НПАОП 27.1-1.01-09Про затвердження правил охорони праці у сталеплавильному виробництві

1.41. Не дозволяється проводити транспортування і
навантаження шлакових брил на залізничну платформу або думпкар без
тари.

Не допускається навантаження шлаку в сирі думпкари або на
сирі платформи.

У випадку застрявання шлаку у шлаковні вибивка його повинна
здійснюватися за допомогою спеціальних пристроїв у відведених для
цього місцях, що забезпечують безпеку працівників.

Не дозволяється знаходитися на рухомому составі під час
кантування шлаку.

Думпкари або платформи, що установлюються під навантаження,
повинні бути загальмовані гальмовими башмаками.

1.42. Взяття проби металу повинно провадитися відповідно до
вимог пунктів 6.1, 6.3, 6.4 глави 6 розділу XII цих Правил.

1.43. На газоочищення дугових електропечей поширюються вимоги
пунктів 1.4-1.6, 1.8 глави 1, пунктів 2.6-2.10 глави 2 та пункту
3.4 глави 3 розділу XV цих Правил.

1.44. Конструкція газовідвідного тракту дугової електропечі
повинна забезпечувати повне допалення окису вуглецю, що
виділяється у процесі плавки.

1.45. При вимиканні газовідвідного тракту від печі повинен
автоматично відкриватися пристрій подачі повітря в газоходи.

1.46. У випадку аварійної зупинки димососа необхідно
забезпечити автоматичне перекриття газовідвідного тракту від печі.

1.47. Роботи щодо ремонту газоочисних установок повинні
здійснюватися після їх зупинки і провітрювання до повного
видалення окису вуглецю.

2. Відкриті індукційні печі

2.1. Каркас індукційної печі повинен бути ізольований від
індуктора.

Кабелі, що підводять струм до індуктора печі, повинні бути
ізольованими та огородженими.

2.2. Механізм нахилу печі з електричним приводом повинен бути
обладнаний обмежувачем нахилу печі та гальмом, що забезпечує
негайну зупинку печі під час її нахилу в будь-якому положенні, а
також зупинку печі під час її нахилу у випадку перерви в живленні
електроенергією.

Механізм нахилу повинен бути захищений від бризок металу і
шлаку.

Приміщення, де розташований механізм нахилу, повинне бути
освітлене відповідно до норм ДБН В.2.5-28-2006.

2.3. Огляд і ремонт устаткування, що розташоване під піччю у
піднятому положенні печі, допускається тільки за умов додаткового
кріплення піднятої печі за допомогою спеціальних надійних і
стійких упорів.

2.4. Трубки індуктора повинні бути випробувані на міцність та
щільність гідравлічним тиском не менше 1,5 Р, де Р - величина
робочого тиску охолоджуючої води.

2.5. Дільниця підводу води між індикатором і трубами, що
підводять воду, повинна виконуватися з гумотканинних рукавів.

2.6. Контроль за безперервним надходженням води в індуктор
печі повинен здійснюватися візуально й за допомогою спеціальних
приладів, які автоматично вимикають піч у випадку перебою в подачі
охолодженої води.

2.7. Робочий майданчик печі уздовж усього периметра повинен
бути огороджений поручнями із суцільною обортовкою знизу. Підлога
робочого майданчика навколо печі повинна бути покрита
електроізолюючим настилом.

2.8. Для запобігання викидам металу не дозволяється проводити
подачу вологої шихти й феросплавів у розплавлену ванну при
довантаженні печі.

При утворенні у верхній частині печі моста з шихти, що не
розплавилася, піч повинна бути негайно вимкнена й повинні бути
вжиті заходи щодо видалення цієї шихти.

2.9. Металевий інструмент, що застосовується при
обслуговуванні індукційних печей, повинен мати електроізольовані
ручки. При проведенні на печі робіт, пов'язаних з використанням
неізольованого металевого інструменту, піч повинна бути вимкнена.

2.10. Способи й засоби захисту працівників, що обслуговують
пристрої, які генерують електромагнітні поля високої частоти, від
їх впливу, а також періодичність вимірювання і граничні значення
напруженості й щільності потоку енергії електромагнітних полів на
робочих місцях повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.006-84, а
також ДСН 3.3.6.096-2002 ( z0203-03).

2.11. Відкриті індукційні печі повинні бути обладнані
витяжною вентиляцією, а також екрануванням згідно з вимогами
ДСТУ 2894-94 і повітряним душуванням згідно з вимогами ДСН
3.3.6.042-99 ( va042282-99 ) та ДСП 3.3.1.038-99 ( v0038588-99 ),
а робочі майданчики - пристроями для повітряного душування робочих
місць згідно з вимогами ДСН 3.3.6.042-99 та ДСП 3.3.1.038-99 та
екрануванням згідно з вимогами ДСТУ 2894-94.

