НПАОП 22.1-1.02-07Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості

ЗАТВЕРДЖЕНО

1


Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

№ 28

7

Держгірпромнагляд України Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

„ 17” січня 2008р. за № 412

НПАОП 22.1-1.02-07

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „26” грудня 2007 р. за № 1395/1466

2

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації (далі - підприємства), які здійснюють роботи з поліграфії, реконструюються, будуються чи проектуються, незалежно від форм власності й відомчого підпорядкування.

Правила містять встановлені вимоги охорони праці до території, будівель та приміщень, технологічного устаткування, виробничих процесів та робочих місць.

Правила обов’язкові для виконання посадовими особами та іншими працівниками підприємств в межах покладених на них завдань та функціональних обов’язків.

 1. Навчання і перевірку знань з питань охорони праці слід проводити згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від

 1. № 15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

 1. На підприємствах створюються служби охорони праці згідно з Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом

Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4. 21-04).

 1. Облік, результати аналізу причин та наслідків аварій, нещасних випадків і професійних захворювань на підприємствах необхідно оформлювати за визначеним порядком згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 (НПАОП 0.00-6.02-04).

 2. На підприємствах слід дотримуватись єдиного порядку організації та проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від

 1. № 246, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

 1. Скорочення

ВДТ - відеодисплейні термінали

ЕОМ - електронно-обчислювальні машини

ПЕОМ - персональні електронно-обчислювальні машини

ПАР - поверхнево-активні речовини

ЛЗР - легкозаймисті рідини

ГР - горючі рідини

ФДФ - фотополімерні друкарські форми УФ - ультрафіолетове випромінювання ГДК - граничнодопустимі концентрації ЗІЗ - засоби індивідуального захисту ВЧ - висока частота СВЧ - струм високої частоти

 1. ВИМОГИ ДО ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВА, ВИРОБНИЧИХ І ДОПОМІЖНИХ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ

 1. Загальні вимоги

 1. Планування, забудову, благоустрій території, утримання виробничих і допоміжних будівель та приміщень слід здійснювати з дотриманням вимог чинних будівельних і санітарних норм та правил (ДСТУ 3273-95 “Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги”, ДБН В.1.1-7-2002 “Пожежна безпека об’єктів будівництва”, затверджено наказом Держбуду України від 03.12.2002 № 88; ГОСТ 12.1.004-91 “ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования”, ГОСТ 12.1.010-76 “ССБТ. Взрывобезопасность. Общие

требования”, СНиП 2.09.02-85* “Производственные здания”,

СНиП 2.11.01-85* “Складские здания”).

 1. Освітлення території підприємства, виробничих і допоміжних будівель та приміщень потрібно забезпечувати згідно з вимогами ДБН В.2.5-28-2006 “Природне і штучне освітлення”, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від

 1. № 168. Для захисту працівників від надмірної інсоляції за природного освітлення слід використовувати сонцезахисні жалюзі, штори тощо.

 1. Виробничі і допоміжні будівлі та приміщення, основне і допоміжне устатковання, технологічні процеси, інженерні мережі потрібно облаштовувати відповідно до вимог розділів 4, 5, 7.7 Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МНС України від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих в Мін’юсті України 04.11.2004 за № 1410/10009 (НАПБ А.01.001-2004) (далі - Правила пожежної безпеки в Україні) , розділів 5, 6, 8 Правил пожежної безпеки на підприємствах та в організаціях поліграфічної промисловості, затверджених наказом Міністерства України у справах преси та інформації від 20.05.96 № 68 (НАПБ В.01.052-96/194); ГОСТ 12.1.004-91 “ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования, ГОСТ 12.1.010-76 “ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования”, СНиП 2.09.02-85* “Производственные здания”, СНиП 2.11.01-85* “Складские здания”.

 2. На території і в приміщеннях поліграфічних підприємств необхідно застосовувати знаки безпеки праці відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 “ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». Під час експлуатації небезпечні елементи виробничого устатковання, внутрішнього транспорту, бокові поверхні електрокарів, навантажувачів, візків, вантажопідіймальних кранів будівельних конструкцій повинні бути пофарбованими відповідно до вимог ГОСТ 12.4.026-76.

