НПАОП 2.1.20-1.04-98Правила охорони праці для господарств звірівництва

5.12.3. При виявленні запаху аміаку в холодильній камері необхідно негайно залишити її і доповісти керівнику робіт.

5.12.4. При звільненні холодильних камер від корму, але не рідше одного разу на рік, їх необхідно очистити, промити гарячою водою і продезінфікувати.

5.12.5. Робітники, які працюють у холодильних камерах повинні бути забезпечені: курткою бавовняною на утеплювальній прокладці, штанами бавовняними, валянками з галошами, захисною каскою з підшоломником і рукавицями утеплювальними.

6. ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ

6.1. Загальні вимоги

6.1.1.Обладнання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91, нормативно-технічної документації заводів-виготовлювачів.

6.1.2. Будова, виготовлення, монтаж, прийняття, експлуатація і ремонт посудин, що працюють під тиском, повинні відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

6.1.3. Будова, виготовлення, монтаж, прийняття, експлуатація, ремонт котельних установок повинні відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів та Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 Мпа (0,7 кГс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115оС.

6.1.4. Компресорне обладнання повинно відповідати вимогам

ГОСТ 12.2.016-81 і Правил будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів.

6.1.5. Холодильні установки повинні відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок, Правил будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок і Правил улаштування і безпечної експлуатації холодильних систем.

6.1.6. Будова, установка і експлуатація кранів усіх типів, знімних вантажозахоплювальних органів і пристроїв повинні відповідати Правилам будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

6.1.7. Будова автонавантажувачів повинна відповідати вимогам

ГОСТ 16215-80*Е. Будова машин наземного безрейкового електрифікованого транспорту повинна відповідати вимогам ГОСТ 18962-86*.

6.1.8. Машини повинні бути обладнані:

гальмами з ручними і ножними приводами;

звуковим сигналом;

стоп-сигналом;

робочим освітленням;

пристроєм, який запобігає користуванню машиною стороннім особам;

автоматичним пристроєм, який відключає двигун пересування і включає га-льма при звільненні водієм рукоятки керування;

спеціальними пристосуваннями, що запобігають перевантаженню механізмів підіймання;

вогнегасниками.

6.1.9. У авто- і електронавантажувачів, які мають гідравлічний механізм пі-діймання, в гідросистемі повинен бути запобіжний клапан або інший запобіжний пристрій, який спрацьовує у випадку перевищення тиску в циліндрі на 5% більше робочого.

6.1.10. Автонавантажувачі повинні бути обладнані глушителями та іскрогас-никами на вихлопних трубах.

6.1.11. Автонавантажувачі з механічною системою підіймання вантажу повинні бути обладнані кінцевими вимикачами для обмеження висоти підіймання вантажу та опускання підіймального пристрою.

6.1.12. Механізми з висотою підіймання понад 2 м повинні мати кабіну або огородження над головою водія.

6.1.13. Електротягачі і електровізки повинні мати пристрій, який запобігає саморозчепленню.

6.1.14. Ліфти, скіпові і ліфтові підіймачі повинні відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів.

6.1.15. Будова, виготовлення, монтаж, експлуатація конвеєрів усіх типів повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.022-80.

6.1.16. Стрічкові конвеєри повинні відповідати таким вимогам:

привід похилих стрічкових конвеєрів повинен бути споряджений автоматично діючим пристроєм, який би виключав зворотний рух стрічки;

на стрічкових конвеєрах довжиною більше 15 м для запобігання бокових зміщень стрічки повинна бути передбачена установка направляючих і центруючих пристроїв;

на стрічці похилих конвеєрів необхідно установлювати поперечні планки для усунення скочування вантажів;

мати пристрої для очищення налиплого вантажу з обох боків нижньої вітки стрічки, приводних і кінцевих барабанів;

мати пристрої для усунення з поверхні нижньої вітки розсипаних вантажів;

місця з`єднання транспортної стрічки за допомогою заклепок, болтів і інших пристосувань не повинні мати кінців з`єднуючих деталей, що стирчать.

6.1.17. Краї стрічкових і пластинчатих транспортерів повинні мати бокові огорожі висотою не менше 0,1 м.

6.1.18. У зоні можливого перебування людей повинні бути огороджені:

канати і блоки натяжних пристроїв, вантажонатяжних пристроїв на висоту переміщення вантажу і підлога під ним;

завантажувальні пристрої для насипних вантажів, що періодично очищаються обслуговуючим персоналом;

приймальні пристрої, установлені в місцях скидання вантажів з конвеєрів.

