НПАОП 27.1-1.01-09Про затвердження правил охорони праці у сталеплавильному виробництві

5.3. Присаджування легкозаймистих порошкових матеріалів, а
також сумішей на їх основі в піч або ківш слід проводити у
присутності відповідальної особи.

5.4. Присаджування легкозаймистих сумішей в електродугову піч
допускається при увімкненій печі, яка працює на зниженій
потужності трансформатора, з дотриманням заходів, що забезпечують
безпеку працівників.

5.5. Не дозволяється проводити завантаження порошкових і
брикетованих сумішей у сталерозливний ківш і виливницю, що нагріті
до температури, яка перевищує температуру займання суміші.

5.6. Під час присаджування легкозаймистих порошкових
матеріалів і сумішей у сталерозливний ківш при випуску металу з
печі працівники повинні бути відведені у безпечну зону.

5.7. Спостереження за поведінкою металу і шлаку у виливниці
дозволяється тільки після припинення інтенсивного виділення диму
та полум'я. Дивитися у виливницю, в якій за будь-якої причини не
сталося займання суміші, не дозволяється.

5.8. Вдування легкозаймистих порошкових матеріалів у рідкий
метал повинно здійснюватися сухим інертним газом.

XVIII. Облаштування ковшів, підготовка ковшів,
жолобів, виливниць, составів з виливницями,
розливних канав і шлакових чаш

1. Облаштування ковшів (сталерозливних, чавуновозних і для
синтетичного шлаку)

1.1. Конструкція ковшів повинна виключати небезпеку
самочинного їх перекидання.

Кільце та цапфи ковша після виготовлення повинні перевірятися
методом неруйнівного контролю.

1.2. Цапфи ковшів повинні бути ковані та мати не менше
восьмиразовий запас міцності.

Допускається застосування цапф, що виготовлені методом
електрошлакового переплавляння зі сталей марок 20 і 35, за умов
відповідності їх хімічних та механічних властивостей властивостям
кованих цапф.

1.3. Цапфи ковшів не рідше одного разу на шість місяців
повинні підлягати ретельному огляду. Зношення цапф в усіх вимірах
не повинно перевищувати 10% від первісних розмірів. Крім того, не
рідше одного разу на рік цапфи ковшів повинні перевірятися методом
неруйнівного контролю. Результати оглядів, перевірки повинні
оформлятися актом.

1.4. Футеровка ковшів повинна складатися не менше ніж з двох
рядів цегли - арматурної (захисної) і робочої, якщо кладка
футеровки виконується з вогнетривкої цегли, або з одного ряду
арматурної (захисної) цегли та набивного шару зі спеціальних
сумішей.

Шви арматурного (захисного) і робочого рядів кладки не
повинні збігатися. Не допускається також збіг між собою
вертикальних швів арматурного (захисного) і робочого рядів.

Порядок кладки футеровки днища і стінки ковша повинен
виключати наявність наскрізних швів. Допускається виготовлення
днищ і стін ковша з вогнетривких бетонів, що швидко тверднуть, з
обов'язковою кладкою арматурного (захисного) ряду з вогнетривкої
цегли.

1.5. Керування стопорами та шиберними затворами ковшів
повинно бути дистанційним.

1.6. Сходи, скоби, майданчики та інші пристрої, що
прикріплюються до кожуха ковша для його обслуговування, повинні
виготовлятися відповідно до проекту, затвердженого у встановленому
порядку.

2. Підготовка ковшів

2.1. Стопори після виготовлення та перед установленням у ківш
повинні бути ретельно висушені. Температура сушіння повинна
контролюватися термопарою з автоматичною реєстрацією температури.

2.2. Перед завантаженням у сушила на кожному стопорі повинні
бути вказані дата і час, коли стопор поставили на сушіння.

Спостереження за сушінням стопорів, а також видача їх із
сушила повинні доручатися спеціально призначеним особам.

Сушіння стопорів доменним газом не допускається.

2.3. Стопори повинні переноситися за допомогою крана.
Перевезення стопорів на візках допускається тільки для передачі з
одного прольоту цеху в інший і для завантаження їх у сушила
камерного типу.

2.4. Візки для перевезення стопорів повинні бути стійкими.
Довжина візка повинна бути не менше довжини стопорів. Скати візка
повинні мати захисні козирки.

2.5. Розливний стакан повинен установлюватися в гніздо суворо
вертикально. Зазор між стаканом і стінкою гнізда повинен
забиватися вогнетривкою масою або стакан повинен бути ретельно
обмазаний глиною.

2.6. Установлення стопора повинно провадитися після повного
просушування стакана та виконуватися особливо ретельно.

2.7. При установленні розливних стаканів зсередини в гарячі
ковші повинні застосовуватися спеціальні захисні камери з
теплоізольованими стінками (кесони), що опускаються в ковші.

