НПАОП 24.3-1.18-13Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловостіМІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 891

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2013 р. за № 2150/24682

Про затвердження Правил охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» та Указу Прези­дента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи з оптимізації си­стеми центральних органів виконавчої влади»

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці для виробництв лакофарбової проми­ словості,що додаються.

 2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила без­пеки для виробництва лакофарбової промисловості, затверджені Державним комітетом з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і з гірничого нагляду СРСР 13 березня 1973 року, Міністерством хімічної промисловості СРСР 07 березня 1973 року (НПАОП 24.3-1.17-73).

 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр


Е. Ставицьки

й

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

УКРАЇНИ

ПРАВИЛА

охорони праці для виробництв лакофарбової

промисловості ЗМІСТ

 1. Загальні положення 3

 2. Загальні вимоги 4

 3. Вимоги безпеки до організації робочих місць 7

 4. Вимоги охорони праці під час технологічних процесів 8

 1. Загальні вимоги до технологічних процесів 8

 2. Вимоги охорони праці під час процесів переміщення горючих парогазових середовищ, рідин і дрібнодисперсних твердих продуктів 12

 3. Вимоги охорони праці під час процесів розділення матеріальних середовищ 13

 4. Вимоги охорони праці під час процесів масообміну 14

 5. Вимоги охорони праці під час процесів змішування, подрібнення, пакування 14

 6. Вимоги охорони праці під час теплообмінних процесів 15

 7. Вимоги охорони праці під час хімічних (реакційних) процесів 16

 1. Вимоги охорони праці під час виробництва лаків та емалей на основі ефірів целюлози 17

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 1. 891

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2013 р. за № 2150/24682

ПРАВИЛА охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості

І. Загальні положення

 1. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, діяльність яких пов'язана з виробництвом фарб, лаків, емалей.

 2. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час виконання робіт з виробництва фарб, лаків, емалей.

 3. Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які вико­нують роботи з виробництва фарб, лаків, емалей.

 4. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, що наведені у Законі України «Про охорону праці», ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визна­чення основних понять», ГОСТ 12.0.002-80 «ССБТ. Термины и определения», ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Ви­моги» (далі - ДСТУ OHSAS 18001:2010).

 5. Інші терміни вживаються в таких значеннях:

блок технологічний - апарат (обладнання) або група (з мінімальною кіль­кістю) апаратів (обладнання), які одночасно можуть бути відключені (ізольовані) від технологічної системи без небезпечних змін режиму, що призводять до аварії;

горючий пил - пил, суміш повітря з яким у визначених пропорціях при ат­мосферних тиску та температурі створює вибухонебезпечне пилоповітряне сере­довище;

дихальні лінії - запобіжні системи, призначені для випускання накопичених повітря і пари, що унеможливлює створення вакууму в ємностях під час подаван­ня чи відбирання рідини або внаслідок температурних коливань в ємностях;

зовнішня установка - установка, розміщена поза приміщеннями (зовні бу­динків), просто неба, або під дахом чи за сітчастими захисними конструкціями;

установка - сукупність обладнання (апаратів), що виконує певну функцію у технологічному процесі.

 1. У цих Правилах вживаються такі позначення та скорочення:

Г ДК - граничнодопустима концентрація;

ГР - горючі рідини;

КВПіА - контрольно-вимірювальні прилади і автоматика;

ЛЗР - легкозаймисті рідини;

ПАЗ - протиаварійний автоматичний захист.

ІІ. Загальні вимоги

 1. Роботодавець повинен створити службу охорони праці відповідно до ви­мог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Дер­жавного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 ро­ку № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

 2. Роботодавець з урахуванням специфіки виробництва повинен розробити і затвердити відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці відповідно до вимог Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердже­ного наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 232/10512 (НПАОП 0.00-2.01-05).

 3. Роботодавець повинен розробити і затвердити перелік робіт, виконання яких потребує професійного добору відповідно до вимог Переліку робіт, де є по­треба у професійному доборі, затвердженого наказом Міністерства охорони здо­ров’я України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 року № 263/121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 1995 року за № 18/554.

 4. Роботодавець повинен забезпечити застосування заходів щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин відповідно до Вимог до ро­ботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22 берез­ня 2012 року № 627, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за № 521/20834 (далі - НПАОП 0.00-8.11-12).

 5. Роботодавець повинен за власні кошти організувати проведення медич­них оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу (попе­редній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

 6. Роботодавець забезпечує навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, за­реєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Забороняється допускати до роботи працівників та посадових осіб, які у встановленому порядку не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з пи­тань охорони праці.

