НПАОП 2.1.20-1.04-98Правила охорони праці для господарств звірівництва

93. ГОСТ 9396-88

Ящики деревянные многооборотные. Общие технические условия

94. ГОСТ 9557-87

Поддон плоский деревянный размером 800х1200 мм. Технические условия

95. ГОСТ 9570-84*

Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия

96. ГОСТ 14757-81*

Стеллажи сборно-разборные

97. ГОСТ 16215-80*Е

Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия

98. ГОСТ 18477-79*

Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры

99. ГОСТ 18962-86*

Машины напольные безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия

100. ГОСТ 19348-82

Изделия электротехнические сельскохозяйственного назначения. Общие технические условия

101. ГОСТ 19605-74

Организация рабочих мест

102. ГОСТ 19822-82

Тара производственная. Технические условия

103. ГОСТ 20259-80*

Контейнеры универсальные. Общие технические условия

104. ГОСТ 24258-88

Средства подмащивания. Общие технические условия

105. ГОСТ 24940-81

Здания и сооружения. Метод измерения освещенности

106. ГОСТ 26887-86

Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия

107. ГОСТ 27321-87

Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия

108. СНиП 1.02.01-85

Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений

109. СНиП 2.01.02-85*

Противопожарные нормы

110. СНиП 2.03.13-88

Полы

111. СНиП 2.04.01-85

Внутренный водопровод и канализация зданий

112. СНиП 2.04.02-84

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

113. СНиП 2.04.03-85

Канализация. Наружные сети и сооружения

114. СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование

115. СНиП 2.04.09-84

Пожарная автоматика зданий и сооружений

116. СНиП 2.08.02-89

Общественные здания и сооружения

117. СНиП 2.09.02-85*

Производственные здания

118. СНиП 2.09.04-87

Административные и бытовые здания

119. СНиП 2.10.03-84

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения

120. СНиП 2.11.01-85*

Складские здания

121. СНиП 2.11.02-87

Холодильники

122. СНиП ІІ-4-79

Естественное и искусственное освещение

123. СНиП ІІ-12-77

Защита от шума. Нормы проектирования

124. СНиП ІІ-93-74

Нормы проектирования. Предприятия по обслуживанию автомобилей

125. СНиП ІІІ-4-80

Правила производства и приемки работ. Техника безопас-ности в строительстве

126. СН 174-75

Инструкция по проектированию электроснабжения промыш-ленных предприятий

127. СН 181-70

Указания по проектированию цветовой отделки зданий промышленных предприятий

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

3.1. Організація управління охороною праці у господарствах повинна здій-снюватись у відповідності з Законами України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення” і чинними типовими положеннями про службу охорони праці і службу пожежної безпеки.

3.2. Виробничі, підсобні і допоміжні приміщення, обладнання, транспортні засоби, технологічні процеси повинні відповідати вимогам, що забезпечують безпечні і нешкідливі умови праці.

Ці вимоги включають безпечність використання території, будівель і споруд, виробничих, підсобних і допоміжних приміщень, безпечну експлуатацію обладнання і механізмів, організацію технологічних процесів, захист працівників від впливу шкідливих і небезпечних виробничих чинників, утримання виробничих приміщень і робочих місць відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил.

3.3. Терміни приведення у відповідність з вимогами цих Правил планування території, будівель, споруд, приміщень, розміщення технологічного обладнання і механізмів, технологічних процесів, впроваджених в експлуатацію до введення в дію Правил, установлюються місцевими органами державного нагляду за охороною праці за участю органів державного пожежного і санітарного нагляду.

3.4. План приведення господарств у відповідність з вимогами Правил до території, будівель, споруд, приміщень, технологічних процесів, транспортних засобів, обладнання, їх утримання та організації технічного нагляду і строків його виконання адміністрація господарства повинна розробити та погодити з органами державного нагляду за охороною праці, органів державного пожежного і санітарного нагляду.