 1. Вимоги до території підприємства

 1. Територію поліграфічних підприємств потрібно утримувати в чистоті. До основних і допоміжних будівель та споруд, стоянки автомобілів, протипожежних засобів, місць навантаження і розвантаження автомобілів і залізничного транспорту слід передбачити під’їзди і підходи.

 2. За компактного розташування будівель і споруд на території підприємства слід забезпечити дотримання вимог пожежної безпеки.

 3. Водостоки (канави) з твердим покриттям для відведення атмосферних опадів слід регулярно очищати і ремонтувати.

 4. На території підприємства можна облаштовувати місця для нетривалого зберігання устаткування, матеріалів, сировини, відходів виробництва, уникаючи захаращення проїздів, проходів, протипожежних розривів, місць відпочинку, не порушуючи екстер’єр підприємства.

 5. Під час виконання земляних або інших ремонтних робіт ями, траншеї і відкриті люки треба загороджувати і позначати відповідними попереджувальними знаками.

 6. Територію підприємства потрібно озеленяти. На території підприємства, яке виділяє шкідливі речовини в атмосферу, не можна розміщувати деревинно- чагарникові насадження щільними групами та смугами, що сприяє накопиченню шкідливостей.

 7. На території підприємства рекомендовано облаштовувати впорядковані спортивні майданчики для гімнастичних вправ. Майданчики треба розміщувати з навітряної сторони по відношенню до виробничих будівель, які виділяють в атмосферу шкідливі речовини.

 1. Вимоги до виробничих будівель і приміщень

 1. Безпечність будинків і споруд забезпечується дотриманням чинних будівельних норм і правил в процесі проектування, будівництва та експлуатації відповідно до ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76, СНиП 2.09.02-85*, СНиП 2.11.01-85*, ДБН В.1.1-7-2002 “Пожежна безпека об’єктів будівництва”, затверджених наказом Держбуд України від 03.12.2002 № 88. Експлуатувати виробничі будівлі і споруди слід згідно з Положенням про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженим наказом Держбуду України та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 №32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01-98).

 2. Виробничі дільниці з наявністю шкідливих газів, пари, пилу або надлишків тепла слід розміщувати біля зовнішніх стін переважно в одноповерхових будівлях і спорудах. За необхідності розташування таких виробництв в багатоповерхових будівлях їх рекомендовано розміщувати на верхніх поверхах, з врахуванням умов технологічного процесу. Кількість поверхів будівель залежно від категорійності і ступеня вогнестійкості будівлі визначається згідно з СНиП 2.09.02-85*.

За об’єднання в одній будівлі або споруді виробничих дільниць з різними санітарно-гігієнічними умовами слід передбачати заходи щодо запобігання дії шкідливих факторів на працівників: розміщення дільниць в окремих ізольованих приміщеннях, облаштування повітряних завіс тощо.

Перелік дільниць, розміщених в ізольованих приміщеннях, визначають на кожному підприємстві згідно з технологічним процесом та цими Правилами.

 1. Тамбури зовнішніх входів у виробничі будівлі треба обладнувати повітряними завісами.

Вікна, люки і прорізи, призначені для транспортування сировини, напівфабрикатів і готової продукції, потрібно обладнувати пристроями, які унеможливлюють утворення протягів.

 1. Сходові марші до виходу у разі перепаду висоти понад 0,75 м треба обладнувати огорожею висотою не менше ніж 1 м, а в разі перепаду висоти понад 5 м - огорожею висотою 1,2 м.

Люки в підлозі повинні мати огорожу висотою не менше ніж 1 м.

 1. Дверні прорізи мають бути без порогів.

 2. Підлоги мають бути без отворів, вибоїн, виступів шин заземлення, трубопроводів, гвіздків тощо, а дерев’яні - гладкими, кількаразово пофарбованими олійною фарбою.

Для улаштування підлог треба використовувати матеріали з дотриманням гігієнічних і експлуатаційних вимог до конкретного виробництва.

 1. Цехові комунікації (повітропроводи, трубопроводи) треба розташовувати за фальшстіною або підвісною стелею робочих приміщень, кабелі - в підлозі в металевих трубах.

