні

бути проведені такі підготовчі заходи :

складається попередня дефектна відомість за затвердженою

формою . У процесі проведення ремонту попередня відомість може бути

відкоригована ;

складається план - графік роботи персоналу ;

відповідно до попередньої дефектної відомості заготовляються

необхідні матеріали та запасні частини ;

перевіряється наявність та справність необхідного

інструменту , пристосувань , такелажного та вантажопідіймального

обладнання ;

здійснюються роботи , що забезпечують пожежну безпеку і

безпеку праці ;

виконуються роботи з ремонту , що передбачені керівництвом

( технічними умовами ).

6.7 Під час складання попередньої дефектної відомості

використовується така документація : ремонтний формуляр на

компресорну установку ; вимоги ( приписи ) організацій , що

контролюють роботу АГНКС ; описи та перелік типових робіт ,

планово - попереджувальних ремонтів компресорних установок ; посібник

( технічні умови ) з ремонту ; відомості запасних частин та норми

витрати запасних частин і матеріалів ; документи

підприємства - виробника компресорної установки , норми граничного

зносу деталей і вузлів компресорної установки .

6.8 Попередня дефектна відомість повинна містити перелік

передбачуваних робіт на компресорній установці з указанням норм

витрати матеріалів і кількості запасних частин , необхідних для

ремонту .

Попередня дефектна відомість складається начальником АГНКС і

затверджується головним інженером підприємства або посадовою

особою , на яку покладено виконання його обов ' язків .

6.9 Перед початком ремонту компресорної установки персонал

АГНКС разом з представником ремонтної організації зобов ' язаний

провести перевірки та вимірювання , які указані в керівництві з

ремонту компресорних установок підприємства - виробника .

6.10 Зупинка роботи компресорної установки для здавання її в

ремонт проводиться персоналом АГНКС відповідно до інструкції з

експлуатації компресорної установки .

6.11 У разі аварійних зупинок компресорної установки , що

пов ' язані з руйнуванням вузлів і деталей , складається акт на

аварію , і компресорна установка підлягає не плановому , а

аварійно - відновлювальному ремонту .

6.12 Час початку ремонту компресорної установки повинен бути

повідомлений ремонтній організації не пізніше як за 15 днів до

початку роботи .

6.13 Після зупинки і розкриття компресорної установки

експлуатаційний персонал АГНКС разом з представниками ремонтної

організації складає уточнену дефектну відомість на підставі

попередньої відомості і дефектів , що виявлені під час розкриття

компресорної установки .

6.14 Під час експлуатації компресорних установок проводяться

такі види технічного обслуговування :

щозмінне ;

через кожні 500 год . - технічне обслуговування ( ТО -1);

через кожні 1500 год . - технічне обслуговування ( ТО -2);

через кожні 3000 год . - поточний ремонт ( П -1);

через кожні 6000 год . - поточний ремонт ( П -2);

Завантажити