3.5. При проектуванні, будівництві, реконструкції господарств, опрацюванні нових технологічних процесів і типів обладнання повинні бути передбачені заходи, що виключають перевищення допустимих меж впливу на працюючих таких небезпечних і шкідливих виробничих чинників ( ГОСТ 12.0.003-74*):

а) група фізичних чинників

машини і механізми, що рухаються (автомобільний транспорт, авто- і електронавантажувачі, електрокари, візки тощо);

рухомі частини виробничого обладнання (дробарка, подрібнювач, змішувач, мясорубка тощо);

гострі кромки, задирки, шорсткість на поверхнях заготовок, інструментів і обладнання;

підвищена запиленість повітря робочоі зони (склад сипучих кормів, пилорама, столярний цех, вантажо-розвантажувальні роботи з сипучими кормами);

підвищена загазованість повітря робочої зони (очистка мазутних резервуарів, каналізаційних очисних споруд, обслуговування аміачних холодильних установок, газоелектрозварювання, заправка легкозаймистими речовинами, змащування вузлів автомашин);

підвищена температура повітря робочої зони (кормоцех, котельна);

знижена температура повітря робочої зони (камери холодильні, морозильні, обслуговування звірів і вантажо-розвантажувальні роботи в холодний період року);

підвищена вологість повітря (кормоцех, мийні сировини і тари);

підвищений рівень шуму і вібрації на робочому місці (компресорні установки, вентиляційні камери, механічна обробка продуктів, пилорама, столярний цех, вантажопереробка з використанням вантажопідіймальних і транспортних механізмів);

підвищені значення напруги в електричному колі, замикання якого може статися через тіло людини; підвищений рівень статичної електрики; відсутність або недостатність природного світла; недостатня освітленість робочої зони;

б) група хімічних чинників

токсичні, канцерогенні, подразнюючі (відкатка шкурок з добавкою авіацій-ного бензину, очистка мазутних резервуарів, каналізаційних очисних споруд, зарядка акумуляторних батарей, заправка легкозаймистими речовинами, змащування машин і обладнання, обслуговування аміачних холодильних установок, газоелектрозварювальні роботи);

в) біологічні чинники

з різноманітним характером небезпечного і шкідливого впливу на організм людини (робота з умовно-придатними продуктами - можливість зараження інфекційними захворюваннями, укуси звірів);

г) психологічні чинники

фізичні перевантаження - статичні (знімання, обезжирювання і доробка шкурок), динамічні (вантажо-розвантажувальні роботи);

нервово-психічні перевантаження (емоційне перевантаження при обслуговуванні звірів, під час епідемічних захворювань).

3.6. У господарствах з метою усунення впливу на працівників небезпечних і шкідливих чинників необхідно передбачити:

удосконалення технологічних процесів з застосуванням механізації і автоматизації виробництва;

удосконалення конструкцій обладнання;

улаштування вентиляції і кондиціонування повітря;

своечасне одержання інформації про виникнення небезпечних і шкідливих виробничих чинників на окремих технологічних операціях;

організацію систем контролю і управління технологічним процесом, який забезпечує захист працівників і аварійне відключення виробничого обладнання;

своєчасне вилучення і обеззараження відходів виробництва, які можуть бути джерелом небезпечних і шкідливих виробничих чинників;

застосування засобів колективного і індивідуального захисту працюючих;

раціональну організацію праці і відпочинку з профілактикою емоційного перевантаження, обмеження важкості праці, зниження фізичного навантаження до допустимого, захист працівників від можливого переохолодження при роботі на відкритому повітрі у зимовий час.

3.7. Забороняється будівництво (реконструкція, технічне переоснащення) господарств, впровадження нових технологій, засобів виробництва та засобів захисту без попередньої експертизи проектної документації на їх відповідність нормативним актам про охорону праці та з питань пожежної безпеки.

3.8. Прийняття в експлуатацію нових та реконструйованих господарств, впровадження нових технологій, видів обладнання здійснюється з дозволу органів державного нагляду за охороною праці відповідно до ДБНА 3.1.3-94 і Положення про видачу Держнаглядохоронпраці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації та Положення про порядок видачі органом державного пожежного нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи.

3.9. Організація роботи з охорони праці в господарствах, права і обов`язки посадових осіб і працівників повинні бути викладені в норматиних актах, розроблених у відповідності з Порядком опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.

У господарстві на основі цих Правил, експлуатаційної документації заводів-виготувачів, технологічних регламентів повинні бути розроблені і затверджені керівником інструкції з охорони праці.

