НПАОП 24.3-1.18-13Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості

Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывобезопас- ность. Общие требования» та цих Правил.

  1. Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки, яке відпрацювало встановлений ресурс, може продовжуватися за наявності позитивного висновку експертного обстеження відповідно до вимог Порядку проведення огляду, випро­бування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, ме­ханізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687.

  2. Роботодавець повинен забезпечити експлуатацію технологічного устат­кування, що працює під тиском, відповідно до Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 35, та вимог чинного законодавства.

  3. Робочі та оглядові майданчики, переходи, монтажні прорізи, приямки, сходи та площадки сходів повинні бути обладнані поруччям відповідно до вимог чинного законодавства.

  4. Температура зовнішніх поверхонь устаткування та огороджень повинна відповідати вимогам ДСТУ EN 563-2001 «Безпечність машин. Температури по­верхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь».

  5. Гідравлічні та пневматичні системи устаткування повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.040-79 «ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазоч­ные. Общие требования безопасности к конструкции», ГОСТ 12.2.086-83 «ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации», ГОСТ 12.2.101-84 «ССБТ. Пневмопри­воды. Общие требования безопасности к конструкции».

  6. Технічний стан запірної арматури трубопроводів повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.2.063-81 «ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности» (ГОСТ 12.2.063-81) та ГОСТ 9544-75 «Армату­ра трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов».

  7. Запобіжні клапани, які встановлені на апарати, що працюють під тис­ком, повинні відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 12.2.085-2007 «Посудини, що працюють під тиском. Клапани запобіжні. Вимоги щодо безпеки».

  8. Технологічні процеси із застосуванням горючих рідин (далі - ГР), що здатні утворювати вибухонебезпечні суміші з повітрям, повинні проводитися у герметичному технологічному устаткуванні, яке унеможливлює утворення небез­печних концентрацій цих речовин у повітрі навколишнього середовища за будь- якого режиму роботи. Такі технологічні процеси мають бути оснащені:

 • системами автоматичного або автоматизованого регулювання;

 • засобами контролю параметрів, показання яких визначають вибухонебез- печність процесу;

 • ефективними швидкодійними системами приведення технологічних пара­метрів до регламентованих значень або зупинення процесу;

 • системами аварійного спорожнювання, які комплектуютьшвидкоді йними запірними пристроями.

  1. Вибухопожежобезпечні умови проведення технологічного процесу або його стадій повинні забезпечуватися:

 • раціональним підбором взаємодіючих компонентів для максимального зниження можливості утворення вибухопожежонебезпечних продуктів (сумішей або речовин);

 • раціональним режимом дозування компонентів для унеможливлення відхилення їх співвідношень від регламентованих значень і утворення вибухоне­безпечних концентрацій у системі;

 • введенням у технологічне середовище інертного газу, що перешкоджає утворенню вибухопожежонебезпечних сумішей;

 • вибором значень параметрів стану технологічного середовища (складу, тиску, температури), що знижують його вибухопожежонебезпечність;

 • надійним енергозабезпеченням.

  1. Технологічні системи з вибухонебезпечним середовищем необхідно оснащувати засобами вибухопопередження і захисту обладнання і трубопроводів від руйнувань.

  2. Для максимального зниження викидів у повітря навколишнього середо­вища горючих та вибухопожежонебезпечних речовин за аварійної розгерметизації системи у технологічних системах необхідно передбачати:

 • для технологічних блоків II і III категорій вибухонебезпечності - встанов­лення запірних або відтинаючих пристроїв з дистанційним управлінням і часом спрацьовування не більше ніж 120 с;

 • для блоків з відносним значенням енергетичного потенціалу Qb <10 - вста­новлення запірних пристроїв з ручним приводом, при цьому передбачається мак­симальний час приведення їх у дію за рахунок раціонального розміщення (макси­мально допустимого наближення до робочого місця оператора), але не більше ніж 300 с.

  1. На дихальних лініях від апаратів з ЛЗР та ГР, що об'єднуються у загаль­ний колектор, необхідно передбачати заходи і засоби для запобігання розповсюд­женню полум'я.