6.1.19. Огорожі повинні бути виготовлені з металевих листів або решіток розміром вічок не більше 0,02 х 0,02 м.

6.1.20. Дільниці траси конвеєрів, на яких заборонені проходи людей, повинні огороджуватися за допомогою установки вздовж траси поручнів висотою не менше 1 м від рівня підлоги.

6.1.21. Для аварійної зупинки конвеєра повинні бути установлені біля робочих місць і на конвеєрі кнопки “Стоп” з інтервалом не більше 10 м.

6.1.22. Вантажні ручні вiзки повинні мати жорсткі пристрої, що забезпечують стійкiсть різних вантажів, поручнi для зручності їх пересування.

6.1.23. Розміри платформ 3- і 4-колісних візків повинні бути такими, щоб вантажі максимальних габаритів, на які розраховані візки, розміщувалися в межах їх платформи.

6.1.24. Вiзки для переміщення бочок (медведки) повинні мати запобiжні скоби на кiнцях рукояток і пристрої для захисту рук у випадку падіння чи змiщення вантажів з вiзка.

6.1.25. Деревообробне обладнання, металообробні верстати повинні відпо-відати вимогам ГОСТ 12.2.009-80, ГОСТ 12.2.026.0-93.

6.1.26. Машини, механізми, обладнання, транспортні засоби і технологічні процеси, що впроваджуються у виробництво і в стандартах на які є вимоги щодо забезпечення безпеки праці, життя і здоров`я людей, повинні мати сертифікати, що засвідчують безпеку їх використання, видані в установленому порядку.

6.1.27. Заміна обладнання на інше, що відрізняється від наявного виробничо-технічними характеристиками (принципом дії, конструкцією, продуктивністю, параметрами технологічного процесу, розмірами, масою тощо) або перекомпоновка його повинні виконуватися за проектом, узгодженим із службою охорони праці господарства і затвердженим в установленому порядку в господарстві.

Вносити зміни в конструкцію обладнання і технічні параметри, зазначені в експлуатаційній документації, без узгодження із заводом-виготовлювачем, фахів-цями з питань охорони праці господарства, а по обладнанню підвищеної небез-пеки - також з органом Держнаглядохоронпраці не дозволяється.

Введення в експлуатацію такого обладнання проводиться у відповідності з п. 3.8. цих Правил.

6.1.28. Обладнання повинно мати паспорти та інвентарні номери. За інвен-тарними номерами обладнання заноситься в спеціальні журнали обліку і періо-дичних оглядів.

6.1.29. Персонал, що допускається до роботи на обладнанні, повинен бути забезпечений інструкцією щодо безпечної експлуатації цього виду обладнання і ознайомлений з нею під розпис. Не допускаються до експлуатації обладнання ненавчені і сторонні особи.

6.1.30. Здійснення нагляду за безпечною експлуатацією виробничого обладнання і проведенням його експлуатаційних випробувань покладається наказом по господарству на посадових осіб.

6.1.31. Забороняється працювати на технічно несправному обладнанні.

6.2. Механічне обладнання

6.2.1. Обладнання повинно проходити періодичний технічний огляд і ви-пробування згідно з експлуатаційною документацією заводу-виготовлювача.

6.2.2. Несправне обладнання повинно бути відключене від електромережі і на ньому повинна бути вивішена табличка, яка вказує на те, що працювати на цьому обладнанні не дозволяєтся.

6.2.3. Усе обладнання повинно установлюватися на міцний фундамент і на-дійно закріплюватися.

6.2.4. Для поглинання шуму і вібрації корпусу подрібнювача, раму под-рібнювача необхідно установлювати на фундамент через амортизатори.

6.2.5. При експлуатації заточувального верстату абразивні круги повинні бути закриті кожухами. Верстати повинні мати підручники і захисний екран. Під час роботи на заточувальному верстаті робітник повинен знаходитися збоку, а не напроти круга.

6.2.6. Обладнання для деревообробки повинно мати пристрої, які б виключали:

дотик людини до різальних інструментів;

виліт різального інструмента;

викидання оброблених деталей і відходів у робочу зону;

травмування працюючих при встановленні і заміні різальних інструментів.

6.2.7. Робоча частина різальних інструментів деревооброблюючих верстатів (пил, фрез, ножових установок) повинна закриватися автоматично діючою огорожею, яка відкривається на час проходження оброблювального матеріалу тільки для його пропуску на величину, відповідну габаритам оброблювального матеріалу по висоті і ширині. Нерухомі огорожі допускається застосовувати в тих випадках, коли вони виключають можливість дотику з приведеним у дію різальним інструментом.

