НПАОП 1.1.23-1.06-02Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (агнкс)

129


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерствапраці та соціальної

політики України

29.07.2002 N 369

ПРАВИЛА

безпечної експлуатації та обслуговування обладнання

автомобільних газонаповнювальних компресорних

станцій ( АГНКС )

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Галузь застосування

Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання

автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій ( АГНКС )

( далі - Правила ) поширюються на всіх працівників , які виконують

роботи щодо налагодження , ремонту , технічного діагностування та

експлуатації обладнання автомобільних газонаповнювальних

компресорних станцій ( АГНКС ).

Ці Правила встановлюють вимоги безпечної експлуатації та

обслуговування обладнання АГНКС .

1.2 Нормативні посилання

Перелік нормативних документів , на які є посилання в тексті

Правил і дотримання вимог яких є обов ' язковим під час експлуатації

та обслуговування обладнання АГНКС , наведений у додатку 1 до цих

Правил .

1.3 Скорочення

АГНКС - автомобільна газонаповнювальна компресорна станція;

ПЛАС -план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій ;

ППР -планово -попереджувальний ремонт ;

ЛЗР -легкозаймиста рідина ;

НКМС -нижня концентраційна межа спалахування ;

ЕТЦ - експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці;

ГДВК - граничнодопустима вибухонебезпечна концентрація;

СКУР - система контролю, управління та регулювання;

КВП - контрольно-вимірювальні прилади;

АПО - апарат повітряного охолодження;

ПАГЗ - пересувний автогазозаправник;

ГЗК - газозаправна колонка;

КУ - компресорна установка.

2 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

2.1 Організація роботи з охорони праці

2.1.1 Організація роботи з охорони праці та контролю за

безпечним веденням технологічних процесів на АГНКС виконується

відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.21-93 " Типове

положення про службу охорони праці ", ДНАОП 0.00-4.09-93

" Типове положення про комісію з питань охорони

праці ", ДНАОП 0.00-4.11-93 " Типове положення про

роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці ",

НАОП 1.1.23-4.01-84 " Єдина система управління охороною праці в

газовій промисловості " ( ЄСУОП ГП ), галузевих та міжгалузевих

нормативних актів про охорону праці , технологічних регламентів ,

інструкцій за видами робіт та цих Правил .

2.1.2 На основі цих Правил , чинних державних міжгалузевих та

галузевих нормативних актів про охорону праці , примірних

інструкцій , технологічних регламентів та технологічної

документації з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог

безпеки , викладених в експлуатаційній та ремонтній документації

підприємств - виробників обладнання , що знаходиться в експлуатації

на конкретній АГНКС , розробляються інструкції за професіями та

видами робіт з охорони праці та виробничі інструкції з

експлуатації обладнання АГНКС , які діють у межах підприємства .

Технологічні регламенти заправлення автомобілів стисненим

природним газом на АГНКС розробляються для кожної конкретної АГНКС

на основі Типових технологічних регламентів заправлення

автомобілів стисненим природним газом на АГНКС з відповідним типом

обладнання .

2.1.3 Порядок розроблення , узгодження , затвердження та

перегляду інструкцій з охорони праці , а також їх побудова , зміст

та оформлення повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-4.15-98

( z0226-98 ) " Положення про розробку інструкцій з охорони праці ".

Розроблення , узгодження і затвердження інструкцій , що діють на

підприємстві , здійснюються згідно з ДНАОП 0.00-8.03-93

( z0020-94 ) " Порядок опрацювання і затвердження власником

нормативних актів , що діють на підприємстві ".

2.1.4 Інструкції , що діють на підприємстві , повинні

знаходитись у виробничих приміщеннях на робочих місцях , з ними

повинен бути ознайомлений під особистий підпис обслуговуючий

персонал .

2.1.5 Перелік інструкцій , що є обов ' язковими для АГНКС ,

затверджується роботодавцем . Комплект інструкцій , згідно

затвердженого переліку , знаходиться у начальника АГНКС та в службі

охорони праці підприємства .

2.1.6 На кожній АГНКС , відповідно до ДНАОП 0.00-4.33-99

( z0424-99 ) " Положення щодо розробки планів локалізації та

ліквідації аварійних ситуацій і аварій ", повинен бути розроблений

та затверджений головним інженером підприємства або посадовою

особою , на яку покладено виконання його обов ' язків , план

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій ( ПЛАС ).

