НПАОП 0.00-1.04-07Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

28.12.2007 N 331

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

4 квітня 2008 р. за N 285/14976

Про затвердження Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання.

Відповідно до Закону України «Про охорону прац і”, Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року № 640

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання (далі - Правила), що додаються.

2. Управлінню науково-технічного забезпечення державного нагляду (Больман Г.О.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Прохоров В.В.) ужити заходів щодо включення цього наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи (Кравець В.Ю.) забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.

Голова Держгірпромнагляду

С.О.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгірпромнагляду 28.12.2007 N 331 .

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

4 квітня 2008 р. за N 285/14976 .

ПРАВИЛА

вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання

  1. Загальні положення

Ці Правила поширюються на суб 'єктів господарювання ,які використовують фільтрувальні засоби індивідуального захисту органів дихання ,що призначені для роботи людини в умовах наявності в атмосфері шкідливих для здоров 'я речовин .Правила не поширюються на фільтрувальні та ізолювальні апарати ,що призначені для евакуації людини з аварійної зони ,а також на автономні дихальні апарати, що використовуються працівниками різноманітних рятувальних служб.

II. Визначення термінів

Засіб індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) - засіб, призначений для захисту дихальних шляхів користувача від вдихання повітря, яке спричиняє шкідливий вплив на здоров'я. (ДСТУ EN 132:2004 "Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та піктограми (EN 132:1998, IDT)").

Граничнодопустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони - концентрація речовини, яка за умов регламентованої тривалості її щоденної дії при 8-годинній роботі (але не більше 40 годин протягом тижня) не повинна викликати в працівників захворювання або відхилень у стані здоров'я, які можуть бути діагностовані сучасними методами досліджень протягом трудового стажу або у віддалені періоди теперішнього або наступних поколінь.

Коефіцієнт захисту - кратність зниження концентрації шкідливої речовини, забезпечувана ЗІЗОД (ГОСТ 12.4.034-85 "ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка").

Коефіцієнт токсичної небезпеки середовища - відношення концентрації шкідливої речовини в навколишньому середовищі до його граничнодопустимої концентрації (ДСТУ 2299-93 "Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та визначення").

Аерозоль - суспензія твердих, рідких або твердих і рідких частинок з незначною швидкістю осідання (як правило, менше 0,25 м/с) (ДСТУ EN 132:2004 "Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та піктограми (EN 132:1998, IDT)").

Пил - загальний термін, який позначає дрібнодисперсні тверді частинки (ДСТУ EN 132:2004 "Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та піктограми (EN 132:1998, IDT)").

Повітря з нестачею кисню - навколишнє повітря, яке містить кисню менше 17% за об'ємом (сухого повітря) і в якому неможливе використання фільтрувального пристрою (ДСТУ EN 132:2004 "Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та піктограми (EN 132:1998, IDT)").

III. Позначення та скорочення

ЗІЗОД - засоби індивідуального захисту органів дихання.

ГДК - граничнодопустима концентрація шкідливої речовини в повітрі робочої зони.

П - концентрації шкідливої речовини в повітрі робочої зони.

о

К - коефіцієнт захисту фільтрувального пристрою.

З

ФЕ - фільтрувальний елемент (протиаерозольний).

ОБРВ - орієнтовно безпечні рівні впливу.

IV. Класифікація ЗІЗОД

4.1. Класифікація за принципом дії.

За принципом дії ЗІЗОД поділяються залежно від способу забезпечення захисту на фільтрувальні та ізолювальні (ДСТУEN 133:2005 "Засоби індивідуального захисту органів дихання.Класифікація (EN 133:2001, IDT)").

4.1.1. Фільтрувальні - пристрої, які очищують повітря, яке вдихається, від шкідливих речовин за допомогою фільтрів, що входять у конструкцію ЗІЗОД і містять поглинальні чи фільтрувальні матеріали. До таких пристроїв залежно від конструктивних особливостей належать промислові респіратори та протигази. Фільтрувальні ЗІЗОД за умов, при яких вони можуть бути використані повинні забезпечувати очищення повітря, що вдихається, до концентрацій шкідливих речовин, які не перевищують норми, установлені ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", та концентрацій, установлених чинними санітарними нормами, ГДК та ОБРВ.

