НПАОП 2.1.20-1.04-98Правила охорони праці для господарств звірівництва

Міністерство праці та соціальної політики України

Комітет України по нагляду за охороною праці

-----------------------------------------------------------

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ДНАОП 2.1.20-1.04-98

П Р А В И Л А

ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ГОСПОДАРСТВ ЗВІРІВНИЦТВА

Київ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Комітету по

нагляду за охороною праці

від 27.05.98. №96

ДНАОП 2.1.20-1.04-98

П Р А В И Л А

ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ГОСПОДАРСТВ ЗВІРІВНИЦТВА

Київ

Передмова

РОЗРОБЛЕНО -

науково-дослідним, проектно-технологічним та впроваджуваль-ним центром організації праці і управління виробництвом Укооп-спілки (Укоопоргтехцентром)

ВНЕСЕНО -

управлінням по нагляду в АПК Держнаглядохоронпраці

ВВЕДЕНО-

замість Правил техніки безпеки і виробничої санiтарiї в звірівни-цьких господарствах споживчої кооперації (НАОП 7.1.20-1.09-70) та Правил техніки безпеки в звірівницьких господарствах

(НАОП 2.1.20-1.04-70) .

ЗМІСТ

1.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1

2.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

1

3.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

9

4.

ВИМОГИ ДО ТЕРИТОРІЇ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

11

4.1.

Улаштування і утримання території

11

4.2.

Виробничі, допоміжні, складські будівлі і споруди

13

4.3.

Дільниці технічного обслуговування та ремонту обладнання

18

4.4.

Санітарно-побутові приміщення

18

4.5.

Охорона навколишнього природного середовища

20

4.6.

Водопровідні системи і каналізація

21

4.7.

Опалення і вентиляція

22

4.8.

Освітлення

24

4.9.

Шум і вібрація

26

5.

ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І РОБОЧИХ МІСЦЬ

27

5.1.

Загальні вимоги

27

5.2.

Обслуговування звірів

29

5.3.

Приготування кормів

32

5.4.

Забій звірів

34

5.5.

Знімання і обезжирювання шкурок

34

5.6.

Правка шкурок і знімання їх з правилок

35

5.7.

Сушка шкурок

36

5.8.

Відкатка і протряска шкурок

37

5.9.

Вивертання і доробка шкурок

38

5.10.

Санітарно-дезінфекційні роботи

38

5.11.

Навантажування і розвантажування кормів та інших вантажів

40

5.12.

Охорона праці робітників, які виконують роботи в холодильних камерах

43

6.

ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ

44

6.1.

Загальні вимоги

44

6.2.

Механічне обладнання

46

6.3.

Парові і водогрійні котли

47

6.4.

Немеханічне обладнання. Тара

47

6.5.

Площадки, містки, драбини

48

6.6.

Колодязі, закриті ємкості, камери

48

7.

ВИМОГИ ДО ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ

50

7.1.

Загальні вимоги

50

7.2.

Вимоги безпеки під час роботи на вантажопідіймальних маши-нах

52

7.3.

Автонавантажувачі, машини наземного, безрейкового електри-фікованого транспорту

53

7.4.

Конвеєри, траспортери і інше устаткування

54

8.

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

55

8.1.

Загальні вимоги

55

8.2.

Робота з переносним електроінструментом

56

8.3.

Зарядка акумуляторних батарей

56

9.

ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

58

9.1.

Загальні вимоги

58

9.2.

Утримання території, будівель і приміщень

59

9.3.

Протипожежне водопостачання, пожежна техніка і засоби зв`яз-ку

60

9.4.

Евакуація людей з приміщень і будівель

62

10.

ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

63

11.

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

65

11.1.

Загальні положення

65

11.2.

Призначення, застосування і зберігання

66

12.

ОБОВ`ЯЗКИ, ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

67

ДОДАТКИ

Додаток 1.

Норми штучної освітленості допоміжних приміщень

70

Додаток 2.

Норми штучного освітлення в зоні розміщення звірів і міс-цях виконання робіт

71

Додаток 3.

Санітарні норми виробничого шуму

73

Додаток 4.

Допустимі рівні вібрації

74

Додаток 5.

Концентрація шкідливих речовин у повітрі робочих зон

76

Додаток 6.

Нормовані величини температури, відносної вологості і швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих примі-щень

77

Додаток 7.

Примірний перелік робіт, що виконуються за нарядом-допуском

78

Додаток 8.

Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки

79

Додаток 9

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

81

ДНАОП 2.1.20-1.04-98

Правила охорони праці для господарств звірівництва

-----------------------------------------------------------------------------------

Дата введення 1 січня 1999 р.