Для доступу в кесони на їх внутрішніх стінках повинні бути
влаштовані ходові скоби. Спуск працівників у кесон дозволяється
після установлення кесона в ківш і відчеплення гака крана.

2.8. Вибивання стакана з ковша, як правило, повинно бути
механізованим.

2.9. Зміна сталерозливних стаканів, стопорів або інших
пристроїв, що їх замінюють, повинна провадитися на спеціально
відведених і обладнаних для цього місцях і з дотриманням заходів,
що забезпечують безпеку працівників.

2.10. У цехах, де застосовується розливання сталі через
шиберні затвори, повинні бути передбачені спеціальні дільниці для
складання, розбирання та сушіння затворів. Складання, розбирання,
транспортування та установлення затворів повинні бути
механізованими.

2.11. Для захисту впливу металу і шлаку верхня частина
стопора між шамотною пробкою і вилкою повинна обмазуватися глиною.

2.12. Під час транспортування ковшів не допускається їх
наближення до інших ковшів і устаткування на відстань менше 0,5 м.

2.13. При підготовці ковша до прийому плавки необхідно
перевірити стан футеровки ковша, особливо його дно, ряди футеровки
стінки, що прилягають до дна, а також кожуха й цапф.

Подавати до прийому плавки ковші, що мають ненадійну
футеровку або несправні стопорні чи шиберні механізми, а також
ковші, що залиті шлаком, не дозволяється.

3. Підготовка жолобів

3.1. Сталевипускні жолоби мартенівських печей, як правило,
повинні бути знімними.

3.2. До початку випуску плавки жолоб повинен бути
відремонтований, підмазаний і висушений.

Стик знімної, рухомої або нерухомої частини жолоба і печі
повинен бути замурований вогнетривким матеріалом і висушений.

Якість просушування жолоба і стику повинна бути перевірена
сталеваром печі.

Під час підготовки жолоба перебування працівників під ним не
допускається.

3.3. Облаштування стопорів, що регулюють наповнення ковшів
сталлю, повинно забезпечувати надійну та безвідмовну їх дію.

Для запобігання обриву регулюючих стопорів повинно бути
передбачено облаштування обмежувачів висоти їх підйому.

Конструкція стопорів повинна виключати можливість довільного
їх опускання.

Місце керування стопором повинно бути розташоване збоку від
жолоба та захищене від впливу тепловипромінювання і бризок металу
теплозахисним екраном.

3.4. Ремонт фартуха під жолобом повинен здійснюватися зі
спеціально облаштованого риштування. Не дозволяється
використовувати для цього драбини.

4. Підготовка виливниць і составів з виливницями

4.1. У цехах, де розливання сталі провадиться з виливниць,
установлених на візках, для підготовки виливниць і розливних
складів повинні бути споруджені окремі будівлі - двори виливниць.

4.2. У цехах, де розливання сталі провадиться в розливній
канаві, виливниці повинні підготовлюватися на спеціальних стелажах
або плитах.

4.3. Підготовка виливниць повинна здійснюватися тільки після
їх охолодження.

4.4. У цехах, де розливання сталі здійснюється у виливниці,
установлені на візках, для охолодження виливниць водою повинні
бути облаштовані спеціальні душуючі установки, а для повітряного
охолодження - відповідні парки виливниць.

4.5. Водоохолоджуюча установка для запобігання розповсюдженню
пари повинна бути огороджена стінками висотою не менше 10 м або
мати витяжну шахту для відводу пари. Пост керування вентилями для
регулювання подачі води повинен розташовуватися в опалюваному
приміщенні.

Водозливні лотки зовні водоохолоджуючої установки повинні
бути перекритими.

4.6. Огляд, очищення та обдування виливниць, установлених на
візках, повинні провадитися в місцях, що обладнані спеціальними
майданчиками. Майданчики, як правило, повинні бути розташовані на
одному рівні з верхом виливниць. Відстань між майданчиками та
рухомими составами виливниць повинна відповідати мінімальним
габаритам наближення.

Не дозволяється знаходитися на виливницях під час їх огляду,
очищення та обдування, а також при установленні прибуткових
надставок.

Настил майданчиків повинен бути рівним, без вибоїн.

4.7. Очищення виливниць, а також закидання пробок у них
повинні бути механізованими.

Видалення пилу із виливниць повинно здійснюватися за
допомогою пиловідсмоктуючих пристроїв.