Дихальні лінії від обладнання з ЛЗР повинні бути виведені назовні на ро­зрахункову висоту, але не меншу ніж 3 м над покрівлею або робочим майданчи­ком, та розташовані не ближче ніж 6 м за горизонталлю від більш високої частини будівлі (споруди).

  1. Автоматизація технологічних процесів повинна передбачати улашту­вання аварійної, попереджувальної, технологічної сигналізації і блокування, за­хисні заходи при досягненні граничнодопустимих значень технологічних пара­метрів і аварійного відключення технологічного устаткування.

  2. Монтування та експлуатацію систем КВПіА виробничих процесів, си­стем ПАЗ, зв'язку і сповіщення про аварійні ситуації необхідно здійснювати відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.01-97, НПАОП 40.1-1.21-98, СНіП 3.05.07-85 «Системы автоматизации».

  3. Використання у складі виробничого обладнання та/або КВПіА джерел іонізуючого випромінювання повинно здійснюватись за умови наявності ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання відповідно до Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Дер­жавного комітету ядерного регулювання України від 02 грудня 2002 року № 125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2002 року за № 978/7266.

  4. Виробниче обладнання та/або КВПіА, які містять джерела іонізуючого випромінювання, повинні відповідати вимогам Державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)» (ДГН 6.6.1-6.5.001-98), затвер­джених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 1997 року № 208, введених у дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1997 року № 62, Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України (ДСП 6.177-2005-09-02), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстро­ваних у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832.

  5. Перевірку та випробовування КВПіА та автоматичних пристроїв необ­хідно здійснювати відповідно до вимог ДСТУ 3400-2006 «Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів».

  6. Роботодавець повинен організувати роботи з технічного обслуговуван­ня та ремонту обладнання відповідно до вимог ГОСТ 28.001-83 «Система техни­ческого обслуживания и ремонта техники. Основные положения».

 1. Вимоги охорони праці під час процесів переміщення горючих парогазових середовищ, рідин і дрібнодисперсних твердих продуктів

  1. Насоси, компресори, електричні мотори, трубопроводи для транспорту­вання горючих парогазових середовищ, рідин повинні відповідати вимогам чин­ного законодавства та ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприя­тий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щит­ки», ГОСТ 12.2.016-81 «ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности».

  2. Допустимі значення швидкостей, тисків і температур горючих продуктів, що переміщують трубопроводами, повинні встановлюватися відповідно до їх вибухонебезпечних характеристик і фізико-хімічних властивостей.

  3. Продукти, що застигають, і розплави, що здатні кристалізуватися, необ­хідно переміщувати трубопроводами з обігрівом типу «труба у трубі» або із супутниками-теплоносіями у режимі.

Підігрівати застиглі продукти необхідно відповідно до їх фізико-хімічних і пожежовибухонебезпечних властивостей.

Забороняється застосовувати відкритий вогонь при підігріванні та плавленні продукту, що кристалізувався. Перед підігріванням такого продукту необхідно попередньо відключити і заглушити ділянку, яка обігрівається, від джерела (дже­рел) тиску, суміжних ділянок трубопроводів і апаратів.

  1. Для виділення рідинної фази з переміщуваного газового середовища на всмоктувальних лініях компресора, вакуум-насоса, газодувки необхідно встанов­лювати сепаратори, ресивери, відбійники крапель, які, за потреби, необхідно оснащувати приладами контролювання рівня, сигналізацією при максимальному рівні і засобами блокування.

  2. У технологічних процесах, що проводять під вакуумом та із застосуван­ням легкозаймистих рідин (далі - ЛЗР), регулювання вакууму необхідно здійснювати інертним газом.

  3. У трубопровідних системах транспортування ГР і газів, де можливі відкладення на внутрішніх поверхнях трубопроводів і апаратів продуктів осмо­лення, полімеризації та поліконденсації, необхідно здійснювати контроль за на­явністю цих відкладень та вживати заходів щодо їх безпечного видалення, а у разі потреби передбачати резервне обладнання і трубопроводи.

  4. Переміщення ЛЗР трубопроводами методом створення перепадів тиску необхідно здійснювати за допомогою інертних газів.