3.10. У господарстві наказом керівника призначаються посадові особи від-повідальні за справний стан і безпечну експлуатацію об`єктів підвищеної небезпеки.

3.11. Відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою у кожному господарстві повинен складатися власний перелік робіт з підвищеною небезпекою, виходячи із специфіки і складу виконуваних робіт.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою повинен періодично, не рідше одного разу в рік, переглядатись і перезатверджуватись.

3.12. При відсутності в цих Правилах вимог, дотримання яких необхідно для забезпечення безпеки праці в конкретному господарстві, керівник повинен вжити погоджені з органами державного нагляду за охороною праці заходи щодо забез-печення безпеки працюючих.

4. ВИМОГИ ДО ТЕРИТОРІЇ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

4.1. Улаштування і утримання території

4.1.1. Улаштування і утримання території господарства, розміри санітарно-захисної зони повинні відповідати вимогам чинних будівельних норм і правил,

НТП 3-91, ОНТП 8-85, Ветеринарно-санітарних правил для звірівницьких господарств і цих Правил.

4.1.2. Територія для розташування звірівницьких ферм і окремих будівель повинна відповідати ДБН Б. 2.4.3-95.

4.1.3. Звіроферма повинна бути огороджена і відокремлена від житлової забудови санітарно-захисною зоною.

Відстань від звірівницької ферми (найближчого шеда) потужністю до 10 тис. умовної самки норки до кордону житлової забудови повинна бути не менше

300 м, від звірівницької ферми (потужністю від 10 до 20 тис. умовної самки норки) - не менше 1000 м, від звірівницької ферми (потужністю більше 20 тис. умовної самки норки )- не менше 1200 м.

4.1.4. Територія господарства повинна бути огороджена огорожею висотою 2,5 м і при розмірі майданчика понад 5 га мати не менше двох виїздів з шириною воріт не менше 4,5 м.

Територія господарства повинна мати:

проїзди і виробничі майданчики з твердим покриттям, дорожними знаками з відповідними габаритами, допустимими ухилами і радіусами закруглень;

відвід дощових і талих вод від будівель і споруд до водостоків;

пожежні і господарські водопроводи, каналізацію, пожежні водойми, виконані у відповідності з нормами будівельного проектування;

мережу зовнішнього освітлення.

4.1.5. Залежно від місцевих умов необхідно здійснювати заходи по благоустрою і озелененню території господарства деревами і чагарниками, що не дають запушуючого насіння. Уздовж кордонів території ферми і, за можливістю, між територіями окремих бригад слід утворювати зелену зону насаджень з дерев.

4.1.6. Вхід на територію господарства повинен здійснюватись через ветеринарно-санітарний пропускник з блоком санітарно-побутових і службових примі-щень, з дезблоком для обробки транспорту.

4.1.7. Ворота для в`їзду і виїзду повинні відкриватися усередину території і мати пристрої, що виключають можливість самовільного їх закриття, світлову або звукову сигналізацію, що попереджує про рух транспорту. Перед в`їздними воротами і платформою автомобільних ваг повинні бути встановлені направляючі стовпчики.

4.1.8. Розташування будівель і споруд не повинно допускати перехрещень шляхів пересування сировини, відходів виробництва і харчової продукції, хворих або підозрілих на захворювання звірів із здоровими.

4.1.9. Майданчик загальногосподарського ветеринарного об`єкта повиннен мати внутрішні проїзди (з твердим покриттям) з виходом до доріг загального користування.

4.1.10. На майданчиках, де проводиться навантаження сипучих вантажів із стаціонарних бункерів повинні бути встановлені покажчики і розмежувальні лінії для транспортних засобів.

4.1.11. Доріжки для пішоходів мають бути шириною не менше 1,6 м та з мінімальною кількістю перехрещень з вантажопотоками. Покриття доріжок повинно бути виконано з асфальту, бетону, плиток або інших твердих матеріалів.

4.1.12. При виконанні на території господарства будівельних або ремонтних робіт місця переходів через канави і траншеї повинні бути обладнані міцними перехідними містками шириною не менше 0,8 м, споряджені з обох сторін поручнями висотою не менше 1 м, і в темну пору доби освітлені. Небезпечні зони можливого виходу пішоходів на проїжджу частину повинні мати огородження висотою 1 м, пофарбовані в сигнальні кольори відповідно до ГОСТ 12.4.026-76*.