3. Вакуумні індукційні печі

3.1. На вакуумні індукційні печі поширюються вимоги пунктів
2.1-2.10 глави 2 розділу XIII цих Правил.

3.2. Вакуумна камера печі повинна бути обладнана запобіжним
клапаном, що спрацьовує при тиску 0,01-0,03 МПа
(0,1-0,3 кгс/кв.см).

3.3. При закриванні камер печі сталевар зобов'язаний
переконатися у відсутності в них працівників.

3.4. У випадку різкого падіння вакууму в камері печі вона
повинна бути вимкнена до з'ясування причин падіння вакууму та їх
усунення.

3.5. При проїданні тигля піч повинна бути вимкнена, рідкий
метал злито у виливницю. Піч перед відкриванням повинна бути
заповнена інертним газом. Допускається повільне заповнення печі
повітрям тільки після застигання металу (до потемніння).

3.6. У випадку пробою індуктора струмом і проникнення води у
вакуумну камеру піч повинна бути вимкнена, затвори бустерних
насосів або лінія форвакуумного відкачування повинні бути
перекриті, після чого піч повинна заповнюватися інертним газом або
повітрям.

3.7. Ремонтні роботи всередині печі, а також вхід працівників
усередину вакуумної камери дозволяються тільки після повного
видалення з печі легкозаймистого конденсату.

Повинні бути передбачені заходи, що виключають займання
конденсату при очищенні вакуум-камер.

3.8. Прибирання пилу й конденсату металу зі стін вакуумної
камери, як правило, повинно бути механізованим.

3.9. Дільниці підготовки маси для набивки тиглів повинні бути
обладнані місцевою відсмоктувальною вентиляцією.

4. Вакуумно-дугові печі

4.1. Вакуумна камера печі повинна бути обладнана запобіжним
клапаном згідно з пунктом 3.2 глави 3 розділу XIII цих Правил.

4.2. У системі водяного охолодження печі повинні бути
передбачені зливна воронка для візуального контролю системи
охолодження печі, а також прилади, що вимикають піч при падінні
тиску води.

4.3. При установленні електрода в піч він повинен бути
відцентрований щодо осі кристалізатора. Величина дуги не повинна
перевищувати зазору між електродом і стінками кристалізатора.

4.4. Перебування працівників у бронекамері під час плавки не
допускається.

Перед кожним вмиканням печі повинна бути перевірена
справність усіх механізмів, блокувань, електроживлення та системи
водяного охолодження.

4.5. При прогарі водоохолоджуваних елементів печі та
попаданні води в зону плавки піч повинна бути негайно вимкнена.

4.6. Піч повинна бути обладнана кнопкою аварійного вимикання.

4.7. Спостереження за процесом плавки повинно здійснюватися
тільки через оптичні прилади.

4.8. Для запобігання оплавленню штока, попаданню води в піч і
виникненню вибуху повне сплавлення електрода не допускається.

4.9. У випадку зависання зливка у кристалізаторі видавлювання
його штоком не допускається.

4.10. Очищення кристалізатора повинно бути механізованим.

4.11. Не дозволяється використовувати відкритий вогонь під
час огляду внутрішніх частин печі.

5. Плазмові печі з керамічним тиглем

5.1. На плазмові печі поширюються вимоги підпунктів
4.1.1-4.1.7, 4.1.11 пункту 4.1 глави 4 розділу XII, пунктів
1.1-1.9, 1.13, 1.15, 1.16, 1.23-1.26, 1.37-1.43 глави 1 та пунктів
11.2, 11.3 глави 11 розділу XIII цих Правил.

5.2. У конструкції плазмової печі в блоці плазмотронів
повинні бути передбачені блокування, сигналізація та інші заходи
захисту, що виключають можливість ураження працівників електричним
струмом.

5.3. Порядок запуску і вимикання плазмотронів повинен
установлюватися інструкцією з охорони праці, розробленою та
затвердженою на підприємстві з дотриманням вимог
НПАОП 0.00-4.15-98 ( z0226-98).

5.4. У системі підводу плазмоутворюючих газів повинні
установлюватися датчики контролю протоку газу до плазмотронів з
блокуванням, що вимикає джерело живлення при зникненні протоку
газу в будь-якому плазмотроні.

