НПАОП 22.1-1.01-96Правила охорони праці для видавництв і редакцій

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПРАВИЛА охорони праці для видавництв і редакцій

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18.07.96 № 122

ДНАОП 8.7.10-1.01-9

 1. 6 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом

поліграфічної промисловості ім Т.Шевченка РОЗРОБНИКИ В. О. Громцев (Мїнпресінформ),

Б. А. Гайванович (УНД11111),

 1. Г. Жеглов (ВО «Поліграфкнига»),

Н. И. Куновська (УНДІПП, відповідальний виконавець), Г. Ю. Лут (Видавництво «Вільна Україна»),

Л. О. Мельничук (Держнаглядохоронпраці),

В. К. Моргунский (АТ «Полїграфїст»),

Л. Г. Палагнюк (Вид-во «Преса України»),

Л. М. Тяллєва (УНДІПП, зав відділом),

 1. М. Чижевський (УАД),

Л. Я. Шиманська (УНДІПП, керівник теми)

 1. ВНЕСЕНО НА РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Міністерством України у справах преси та інформації

ВВЕДЕНО ВПЕРШ

Е Дата введення

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Дані Правила розповсюджуються на видавництва та редакції (надалі — видавництва) незалежно від їх форм власності та відомчої належності.

Правила встановлюють вимоги охорони праці до виробничих ї допоміжних будівель і приміщень, виробничих дільниць, обладнання та робочих місць; санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці; вимоги до експлуатації автотранспорту та порядку проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

Дані Правила поширюються на всіх працівників видавництв.

Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил, в межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків згідно з чинним законодавством.

Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з діючим законодавством.

Розслідування та облік аварій, нещасних випадків та професійних захворювань, що мали місце у видавництвах. повинні проводитися у порядку, встановленому ДНАОП 0.00­4.03-93.

3 введенням в дію Правил охорони праці для видавництв і редакцій вважати такими, що не застосовуються на території України, НАОП 8.7.10-1.03-86 «Правила безпеки праці у видавництвах та редакціях». Затверджені Держкомвидавом СРСР,1986 р.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В даних Правилах є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация»;

ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ Шум. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

ГОСТ 12.1.018-93 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность статического електричества. Общие требования»;

ГОСТ 12.1.019-79 «ССБТ Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;

ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;

ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования»;

ГОСТ 12.2.033-78 «ССБТ Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования»;

ГОСТ 12.2.049-80 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования»;

ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»

;ГОСТ 12.3.013-77 «ССБТ. Работы машинописные. Общие требования

безопасности»;

ГОСТ 12.3.020-80 «ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 12. 4.013-85Е «ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия»;

ГОСТ 21889-76 «Система «человек-машина». Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования»;

СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования»;

СНиП II-89-90 «Г енеральные планы промышленных предприятий. Нормы

проектирования»;

СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания»;

СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания и помещения

промышленных предприятий»;

СН 181-70 «Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий»;

СН 3223-85 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах»;

ДНАОП 0.00-1.02-92 «Правила будови ї безпечної експлуатації ліфтів». Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 17.06.92»;

ДНАОП 0.00-1.03-93 «Правила будови ї безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів». Затверджені Держнаглядохоронпрацї України наказом від 16.12.93 № 128;

ДНАОП 0.00.1.21-84 «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів». Затверджені Головдерженергонагляд Міненерго СРСР 21.12.84;

ДНАОП 0.00-4.03-93 «Положення про розслідування та облік нещасних випадків. професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах та організаціях». Затверджені кабінетом міністрів України 10.09.93. Постанова № 623;

ДНАОП 0.03-1.43-88 «Санітарні правила при роботі з ртуттю, її сполуками та приладами з ртутним заповненням № 4607-88». Затверджені Мінохорониздоров’я СРСР, 1988 р;

ДНАОП 0.03-3.01-71 «Санітарні норми проектування промислових підприємств СН 245-71». Затверджені Мінохорониздоров’я СРСР, 1971 р;

