НПАОП 2.1.20-1.04-98Правила охорони праці для господарств звірівництва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

у приміщеннях адмініст-ративного персоналу, лабораторіях, здоровпунктах, конторських та інших приміщеннях розумової праці

-

0,18

91

0,06382

0,032

76

0,028

75

0,028

75

0,028

75

Локальна вібрація

По кожній осі

-

-

-

5,0

120

5,0

120

3,5

117

3,5

114

Додаток 5

КОНЦЕНТРАЦІЯ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У ПОВІТРІ РОБОЧИХ ЗОН

(витяг із ГОСТ 12.1.005-88)

Назва речовин

Величина ПДК,

мг/м3

Переважний

агрегатний стан в умовах виробництва

Клас

небез-пеки

Особливості впливу на організм

Аміак

20

п

ІV

Бензин

100

п

ІV

Вуглеводень (метан)

300

п

ІV

Двуокис вуглецю

20

п

ІV

Ф

Зварювальний аерозоль:

окис марганцю

окис заліза

0,1

6

а

п

ІІ

ІV

Луги їдкі (розчини в перерахунку на NаОН)

0,5

а

ІІ

Марганець і його окисли

0,3

а

ІІ

Сірчистий ангідрид

10

п

ІІІ

Окис вуглецю

20

п

ІV

О

Окис азоту

5

п

ІІІ

О

Кислота сірчана

1

а

ІІ

Пил металевий

4

п

-

Пил дерев`яний

6

а

ІV

А,Ф

Пил борошняний

6

а

ІV

А,Ф

Пил зерновий

4

а

ІІІ

А,Ф

Сірководень +

10

п

ІІ

О

Синтетичні миючі засоби (Лотос, Ока, Ера)

5

а

ІІІ

А

Сода кальцинована

2

а

ІІІ

Пил вуглецю (сажа промис-лова)

4

а

ІІІ

Ф,К

Хлор +

1

п

ІІ

О

Примітки:

1. По ступеню небезпеки впливу на організм шкідливі і отруйні речовини поді-ляються на чотирі класи небезпеки:

I - надзвичайно небезпечні;

II - високонебезпечнi;

III - помірнонебезпечні;

IV - малонебезпечнi.

  1. У числiвнику приводяться максималь-нi, а в знаменнику-середньозмiннi ГДК.

  2. 3. Умовні позначення:

п - пари і (або) гази;

а - аерозоль;

+ - вимагає спеціальний захист кожi і очей;

0 - речовини із гостронаправленим ме-ханізмом дії, якi вимагають автоматичного контролю за їх вмістом у повітрі;

А - речовини, спроможні викликати алергiчнi захворювання у виробничих умовах;

К - канцерогени;

Ф - аерозолi переважно фiброгенної дії.

Додаток 6

НОРМОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ТЕМПЕРАТУРИ,ВІДНОСНОЇ ВОЛОГОСТІ І ШВИДКОСТІ РУХУ

ПОВІТРЯ В РОБОЧІЙ ЗОНІ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

Приміщення

Період

Категорія

Температура,оС

Відносна вологість,%

Швидкість руху, м/с

року

робіт

опти-

мальна

допус-тима

опти-мальна

допустима

опти-

мальна

допустима

Кормоцех

холодний

теплий

середньої

тяжкості-ІІб

17-19

20-22

21-15

27-16

40-60

40-60

75

70 при 25оС

0,2

0,3

не більше

0,4

0,2-0,5

Цех первинної обробки шкурок

холодний

середньої

тяжкості-ІІб

17-19

21-15

40-60

75

0,2

не більше 0,4

Охолоджуваль-не

холодний

середньої

тяжкості-ІІб

2-5

2-5

40-60

75

0,2

не більше 0,4

Сушильне

холодний

середньої

тяжкості-ІІб

25-30

25-30

40-60

75

0,2

0,3-0,6

Розтинальне

холодний

теплий

середньої

тяжкості-ІІб

17-19

20-22

21-15

27-16

40-60

40-60

75

70 при 25оС

0,2

0,3

не більше 0,4

0,2-0,5

Мийне-стерилі-заційне

холодний

теплий

середньої

тяжкості-ІІа

18-20

21-23

23-17

27-18

40-60

40-60

75

65 при 26оС

0,2

0,3

не більше 0,3

0,2-0,4

Утилізаційне

холодний

теплий

середньої

тяжкості-ІІб

17-19

20-22

21-15

27-16

40-60

40-60

75

70 при 25оС

0,2

0,3

не більше 0,4

0,2-0,5

Дезинфекції одягу

холодний

теплий

середньої

тяжкості-ІІб

17-19

20-22

21-15

27-16

40-60

40-60

75

70 при 25оС

0,2

0,3

не більше 0,4

0,2-0,5

Примітка. Велика швидкість руху повітря в теплий період року відповідає максимальній температурі повітря, менша - мінімальній температурі повітря. Для проміжних величин температури повітря швидкість його руху може бути визначена інтерполяцією.

Додаток 7

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК РОБІТ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ

ЗА НАРЯДОМ - ДОПУСКОМ

1. Вантажо - розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів у зоні дії ліній електропередач

2. Роботи пов`язані з обслуговуванням, експлуатацією, ремонтом та де-монтажем компресорних установок, що працюють з токсичними речовинами та холодильного обладнання

3. Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках

4. Роботи з профілактики і технічного обслуговування газового госпо-дарства

5. Роботи, пов`язані з монтажем, експлуатацією та ремонтом техноло-гічних трубопроводів

6. Злив, очистка тари та інших ємкостей з під нафтопродуктів та інших шкідливих речовин

7. Роботи по дезіфекції приміщень

8. Чистка вентиляційних каналів та повітропроводів

9. Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах і ко-лекторах

  1. Роботи в замкнених просторах (ємкостях)

11. Роботи по ремонту, фарбуванню, очистці від снігу та пилу дахів будівель при відсутності огорожі

Додаток8

_______________________________

(найменування підприємства, організації)

НАРЯД-ДОПУСК

НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІДВИЩЕННОЇ НЕБЕЗПЕКИ

від ____________19___р.