 1. Працівники, які залучаються до підіймально-транспортних робіт, повинні дотримуватися вимог Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стро­пальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, затвер­дженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 25 вересня 1995 року № 135, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 1995 року за № 372/908 (НПАОП 0.00-5.04-95).

 2. Забороняється залучення жінок до робіт, визначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняєть­ся застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охорони здо­ров’я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованого в Міністерстві юс­тиції України від 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 груд­ня 1993 року за № 194.

 1. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт, визначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забо­роняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здо­ров'я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юс­тиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Роботодавець повинен організувати опрацювання і затвердити норма­тивні акти про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог По­рядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстро­ваного в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229.

 2. Роботодавець повинен організувати розроблення і перегляд інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Положення про ро­зробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 (далі - НПАОП 0.00-4.15-98).

 3. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві здійснюються відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

 4. Роботодавець повинен організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

 5. Роботодавець повинен забезпечити безпечну експлуатацію електро­устаткування відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустано­вок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції

України 13 січня 1998 року за № 11/2451 (НПАОП 40.1-1.01-97), та Правил без­печної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Коміте­ту по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98), ДСТУ 7237:2011 «Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту».

 1. Системи опалення, вентиляції і кондиціювання повітря приміщень по­винні відповідати вимогам чинного законодавства.

 2. Освітлення виробничих та допоміжних приміщень повинно відповідати вимогам чинних державних будівельних норм.

 3. Роботодавець повинен забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям і засобами індивідуального захисту відповідно до вимог По­ложення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

 4. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати вимогам Технічно­го регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

 5. Працівники повинні бути забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Норм без­платної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивіду­ального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1), затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 07 вересня 2004 року № 194, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2004 року за № 1362/9961 (НПАОП 24.0-3.01-04), Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. Частина 2, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13 грудня 2007 року № 305, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 березня 2008 року за № 264/14955 (НПАОП 24.0-3.03-07).

 6. Роботодавець повинен забезпечувати вибір засобів індивідуального за­хисту органів дихання відповідно до вимог Правил вибору та застосування за­собів індивідуального захисту органів дихання, затверджених наказом Державно­го комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28 грудня 2007 року № 331, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2008 року за № 285/14976 (НПАОП 0.00-1.04-07).

 7. Роботодавець повинен забезпечити працівників, робота яких пов’язана із застосуванням речовин, що спричиняють подразнення шкіри рук, захисними пастами та мазями, які відповідають вимогам ГОСТ 12.4.068-79 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требова­ния».

ІІІ. Вимоги безпеки до організації робочих місць

 1. Роботодавець повинен створити для кожного працівника безпечні і не­шкідливі умови праці відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення робо­тодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (НПАОП 0.00­

 1. 12), та вимог НПАОП 0.00-8.11-12.

 1. Організація робочих місць повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.2.032­78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования», ГОСТ 12.2.033-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования» та ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим ме­стам».

 2. параметри мікроклімату в межах робочої зони повинні відповідати вимо­гам Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених поста­новою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42 (ДСН 3.3.6.042-99).

 3. Рівень шуму на робочих місцях повинен відповідати нормам, встановле­ним Санітарними нормами виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, за­твердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 37 (ДСН 3.3.6.037-99).

 4. Загальні вимоги безпеки до захисту від шуму на робочих місцях, шумо­вих характеристик машин та механізмів повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».

 5. Роботодавець повинен здійснювати контроль рівня шуму відповідно до вимог ГОСТ 12.1.050-86 «ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах» та ДСТУ 2867-94 «Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги».

 6. Рівень вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати норм, вста­новлених Державними санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібрації, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39 (ДСН 3.3.6.039-99), та відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требова­ния».

 7. У робочій зоні виробничих приміщень вміст шкідливих речовин не по­винен перевищувати граничнодопустимої концентрації (далі - ГДК), встановленої ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно­гигиеническиетребования к воздуху рабочей зоны».

 8. На робочих місцях параметри електромагнітних полів повинні відповіда­ти Державним санітарним нормам і правилам при роботі з джерелами електро­магнітних полів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 2002 року № 476, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року за № 203/7524 (ДСанПіН 3.3.096-2002).

ІУ. Вимоги охорони праці під час технологічних процесів

 1. Загальні вимоги до технологічних процесів

  1. Роботодавець повинен забезпечити реєстрацію небезпечних чинників (речовин, матеріалів, сполук), що використовуються в процесі виробництва, відповідно до вимог Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року № 420.