ДНАОП 0.03-3 18-88 «Тимчасові санітарні норми та правила для робітників обчислювальних центрів № 4559-88». Затверджені Мінохорониздоров’я СРСР, 1988 р;

ДНАОП 0.03-3 28-93 «Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками». Затверджені Мінохорониздоров’я України наказом від 10.12. 93 № 241;

НАОП 1.1.10-1.01-85 «Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок». Затверджені Міненерго СРСР, 10.09 85;

НАОП 5.1.12-1.01-80 «Правила техніки безпеки на автомобільному транспорті». Затверджені Мінавтотранс РРФСР, 23 10.80;

НАОП 5.1.12-1.02-78 «Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств». Затверджені Мінавтотранс РРФСР 11.12.78;

НАОП 8.7.10-2.04-84 «ОСТ 29.12.0.006-84 Вантажно-розвантажувальні, складські та транспортні роботи. Вимоги безпеки». Затверджені Держкомвидавом СРСР. 1984 р;

Правила пожежної безпеки в Україні. Затверджені в.о. держінспектора України з пожежного нагляду, 14.06.95. Зареєстрованї Міністерством юстиції України 14.07.95. Реєстраційний номер 219/755;

Положение о проведении планово-предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений. Утверждено приказом Госстроя СССР от 29.12.73. № 279;

Правила дорожнього руху України Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.93, № 1094.

3 ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ І ПОБУТОВИХ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ

  1. Загальні вимоги

Планування та розміщення видавництв має відповідати вимогам діючих будівельних норм і правил (СНиП II-89-90, СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.09.04-87, ДНАОП 0.03-3.01­71, ДНАОП 0 03-3.18-88).

Розміщувати видавництва необхідно в окремих будівлях. Видавництва з невеликою кількістю працівників допускається розміщувати в будівлях разом з іншими підприємствами (організаціями).

Виробничі та побутові будівлі і приміщення за пожежною безпекою мають відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні.

За правильність конструкції, вибір матеріалів, якість виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту ї технічного діагностування, а також відповідність виробничих та побутових будівель ї приміщень, виробничих дільниць, обладнання та робочих місць цим Правилам несе відповідальність організація або підприємство (незалежно від форм власності та відомчої належностї), що виконує відповіднї роботи.

  1. Виробничі будівлі, приміщення

Виробничі будівлі та приміщення споруджуються згідно з вимогами будівельних і санітарних норм (СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.09 04-87, ДНАОП 0.03-3.01-71, ДНАОП 0.03­3.18-88). Об’єм виробничих приміщень на одного працівника складає 15 м3, а площа приміщень — не менше 4,5 м . Об’єм виробничих приміщень для програмістів, операторів відеотермінальних пристроїв вдалі ВТП) на одного працівника складає 19,5 м3, площа приміщень — 6 м3з урахуванням максимального числа працівників в одну зміну.

Інтер’єр приміщень видавництв має відповідати СН 181-70, гама кольорів витримуватися в спокійних тонах з незначним їх контрастом залежно від орієнтації вікон відносно сторін світу.

Для забезпечення параметрів мікроклімату згідно з ГОСТ 12.1 005-88 виробничі приміщення обладнуються опаленням, природною та штучною вентиляцією відповідно до вимог СНИП 2.04.005-91, ДНАОП 0.03-3.01-71.

Всі будівлі в процесі їх експлуатації мають перебувати під постійним технічним наглядом, підлягають періодичним загальним оглядам (двічі на рік) і цільовим перевіркам стану окремих конструктивних елементів та ремонту згіїдно з «Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений”.

Результати всіх видів оглядів оформляють актами, в яких зазначають виявлені недоліки та заходи щодо їх усунення.

  1. Побутові приміщення

   1. Побутові приміщення та їх склад мають відповідати вимогам СНиП 2.09.04-87 і ДНАОП 0.03-0.01-71.