  5. Місця, де проводять пересипання і транспортування продуктів, що виділяють пил, повинні бути герметизованими та забезпечені укриттями, які під’єднані до аспіраторних вентиляційних установок.

Швидкість повітря у воронках місцевих відсмоктувачів аспіраторних по­вітропроводів повинна бути більше ніж 2 м/с.

  1. Переміщення твердих горючих матеріалів необхідно здійснювати спосо­бами, що виключають утворення вибухонебезпечних сумішей усередині обладна­ння й комунікацій.

У разі використання інертного газу для транспортування або флегматизації твердих горючих матеріалів необхідно передбачити способи та засоби контролю вмісту кисню у системі, а також заходи припинення процесу переміщення у випадку досягнення граничнодопустимої концентрації кисню.

  1. Забороняється видалення горючого пилу з поверхонь обладнання та ко­мунікацій за допомогою стисненого повітря, а також іншими способами, що приз­водять до здіймання пилу і утворення вибухонебезпечних пилоповітряних сумішей.

  2. Барабани, а також привідні і натяжні пристрої стрічкових транспортерів повинні бути огороджені незалежно від висоти їх розташування.

  3. Забороняється переміщувати стрічковими транспортерами пігменти, що містять свинець або хром, токсичні речовини 1-го класу небезпеки як у сухому, так і у пастоподібному вигляді.

  4. Елеватори, закриті конвеєри повинні бути обладнані пристроями, що сигналізують про те, що обладнання знаходиться в робочому стані.

 1. Вимоги охорони праці під час процесів розділення матеріальних середовищ

  1. Технологічні процеси розділення ЛЗР та ГР необхідно проводити поза межами вибухонебезпечної зони. Ступінь розділення середовищ і заходи вибухо- безпечності повинні визначатися та регламентуватися під час розроблення техно­логічного процесу.

  2. Обладнання для розділення суспензій та фільтрації необхідно оснащува­ти блокуваннями, що забезпечують відключення та припинення подавання сус­пензій за неприпустимих відхилень параметрів інертного середовища. У центри­фугах та сепараторах необхідно передбачати заходи, що запобігають утворенню вибухонебезпечних сумішей як у самих апаратах, так і у повітрі робочої зони ви­робничого приміщення.

  3. Центрифуги повинні відповідати ГОСТ 28705-90 «Центрифуги промыш­ленные. Технические требования».

  4. Центрифуги повинні бути обладнані пневматичними гальмівними при­строями та пристроями для автоматичного відключення та подачі сигналів (звуко­вого та світлового) у разі нестабільного живлення.

Кришки центрифуг повинні бути зблоковані з електричними приводами та­ким чином, щоб унеможливити включення центрифуги в роботу у разі відкритої кришки.

  1. Технічний огляд центрифуг необхідно проводити періодично відповідно до затвердженого керівником підприємства графіка технічного огляду. Випробу­вання на динамічне та статичне балансування вала та барабана центрифуг необ­хідно проводити щороку.

  2. Трубопроводи, що подають продукт до центрифуги, необхідно облад­нувати пристроями, які запобігають попаданню сторонніх предметів до ротора центрифуги.

  3. Фільтрпреси для фільтрації суспензій повинні бути закритого типу та по­вністю автоматизованими.

  4. Машини та агрегати для фасування лаків, фарб і емалей повинні бути обладнані бункерами, що закриваються.

 1. Вимоги охорони праці під час процесів масообміну

  1. При проведенні процесів масообміну, у яких при відхиленнях техно­логічних параметрів від встановлених значень можливе утворення нестійких вибухонебезпечних сполук, для об’єктів з технологічними блоками I та II кате­горій вибухонебезпечності необхідно передбачати засоби автоматичного регулю­вання цих параметрів.

  2. У технологічних блоках III категорії вибухонебезпечності допускається виконувати операції регулювання вручну при забезпеченні автоматичного кон­тролювання встановлених параметрів процесу та сигналізації у випадку переви­щення їх допустимих значень.