2.1.7 На кожній АГНКС затверджується перелік місць , в яких

періодично , згідно діючої інструкції , здійснюється контроль

повітря робочої зони на вміст шкідливих і вибухонебезпечних

речовин ( газів , пари ).

2.1.8 Газ , що надходить на АГНКС із зовнішніх газопроводів ,

повинен відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 " Газы горючие природные

для промышленного и коммунально - бытового назначения . Технические

условия " і мати максимальну вологість 0,009 г / куб . м та

інтенсивність запаху за об ' ємної частки 1 % у повітрі не менше

3 балів .

Стиснений природний газ для заправлення автомобілів повинен

відповідати вимогам ГОСТ 27577-87 " Газ природный топливный сжатый

для газобаллонных автомобилей . Технические условия ", тобто

максимальний тиск газу в балонах автомобіля складає 19,62 МПа ,

температура , газу , що заправляється в балон , - не вище 40 град . C;

вміст механічних домішок у газі - не більше 0,001 г / куб . м ;

температура точки роси газу за вологою та тиском 19,62 МПа - мінус

30 град . C.

2.1.9 Експлуатація систем життєзабезпечення та технологічного

обладнання АГНКС здійснюється відповідно до вимог чинних Правил ,

будівельних норм , технологічних регламентів та виробничих

інструкцій .

2.1.10 Працівники під час роботи забезпечуються спецодягом ,

спецвзуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до

вимог ДНАОП 0.05-3.24-80 " Типові галузеві норми безплатної видачі

спецодягу , спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

працівників нафтової і газової промисловості " або розробленого у

його розвиток .

2.1.11 Модернізація чи вдосконалення обладнання АГНКС , його

вузлів чи деталей дозволяється тільки відповідно до розробленої

технічної документації , що узгоджена з відповідним підприємством

чи організацією ( підприємство - виробник , розробник обладнання ,

проектна організація чи спеціалізована організація , що має

відповідні ліцензії на право проведення узгодження ).

Внесені технічні зміни повинні фіксуватись в експлуатаційному

формулярі ( паспорті ) на відповідне обладнання , вузол чи деталь з

прикладанням узгодженої та затвердженої документації на внесені

зміни .

2.1.12 Огляди , ремонти , ревізії та інші роботи на

технологічному обладнанні здійснюються згідно графіка

планово - попереджувальних ремонтів ( ППР ), затвердженого у

встановленому порядку . Обсяги цих робіт визначаються на основі

інструкцій з експлуатації підприємств - виробників , вимог інших

нормативних документів . Результати виконаних робіт за графіком ППР

фіксуються у спеціальному журналі з описом обсягу виконаних робіт ,

дати , складу бригади та відповідального за їх виконання . Крім

того , результати ремонтів обладнання фіксуються в ремонтних

формулярах ( паспортах , якщо це передбачено їхньою формою ) тощо .

2.2 Організація навчання та вимоги до персоналу

2.2.1 Організація навчання та перевірка знань персоналу АГНКС

з охорони праці виконується відповідно до положень про навчання з

питань охорони праці , розроблених на підприємстві на основі

ДНАОП 0.00-4.12-99 ( z0248-99 ) " Типове положення про навчання з

питань охорони праці " з урахуванням специфіки виробництва та вимог

державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону

праці та затверджених наказами керівників .

На підприємстві формуються плани - графіки проведення навчання

та перевірки знань з питань охорони праці , з якими повинні бути

ознайомлені працівники .

2.2.2 Відповідальність за організацію і здійснення навчання

та перевірки знань з питань охорони праці покладається на

керівника підприємства , в структурному підрозділі ( АГНКС ) - на

начальника АГНКС , а контроль - на службу охорони праці .

2.3 Утримання території та виробничих приміщень

2.3.1 Територія АГНКС , на якій розташовані зовнішні

технологічні установки ( крім газозаправних колонок ),

огороджується . Вхід на огороджену територію стороннім особам не

дозволяється . За відсутності штатного огородження території АГНКС

не експлуатується .