Фільтрувальні ЗІЗОД застосовують в умовах відомого складу та концентрації шкідливих речовин. Вони використовуються тільки при достатній кількості кисню в повітрі робочої зони (не менше ніж 17% за об'ємом). Їх не можна застосовувати при роботах у важкодоступних та погано провітрюваних приміщеннях малого об'єму: цистернах, колодязях, трубопроводах тощо.

За принципом подачі повітря фільтрувальні ЗІЗОД поділяються на самовсмоктувальні (де повітря рухається крізь комплект фільтрів завдяки зусиллям легенів людини) та з примусовою фільтрацією (де повітря рухається крізь комплект фільтрів завдяки повітронагнітальному приладу).

Перелік європейських стандартів на фільтрувальні ЗІЗОД подано в додатку 1.

4.1.2. Ізолювальні ЗІЗОД - такі, за допомогою яких органи дихання людини ізолюють від повітря робочої зони, а повітря для дихання надходить із зони, де повітря для дихання відповідає санітарним нормам (шлангові), або з джерела дихальної суміші, що є складовою частиною ЗІЗОД (автономні). Вони мають систему подавання чистого повітря або кисню з незабрудненого джерела.

Ізолювальні шлангові ЗІЗОД за способом подачі повітря існують: самовсмоктувальні, з електроповітродувкою, від мережі стисненого повітря або від балонів стисненого повітря.

Джерела дихальної суміші ізолювальних автономних ЗІЗОД містять: стиснене повітря, стиснений кисень, хімічно зв'язаний кисень або скраплений кисень.

Ізолювальні ЗІЗОД застосовують у разі недостатньої об'ємної частки кисню (при роботах у замкнутому просторі та важкодоступних приміщеннях малого об'єму), у випадках невідомого складу або концентрації шкідливих речовин і/або коли потрібний вищий ступінь захисту, ніж можуть забезпечити фільтрувальні ЗІЗОД.

4.2. Класифікація за призначенням

За призначенням фільтрувальні ЗІЗОД ділять на:

- протипилові (протиаерозольні) - для захисту від різних аерозолів (дим, тумани, пил) шкідливих речовин;

- газопилозахисні (протигазоаерозольні) - для захисту одночасно від газів, парів і аерозолів шкідливих речовин;

- протигазові (газозахисні) - для захисту від газів і парів шкідливих речовин.

Фільтри у фільтрувальних ЗІЗОД повинні забезпечувати за технічними характеристиками захист від аерозолів (протиаерозольні фільтри), газів/парів (протигазові фільтри) або одночасний захист від аерозолів і газів/парів (комбіновані фільтри).

Протигазові й комбіновані фільтри ЗІЗОД поділяють на марки (або типи), призначені для захисту від певних груп газів і парів.

4.3. Класифікація за конструктивними особливостями

Фільтрувальні ЗІЗОД складаються з двох основних конструктивних частин: пристрою, що забезпечує очищення повітря, яке вдихається (фільтр), або подачу чистого повітря чи кисню з незабрудненого джерела (дихальний шланг), і лицьової частини, що підводить чисте повітря до органів дихання.

За конструктивним оформленням усі фільтрувальні ЗІЗОД поділяються на два типи: фільтрувальні півмаски, у яких ФЕ одночасно є лицьовою частиною, і патронні, що мають відокремлену лицьову частину і ФЕ. Кожний із цих типів за характером вентилювання підмаскового простору поділяється на безклапанні респіратори з так званим маятниковим типом дихання: коли повітря, яке вдихається та видихається, проходить крізь ФЕ, і клапанні, у яких повітря, яке вдихається та видихається, рухається різними шляхами завдяки системі клапанів вдиху та видиху. Клапанні респіратори відрізняються один від одного кількістю і розташуванням клапанів на півмасці.

Респіратори типу "фільтрувальна півмаска" ( малюнок 1 Додатка 2) - це легка півмаска, призначена для одноразового використання і виготовлена з фільтрувального матеріалу. Для кріплення на обличчі призначений головний гарнітур (гумовотканинні або тканинні стрічки, які прикріплені до півмаски). Для виключення підсмоктування у ділянці перенісся призначений носовий затискач. Деякі моделі цього типу забезпечені клапаном видиху.