4.1.13. Заглиблені резервуари, колодязі, люки, ями і траншеї повинні бути закриті міцними кришками на рівні з прилеглою територією або огороджені на пе-ріод проведення ремонтних робіт. Заглиблення, що не закриваються, повинні мати огородження висотою 1,2 м з суцільним зашиттям внизу висотою 0,2 м і освітлюватися в темну пору доби.

4.1.14. Підземні інженерні мережі на території господарства повинні мати зовнішні розпізнавальні знаки. Кабельні траси повинні бути позначені пікетами через кожні 100 м на поворотах кабеля, над кабельними муфтами, у місцях перехрещення доріг. На пікетах зазначається номер кабеля і його найменування.

4.1.15. Резервуари, баки та інші ємкості для зберігання легкозаймистих та горючих рідин і мастильних матеріалів повинні бути розміщені на спеціально відведених дільницях відповідно до вимог пожежної безпеки.

4.1.16. Для проведення постійних вантажо-розвантажувальних робіт необхідно влаштовувати криті площадки - платформи. Верхня відмітка платформи повинна бути на 0,9 - 1 м вище рівня землі з боку під`їзду транспорту.

4.1.17. Рух транспорту у господарстві повинен бути організований у відповідності з Правилами дорожнього руху за схемою маршрутів руху транспортних і пішохідних потоків із зазначенням на ній поворотів, зупинок, виїздів, переходів.

4.1.18. Схема руху транспорту і пішохідних потоків на території господарства з позначенням дозволених і заборонених напрямів поворотів, стоянок, виїздів, в`їздів і переходів розробляється у відповідності з законом України “Про дорожній рух”.

4.1.19. Швидкість руху транспортних засобів на території повинна бути вказана на спеціально вивішених загальноприйнятих для кожного виду транспорту дорожних знаках згідно ДСТУ 2586-94.

Швидкість руху автомобільного транспорту не повинна перевищувати таких величин:

по проїздах на території господарства - 10 км/год;

на переїздах, перехрещеннях, при в`їзді і виїзді з території - 5 км/год;

при подачі автомобіля заднім ходом - 3 км/год;

для авто-і електронавантажувачів, електрокар -3 км/год.

Швидкість руху транспортних засобів і кормороздавачів усередині шедів не більше 2 км/год.

4.1.20. Територія господарства повинна утримуватися в чистоті. Водостоки для відводу дощових і талих вод повинні регулярно прочищатись і ремонтуватись у відповідності із затвердженим графіком. Дороги, проїзди, пішохідні проходи необхідно регулярно очищати від сміття, у літній період - поливати, а взимку- очи-щати від снігу і в разі ожеледиці - посипати піском або сіллю. У темну пору доби повинно бути освітлення.

4.1.21. Для збирання сміття повинні бути установлені на асфальтованій або бетонній площадці контейнери-сміттєзбірники з кришками. Площа площадки повинна перевищувати на 1 м2площу основи кожного сміттєзбірника. Площадка сміттєзбірника повинна розташовуватися на відстані не менше 25 м від будівель.

Очистка сміттєзбірників повинна проводитись не рідше одного разу в два дні, з наступною обов`язковою дезінфекцією.

4.1.22. Паління на території господарства дозволяється лише в спеціально відведених місцях, обладнаних у відповідності з Правилами пожежної безпеки в Україні.

4.1.23. Очищення території здійснюється в установлені адміністрацією сані-тарні дні в порядку, який виключає порушення санітарних норм і вимог охорони навколишнього середовища.

4.1.24. Видалення, обробка і зберігання гною повинні відповідати вимогам НАОП 2.1.20-2.07-85.

При шедовому утриманні звірів кал під клітками періодично повинен засипатися шаром тирси, торфом або піском і не рідше 2-3 рази в рік вивозитися для біотермічного знезаражування.

Площадка для біотермічного знезаражування повинна бути розташована поза територією господарства і мати огорожу.

4.1.25. Кал від звірів, що перебувають в ізоляторі і карантині повинен збиратись і зберігатись в окремих карантинних ємкостях, які слід розташовувати на власному внутрішньому дворі ізолятора чи карантину.