2.3.2 Територія АГНКС повинна утримуватися в належному

технічному і санітарно - гігієнічному стані . Для закріплення

грунтового покриття від вивітрювання й розмивання необхідно

висаджувати декоративні рослини . Із зовнішньої сторони на відстані

3 м від огорожі АГНКС , періодично , за необхідності , слід

викошувати трав ' янисту рослинність . Проїзди і проходи повинні бути

вільними для руху , не мати ям , канав , провалів . У зимовий час

проїзди та проходи , а також кришки пожежних гідрантів і люки

пожежних водоймищ ( резервуарів ), зовнішні сходи будівель та споруд

повинні очищатись від снігу та льоду , а в необхідних

випадках - посипатись піском .

2.3.3 Ділянки території для проїзду автомобільного

транспорту , а також ділянки , що прилягають до приміщень та споруд ,

повинні мати тверде покриття . Вільні ділянки території повинні

бути озеленені відповідно до вимог проекту на АГНКС .

2.3.4 На території та в приміщеннях АГНКС повинні бути

установлені знаки безпеки відповідно до ДНАОП 1.1.23-2.03-01

" Знаки безпеки для підприємств газової промисловості " та ГОСТ

12.4.026-76* " ССБТ . Цвета сигнальные и знаки безопасности ":

" Забороняється користуватись відкритим вогнем ";

" Забороняється палити "; " Вхід ( прохід ) заборонений ",

" Забороняється користуватись електронагрівальними приладами ",

" Забороняється будь - яке обслуговування та ремонт автотранспортних

засобів на території АГНКС ", " Забороняється обслуговувати та

ремонтувати автотранспортні засоби в заправному боксі ", інші

заборонні знаки ;

" Обережно ! Легкозаймисті речовини ", " Обережно ! Небезпека

вибуху ", " Обережно ! Їдкі речовини ", " Обережно ! Отруйні речовини ",

" Обережно ! Електрична напруга ", " Обережно !" та інші

попереджувальні знаки ;

" Працювати в касці ", " Працювати в захисних рукавицях ",

" Працювати в захисному одязі ", " Працювати в захисному взутті ",

" Працювати в захисних окулярах ", " Працювати з застосуванням

засобів захисту органів дихання ", " Висади пасажирів ", " Швидкість

5 км / год .", інші приписувальні знаки ;

" Вогнегасник ", " Пункт сповіщення про пожежу ", " Місце для

паління ", " Пожежний кран ", " Дозволяється користуватись

електронагрівальними приладами ", інші вказівні знаки .

2.3.5 Підземні споруди та кабельні траси на території АГНКС

повинні мати наземні видимі розпізнавальні знаки , які дозволяють

визначити їх місце знаходження .

2.3.6 Будь - які земляні роботи на території АГНКС не повинні

проводитись без наявності викопіювання з генплану та узгодження

цих робіт з організаціями , які мають на території АГНКС підземні

комунікації , а також без оформлення наряду - допуску на ці роботи та

акта - допуску згідно СНиП III 4-80* " Техника безопасности в

строительстве ".

2.3.7 Після закінчення ремонтно - будівельних робіт ділянка

території , на якій вони велись , повинна бути вирівняна та очищена

від будівельного сміття . Крім того , на ділянках проїзду

автомобільного транспорту , а також на ділянках , прилеглих до

будівель і споруд , повинне бути відновлене дорожнє покриття .

2.3.8 Водостоки для відведення дощової води необхідно

прочищати в міру потреби .

2.3.9 Зберігання матеріалів , інструменту , обладнання , машин ,

а також мастильних матеріалів , розчинників та антифризу ,

необхідних для ведення технологічного процесу на АГНКС , повинно

здійснюватись у складських приміщеннях , передбачених для цього

проектом АГНКС . Обладнання складських приміщень АГНКС має

відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в газовій

промисловості України ( ППБГП -97), затверджених наказом АТ

" Укргазпром " від 19.02.97 р . N 57.

Улаштування складських приміщень на діючих АГНКС здійснюється

на підставі проектної документації , розробленої та узгодженої в

установленому порядку .

На території АГНКС складування матеріалів , обладнання ,

зберігання та паркування транспортних засобів дозволяється тільки

в місцях , передбачених проектом .

2.3.10 Застосування відкритого вогню на території АГНКС

допускається в місцях , що обумовлені технологічним регламентом або

інструкціями .

Місце для паління повинно бути обладнане за межами

вибухонебезпечних зон .