  2. Небезпечні зони на території промислових майданчиків підприємств, транспортних шляхів, у виробничих приміщеннях і на робочих місцях повинні бути позначені знаками безпеки відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262, ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности» та ДСТУ ISO 6309:2007 «Про­типожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір».

  3. Роботодавець повинен забезпечити організацію і проведення робіт відповідно до ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности» та ДСТУ 3273-95 «Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги».

  4. Працівники під час виконання робіт із застосуванням інструментів та пристроїв повинні дотримуватись вимог Інструкції з охорони праці під час вико­нання монтажних робіт інструментами і пристроями, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05 червня 2001 року № 254, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2001 року за № 616/5807 (далі - НПАОП 0.00-5.24-01).

  5. Перед початком робіт у ємностях, резервуарах, трубопроводах приводи механізмів, робочі органи яких розміщено усередині устаткування, необхідно зне- струмити та відключити від усіх комунікацій.

Обладнання повинно бути виведене з експлуатації, звільнене від продуктів та речовин, відключене від усіх комунікацій, очищене, промите водою і, за потреби, пропарене, охолоджене, провентильоване.

  1. Під час виконання робіт усередині ємності за температури, вищої ніж 30 °С, необхідно вживати додаткових заходів безпеки: безперервне обдування свіжим повітрям, перерви в роботі, використання засобів індивідуального захисту відповідно до вимог чинного законодавства та ГОСТ 12.4.176-89 «ССБТ. Одежда специальная для защиты от теплового излучения. Требования к защитным свой­ствам и метод определения теплового состояния человека» та вимог чинного за­конодавства.

  2. До роботи усередині ємностей долучається бригада у складі не менше двох працівників, один з яких є спостерігачем.

Працівник, який перебуває усередині ємності, повинен бути споряджений рятувальним паском із сигнально-рятувальною мотузкою.

Спостерігач повинен перебувати біля люка ємності в такому самому спо­рядженні, як і працівник, та додатково мати напоготові справний протигаз.

  1. Роботи усередині технологічних апаратів і ємностей повинні виконува­тися вдень. У разі необхідності проведення робіт уночі повинні бути розроблені додаткові заходи безпеки.

Роботи, які згідно з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці мають проводитися за нарядом-допуском, повинні виконуватися тільки за умови оформлення та видачі його відповідно до вимог чинного законодавства.

  1. Спускатися усередину ємності працівник повинен за допомогою пере­носної драбини, що має зверху гаки для зачіплювання за край ємності. Доступ працівників усередину ємностей, що мають верхні та нижні люки, необхідно здійснювати тільки через нижній люк.

  2. Якщо спостерігач помічає, що працівник поводить себе неадекватно (спроба зняти протигаз, ознаки нездужання), або при виникненні інших надзви­чайних обставин, роботу негайно зупиняють, а працівника евакуюють.

  3. Приміщення і резервуари, у яких виконують роботи з нанесення за­хисних покриттів, повинні бути обладнані безперервною вентиляцією. Вентиля­тор, який застосовується для видалення вибухонебезпечних випарів, повинен бути у вибухозахищеному виконанні.

  4. Вогневі роботи необхідно виконувати відповідно до вимог Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах, затвердженої наказом Міністерства праці та соціаль­ної політики України від 05 червня 2001 року № 255, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 червня 2001 року за № 541/5732 (НПАОП 0.00­

 1. 01),ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Работы электросварочные. Требования без­опасности».

  1. Завантаження, розвантаження, транспортування вихідних матеріалів, готової продукції необхідно виконувати відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за № 784/14051 (НПАОП 0.00-1.01-07), ГОСТ 12.3.020-80 «ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования без­опасности», ГОСТ 12.2.022-80 «ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасно­сти», ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требо­вания безопасности» та ГОСТ 12.3.010-82 «ССБТ. Тара производственная. Требо­вания безопасности при эксплуатации».

  2. Під час проведення вхідного контролю сировини, проміжного контролю на різних стадіях технологічного процесу та контролю готової продукції необ­хідно застосовувати пробовідбірники, що відповідають вимогам ГОСТ 6859-72 «Приборы для отмеривания и отбора жидкостей. Технические условия».

  3. Виробниче устаткування повинно відповідати вимогам Технічного ре­гламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 62, ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производ­ственное. Общие требования безопасности», ДСТУ 7234:2011 «Дизайн і ерго­номіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки», ГОСТ 12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные», ГОСТ 12.2.064-81 «ССБТ. Органы управления производственным оборудованием.

Завантажити