5.5. У головній частині охолоджуваного подового електрода на
двох рівнях повинні бути встановлені датчики, що сигналізують про
початок руйнування подового електрода. При зруйнуванні подового
електрода на допустиму величину один з датчиків повинен видавати
сигнал на автоматичне вимикання печі. Світловий і звуковий сигнали
повинні подаватися одночасно.

Не дозволяється умикати піч при несправності одного з двох
датчиків захисту подового електрода.

5.6. У системі охолодження подових електродів повинно бути
передбачено не менше трьох насосів (газоповітродувок): робочий,
резервний і аварійний.

При зниженні витрати води чи газу, що надходять до подового
електрода для його охолодження, нижче величин, передбачених
проектом, повинні автоматично вимикатися піч і робочий насос
(газоповітродувка) з одночасним вимиканням резервного насоса та
подачею звукового і світлового сигналів.

5.7. Для охолодження плазмотронів і подового електрода
повинна застосовуватися хімічно очищена вода, що відповідає
вимогам проекту.

5.8. У схемі вмикання джерела живлення печі повинні бути
передбачені блокування, що виключають можливість вмикання печі в
таких випадках:

при зниженні витрати (протоку) води або охолодного газу через
подовий електрод нижче мінімально допустимого проектом;

при несправності резервного насоса (газоповітродувки) у
системі охолодження подового електрода;

при несправності або спрацюванні одного з датчиків захисту
головної частини подового електрода.

5.9. У схемі вмикання джерела живлення печі повинні бути
передбачені блокування, що забезпечують автоматичне вимикання печі
при знеструмленні електродвигунів насосів (газоповітродувок) у
системі охолодження подового електрода.

5.10. Механізм пересування плазмотронів повинен бути
обладнаний кінцевими вимикачами.

5.11. Плазмові печі з керамічним тиглем повинні бути
обладнані витяжною вентиляцією, а також екрануванням згідно з
вимогами ДСТУ 2894-94 і повітряним душуванням згідно з вимогами
ДСН 3.3.6.042-99 ( va042282-99 ) та ДСП 3.3.1.038-99
( v0038588-99 ), а робочі майданчики - пристроями для повітряного
душування робочих місць згідно з вимогами ДСН 3.3.6.042-99 та
ДСП 3.3.1.038-99 та екрануванням згідно з вимогами ДСТУ 2894-94.

6. Плазмові печі з водоохолоджуваним кристалізатором

6.1. На плазмові печі з водоохолоджуваним кристалізатором
розповсюджуються вимоги підпунктів 4.1.1-4.1.7, 4.1.9-4.1.11
пункту 4.1 глави 4 розділу XII, пунктів 1.2, 1.13 глави 1, пункту
3.4 глави 3, пунктів 4.7, 4.9, 4.11 глави 4, пунктів 5.3, 5.5, 5.8
глави 5 та пунктів 11.2-11.4, 11.7-11.10, 11.12 глави 11 розділу
XIII цих Правил.

6.2. Пускозвукова арматура системи газоочищення й
рециркуляції повинна бути обладнана системою блокувань, що
вимикають джерело живлення плазмотронів при досягненні допустимих
проектом максимальних і мінімальних тисків плазмоутворюючих газів
з одночасною подачею світлового і звукового сигналів.

6.3. Плазмова піч з водоохолоджуваним кристалізатором повинна
бути вимкнена:

при перерві в подачі електроенергії, води, газу;

при тимчасовій перерві в роботі печі при ремонті, очищенні,
технічному огляді та підготовці печі до плавки.

6.4. Конструкція печі повинна забезпечувати герметичність
плавильної камери під час її роботи. Компонування устаткування
печі повинно забезпечувати зручне та безпечне її обслуговування.

6.5. Плавильна камера плазмової печі з водоохолоджуваним
плазмовим кристалізатором повинна бути обладнана запобіжним
клапаном, що спрацьовує при збільшенні тиску понад:

для вакуумних печей - 0,01-0,03 МПа (0,1-0,3 кгс/кв.см);

для печей нормального тиску - 0,02-0,07 МПа
(0,2-0,7 кгс/кв.см);

для компресорних печей - відповідно до нормативно-правових
актів.

Не дозволяється вмикати піч з несправним і невідрегульованим
клапаном.

6.6. Конструкція кристалізатора повинна виключати можливість
утворення повітряних або парових порожнин.

6.7. Кристалізатори не повинні мати механічних пошкоджень або
проплавлень, що порушують їх міцність і (або) утруднюють витягання
зливка.

6.8. Оглядові вікна для захисту від забруднення парами
металів повинні бути обладнані захисними пристроями.