6.2.8. Після закінчення роботи всі машини і механізми повинні бути приведені в стан, що виключає можливість їх пуску сторонніми особами, електроживлення повинно бути вимкнено, зовнішні поверхні насухо протерті.

За необхідності обладнання піддається санітарній обробці.

6.3. Парові і водогрійні котли

6.3.1. Керівництво господарства повинно забезпечити утримання котлів у справному стані і безпечні умови їх експлуатації належним обслуговуванням.

З цією метою керівник господарства зобов`язаний:

призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію котлів з числа посадових осіб, які пройшли навчання та перевірку знань в установленому порядку;

забезпечити посадових осіб правилами та іншою нормативною докумен-тацією з безпечної експлуатації котлів;

призначити в необхідній кількості обслуговуючий персонал, який пройшов навчання та перевірку знань, має посвідчення на право обслуговування котлів, приладів безпеки, контрольно-вимірювальних приладів, хімводоочищення, живильних насосів та іншого допоміжного обладнання;

розробити та затвердити виробничі інструкції з безпечної екплуатації котлів;

забезпечити виконання посадовими особами Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів та цих Правил, а обслуговуючим персоналом - інструкцій;

забезпечити реєстрацію котлів в органах Держнаглядохоронпраці;

забезпечити проведення технічних опосвідчень та діагностування котлів в установлені строки;

проводити періодично, не рідше одного разу в рік, обстеження котлів.

6.3.2. У котельні повинні бути: змінний журнал установленої форми згідно ДНАОП 0.00-1.08-94, пронумерований, прошнурований, стверджений печаткою господарства, з датою і підписом начальника цеху; годинник і телефон для зв`язку з місцями споживання теплоенергії, а також з технічними службами і керівником господарства.

6.3.3. У котельну не повинні допускатися особи, які не мають відношення до експлуатації котлів і обладнання котельної.

6.4. Немеханічне обладнання. Тара.

6.4.1. Розмір технологічних елементів приміщень основного призначення для безпосереднього утримання звірів (клітки, шеди) повинні відповідати вимогам НТП 3-91.

Клітки для утримання звірів повинні складатися із стаціонарного або на-вісного домика і сітчастого вигулу. У стіні домика, суміжним з вигулом, улаштовується лаз для виходу звірів. Дах домика повинен бути подвійний: перший (верх-ній) - дощатий, з`ємний, другий - сітчастий, відкидний.

Дно домика також подвійне: постійно сітчасте і дощане з`ємне або відкидне. Клітки обладнують дверкою, кормушкою у виді полочки, прикріпленої на передній рамі і поїлкою.

Шеди повинні мати прямокутні будівлі з центральним проходом, по обидва боки якого розташовуються клітки на висоті 0,7 - 0,8 м від підлоги.

Шеди з зовнішнього боку повинні бути обтягнуті сіткою, в торці обладнані сітчастими дверима.

6.4.2. Конструкція стелажів, їх параметри і розміри повинні відповідати

ГОСТ 14757-81*.

Стелажі повинні бути міцними, стійкими, мати висоту зручну для роботи. Полиці стелажів повинні мати ухил усередину.

6.4.3. Решітки, касети, полиці повинні бути виготовлені з матеріалів з гладкою поверхнею, легко піддаватися миттю і дезінфекції.

6.4.4. Контейнери повинні виготовлятися у відповідності з вимогами

ГОСТ 20259-80*, ГОСТ 18477-79*.

Стулки, запірні пристрої і петлі дверей, рами і кутові фітінги на верхній рамі, а також поверхні стінок і дверей контейнерів повинні виключати можливість порізів і травм при навантаженні, розвантаженні і кріпленні вантажів, строповці і ремонті контейнерів.

6.4.5. Піддони повинні бути виготовлені відповідно до вимог ГОСТ 9570-84*, ГОСТ 9078-84, ГОСТ 9557-87.

Піддони ящикові і стоєчні повинні мати фіксатори для забезпечення можливості багатоярусного штабелювання і обмеження в процесі транспортування продольних і поперечних переміщень верхніх піддонів вiдносно нижніх.

Піддони повинні бути розраховані на укладку їх з вантажем у штабелі. При цьому піддон, установлений на підлогу, повинен витримувати навантаження, яке дорівнює не менше чотирикратної номiнальної вантажопідіймальності і власній вазі трьох піддонів.