Респіратори патронні (з відокремленими фільтрами) ( малюнок 2 Додатка 2) складаються з гумової (або силіконової) півмаски або чвертьмаски, до якої кріпляться змінні фільтри (патрони) з уставленими ФЕ з фільтрувального матеріалу (у протиаерозольних респіраторів) або заповнені спеціальним чином сорбентом - активованим вугіллям (у протигазових респіраторів). Півмаска слугує для підведення очищеного повітря до органів дихання. Ця конструкція передбачає розподіл повітря, яке вдихається і видихається, для чого забезпечена клапанами вдиху і видиху. На обличчі респіратор закріплюється за допомогою головного гарнітура, що приєднується до півмаски або до фільтрів (патронів).

Промислові протигази ( малюнки 3,4 Додатка 2) складаються з лицьової частини (панорамної маски або шолом-маски), забезпеченої клапанами вдиху і видиху, та відокремлених протигазових або скомбінованих фільтрів (коробок різних габаритів) які приєднуються до неї безпосередньо або за допомогою дихального шланга. Панорамна маска або шолом-маска слугує не тільки для підведення очищеного повітря до органів дихання, але і для захисту очей і шкіри обличчя від впливу шкідливих речовин.

Допускається застосування фільтрувальних ЗІЗОД, комплект яких містить мікровентилятор з електроживленням від індивідуального джерела електропостачання (з примусовою фільтрацією повітря).


V. Показники захисних та експлуатаційних властивостей ЗІЗОД

Відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования (ГОСТ 12.4.041-2001, IDT)" основна функція фільтрувальних ЗІЗОД - забезпечення очищення повітря, що вдихається від шкідливих речовин до вмісту, який не перевищує ГДК, що встановлені ГОСТ 12.1.005-88 та гігієнічними нормативами, що встановлені Міністерством охорони здоров'я. Час захисної дії фільтрувальних ЗІЗОД повинен забезпечувати можливість виконання виробничих операцій в умовах, для яких вони призначені.

5.1. Групи показників властивостей ЗІЗОД

Незалежно від призначення і конструктивних особливостей ЗІЗОД мають відповідати вимогам до показників їх властивостей, які поділяються на групи:

- показники захисної ефективності, які включають в себе

загальний коефіцієнт проникання шкідливих речовин через всю

конструкцію ЗІЗОД (К ), а також через окремі його елементи,

об'ємну витрату повітря, що надходить на вдих (для ЗІЗОД з

примусовою фільтрацією), та час захисної дії ЗІЗОД;

- показники надійності, які включають у себе середній строк служби, стійкість ЗІЗОД до впливу на нього хімічних, механічних, термічних факторів навколишнього середовища, дезінфікування, транспортування та зберігання;

- ергономічні показники, які віддзеркалюють можливий вплив ЗІЗОД на здоров'я, функціональний стан і працездатність людини: опір диханню, температура, відносна вологість і газовий склад повітря, яке вдихається, ступінь обмеження зору, слуху, мовлення, маса ЗІЗОД.

5.1.1. Визначення ефективності ЗІЗОД

Захисна ефективність фільтрувальних ЗІЗОД визначається

коефіцієнтом захисту (К ). Він визначає кратність зниження

концентрації шкідливої речовини, що забезпечується даним пристроєм

і умови, за яких гарантується надійний захист людини від впливу

шкідливих речовин, що перебувають у повітрі робочої зони.

Визначається формулою

К = 1 / К х 100, (1)

з пр

де К - загальний коефіцієнт проникання, який визначається

пр

експериментально із залученням випробувачів-добровольців (у

лабораторних умовах).

Використання ЗІЗОД з меншим коефіцієнтом захисту, ніж коефіцієнт токсичної небезпеки, навіть при скороченні перебування людини в шкідливих умовах не допускається.

Загальний коефіцієнт проникання К (%) визначається формулою

пр

К = П / П х 100%, (2)

пр о

де П - концентрація шкідливої речовини в підмасковому просторі

мг/куб.куб.м;

П - концентрація шкідливої речовини в навколишньому повітрі,

о

мг/куб.м.