6.9. У всіх зливних мережах охолодження повинні
установлюватися датчики контролю потоку, а в мережах найбільш
відповідальних вузлів (плазмотрони, кристалізатор, піддон, камера
печі) - датчики контролю потоку й температури води.

6.10. Датчики контролю потоку й температури води
плазмотронів, кристалізаторів і піддонів повинні бути увімкнені у
схему блокувань, що вимикають джерело живлення печі при зниканні
потоку або при температурі відхідної води вище допустимої
проектом.

6.11. Вимикання системи охолодження кристалізатора до
вивантаження зливка з камери не допускається.

6.12. Під час плавки рівень розплаву у ванні повинен
підтримуватися нижче нижньої кромки внутрішньої фаски
кристалізатора.

6.13. Вивантаження зливка повинно здійснюватися за допомогою
спеціально призначених пристроїв, що забезпечують безпеку роботи.

6.14. Конструкція пристрою, що застосовується для від'єднання
зливка від піддона, повинна виключати можливість падіння зливка.

6.15. Спосіб збирання конденсату повинен бути безпечним і
визначатися інструкцією з охорони праці, розробленою та
затвердженою на підприємстві з дотриманням вимог
НПАОП 0.00-4.15-98 ( z0226-98).

6.16. Плазмові печі з водоохолоджуваним кристалізатором
повинні бути обладнані витяжною вентиляцією, а також екрануванням
згідно з вимогами ДСТУ 2894-94 і повітряним душуванням згідно з
вимогами ДСН 3.3.6.042-99 ( va042282-99 ) та ДСП 3.3.1.038-99
( v0038588-99 ), а робочі майданчики - пристроями для повітряного
душування робочих місць згідно з вимогами ДСН 3.3.6.042-99 і
ДСП 3.3.1.038-99 та екрануванням згідно з вимогами ДСТУ 2894-94.

7. Електронно-променеві печі

7.1. На електронно-променеві печі поширюються вимоги
підпунктів 4.1.1-4.1.7, 4.1.9-4.1.10 пункту 4.1 глави 4 розділу
XII та пунктів 1.2, 1.13 глави 1, пунктів 3.3-3.5, 3.8, 3.9 глави
3, пунктів 4.3, 4.6, 4.8, 4.11 глави 4, пункту 5.3 глави 5,
пунктів 6.7-6.10, 6.13 глави 6 та пунктів 11.2-11.4, 11.7-11.10,
11.12 глави 11 розділу XIII цих Правил.

7.2. При експлуатації електронно-променевих печей радіаційна
безпека повинна забезпечуватися згідно з відповідними санітарними
правилами. Внутрішня поверхня плавильної камери повинна бути
гладкою й не повинна мати важкодоступних місць для її очищення.

7.3. Керування електронно-променевою піччю та візуальне
спостереження за плавкою повинні здійснюватися з пульта керування.
При утраті візуального контролю за положенням променів електронні
гармати повинні бути негайно вимкнені.

7.4. Підлога пульта керування електронно-променевою піччю
повинна бути покрита електроізолювальним матеріалом, на якому
повинно бути нанесене клеймо випробування.

7.5. Пульти керування повинні бути обладнані пристроями для
повітряного душування зовнішнім повітрям згідно з вимогами
ДСН 3.3.6.042-99 ( va042282-99 ).

7.6. В усіх зливних мережах охолодження повинні
установлюватися датчики контролю потоку, а в мережах найбільш
відповідальних вузлів (електронні гармати, піддон, кристалізатор,
частини конструкції, що виступають у плавильний простір печі) -
датчики контролю потоку й температури.

7.7. Датчики контролю потоку й температури повинні бути
обладнані системою блокувань, що вимикають джерело живлення
електронних гармат у разі зникнення потоку і при температурі
відхідної води вище допустимої проектом.

7.8. Для охолодження кристалізатора, піддона, електронних
гармат, частин конструкції, що виступають в плавильний простір,
повинна застосовуватися хімічно очищена вода відповідно до вимог,
що вказані у проекті печі.

7.9. Під час роботи печі знаходження працівників в зоні руху
кришок не дозволяється. Зона руху відкидних і відкотних кришок
повинна бути огородженою.

7.10. На вакуумопроводах перед форвакуумними насосами повинні
бути установлені аварійні клапани з електромагнітною защіпкою.

7.11. Робота електронних гармат при несправному блокуванні
крайніх положень променів не дозволяється.

8. Електрошлаковий переплав

8.1. Усі роботи щодо підготовки плавки повинні провадитися
тільки при вимкненій печі (установці).