6.4.6. Ящики повинні бути стандартні чи типового призначення відповідно до ГОСТ 9396-88.

6.4.7. Тара повинна бути справною, не мати цвяхів, якi стирчать, обкантувального дроту і залiза, а також бахроми, задирів, защипів, покоробленостi та ін-ших ушкоджень.

Кiнцi цвяхiв, якi виступають, повинні бути загнутi і втоплені в деревину, кiнцi скоб повинні бути пiдігнутi і щільно притиснуті до деревини.

6.4.8. Бочки повинні бути чисто обстругані, без задирів, западин і опукло-стей, надломленої клепки.

6.4.9. Мішки повинні бути цілими, чистими, без пропуску стібок. Hитки швів повинні бути закріплені і не мати вільних кінців.

6.4.10. Виробнича тара повинна піддаватися технічному опосвідченню і ек-сплуатуватися у відповідності з вимогами ГОСТ 19822-82, ГОСТ 12.3.010-82.

6.5. Площадки, містки, драбини

6.5.1. Переносні драбини, риштування стоєчні приставні, підмостки пересув-ні та збірно-розбірні, засоби підмощування, огородження захисні інвентарні повин-ні відповідати ГОСТ 12.4.059-89, ГОСТ 24258-88, ГОСТ 26887-86, ГОСТ 27321-87 і експлуатуватися відповідно до вимог СНиП ІІІ-4-80.

6.6. Колодязі, закриті ємкості, камери

6.6.1. Роботи, пов`язані з оглядом, чисткою, ремонтом технологічного обладнання, комунікацій, в тому числі усередині ємкостей, при проведенні яких є або не виключена можливість виділення в робочу зону вибухопожежонебезпечних або шкідливих парів, газів та інших речовин, здатних викликати вибух, спричинити шкідливу дію на організм людини, а також роботи при недостатній концентрації в повітрі кисню (нижче 20% об`єму) повинні проводитися за нарядом-допуском у відповідності з вимогами інструкцій, розроблених на підставі цих Правил з урахуванням місцевих умов.

6.6.2. До роботи у колодязях допускаються робітники не молодше 18 років, які пройшли інструктаж з охорони праці, навчені користуватися засобами індивидуального захисту, знають правила надання першої допомоги при отруєннях, опіках та інших травмах та пройшли перевірку знань і набутих навичок. При виконанні цих робіт обов`язково проводиться цільовий інструктаж і видається наряд-допуск встановленої форми.

Бригада, яка призначена для роботи у колодязі, повинна складати не менше 3 чоловік - один для роботи у колодязі, другий - для роботи на поверхні, третій - для керівництва, спостереження і у разі необхідності надання першої допомоги працівнику, який знаходиться у колодязі. Доручати йому іншу роботу, до того як працівник, який працює у колодязі вийде на поверхню, забороняється.

Бригада для роботи у колодязі повинна бути споряджена наступним інвентарем:

випробуваним і перевіреним рятувальним поясом з наплечними ремнями та кільцями на їх схрещенні (використання поясних ремнів забороняється);

вірьовкою, перевіреною на розрив при навантаженні 1200Н, довжиною на 3м більше глибини колодязя;

шланговим протигазом зі шлангом на 2 м довше від глибини колодязя або кисневим ізолюючим протигазом;

акумуляторним ліхтарем, напругою не більше 12 В;

пересувним вентилятором;

переносними знаками безпеки;

гаками та ломами для відкривання кришок колодязів;

аптечкою першої медичної допомоги.

Рятувальний пояс повинен одягатися поверх одягу, мати хрестоподібні лямки і прикріплену до нього сигнально-рятувальну мотузку довжиною на 2 м більше глибини ємкості, але не більше як 10 м.

6.6.3. Перед проведенням робіт електроприлади і пристрої з живленням від електричної мережі повинні бути знеструмлені, а також у місцях відключення живлення мають бути вивішені плакати з попереджувальним написом: НЕ ВКЛЮЧАТИ! ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ. Вентиляція ємкості і періодичний аналіз повітря в ній повинен проводитись на протязі всього часу проведення робіт. Емкість, яка підклю-чена до загальної системи вентиляції, повинна бути від неї відключена шляхом улаштування заглушок і обладнана на час виконання робіт місцевою вентиляцією.