 2. Вимоги охорони праці під час процесів змішування,

подрібнення, пакування

  1. Методи та режими змішування горючих продуктів, конструкція обладна­ння змішувальних пристроїв повинні забезпечувати ефективне перемішування цих продуктів та виключати можливість утворення застійних зон.

Для безперервних процесів змішування речовин, взаємодія яких може приз­вести до розвитку некерованих екзотермічних реакцій, необхідно забезпечувати ефективні методи відведення тепла, передбачені засоби автоматичного контролю регулювання процесів, протиаварійного захисту та сигналізації.

  1. У періодичних процесах змішування за можливості розвитку само- прискорюваних екзотермічних реакцій для виключення їх некерованого протікан­ня необхідно встановлювати порядок (послідовність) та допустимі кількості за­вантажуваних до апарату речовин, швидкість їх завантаження (надходження).

  2. У процесах змішування горючих продуктів, горючих продуктів з окис­лювачами необхідно передбачати автоматичне регулювання співвідношення ком­понентів перед змішуванням.

  3. Реакційні апарати вибухонебезпечних технологічних процесів зі змішу­вальними пристроями необхідно забезпечувати засобами автоматичного контро­лю за надійною роботою та герметичністю ущільнень валів мішалок, блокування­ми, що запобігають можливості завантаження в апарати-змішувачі продуктів, у разі, якщо змішувальні пристрої несправні.

  4. Дозування компонентів (розчинників, пігментів, фарбувальної суспензії, пігментної пасти) повинно бути переважно автоматичним та здійснюватись у послідовності, що виключає можливість утворення всередині апаратів вибухоне­безпечних сумішей або некерованого протікання процесу.

  5. Завантажувальні люки та кармани апаратів-змішувачів необхідно відкри­вати тільки при завантаженні сировини і відбиранні технологічних проб.

  6. Млини необхідно розташовувати в окремому приміщенні та відокремлю­вати від інших приміщень звукоізоляційними стінами.

Млини повинні огороджуватися з боку проходів. У конструкції огорожі необхідно передбачати дверцята, обладнані блоком відключення привода млина від електричної мережі у разі відкритих дверцят.

  1. Герметичність завантажувальних і розвантажувальних отворів млина необхідно контролювати і забезпечити приєднання їх до аспіраторних пристроїв.

  2. Під час роботи млина заборонено проводити будь-які роботи у безпосе­редній близькості від барабана, що обертається.

  3. Завантаження сировини і вивантаження готової продукції необхідно здійснювати способами, які виключають необхідність використання ручної праці.

  4. Перед пуском млина необхідно перевірити привід, рівень мастила у ре­дукторі та підшипниках, стан змащування шестерень, рівень завантаження розме­лювальних куль, стан сита, подачу води на охолодження станції машинного масла та мастил.

  5. Кришка люка в перекритті або на майданчику над млином повинна мати блокування, що запобігає зніманню або відкриванню кришки люка під час роботи млина (обертання барабана).

 1. Вимоги охорони праці під час теплообмінних процесів

  1. Організацію теплообміну, вибір теплоносія (холодагенту) і його пара­метрів необхідно здійснювати з урахуванням фізико-хімічних властивостей про­дукту, що нагрівається (охолоджується), з метою виключення можливості пере­гріву та розкладання такого продукту.

Забороняється застосовувати теплоносії, які за хімічної взаємодії утворюють вибухонебезпечні продукти.

  1. Конструкція та надійність теплообмінних елементів технологічного обладнання повинні унеможливлювати взаємне проникнення теплоносія та про­дукту, що нагрівають.

  2. У випадку зниження рівня ГР, що нагрівається в апараті, нижче допусти­мого та оголення поверхні нагрівання, що може призвести до висушування, пере­грівання та розкладання горючого продукту, необхідно передбачати засоби кон­тролювання та регулювання процесу, а також блокування, що припиняє подаван­ня нагрівального агента.

  3. У теплообмінних процесах, у тому числі й реакційних, у яких при відхи­леннях від встановлених технологічних режимів можливий розвиток некерованих самоприскорюваних екзотермічних реакцій, необхідно передбачати засоби, що запобігають розвитку таких реакцій.