   2. Розрахунок побутових приміщень видавництв виконується за групами виробничих процесів (СНиП 2.09.04-87) з урахуванням кількості працівників у найчисленнішій зміні. Дані для розрахунку санітарно-побутових приміщень наведені в табл. 1.

   3. Побутові приміщення розташовуються так, щоб для користування ними працівники не проходили через виробничі приміщення, в яких не працюють

Приміщення громадського харчування, медпункт, приміщення для відпочинку, куток з охорони праці, а також приміщення громадських організацій розташовуються в

5 одній зоні. Не допускається розміщувати туалетні', душові та умивальні кімнати над приміщеннями управлінь, редакцій, технічних служб, громадських організацій, медпунктів, приміщеннями для відпочинку та громадського харчування.

Побутові приміщення (душові, умивальні, туалети, умивальники при їдальнях та буфетах) забезпечуються милом і електрорушниками.

Таблиця 1

Характеристика виробничих процесів та забезпечення обладнанням санітарно-побутових приміщень

Група

вироб­

ничих

процесів

Санітарна

характеристика

виробничих

процесів

Вид робіт

Розрахункова кількість людей

Тип гардеробних і число відділень шафи на 1 людину

Спеціальні

побутові

примі­

щення,

пристрої

на одну душову сітку

на один кран

I

Процеси, що викликають забруднення речовинами 3 і 1 класів небезпеки

Іа

тільки рук

Машинописні роботи, монтажування та ретушування фотоформ. Виготовлення фотофом

25

7

Загальні, одне відді­лення

З

Процеси, що викликають забруднення речовинами 1 і 2 класів небезпеки

Тіла та спецодягу

Електрогра­фічні (ксерогра- фічні) роботи

3

10

Окремі по одному від­діленню

Хімчистка,

штучна

вентиляція

місць

зберігання

спецодягу

4

Процеси, що вимагають особливої чистоти при виготовленні продукції

Роботи зі застосуванням ВТП, а також роботи на фотоскла­дальному обладнанні

15

10

Загальні, два відді-лення

   1. Гардеробні приміщення обладнуються шафами для вуличного, домашнього та спеціального одягу і пристосовуються для самообслуговування. Розмір шафи 0,25 х 0,5 х 1,65 м.

Гардеробні домашнього і спеціального одягу передбачаються окремими для виробничих процесів групи Зб. При списковій чисельності працівників у видавництвах до 50 чол. допускається передбачати загальні гардеробні для всіх груп виробничих процесів.

   1. Душові приміщення розташовуються суміжно з гардеробними. Вони передбачаються для працівників дільниць з використанням ВТП, складально-друкарської техніки, оперативного розмноження інформації, фотоскладання, фотолабораторії та адміністративно-господарських служб (електриків, сантехніків, прибиральниць, слюсарів з налагодження обладнання). Душові обладнують відкритими кабінами. Розмір душовоі кабіни в плані 0,9 х 0,9 м.

До 20% душових кабін допускається передбачати закритими. Душові кабіни перехідні передбачаються при виробничих процесах групи Зб.

   1. Умивальні приміщення передбачаються для працівників, вказаних в п.3.3.5. Для інших працівників видавництва умивальники розміщують в тамбурах при туалетах.

   2. Туалети в багатоповерхових приміщеннях передбачаються на кожному поверсі. При чисельності працівників на двох суміжних поверхах до 30 чоловік туалет може бути розташований тільки на одному поверсі, а при чисельності працівників на трьох поверхах до 10 чоловік допускається передбачати 1 туалет на три поверхи.

Допускається передбачати загальний туалет для чоловіків і жінок при чисельності працівників в одну зміну не більше 15 чоловік. Розмір кабіни туалету 1,2 х 0,9 м. Кількість унітазів. умивальників та електрорушників в туалетах наведені в таблиці 2.