 2. Не слід заставляти входи і виходи, робочі місця, проходи, шляхи евакуації, вікна і двері, коридори, сходові марші сировиною, напівфабрикатами, готовою продукцією, тарою тощо для забезпечення вільного доступу до засобів пожежогасіння, електрощитів та електророзподільних шаф.

 3. Виробничі приміщення, коридори, сходові марші потрібно утримувати в чистоті, сміття і відходи збирати в урни і виносити з приміщення після закінчення зміни. Прибирати приміщення слід не рідше одного разу на добу.

У виробничих приміщеннях слід позбавлятись пилу (цехи друкарські, брошурувально-палітурні, дільниці підготування паперу) щодобово вологим прибиранням.

Генеральне прибирання приміщень з очищенням стін, стель, вікон, опалювальних приладів, колон тощо треба проводити не рідше одного разу на місяць, а фарбувати панелі, стіни та колони і стелі - не рідше одного разу на рік.

 1. Будівлі і споруди в процесі їх експлуатації слід обстежувати згідно з Правилами обстеженнь оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затвердженими наказом Держбуду України та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 423/2863 (НПАОП 45.2-1.01-98).

За виявлення пошкоджень в будівлях та спорудах, що можуть спричинити небезпеку для працівників і можливість пошкодження устатковання, потрібно терміново вжити належних запобіжних заходів (припинити роботу, вивести працівників в безпечне місце тощо).

 1. Для виконання робіт з опоряджування будівель та приміщень, очищення і ремонту дахів, ліхтарів, освітлювальної арматури і засклення вікон потрібно застосовувати спеціальні безпечні механізми, устатковання і пристрої для робіт на висоті (розсувні драбини, пересувні вишки тощо). Це устатковання слід щорічно випробовувати на відповідність до встановлених вимог з реєстрацією в спеціальних журналах та з додатковим оглядом безпосередньо перед використанням.

 2. Дахи будинків в зимовий період слід регулярно очищати від снігу, а карнизи - від зледеніння. Два рази на рік (весною та восени) потрібно очищати покриття дахів, жолоби, водостічні труби від листя, гілок, сміття і пилу.

 3. Виробничі приміщення потрібно укомплектовувати аптечками першої допомоги, які слід розташовувати у легкодоступних місцях.

 4. Забороняється застосування на виробництві матеріалів та речовин, на які відсутні дані щодо пожежної небезпеки.

 5. Будівельні конструкції і матеріали, що використовуються у виробничих і складських будівлях повинні бути відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 “Пожежна безпека об’єктів будівництва”.

Для всіх будівель та приміщень виробничого, складського призначення і лабораторій повинна бути визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки згідно з вимогами НАПБ Б.07.005-86 “Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. ОНТП 24-86”, а також клас зони згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.32-01 “Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок” (ДНАОП

0.00-1.32-01).

Ступінь вогнестійкості та допустиме число поверхів виробничих або складських будівель визначається на підставі категорійності будинку відповідно до СНиП 2.09.02-85* та СНиП 2.11.01-85*.

 1. Ширина евакуаційних виходів,ширина, сходів, відстань від найбільш віддаленого робочого місця до найближчого евакуаційного виходу, відстань по коридору від дверей найбільш віддаленого приміщення до найближчого виходу назовні або на сходову клітку, кількість евакуаційних виходів повинно відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85* для виробничих будівель та СНиП

 1. 85* для складських будівель.

 1. Виробничі і складські приміщення слід обладнувати первинними засобами пожежегасіння згідно з вимогами Типових норм належності вогнегасників затверджених наказом МНС України 02.04.2004 №151 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за №554/9153 (НАПБ Б.03.001-2004), а експлуатувати вогнегасники слід згідно з Правилами експлуатації вогнегасників затвердженими наказом МНС України 02.04.2004 №152 зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за №29.04.2004 (НАПБ Б.01.008-2004).

Необхідність обладнання виробничих і складських приміщень автоматичними установками пожежогасіння і пожежної сигналізації визначається відповідно до вимог Переліку однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації затвердженого наказом МНС України 22.08.2005 №161 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.09.2005 за № 990/11270 (НАПБ Б.06.004-2005).