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила охорони праці для господарств звірівництва (далі - Правила) встановлюють основні вимоги з охорони праці, обов'язкові для виконання всіма пра-цівниками при проектуванні, будівництві, монтажу, реконструкції, технічному переоснащенні та виконанні технологічних процесів у господарствах звірівництва (далі - господарства).

З введенням у дію цих Правил вважати такими, що не діють на території України Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в звірівницьких господарствах споживчої кооперації (НАОП 7.1.20-1.09-70) та Правила техніки безпеки в звірівницьких господарствах (НАОП 2.1.20-1.04-70).

Для забезпечення охорони праці у господарствах необхідно також керуватися стандартами, будівельними нормами і правилами, Правилами улаштування електроустановок, міжгалузевими правилами охорони праці, нормами технологічного проектування та іншими нормативними актами, що регламентують вимоги з охорони праці.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Дані Правила використовують чинні в Україні такі нормативні документи:

№п.

Позначення

Назва нормативного акта

Затвердження нормативного акта

п.

Дата (до-кумент, №)

Організація

1

2

3

4

5

1.

Закон України "Про охорону праці”

14.10.92

№2695-XII

Верховна

Рада

2.

Закон України "Про пожежну безпеку"

17.12.93

№3747-ХII

Верховна

Рада

3.

Закон України "Про дорожній рух"

28.01.93

Верховна

Рада

4.

Закон України "Про забезпечення санітарного та епiдемічного благополуччя населення"

24.02.94

Верховна

Рада

5.

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

25.06.91

Верховна

Рада

6.

ДНАОП

0.00-1.02-92

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

17.06.92

Держгіртех-нагляд

України

7.

ДНАОП

0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

16.12.93

Наказ

№128

Держнагляд-охоронпраці

1

2

3

4

5

8.

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Зміни:

18.10.94

Наказ №104

11.07.97 Наказ №183

Держнагляд-охоронпраці

9.

ДНАОП

0.00-1.08-94

Правила будови і безпачної експлуатації парових і водогрійних котлів

26.05.94

Наказ №51

Держнагляд-охоронпраці

10.

ДНАОП

0.00-1.09-94

Правила реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вуличнодорожній мережі загального користування Зареєстровано:

31.03.94

Наказ

№26

12.05.94

№98/307

Держнагляд-охоронпраці

Мінюст

України

11.

ДНАОП

0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних уста-новок, повітропроводів і газопроводів

07.12.71

Держгіртех-нагляд СРСР

12.

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

09.01.98.

№4

Зміни:

10.02.98.

№93/2533

Держнагляд-охоронпраці

Мінюст України

13.

ДНАОП

0.00-1.26-96

Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 Мпа (0,7 кГс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115оС

23.07.96

Наказ №125

Держнагляд-охоронпраці

14.

ДНАОП

0.00-1.28-97

Правила охорони праці на автомо-більному транспорті

13.01.97

Наказ №5

Держнагляд-

охоронпраці

15.

ДНАОП

0.00-4.03-93

Положення про розслідування та об-лік нещасних випадків, професiйних захворювань і аварій на підприємст-вах, в установах і організаціях Зміни:

10.08.93

Постанова

№623

23.02.94

№97

Кабінет Міністрів

України

16.

ДНАОП

0.00-4.04-93

Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення норматив-них актів про охорону праці

17.09.93

№754

Кабінет Міністрів

України

17.

ДНАОП

0.00-4.05-93

Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноважено-му ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, орга-нізації

06.10.93

Постанова №831

Кабінет Міністрів

України

1

2

3

4

5

18.

ДНАОП

0.00-4.12-94

Типове положення про навчання, iн-структаж і перевірку знань працівни-ків з питань охорони праці

Зареєстровано:

Зміни:

04.04.94

Наказ №30

12.05.94

№95/304

23.04.97 №109

Держнагляд-охоронпраці

Мінюст України

19.

ДНАОП

0.00-4.21-93

Типове положення про службу охорони праці

Зареєстровано:

Зміни:

03.08.93

Наказ № 73

30.09.93

№140

27.05.96

№82

20.08.96

№461/1486

Держнагляд-охоронпраці

Мінюст

України

20.

ДНАОП

0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Зареєстровано:

29.10.96

Наказ

№170

18.11.96

№667/1692

Держнагляд-охоронпраці

Мінюст

України

21.

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Зареєстровано:

30.11.93

Наказ

№123

23.12.93

№196

Держнагляд-охоронпраці Мінюст

України

22.