   1. Для куріння слід виділяти окремі кімнати або приміщення. суміжні з туалетами чи приміщеннями для відпочинку. При кількості працівників менше 100 чоловік для куріння відводяться та обладнуються спеціальні місця на сходових клітках, в туалетах де вивішують знак «Місце для куріння».

   2. Норми обладнання в санітарно-побутових приміщеннях


    У видавництвах зі списковою кількістю працівників від 50 до 300 чоловік передбачаються медпункти, а з кількістю більше 300 чоловік — фельдшерські пункти, склад обслуговуючого персоналу, площа та оснащення яких визначаються за СНиП 2.09.04­87.

Назва санітарного обладнання

Кількість працівникїв

на 1 обладнання

працівників, зайнятих у

адміністративних

виробничих процесах

працівників

Унітази

18/12

45/30

Умивальники, електрорушники

72/48

40/27

Таблиця 2Примітки 1 В чисельнику наведено показник для чоловіків, в знаменнику — для

жінок.

2 При чисельності працівників менше розрахункового необхідно приймати 1 одиницю обладнання.

   1. При кількості жінок в найбільш численній зміні від 15 до 100 чоловік передбачаються приміщення для особистої гігієни жінки, які можуть бути розміщені в жіночих туалетах. В цьому випадку передбачаються місця для роздягання та умивання. Приміщення для особистої гігієни жінки допускається організовувати при медпунктах.

   2. У видавництвах з кількістю працівників в найбільш численній зміні 200 чоловік і більшою передбачають їдальні. При кількості працівників менше 200 чоловік допускається організовувати їдальні роздавальні (буфети), які відпускають гарячі страви, що доставляються у видавництво. При кількості працівників, меншій 30 чоловік допускається обмежитися кімнатами приймання їжі.

Кількість місць в їдальнях, буфетах слід приймати з розрахунку 1 місце для 4 чоловік.

2 • •

Площу кімнати приймання їжі визначають із розрахунку 1 м площі на 1 відвідувача, але не менше 12 м2. Такі кімнати обладнуються кип’ятильниками, холодильниками, умивальниками та електронагрівальними приладами.

   1. Приміщення ї місця для відпочинку в робочий час і приміщення психологічного розвантаження передбачаються з розрахунку не менше 0.9 м2на 1 працівника і розміщуються при гардеробних домашнього одягу, пунктах охорони здоров’я, кімнатах для зборів. В цих приміщеннях також передбачається місце для заняття фізичною культурою.

   2. У видавництвах з кількістю працівників до 100 чоловік створюються кутки охорони праці. При більшій кількості працівників створюються кабінети охорони праці площею 24 м .

   3. У видавництвах передбачаються кімнати для проведення зборів, з розрахунку

22 не менше 24 м для 50-100 працівників, не менше 36 м для 100-200 працівників

видавництв.

У видавництвах з чисельністю працівників до 50 чоловік кімнати для проведення зборів суміщають з кімнатами для приймання їжі або кімнатами відпочинку.

4 ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ ДІЛЬНИЦЬ, ОБЛАДНАННЯ ТА РОБОЧИХ МІСЦЬ

 1. Загальні вимоги

 1. Виробничі дільниці. обладнання та робочі місця видавництв мають відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.2.049-80.

 2. В окремих ізольованих приміщеннях розміщуються:

 • дільниці із застосуванням відеотермінальних пристроїв;

 • дільниці машинописних робіт (машбюро, дільниці складально-друкарської техніки);

 • дільниці фотоскладання;

 • дільниці оперативного розмноження інформації;

 • фотолабораторії, монтажні дільниці;

 • редакторські, коректорські, приміщення програмістів.

Наявні на дільницях видавництв небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що класифікуються за ГОСТ 12.0.003-74, наведено в таблиці 3.

 1. Виробничі процеси у видавництвах мають виконуватися з дотриманням вимог ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.1.003-83. Параметри мікроклімату, освітлення, шуму та вібрації, а також концентрація токсичних речовин на виробничих дільницях мають відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-88, СНиП ІІ-4-79, ДНАОП 0.03-3.18-98 та даних Правил.