 1. Системи оповіщення про пожежу повинні забезпечувати передавання сигналів оповіщення одночасно по всій будівлі (споруді), а за необхідності - послідовно або вибірково в окремі її частини (поверхи, секції тощо) згідно з розробленими планами евакуації. Порядок використання систем оповіщення необхідно визначати в інструкціях з їх експлуатації та в планах евакуації, де потрібно також указувати осіб, котрі мають право приводити систему в дію.

 2. Відповідно до вимог 4.3.11 Правил пожежної безпеки в Україні не допускається:

улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, двері розсувні, підйомні, такі, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей;

забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з’єднання та інші запори, що відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері будівель.

У будівлях усіх ступенів вогнестійкості, крім будівель V ступеня вогнестійкості, на шляхах евакуації не можна застосовувати будівельні матеріали вищої пожежної небезпеки, ніж:

Г1, В1, Д2, Т2 - для оздоблення стін, стель і заповнення в підвісних стелях вестибюлів, сходових кліток, ліфтових холів;

Г2, В2, Д2, Т2 - для оздоблення стін, стель і заповнення в підвісних стелях коридорів, холів і фойє;

Г2, РП1, Д2, Т2 - для покриттів підлог вестибюлів, сходів, сходових кліток, ліфтових холів;

В2, РП2, Д2, Т2 - для покриттів підлог коридорів, холів, фойє.

В коридорах, холах (окрім ліфтових холів), фойє можна влаштовувати підлоги з деревини (Пожежна безпека об’єктів будівництва).

 1. Вимоги до допоміжних приміщень

 1. Санітарно-побутові та адміністративні приміщення потрібно забезпечити евакуаційними виходами шириною не менше ніж 1 м, коридорів або переходів в інші будівлі - 1,4 м.

Санітарно-побутові приміщення слід розташовувати поза виробничою зоною та з ізоляцією від дільниць із шкідливими та небезпечними факторами.

 1. Приміщення закладів громадського харчування, охорони здоров’я, відпо­чинку, культурного обслуговування, громадських організацій, кабінети охорони праці, спортзали слід розташовувати в місцях, позбавлених впливу шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

 1. ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧОГО І ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ТА РОБОЧИХ МІСЦЬ

 1. Загальні вимоги

 1. Виробничі процеси слід здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002-75 “ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности». Виробниче устатковання повинно відповідати вимогам безпеки згідно з ГОСТ 12.2.003-91 “ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности» та вимогам розділу 8 НАПБ В.01.052-96/194.

Роботи з інструментом та пристроями потрібно виконувати згідно з Правилами безпечної роботи з інструментом та пристроями, затвердженого наказом Мінпраці України від 05.06.2001 № 252 (НПАОП 0.00-1.30-01).

 1. Згідно з Правилами пожежної безпеки України та ГОСТ 12.1.010-76 у виробничих та складських приміщеннях, в яких застосовуються, виробляються або зберігаються речовини й матеріали, здатні утворювати вибухонебезпечні концентрації газів і парів, повинні встановлюватися автоматичні газоаналізатори для контролю за станом повітряного середовища. За відсутності газоаналізаторів, які випускаються серійно, необхідно здійснювати періодичний лабораторний аналіз повітряного середовища.

Технологічне устаткування, апарати і трубопроводи, в яких утворюються речовини, що виділяють пожежовибухонебезпечні пари, гази та пил, повинні бути герметичними відповідно до 7.7.12 Правил пожежної безпеки України.

 1. Під час розміщення виробничого устатковання в цехах (дільницях) мінімальна відстань до будівельних конструкцій повинна бути не менше ніж 0,6 м в неробочій зоні і не менше ніж 1 м зі сторони обслуговування, ширина головних проходів в цехах (дільницях) - не менше ніж 1,5 м, а допоміжних (до окремих робочих місць) - не менше ніж 1 м. Проходи і проїзди у виробничих приміщеннях повинні бути прямими без різких поворотів, окресленими на підлозі жовтими лініями. На кутових поворотах потрібно встановити сигналізацію або забезпечити оглядовість на відстані не менше ніж 5 м для безпеки руху внутрішнього транспорту та цехового персоналу.