4.2. Виробничі, допоміжні, складські будівлі і споруди

4.2.1. Об`ємно-планувальні і конструктивні рішення виробничих, допоміж-них, складських, санітарно-побутових будівель і споруд повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85*, СНиП 2.09.04-87, СНиП 2.10.03-84, СНиП 2.11.01-85*,

СНиП 2.11.02-87, НТП 3-91, ОНТП 8-85, Ветеринарно-санітарних правил для звірівницьких господарств та цих Правил.

4.2.2. Територія господарства поділяється на виробничу і господарську зони.

У виробничій зоні повинні розташовуватись шеди і клітки, санпропускник з побутовими приміщеннями, ветеринарний пункт і пункт первинної обробки шкурок.

У господарській зоні - кормоцех, холодильники, сховища кормів і необхідні об`єкти господарського призначення.

4.2.3. Ветеринарний пункт повинен мати амбулаторію в склад якої входять: аптека, кімната з холодильною установкою для зберігання біопрепаратів, діаг-ностичний кабінет, комора для дезінфекційних засобів, піч для спалювання трупів, стаціонар з ізолятором, кімната для ветеринарного персоналу.

4.2.4. У пункті первинної обробки шкурок мають бути такі приміщення: зні-мальне, обезжирювальне, сушильне, відкаточне, сортирувальне, склад готової продукцїї та санітарно-побутові приміщення.

4.2.5. Будівлі і споруди основного виробництва, приміщення підсобного, до-поміжного та складського призначення повинні бути розташовані:

холодильник і кормоцех зблокований загальною рампою висотою 1,2 м; службово-побутові приміщення - поруч з дезбар`єром таким чином, щоб зовнішній вхід у допоміжне приміщення був входом на ферму;

шеди - ближче до допоміжних приміщень;

кормоцех, холодильник, сховище кормів, цех первинної обробки шкурок, автомобільні ваги - в одному комплексі;

ветеринарно-санітарний пропускник - при в`їзді на виробничу територію господарства;

ветеринарний пункт - на території господарства осторонь від звірівницької ферми і огороджений суцільною огорожею;

ізолятор - блокуватися з іншими ветеринарними об`єктами ветпункту за умови огородження його суцільною або сітчастою огорожею висотою 2 м з цоколем і влаштуванням виходу у власний внутрішній двір.

4.2.6. Приміщення з різко визначеною різницею в температурно-вологісних режимах і сполучених між собою, відокремлюються один від одного тамбурами, коридорами, шторами або повітряними завісами.

4.2.7. Територія ферми повинна мати подвійне суцільне або сітчасте огородження з улаштуванням цоколю, заглибленого в землю не менше ніж на 30 см. Висота огородження ферм для лисиць, песців, соболів - 2 м, для норок і нутрій - 1,5 м. По верхній частині сітчастої огорожі з внутрішньої сторони для лисиць і песців улаштовується козирок, а для норок, соболів - спеціальна смуга шириною 25-30 см з гладких матеріалів.

4.2.8. Територія кожної виробничої бригади повинна бути огороджена огоро-жею з сітки чи матеріалу, що запобігає проникненню звірів і мати службово-побу-тову будівлю і санітарний вузол для обслуговуючого персоналу. Поблизу шедів повинні бути розташовані сараї для інвентаря і підстилки, пожежні резервуари.

4.2.9. При в`їзді і вході на територію звіроферми, вході в бригаду і кормоцех для дезінфекції транспорту повинен бути на всю ширину в`їзду обігрівний дезбар`єр, для дезінфекції взуття - бетонні ванни з решіткою і пористим матеріалом (гумові, губчасті мати), які заповнюють дезрозчином.

4.2.10. Шеди від краю даху до кліток і від підлоги кліток з внутрішнього боку до землі повинні бути закриті сіткою, яка запобігає проникненню птахів і гризунів усередину шеда і втечу звірів із шеда.

4.2.11. Відстані між будівлями і спорудами повинні відповідати таким вимогам:

між будівлями і спорудами обслуговуючого призначення і від цих будівель і споруд до шедів, а також між групами шедів - рівними протипожежним;

Завантажити