  4. Установки для обігрівання реакторів високотемпературними органічни­ми теплоносіями з використанням відкритого вогню повинні бути ізольовані від реакторів та решти устаткування.

При проведенні процесу за верхнього допустимого рівня застосування висо­котемпературних органічних теплоносіїв необхідно контролювати зміну складу теплоносія. Допустимі значення показників складу таких теплоносіїв повинні бу­ти регламентовані.

  1. Теплообмінні процеси із застосуванням високотемпературних органічних теплоносіїв необхідно забезпечувати системами видалення летких продуктів, що утворюються в результаті їх часткового розкладання.

  2. Для зменшення виділення парів розчинників під час процесів змішуван­ня, фільтрування, центрифугування суспензій, а також у процесі розчинення смол в органічних розчинниках з підігрівом необхідно передбачати контроль темпера­тури води, що відходить, та автоматичне регулювання її подачі на охолодження.

  3. Варильний казан для виготовлення лаків на основі олій необхідно облад­нувати змішувальним пристроєм та вуглекислотною установкою. Нагрівання олій необхідно проводити повільно для запобігання різкого спінювання та викиду олії з апарату в разі потрапляння до олії води.

У випадку займання маси у казані необхідно негайно припинити нагрівання, герметизувати казан та подати до нього вуглекислоту.

  1. Під час процесу оксидації олії необхідно проводити очищення газових викидів у спеціальних установках.

 1. Вимоги охорони праці під час хімічних (реакційних) процесів

  1. Технологічні системи та апаратуру, у яких сумісні декілька окремих тех­нологічних процесів, необхідно оснащувати приладами автоматичного контролю­вання встановлених параметрів. Засоби керування, регулювання та про­тиаварійного захисту повинні забезпечувати стабільність і вибухобезпечність процесу.

Для попередження викидання реакційної маси з реактора необхідно контро­лювати склад та швидкість дозування вихідних речовин.

  1. Апарати та агрегати, які потребують спостереження за температурою і тиском та перебувають на значній відстані від робочих місць, необхідно забезпе­чувати дистанційними приладами з показниками температури і тиску нащитах керування та контрольними приладами, встановленими на робочих місцях.

  2. Усі рухомі та обертові частини машин і апаратів, що розташовані на ви­соті менше ніж 2 м над рівнем підлоги або майданчика для обслуговування, по­винні мати суцільне або сітчасте огородження.

  3. Пристрої, що призначені для завантаження твердих видів сировини до апаратів, необхідно обладнувати кришками. Кришки слід відкривати тільки під час завантаження.

  4. Мірники для завантаження рідких видів сировини в апарати повинні бути герметично закритими, мати чіткі написи, що свідчать про назву речовини усере­дині апарата, та мають бути укомплектовані контрольними приладами- рівнемірами.

  5. Для речовин, що беруть участь у технологічному процесі, необхідно визначати і встановлювати температурні режими, оптимальні швидкості пе­реміщення продуктів (граничнодопустимий час перебування їх у зоні високих температур) та інші заходи, що унеможливлюють перегрівання речовин, їх само­займання або термічне розкладання з утворенням вибухопожежонебезпечних продуктів у результаті контакту з нагрітими елементами апаратури.

  6. Для унеможливлення некерованого процесу необхідно передбачити за­ходи щодо його аварійної локалізації, стабілізації процесу або звільнення апаратів від речовин.

  7. Апаратуру, що використовується в рідинно-фазних процесах, необхідно оснащувати системами контролювання та регулювання в ній рівня рідини засоба­ми автоматичного відключення подавання цієї рідини до апарата за перевищення заданого рівня або іншими засобами, що виключають можливість переливання рідких продуктів.

  8. Приміщення змішувачів для розчинення смол повинні бути відокремлені від приміщення реакторів вогнетривкою стіною або перекриттям.

  9. У виробничих приміщеннях слід встановлювати посудини, що працюють під тиском, разом з посудинами, що працюють без тиску або під ваку­умом, не розділяючи їх капітальною стіною, якщо цього не вимагає технологічний процес.

  10. У виробництві лаків на конденсаційних смолах відділення випуску лаку необхідно розміщувати:

Завантажити