Загальний коефіцієнт проникання враховує ефективність фільтрів підсмоктування шкідливих речовин крізь смугу обтюрації та клапанну систему, залежить від конструкції ЗІЗОД і визначається за найбільш прониклим у легені аерозолем з діаметром часток 0,28-0,34 мкм (стандартний масляний туман) згідно з ГОСТ 12.4.119-82 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы оценки защитных свойств по аэрозолям".

Коефіцієнт проникання аерозолю крізь фільтрувальний елемент визначається у лабораторних умовах згідно з ГОСТ 12.4.156-75 "Система стандартов безопасности труда. Противогазы и респираторы промышленные фильтрующие. Нефелометрический метод определения коэффициента проницаемости фильтрующе-поглощающих коробок по масляному туману" або ДСТУ EN 143-2002 "Засоби індивідуального захисту органів дихання. Проти-аерозольні фільтри. Вимоги, випробування, маркування".

Час захисної дії фільтра, який є показником динамічної сорбційної ємності поглинача при визначеній концентрації контрольних парогазових речовин, зазначається у нормативній документації на конкретні типи та марки протигазових і газопилозахисних ЗІЗОД.

Для протигазових і газопилозахисних фільтрувальних ЗІЗОД час захисної дії означає термін часу від початку роботи пристрою до початку перевищення у підмасковому просторі нормованої величини концентрації контрольної шкідливої речовини (при випробуваннях) або при появі запаху газу чи пари (при застосуванні). Для протиаерозольних ЗІЗОД - це час від початку роботи до відчуття користувачем дискомфорту дихання з причини збільшення опору диханню, підвищення температури та вологості в підмасковому просторі.

Вимоги до фільтрувальних ЗІЗОД, що регламентовані міждержавними стандартами ГОСТ ССБТ, а також у національних стандартах, що гармонізовані з європейськими стандартами, наведені в табл. 1 додатка 3 до Правил(*).

Європейська класифікація протиаерозольних фільтрувальних ЗІЗОД має зворотне позначання ефективності - найвищий забезпечуваний клас захисту позначається як Р3, а найнижчий - Р1. Різниця значень коефіцієнта захисту, установлених у ГОСТ ССБТ і в ДСТУ EN, обумовлюється тим, що методика випробувань ЗІЗОД на випробувачах згідно з євростандартами відрізняється від стандартів колишнього СРСР.

5.2. Експлуатаційні особливості фільтрувальних матеріалів

Деякі фільтрувальні матеріали, що застосовуються у протиаерозольних ЗІЗОД, зменшують свої показники надійності при підвищеній температурі та вологості (наявність опадів) навколишнього середовища.Необхідно використовувати фільтри, у яких застосовуються такі типи матеріалів: ФПП, ФПМ і НФП (Елефлен).

5.2.1. Полімерні фільтрувальні матеріали ФПП (фільтр Петріянова на основі перхлорвінілу)

Матеріал ФПП - це полотно, що складається з шару ультратонких волокон, осаджених з розчину перхлорвінілової смоли в діхлоретані, які нанесені на марлеву основу в електричному полі.

ФПП має високі фільтрувальні властивості, але не рекомендується використовувати ЗІЗОД, що виготовлені на його основі в умовах, коли температура навколишнього середовища перевищує +28 град.С. Це пояснюється деструктивними властивостями матеріалу. При нагріванні матеріалу ФПП знижуються фільтрувальні властивості матеріалу і починається активне виділення похідних хлору. Намокання матеріалу також призводить до зниження фільтрувальних властивостей.

5.2.2. Полімерні фільтрувальні матеріали ФПМ (фільтрувальний полімерний матеріал)

Матеріали ФПМ являють собою полотно, що містить шар ультратонких волокон сополімеру стиролу і акрилонітрилу, які нанесені на марлеву або неткану основу в електричному полі.

Рекомендований температурний діапазон експлуатації цього матеріалу становить від мінус 30 до плюс 70 град.С.

5.2.3. Матеріал НФП (нетканий фільтрувальний поліпропіленовий)

Матеріал НФП являє собою полотно, що містить ультратонкі волокна, отримані з розплаву поліпропілену з нанесенням електростатичного заряду.

Рекомендований температурний діапазон експлуатації становить від мінус 30 град.С до плюс 140 град.С (придатні для застосування на гарячих роботах).