2.3.11 Не дозволяється загромаджувати проходи в приміщеннях

АГНКС матеріалами або будь - якими предметами .

2.3.12 Кожен працівник повинен ретельно прибирати своє робоче

місце .

2.3.13 Прибирання підлоги виробничих приміщень повинно

проводитись у разі необхідності , але не рідше одного разу за зміну

вологими або іншими засобами , що не допускають пиловиділення .

Не вживати для миття підлог бензин , керосин та інші

легкозаймисті рідини ( ЛЗР ).

2.3.14 У машинному залі АГНКС не дозволяється встановлювати

слюсарні верстати , лещата та інші пристрої для виконання слюсарних

робіт , не дозволяється зберігати та складувати обладнання та

матеріали . У всіх інших приміщеннях зберігати та складувати тільки

те обладнання та матеріали , що стосуються даного виробництва .

2.3.15 Матеріал , що використовується для обтирання , необхідно

збирати в спеціальні металеві ящики з кришками і вивозити в

спеціально відведені місця , узгоджені з місцевими органами

самоврядування .

Відпрацьоване трансформаторне масло і масло з продувальних

посудин повинно вивозитись на станції для його регенерації або в

спеціально відведені місця для його утилізації .

2.3.16 Сушіння спецодягу , спецвзуття , рушників тощо , а також

приготування їжі проводиться в місцях , визначених для цього

проектною документацією на будівництво АГНКС , розробленою та

узгодженою в установленому порядку .

2.3.17 Періодичність оглядів обладнання та перевірок стану

виробничих приміщень АГНКС визначається адміністрацією

підприємства згідно технологічної документації з урахуванням

конкретних умов виробництва та вимог безпеки , викладених в

експлуатаційній та ремонтній документації підприємств - виробників

обладнання , що знаходиться в експлуатації на даній АГНКС . При

цьому :

огляд обладнання , контрольно - вимірювальних приладів ,

автоматики та запобіжних пристроїв , а також перевірка справності

пожежної техніки , засобів вогнегасіння та вентиляційних систем

повинні проводитись обслуговуючим персоналом не рідше одного разу

за зміну , про що робиться відповідний запис у змінному журналі ;

перевірка наявності шкідливих речовин у повітрі робочої зони ,

перевірка рівня шуму , а також перевірка гігієнічних норм вібрації

та вібрації обладнання повинні проводитись службами підприємства

або спеціалізованими організаціями не рідше одного разу на рік

відповідно до вимог ДСН 3.3.6.042-99 ( va042282-99 ) " Санітарні

норми мікроклімату виробничих приміщень ", ОСТ 51.140-86 " ССБТ .

Організація проведення контролю повітря робочої зони на об ' єктах

газової промисловості . Загальні вимоги безпеки ", ДСН 3.3.6.037-99

( va037282-99 ) " Санітарні норми виробничого шуму , ультразвуку та

інфразвуку ", ГОСТ 12.1.005-88 " ССБТ . Общие санитарно - гигиенические

требования к воздуху рабочей зоны ", ДСН 3.3.6.039-99

( va039282-99 ) " Державні санітарні норми виробничої загальної та

локальної вібрації " та ГОСТ 12.1.012-90 " Вибрационная

безопасность . Общие требования ".

Допустимі рівні вібрації на робочих місцях повинні бути

вказані в проектно - технологічній документації ;

перевірка вібраційного стану технологічного обладнання

повинна виконуватись службами підприємства або спеціалізованою

організацією після капітальних , середніх ремонтів , а також у

процесі експлуатації відповідно до НАОП 1.1.23-3.01-88

" Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції . Норми

вібрації . Методика віброобстеження . Віброзахист обладнання .

РД -51-132-88". Вібраційні характеристики технологічного обладнання

( машин ) вказуються в їх технічних умовах ( стандартах ). Перевірка

вібраційного стану може здійснюватись із застосуванням

вібровимірювальних приладів загального призначення або із

застосуванням спеціалізованих вібродіагностичних приладів і

відповідно до вимог затверджених методик діагностування . За

результатами перевірки ( діагностування ) складається висновок

особою , що виконала цю роботу , і передається начальнику АГНКС або

посадовій особі , що виконує його обов ' язки ;

перевірка вибухозахищеного та іншого електрообладнання

повинна проводитись у терміни , що регламентовані інструкціями

підприємств - виробників обладнання та чинними " Правилами

технической эксплуатации электроустановок потребителей ";

перевірка автоматичного вмикання ( вимикання ) аварійних та

резервних вентиляторів та аварійного відключення обладнання , а

також перевірка світлової та звукової сигналізацій , що сповіщають

про підвищену концентрацію газу в приміщеннях , проводиться

спеціально навченим персоналом . Періодичність перевірок

визначається графіком планово - попереджувальних ремонтів , але

повинна бути не рідше одного разу в 5 днів .