8.2. За наявності течі води з піддона чи кристалізатора
вмикання печі не дозволяється.

8.3. Піддон і шайба-заправка повинні мати рівну і гладку
контактну поверхню, що забезпечує щільне їх прилягання.

Не дозволяється застосовувати вологі шайби-заправки.

8.4. Транспортування і установлення електродів, зняття
недогарка після закінчення плавки, видалення шлакового "коржика"
зі зливка, прибирання зливка з піддона повинні бути
механізованими.

8.5. Установка електрошлакового переплаву і флюсоплавильні
печі повинні бути обладнані витяжною вентиляцією.

8.6. Електрошлакоплавильні і флюсоплавильні печі повинні бути
обладнані пристроєм для автоматичного вимикання печі в разі
припинення подачі охолоджувальної води, падіння тиску або
перегріву води.

8.7. Під час роботи установки електрошлакового переплаву не
слід знаходитися поблизу струмопровідних частин і здійснювати
будь-які ремонтні роботи.

8.8. Не допускається витягувати зливки до повного застигання
шлаку й металу у кристалізаторі.

9. Печі для плавлення синтетичних шлаків

9.1. Конструкція склепінного майданчика та майданчика
випускного жолоба, верстат для нарощування електродів, а також
порядок виконання операцій щодо заміни та нарощування електродів,
самі електроди, ніпелі та водоохолоджувальні елементи повинні
відповідати вимогам пунктів 1.8, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14,
1.16-1.20, 1.22 глави 1 розділу XIII цих Правил.

9.2. Кожний сектор шлакових холодильників повинен бути
обладнаний апаратурою, що показує та реєструє температуру
відхідної води й тиск її в колекторі.

9.3. При досягненні температури відпрацьованої води вище
верхнього допустимого рівня або падіння тиску води в колекторі на
пост керування піччю повинен автоматично подаватися світлозвуковий
сигнал, у разі необхідності піч повинна бути вимкнена.

9.4. Завантаження шихти в піч повинно здійснюватися за
допомогою спеціальної завантажувальної машини. Завантаження шихти
в бункер завантажувальної машини повинно проводитися
саморозвантажувальними баддями або за допомогою віброживильників.

9.5. Матеріали, що завантажуються в піч, повинні бути сухими.
Завантажувальне вікно печі повинно бути обладнане місцевим
відсмоктувачем для видалення газів, що виходять з печі під час
завантаження шихти.

9.6. Відкриття і закриття фурми для випуску шлаку повинно
бути механізованим. Стопорна пробка машини повинна щільно
закривати отвір фурми.

9.7. Перед випуском шлаку з печі необхідно подавати звуковий
сигнал.

9.8. Для запобігання прогару шлакового холодильника
накопичення металу в печі до рівня холодильника не допускається.
Рівень металу в печі повинен систематично контролюватися.

9.9. При переливі шлаку з проміжного ковша у сталерозливний
працівники повинні перебувати на безпечній від ковша відстані.

10. Подача кисню в електросталеплавильні печі

10.1. Опускання і підйом фурми для подачі кисню в піч через
склепіння повинні бути механізованими.

10.2. Привод фурми, що подає кисень у ванну печі, повинен
мати блокування, які забезпечують вивід фурми з робочого простору
відповідно до пункту 10.2 глави 10 розділу XII цих Правил. Під час
підняття фурми подача кисню повинна автоматично припинятися.

10.3. При подачі кисню в піч через завалочне вікно за
допомогою металевої трубки перед завалочним вікном повинен бути
установлений запобіжний щит з прорізом для пропуску трубки.

11. Облаштування та обслуговування електричної частини печей

11.1. Будова та експлуатація електричної частини
електросталеплавильних печей повинні відповідати вимогам
НПАОП 40.1-1.21-98 ( z0093-98), а також міждержавних стандартів
ГОСТ 12.2.007.0-75 "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности" (далі - ГОСТ 12.2.007.0-75),
ГОСТ 12.2.007.9-88 "ССБТ. Оборудование электротермическое.
Требования безопасности" (далі - ГОСТ 12.2.007.9-88) та Державних
санітарних норм ДСН 3.3.6.096-2002 ( z0203-03).

11.2. При високому розташуванні кабелів "короткої мережі", що
підводять струм від пічного трансформатора до електродів печі, під
ними повинен бути облаштований огороджений прохід, а при низькому
розміщенні кабелів огородження їх повинно бути виконане у вигляді
ґрат з дверцятами, що закриваються на замок.

Завантажити