На відміну від перелічених вище матеріалів, поліпропіленові матеріали мають більш низький опір диханню, фільтрувальні елементи які виготовлені на його основі, мають більш високі властивості до авторегенерації. Способи утилізації відпрацьованого матеріалу НФП більш доступні й безпечні.

Аналогом матеріалу НФП є матеріал ЕЛЕФЛЕН.

Усі перелічені вище матеріали містять ультратонкі волокна, що призначені для тонкої фільтрації аерозолів. Використання для виготовлення ФЕ ЗІЗОД інших нетканих матеріалів, які не мають необхідних фільтрувальних властивостей, не припускається.

Згідно з вимогами ДСТУ EN 143-2002 "Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування, маркування" та ДСТУ EN 149-2003 "Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски фільтрувальні для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування" випробування ЗІЗОД проводяться після температурного впливу (24 години в умовах сухої атмосфери за температури (70 +-3) град.С та 24 години за температури (-30 +-3) град.С). У зв'язку з цим забороняється використання для виготовлення ЗІЗОД та ФЕ до них фільтрувальних матеріалів, які отримані на основі перхлорвінілу або інших речовин, які містять хлор.


VI. Основні критерії вибору ЗІЗОД

6.1.ЗастосовуютьсялишеЗІЗОД,якіпройшлипроцедуруоцінкивідповідностітамаютьвідповіднідокументи,передбаченіЗакономУкраїни „Про підтвердження відповідності” .

З метою підтвердження безпеки для здоров'я людини вони також повинні мати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.10.2000 №247, та зареєстрованого в Мін'юсті України 10.01.2001 за N 4/5195 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14.03.2006 №120) .

Вироби ЗІЗОД повинні мати маркування, що відповідає вимогам ГОСТ 12.4.115-82 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке", а також національним стандартам, які гармонізовані з європейськими та міжнародними стандартами. Забороняється придбання та використання без цього маркування.

Користувачам не дозволяється вносити будь-які конструктивні зміни (без узгодження з виготовлювачем конкретного ЗІЗОД) або використовувати ЗІЗОД не за призначенням, тобто з порушенням настанови з експлуатації.

При виборі типу і класу ЗІЗОД мають ураховуватись такі критерії (фактори):

- об'ємна частка кисню, склад і концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони;

- мікрокліматичні умови і важкість виконуваної роботи;

- призначення, захисні та експлуатаційні властивості ЗІЗОД.

6.2. Вибір за об'ємною часткою кисню, складом і концентрацією забруднювальних речовин у повітрі робочої зони

6.2.1. Для належного вибору оцінюють об'ємну частку кисню у повітрі робочої зони. Це дає змогу обґрунтовано вибрати тип ЗІЗОД.

Фільтрувальні ЗІЗОД застосовують при об'ємній частці кисню у повітрі робочої зони не менше ніж 17% і при обмеженому та відомому складі шкідливих домішок. При об'ємній частці кисню до 17%, при роботах у важкодоступних місцях обмеженого об'єму (у цистернах, колодязях, підвалах, трубопроводах і т.п.) застосовують ізолювальні ЗІЗОД.

Фільтрувальні ЗІЗОД не застосовують також, якщо склад шкідливих речовин у повітрі і їх концентрація невідомі, а також коли паро- чи газоподібна шкідлива речовина не має яскраво виявлених ідентифікаційних властивостей, таких як смак або запах. У цих випадках також застосовують ізолювальні ЗІЗОД.

6.2.2. Вибирають тип ЗІЗОД за призначенням, для чого проводять ідентифікацію шкідливої речовини, а також складають відомості про її концентрацію в повітрі робочої зони на базі санітарно - гігієнічних досліджень: у вигляді аерозолю (пилу, диму, туману) застосовують протипилові (протиаерозольні) ЗІЗОД; якщо у вигляді газу або пари - застосовуються протигазові ЗІЗОД; якщо присутні газ (пара) і аерозоль одночасно застосовують газопилозахисні ЗІЗОД.

Хімічний склад газоподібних речовин обумовлює марку (тип) протигазового або комбінованого фільтра (патрона або коробки).

Завантажити