Вмикання аварійних вентиляторів повинно проводитись за

концентрації природного газу в повітрі , що дорівнює 10 % від

нижньої концентраційної межі спалахування ( НКМС ).

Аварійне вимикання обладнання повинно проводитись у разі

концентрації природного газу в повітрі вище 20 % від НКМС .

Результати всіх перевірок повинні оформлятись відповідними

актами або записами в спеціальних журналах .

Не рідше одного разу на зміну повинна проводитись перевірка

переносними газоаналізаторами всіх приміщень АГНКС на вміст

природного газу в повітрі .

2.3.18 Робота АГНКС не ведеться в разі :

загазованості приміщень вище допустимих концентрацій ;

несправних автоматичних сигналізаторів ( газоаналізаторів )

природного газу ;

несправній пожежній автоматиці ;

несправних або відключених системах автоматичного блокування .

Не дозволяється робота окремого технологічного обладнання

АГНКС , зокрема , компресорних установок , за рівнів вібрації на

ньому вище допустимих величин .

2.3.19 На запірну , запобіжну та регулювальну арматуру , а

також на технологічне обладнання повинні бути нанесені незмивною

фарбою номери ( вивішені бірки ), що відповідають їх номерам на

технологічній схемі АГНКС . Запобіжні клапани повинні бути

опломбовані .

2.3.20 Несправності освітлювальної та силової електромережі у

виробничих приміщеннях АГНКС повинні негайно усуватись . Під час

вживання заходів щодо усунення несправностей довести рівні

освітленості відповідно до норм СНиП -II-4-79 " Естественное и

искусственное освещение ".

2.3.21 Перепланування приміщень або території АГНКС може

виконуватись лише відповідно до затвердженого проекту на виконання

цих робіт .

2.3.22 Виробничі приміщення на АГНКС повинні бути забезпечені

аптечками , які укомплектовані медичними засобами для надання

першої допомоги .

2.3.23 Обладнання , запірні пристрої , контрольно - вимірювальні

прилади тощо , які потребують постійного обслуговування та

розташовані на висоті понад 0,75 м , повинні бути обладнані

маршовими східцями з площадками та перилами ( огородженням ), що

відповідають вимогам СНиП III-4-80* " Техника безопасности в

строительстве ". Для періодичного обслуговування ( заміна

світильників тощо ) дозволяється застосування переносних драбин ,

які відповідають вимогам ГОСТ 26887-86 " Площадки и лестницы для

строительно - монтажных работ . Общие технические требования ".

2.3.24 Дозволяється на території АГНКС виконувати додаткові

види робіт :

встановлення на автомобілі газобалонного обладнання ;

сервісне обслуговування автотранспорту ;

продаж запасних частин , паливно - мастильних матеріалів ( ПММ )

та супутніх товарів .

Вказані види робіт виконуються в будівлях , спорудах і на

установках , місце розташування яких визначається проектами , що

розробляються проектним інститутом , який проектував АГНКС , та

затвердженими в установленому порядку .

Виконання на території АГНКС цих робіт здійснюється згідно

спеціально затверджених інструкцій та правил .

Виконання перелічених робіт здійснюється спеціальним

персоналом АГНКС , додатково передбаченим штатним розписом виключно

для виконання згаданих робіт .

У випадку оренди частини території АГНКС для здійснення

вищезгаданих робіт , вони виконуються без участі персоналу АГНКС .

Відповідальність за дотримання правил безпеки несе орендатор .

Вимоги начальника АГНКС ( інших посадових осіб АГНКС ) щодо

дотримання умов безпечного ведення технологічного процесу на

орендних дільницях обов ' язкові для орендатора і приймаються ним до

виконання негайно . У разі виникнення порушень , що можуть вплинути

Завантажити