 2. У видавництвах має використовуватися обладнання що відповідає вимогам ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.049-80.

Експлуатація електроустановок має здійснюватися відповідно до вимог ДНАОП

Виробнича дільниця

Діючий небезпечний і шкідливий виробничий фактор

група

вид

1 Дільниця з застосуванням ВТП

фізичні

підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, підвищений рівень електромагнітного випромінювання, підвищений рівень статичної електрики

психофізіологічні

статичні та динамічні перевантаження, перенапруження зорового аналізатора

2 Дільниця машинописних робіт (машбюро, дільниця складально-друкарської техніки)

фізичні

підвищений рівень шуму, підвищене значення напруги в електричному ланцюзі

психофізіологічні

статичні та динамічні перевантаження, перенапруження зорового аналізатора

З Дільниця фотоскладання

фізичні

підвищений рівень шуму, підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, підвищений рівень статичної електрики

психофізіологічні

статичні та динамічні перевантаження, перенапруження зорового аналізатора

4 Дільниця оперативного розмноження інформації

фізичні

підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, підвищений рівень статичної електрики

хімічні

озон, селен, оксиди азоту, бензин, гас, скипидар

5 Фотолабораторія. монтажна дільниця

фізичні

відсутність природного освітлення, підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, підвищений рівень статичної електрики, підвищений рівень УФ- випромінювання

хімічні

гідрохінон, фенол, луги їдкі, амо- нійхлорид, ацетон, кислота оцтова, озон, оксиди азоту, спирт етиловий

психофізіологічні

перенапруження зорового аналізатора

6 Редакторські, коректорські, кімнати програмістів

психофізіологічні

статичні та динамічні перевантаження, нервово-психічні перевантаження

Обладнання належить утримувати в безпечному та справному стані.

Не допускається працювати на несправному або не заземленому обладнанні.

Ремонт обладнання, встановлення та очищення світильників, заміну перегорілих ламп та ремонт мережі проводять тільки після повного відключення від мережі електроживлення з обов’язковим вивішуванням на місцях відключення попереджувальних знаків.

 1. Робочі місця у видавництвах мають відповідати вимогам ГОСТ 12 2.032­78,ГОСТ 12.2 033-78. Робочі місця на обладнанні, де робота виконується в сидячому положенні, комплектуються стільцями, висоту сидінь яких можна регулювати.

 1. Приміщення. обладнання та робочі місця з використанням ВТП мають відповідати вимогам ДНАОП 0.03-3.18-88.

 2. При обладнанні приміщень використовуються антистатичні покриття пастельних тонів як для стін, так і для підлоги. Коефіцієнт відбивання поверхонь повинен бути для стелі 60-70%, для стін 40-50%, для підлоги З0%.

В приміщеннях з використанням ВТП належить передбачати кондиціонування повітря та аерацію.

 1. 3 ВТП розташовуються між собою на відстані не менше 1,5 м. Мінімальна ширина проходів при дворядному розташуванні пристроїв не менше 1,2 м. Оптимальна відстань від пристрою до вікна 2-4 м. ВТП розташовуються так, щоб напрям погляду оператора був паралельним лінії вікна.

Не дозволяється розташовувати робочі місця операторів ВТП одне за одним.

4 2.4 Робоче місце оператора ВТП обладнується робочим столом, кріслом і підставкою для ніг. Висота робочого стола регулюється в межах 0,68-0,76 м, а при відсутності' такої можливості має складати 0,72 м. Мінімальна ширина стола 1,2 м, поверхня стіла не блискуча. Робоче крісло оператора забезпечується підіймально- поворотним пристроєм з регулюванням висоти сидіння та спинки, а його конструкція має відповідати вимогам ГОСТ 21889-76. Розміри підставки для нігдовжина 0,4 м, ширина 0,35 м.

Завантажити