1. Наряд

1. Відповідальному виконавцю робіт _____________________________

(посада або кваліфікація відповідального

______________________________________________________

виконавця робіт, прізвище та ініціали)

з бригадою в складі ____ чоловік провести такі роботи _______________

_____________________________________________________

(вказати конкретно, які роботи будуть виконуватись, їх характер, зміст і місце проведення)

2. Необхідні для виконанні робіт:

матеріали __________________________________________

інструмент __________________________________________

пристосування _______________________________________

захисні засоби _______________________________________

3. При підготовці і виконанні робіт забезпечувати такі заходи безпеки_______

______________________________________________________

(основні заходи по забезпеченню безпеки праці)

4. Час проведення робіт:

початок ____ год. _____ хв. ________________19___р.

закінчення ____год. _____ хв. ________________19___р.

5. Відповідальний керівник робіт ________________________________ (посада, прізвище та ініціали)

6. Наряд-допуск видано _____________________________________

(посада, прізвище та ініціали особи, яка видала наряд-допуск)

7. Наряд-допуск отримав відповідальний виконавець робіт ______________

______________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис)

ІІ. Допуск

8. Інструктаж про заходи безпеки на робочому місці у відповідності з інструкція-ми ___________________________________________________

(найменування інструкцій або скорочений зміст інструктажу)

______________________________________________________

______________________________________________________

Провів відповідальний керівник робіт ____________________________

(посада, прізвище та ініціали, дата, підпис)

______________________________________________________

9. Інструктаж пройшли члени бригади:

Прізвище та ініціали

Професія, розряд

Дата

Підпис працівника, який отримав інструктаж

10. Робоче місце і умови праці перевірені. Заходи безпеки, указані в наряді-до-пуску, забезпечені.

Дозволяю приступити до робіт _________________________________

(посада, прізвище та ініціали особи яка дозволяє

______________________________________________________

приступити до робіт)

Відповідальний керівник робіт _________________________________

(дата, підпис)

Відповідальний виконавець робіт _______________________________

(дата, підпис)

Роботи розпочаті ___ год. _____ хв. ________________19___р.

Роботи закінчені ___ год. _____ хв. ________________19___р.

11. Роботи закінчені, робочі місця перевірені (матеріали, інструмент, пристосування та ін.), люди виведені.

Наряд закритий ____год. ______хв. ________________19___р.

Відповідальний виконавець робіт _____________________________

(дата, підпис)

Відповідальний керівник робіт _____________________________

(дата, підпис)

Додаток 9

ПЕРЕЛІК РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

(витяг із ДНАОП 0.00-8.02-93)

1. Електрозварювальні, паяльні роботи

2. Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках

  1. Роботи з застосуванням ручних електро- і пневмомашин та інструментів

4. Роботи з надзвичайно займистими, легкозаймистими, займистими та вибухопожежонебезпечними речовинами

5. Транспортування, зберігання, експлуатація балонів, інших ємкостей із зрід-женими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами

6. Обслуговування агрегатів і котлів, працюючих на газі і рідкому паливі

7. Роботи з профілактики і технічного обслуговування газового господарства

8. Роботи пов`язані з обслуговуванням, експлуатацією та ремонтом компресорних та холодильних установок

9. Роботи, пов`язані з монтажем, експлуатацією та ремонтом технологічних трубопроводів

10. Злив, очистка тари та інших ємкостей з під нафтопродуктів та інших шкід-ливих речовин

11. Роботи з отруйними, шкідливими, токсичними речовинами

12. Роботи по дезінфекції приміщень

13. Роботи, пов`язані з застосуванням біопрепаратів

14. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей

15. Чистка вентиляційних каналів та повітропроводів

16. Управління, завантаження та обслуговування дробарних, змішувальних, варочних механізмів

17. Випробування та обслуговування парових і водогрійних котлів, паропрово-дів, трубопроводів гарячої води, тепломеханічного обладнання, посудин, що працюють під тиском

18. Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах і колекторах

19. Роботи у замкнених просторах (ємкостях)

20. Роботи з підйомних і підвісних колисок і риштувань на висоті

21. Роботи по ремонту, фарбуванню, очистці від снігу та пилу дахів будівель при відсутності огорож

22. Вантажо-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів

23. Монтаж, наладка, технічне обслуговування, експлуатація, ремонт і демонтаж вантажопідіймальних машин і механізмів, ліфтів, конвеєрів, підвісного канатного, технологічного і верстатного обладнання та ліній електропередач

24. Монтаж, демонтаж та обслуговування компресорного, холодильного обладнання

25. Роботи в індивідуальних засобах захисту

26. Монтаж, демонтаж і накачування шин автотранспортних засобів

27. Управління тракторами і самохідним технологічним обладнанням

28. Обслуговування верстатів по обробці деревини і металів

29. Розвантаження, складання і зберігання зернових та олійних культур, висівок, макухи і шротів насипом і в затареному вигляді

30. Робота з хижими звірами

31. Охорона колективної і приватної власності, об`єктів

Завантажити