 2. У цехах треба передбачити місця для зберігання міжопераційних напівфабрикатів (віддрукованих або сфальцьованих аркушів, брошур, палітурок, тощо), огорожені або окреслені на підлозі обмежувальними лініями.

 3. Транспортування, монтаж, експлуатацію та технічне обслуговування виробничого устатковання слід здійснювати відповідно до технічних умов і конструкторської документації.

 4. Санітарні норми мікроклімату (температура, вологість та швидкість руху повітря) на робочих місцях повинні бути відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99 “Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень”, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 42.

Інтенсивність інфрачервоного випромінювання від нагрітого устатковання та інсоляції на робочих місцях не повинна перевищувати норм, вказаних в ГОСТ 12.1.005-88 “ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» та ДСН 3.3.6.042-99.

Температура поверхонь нагрітого устаткування, доступних для дотику, не повинна перевищувати 43 °С, згідно з ДСТУ EN 563-2001 “Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь (EN 563: 1994, IDT)”. Нагрівальні пристрої та елементи устаткування з температурою зовнішніх

о

поверхонь понад 43 С необхідно забезпечити тепловою ізоляцією або огорожею і нанести на них сигнальну фарбу згідно з ГОСТ 12.4.026-76.

У виробничих і допоміжних будівлях та приміщеннях слід максимально використовувати природне освітлення.

Рівень вібрації, яка діє на працівників на робочому місці, не повинен перевищувати значень у ДСН 3.3.6.039-99 “Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації”, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 39.

Допустимий рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати значень ДСН 3.3.6.037-99 “Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку”, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 37.

 1. Згідно з вимогами ГОСТ 12.2.062-81 “ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные» небезпечні зони і елементи устатковання повинні бути огороджені і обладнані системами блокування та сигналізації (звукової або світлової). Забороняється демонтування систем блокування, захисних огорож під час експлуатації устатковання.

Розміщення пускових і контрольних пристроїв слід здійснювати за вільного доступу та зручності вмикання, вимикання.

Технологічне устатковання, обслуговуване двома чи більше працівниками або з декількох пультів управління, слід обладнати типами вимикачів і звуковою сигналізацією, які забезпечують узгодженість пуску чи блокування устатковання. Екстрене вимикання устатковання слід здійснювати вимикачами з грибовидними штовхачами червоного кольору.

 1. Підвісні рухомі транспортери для переміщення пачок паперу, картону, каретки для запресування книг слід забезпечити долішніми і боковими дротяними або сітковими огорожами.

 2. Цехові комунікації слід фарбувати кольором, аналогічним до кольору будівельних конструкцій, по яких вони прокладені. Трубопроводи треба вирізняти розпізнавальними кільцями кольору відповідно до кольору транспортованих речовин.

 3. Устатковання з джерелами УФ-випромінювання слід забезпечити щільним екрануванням. Параметри ультрафіолетового випромінювання на робочих місцях повинні бути відповідно до вимог СН 4557-88 “Санітарні норми ультрафіолетового випромінювання у виробничих приміщеннях”, затверджених Мінохорони здоров’я СРСР, 1988”.

 4. Виробничі приміщення треба обладнати фрамугами, кватирками, витяжними шахтами для природної та загальнообмінної штучної вентиляції згідно зі СНиП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”. Фрамуги, кватирки в теплий період року слід закривати захисними сітками від комарів, мух та інших комах.

 5. У разі утворення на устаткуванні та робочих місцях концентрацій речовин 1-го та 2-го класів небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.005, надмірного тепла, пилу їх потрібно обладнати відповідними типами відсмоктувачів. Згідно зі СНиП 2.04.05-91 системи вентиляції для приміщень категорій А і Б повинні забезпечувати витрату повітря, необхідну для підтримання у приміщеннях концентрації горючих газів, парів або пилу, що не перевищують 0,1 нижньої концентраційної границі поширення полум’я.

 6. Огляд, випробування, обстеження устатковання та машин слід здійснювати згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 “Про затвердження Порядоку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”.

 7. Організація робочих місць на поліграфічних підприємствах повинна здійснюватись відповідно до вимог ГОСТ 12.2.032-78 “ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования», ГОСТ 12.2.033-78 “ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования», ГОСТ 12.2.061-81 “ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам».

Завантажити