ДНАОП

0.00-8.03-93

Порядок опрацювання та затверд-ження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на під-приємстві

Зареєстровано:

21.12.93

Наказ

№132

07.02.94

№20/229

Держнагляд-охоронпраці

Мінюст

України

23

ДНАОП

0.03-1.07-73

Санітарні правила організації технологічних процесів та гiгiєнiчні вимоги до виробничого обладнання

№1042-73

1973

Мiнохорони

здоров'я СРСР

24.

ДНАОП

0.03-3.01-71

Санітарні норми проектування промислових підприємств СН № 245-71

05.11.71

Мiнохорони здоров'я

СРСР

25.

ДНАОП

0.03-3.12-84

Санітарні норми вібрації робочих місць № 3044-84

1984

Мiнохорони здоров'я СРСР

26.

ДНАОП

0.03-3.14-85

Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях

СН № 3223-85

12.03.85

Мiнохорони

здоров'я СРСР

27.

ДНАОП

0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і перемі-щення важких речей жінками

Зареєстровано:

10.12.93

Наказ

№241

22.12.93

№194

Мiнохорони

здоров'я

України

Мінюст

України

1

2

3

4

5

28.

ДНАОП

0.03-3.29-96

Граничні норми підіймання і перемі-щення важких речей неповнолітніми

Зареєстровано:

22.03.96

№59

16.04.96

№183/1208

Мiнохорони

здоров'я

України

Мінюст

України

29.

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд пра-цівників певних категорій

Зареєстровано:

31.03.94

Наказ №45

21.06.94

№136/345

Мiнохорони здоров'я України

Мінюст

України

30.

ДНАОП

0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідли-вими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітнiх:

Зареєстровано:

31.03.94

Наказ

№46

28.07.94

№176/385

Мiнохорони

здоров'я

України

Мінюст

України

31.

ДНАОП

0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і робіт з шкід-ливими і небезпечними умовами пра-ці, на яких забороняється застосу-вання праці жінок

Зареєстровано:

29.12.93

Наказ

№256

30.03.94

№51/260

Мiнохорони здоров'я

України

Мінюст України

32.

ДНАОП

0.05-1.02-93

Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров`я, пов`язаним з виконанням ним трудових обов`язків

23.06.93

Постанова №472

Зміни: 8.02.94

Постанова №71

18.07.94

Постанова №492

03.10.97

Постанова №1100

Кабінет Міністрів

України

33.

ДНАОП

0.05-3.03-81

Типові норми безплатної видачi спецодягу, спецвзуття та інших засо-бів iндивiдуального захисту робітни-кам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв

Зміни:

12.02.81

№46/П-2

1.08.85 № 289/П-8 06.11.86 №476/П-12

Держком- праці

СРСР

34.

ДНАОП

0.05-3.06-22

Про видачу мила на підприємствах

Роз`яснення з цього питання:

6.08.22

Постанова

22.06.24

14.09.26

НКТ РРФСР

1

2

3

4

5

35.

ДНАОП

0.05-8.04-92

Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

01.08.93

Постанова

№442

Кабінет Міністрів

України

36.

ДНАОП

7.1.30-1.02-96

Правила охорони праці для підпри-ємств громадського харчування

26.06.96

Наказ

№107

Держнагляд-охоронпраці

37.

НАОП

2.0.00-2.03-84

ОСТ 46.0.175-84 Штучне та природне освітлення робочих місць у сіль-ськогосподарських виробничих при-міщеннях. Загальні вимоги

1984

Мінсільгосп СРСР

38.

НАОП

2.1.20-2.07-85

ОСТ 46.3.2.196-85 Видалення, обробка, зберігання гною на тваринницьких фермах. Вимоги безпеки

1985

Мінсільгосп

СРСР

39.

НАОП

2.2.00-1.10-88

Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок

27.02.88

3-е видання

Держагро-пром СРСР

40.

НАОП

8.1.00-1.04-90

Правила будови і безпечної експлу-атації аміачних холодильних установок

27.09.90

Держкомітет Ради Мініст-рів СРСР з питань продовольства

41.

НТП 3-91

Норми технологічного проектування звірівницьких і кролівницьких ферм

04.12.91

Держагро-пром СРСР

42.

ОНТП 8-85

Загальносоюзні норми технологіч-ного проектування ветеринарних об`єктів для тваринницьких, звірів-ницьких і птахівницьких підприємств

30.12.85

Держагро-пром СРСР

43.

ОНТП 24-86

Загальносоюзні норми технологіч-ного проектування

27.02.86

МВС СРСР

44.

РД

34.21.122-87

Інструкція по устрою захисту від блискавки будівель і споруд

12.10.87

Мiненерго СРСР

45.