6.6.4. До початку робіт усередині ємкості особи, відповідальні за проведення технологічного процесу на даній дільниці і за проведення ремонтних робіт, зобо-в`язані забезпечити:

повне спорожнення ємкості від продуктів;

надійне від`єднання ємкості від водяних, парових та інших трубопроводів;

вивішення на запірній і пусковій арматурі підвідних трубопроводів табличок з попереджувальним написом: НЕ ВІДКРИВАТИ! ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ;

відкриття верхнього і нижнього люків для попереднього промивання, а також на весь час роботи;

проведення лабораторного аналізу повітряного середовища усередині єм-кості відбором проб у верхній зоні на відстані не менше 1 м від верхнього люка і в нижній - на відстані не більше 0,2 м від днища;

наявність і справність інвентаря, а для роботи в ємкостях і інших небезпеч-них місцях, в яких може утворюватися вибухопожежонебезпечне середовище, також заходи, що виключають іскроутворення при виконанні ремонтних робіт і чистці устаткування;

наявність і справність переносних електроламп відповідного виконання;

наявність і справність спецодягу, спецвзуття, захисних і запобіжних засобів, у тому числі киснево-ізолюючого апарату, шлангового протигазу, рятувального пояса, сигнально-рятувальної мотузки, що мають бирку із зазначенням номера і дати випробування;

наявність плаката з написом: РЕМОНТ! ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ.

6.6.5. Видалення виявленого газу треба проводити за допомогою ручного переносного чи пересувного вентилятора у вибухобезпечному виконанні.

6.6.6. Не допускається для вентиляції ємкості застосовувати балони із стисненим газом.

6.6.7. Видалення газу з невеликих ємкостей допускається здійснювати шля-хом наповнення їх водою з наступним зливанням чи відкачкою.

6.6.8. Якщо концентрація шкідливих і небезпечних речовин через 2-3 години після пропарки перевищує гранично допустиму, роботи в ємкості повинні виконуватись в шлангових протигазах або киснево-ізолюючих апаратах.

6.6.9. Під час роботи в протигазі ПШ-2 на кожного працюючого, крім дублера, повинен бути працівник, що спостерігає за роботою повітродувки.

6.6.10. Дублер зобов`язаний бути в тому ж спорядженні, що і працюючий в ємкості.

6.6.11. Тривалість одноразового перебування працівника в протигазі не повинна перевищувати 15 хв. з наступним відпочинком на чистому повітрі не менше 20 хв.

6.6.12. Проникнення робітників усередину ємкості, що має верхній і нижній люки, повинно здійснюватись тільки через нижній люк при відкритому верхньому.

6.6.13. Після закінчення робіт усередині ємкості начальник дільниці, повинен особисто перевірити відсутність усередині ємкості людей, інвентаря і інструменту і дати письмовий дозвіл на зняття заглушок, установлених на трубопроводах, і на закриття люків.

7. ВИМОГИ ДО ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ

7.1. Загальні вимоги.

7.1.1. Технічні характеристики підіймально-транспортного обладнання, вантажозахоплювальних пристроїв, слід приймати у відповідності з експлуатаційною документацією заводу - виготовлювача.

7.1.2. Навантажувачі всіх типів, авто- і електрокари, електровізки підлягають обов`язковій реєстрації і обліку органами Держнаглядохоронпраці України у від-повідності з Правилами реєстрації та обліку великотонажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-до-рожній мережі загального користування.

7.1.3. Дозвіл на пуск у роботу вантажопідіймальних машин, які не підлягають реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці, видається посадовою особою, передбаченою в п.6.1.30. на підставі документації заводу-виготовлювача та результатів технічного огляду.

7.1.4. Вантажопідіймальним машинам, які не підлягають реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці, а також знімним вантажозахоплювальним пристроям присвоюються індивідуальні номери, реєструються в журналі обліку вантажопідіймальних машин та знімних вантажозахоплювальних пристроїв і до пуску в роботу повинні піддаватися повному технічному огляду.

7.1.5. Вантажопідіймальні машини, які знаходяться в роботі, повинні підда-ватися повному періодичному технічному огляду не рідше одного разу в 12 міся-ців.

7.1.6. Технічний огляд вантажопідіймальних машин проводиться власником або за договором спеціалізованою організацією.

Проведення технічного огляду повинно бути покладено на посадову особу з нагляду за вантажопідіймальними машинами і проводитись за участю особи, від-повідальної за справний стан. Перевірка правильності запасовки і надійності кріп-лення канатів, а також обтягування робочим вантажем після зміни або перепасовки канатів можуть бути покладені на особу, відповідальну за утримання вантажопідіймальних машин у справному стані.

7.1.7. При повному технічному огляді вантажопідіймальна машина повинна піддаватися:

Завантажити