Правила улаштування і безпечної експлуатації холодильних систем

01.11.91

Держатом-нагляд СРСР

46.

Правила пожежної безпеки в Україні

Зареєстровано:

22.06.95

№400

14.06.95 №219/775

МВС України

Мінюст

України

47.

Правила улаштування електроустановок

06.07.84

Міненерго СРСР

48.

Ветеринарно-санітарні правила для звірівницьких господарств

19.07.78

Мінсільгосп СРСР

49.

Положення про добровільні пожеж-ні дружини (команди) і Типове поло-ження про пожежно-технічну комісію

27.09.94

№521

МВС

України

1

2

3

4

5

50.

Положення про порядок видачі органами державного пожежного нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підпри-ємцям дозволу на початок роботи

Зареєстровано:

26.10.94

Наказ

№580

27.10.94 №257/467

МВС

України

Мінюст

України

51.

Положення про порядок накладання штрафів на підприємства, установи і організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду

14.12.94

Постанова №840

Кабінет Міністрів

України

52.

Типове положення про спеціальне навчання, iнструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

Зареєстровано:

17.11.94

№628

02.12.94

№307/517

МВС України

Мінюст

України

53.

Галузеві норми освітлення сільсько-господарських підприємств, буді-вель і споруд

14.12.78

Мінсільгосп СРСР

54.

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та ін-ших засобів індивідуального захисту робітникам сільського та водного го-сподарства

Зміни:

18.08.80

Постанова№241/П-9

24.07.85

Постанова

№237/П-7

21.08.85

Постанова№289/П-8

16.11.86

Постанова№476/П-12

Держкомпраці

Президія

ВЦСПС

55.

СанПиН

1166-74

Санітарні правила охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами

09.03.95

Постанова № 01/035

Мінохорони здоров`я

України

56. ДСТУ 2586-94

Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

57. ДСТУ 3273-95

Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

58. ДБН Б. 2.4.3-95

Планування та забудова сільских поселень. Генеральні плани сільскогосподарьских підприємств

59. ДБНА 3.1.3-94

Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення

60. ГОСТ 12.0.003-74*

Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

61. ГОСТ 12.1.003-83

Шум. Общие требования безопасности

62. ГОСТ 12.1.004-91

Пожарная безопасность. Общие требования

63. ГОСТ 12.1.005-88

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

64. ГОСТ 12.1.007-76*

Вредные вещества. Классификация и общие требования бе-зопасности

65. ГОСТ 12.1.012-90

Вибрационная безопасность. Общие требования

66. ГОСТ 12.1.029-80

Средства и методы защиты от шума. Классификация

67. ГОСТ 12.2.003-91

Оборудование производственное. Общие требования безопасности

68. ГОСТ 12.2.007.0-75

69. ГОСТ 12.2.007.7-83

Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

Устройства комплектные низковольтные. Требования безопасности

70. ГОСТ 12.2.009-80

Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности

71. ГОСТ 12.2.013.0-91

Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний

72. ГОСТ 12.2.016-81

Оборудование компрессорное. Общие требования безопас-ности

73. ГОСТ 12.2.022-80

Конвейеры. Общие требования безопасности

74. ГОСТ 12.2.026.0-93

Оборудование деревообрабатывающее. Общие требования безопасности к конструкции

75. ГОСТ 12.2.032-78

Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

76. ГОСТ 12.2.033-78

Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

77. ГОСТ 12.2.061-81

Оборудование производственное. Общие требования безо-пасности к рабочим местам

78. ГОСТ 12.3.002-75

Процессы производственные. Общие требования безопасности

79. ГОСТ 12.3.009-76

Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

80. ГОСТ 12.3.010-82

Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации

81. ГОСТ 12.3.042-88

Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности

82. ГОСТ 12.4.021-75*

Системы вентиляционные. Общие требования

83. ГОСТ 12.4.026-76*

Цвета сигнальные и знаки безопасности

84. ГОСТ 12.4.029-76

Фартуки специальные. Технические условия

85. ГОСТ 12.4.034-85

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

86. ГОСТ 12.4.059-89

Строительство. Ограждения предохранительные. Общие технические условия

87. ГОСТ 12.4.121-83

Противогазы промышленные фильтрующие. Технические ус-ловия

88. ГОСТ 17.0.0.04-90

Экологический паспорт предприятия

89. ГОСТ 17.2.3.02-78

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

90. ГОСТ 2761-84

Источники централизованного хозяйтвенно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора

91. ГОСТ 2874-82*

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

92. ГОСТ 9078-84

Поддоны плоские. Общие технические условия

Завантажити