4.8. При застосуванні гідравлічних установок для очищення
виливниць необхідно дотримуватися таких вимог:

зона роботи гідравлічної установки вздовж залізничних колій
повинна бути огородженою;

залізничні колії для подачі рухомих составів з виливницями на
установку повинні бути огороджені автоматичною світловою
сигналізацією;

фланцеві з'єднання трубопроводів високого тиску повинні бути
ущільненими;

пульти керування повинні відповідати вимогам електробезпеки;

розташування пульта керування повинно забезпечувати видимість
виробничих операцій, що проводяться на установці;

пульт керування повинен бути забезпечений теплозахистом,
вікно пульта повинно бути виконане з теплостійкого скла;

під час роботи установки знаходження працівників поблизу
рухомих составів з виливницями не допускається;

у нічний час установка повинна бути освітленою.

4.9. Змащення виливниць повинно здійснюватися тільки після
охолодження їх до температури, нижчої від температури спалаху
мастильного матеріалу, що застосовується.

Температура виливниць повинна контролюватися. Скупчення
мастильного матеріалу на дні виливниць не допускається.

4.10. У цехах, які діють або знаходяться на реконструкції, де
це можливо, змащення виливниць повинно бути механізованим і
здійснюватися на спеціальних установках зовні будівлі цеху.

До реконструкції цехів, в яких підготовка виливниць
провадиться в розливному прольоті, змащення виливниць дозволяється
провадити вручну за допомогою спеціальних шлангів з довгими
трубками, які обладнані форсунками для розприскування мастильних
матеріалів стислим повітрям.

4.11. Кабіна пульта керування установки для механізованого
змащення виливниць повинна бути закритою та обладнаною вентиляцією
й місцевим джерелом обігріву.

4.12. Для установлення виливниць у дворі виливниць повинні
бути облаштовані горизонтальні майданчики, викладені товстими
металевими плитами або піддонами. Горизонтальність майданчиків
повинна періодично перевірятися. Не допускається установлювати
виливниці безпосередньо на підлозі.

4.13. Під час охолодження виливниць в баках з водою борти
баків повинні виступати над рівнем підлоги не менше ніж на 0,8 м.

Не дозволяється ставати на борти баків.

При зануренні виливниць у баки та витяганні їх за сигналом
машиніста крана працівники повинні бути віддалені від баків.

4.14. Візки для виливниць повинні бути обладнані зчіпними
пристроями, що виключають знаходження працівників між візками під
час зчеплення чи розчеплення.

4.15. Піддони повинні установлюватися на візку горизонтально.
Направлення піддонів при встановленні повинно провадитися збоку та
за допомогою гаків довжиною не менше 2 м.

4.16. У цехах, що будуються та знаходяться на реконструкції,
для збирання сміття з піддонів при сифонному розливанні металу
повинні бути облаштовані спеціальні конвеєри, розташовані нижче
рівня підлоги та перекриті запобіжними ґратами.

4.17. Основа виливниць, що установлюються на піддоні, повинна
бути горизонтальною, без виступів і відколів.

4.18. Конструкція центрових повинна забезпечувати стійкість
їх на піддоні.

Центрові не повинні мати скривлень. Замки рознімних центрових
повинні збігатися.

Для набирання рознімних центрових повинне бути передбачене
спеціальне місце. Не дозволяється проводити набирання вогнетривких
центрових котушок у висячому положенні.

Центрові після набирання повинні бути ретельно просушені.

4.19. Центрові на піддоні повинні установлюватися суворо
вертикально. Правильність установлення їх повинна перевірятися.

Нижня основа центрової перед установленням повинна оглядатися
та очищатися.

4.20. Вилучення ливників з центрових повинно провадитися за
допомогою крана. Не допускається проводити роботи на піддоні до
видалення ливника.

4.21. Установлення центрових і виливниць на піддони повинно
провадитися за відсутності працівників у небезпечній зоні.

4.22. Для перенесення виливниць краном повинні
застосовуватися самозахоплюючі кліщі.

Для обладнання кранів двору виливниць зазначеними кліщами для
перенесення та установлення виливниць допускається застосування
спеціальних траверс і ланцюгів.

Для транспортування виливниць дрібного розваження (до 3 т)
дозволяється застосування ланцюгів.

4.23. При розливанні металу у виливниці, установлені на
візках (крім конвеєрного розливання), надставки повинні мати
спеціальні приливи, що фіксують їх правильне і стійке положення на
виливницях.

4.24. Для набирання та сушіння надставок у дворі виливниць
повинні бути виділені спеціальні місця.

Надставки перед їх установленням на виливниці повинні бути
ретельно просушені.

Каркаси надставок перед футеровкою повинні бути ретельно
очищені від скрапу.

Застосування надставок, що мають наскрізні тріщини, вибоїни,
розгари і привари на нижньому торці, не допускається.

4.25. Не допускається проводити сушіння центрових, надставок,
а також підігрів нових виливниць і піддонів доменним газом.

4.26. Установлення надставок на виливниці повинно
здійснюватися кранами, що забезпечені кліщами самозахоплюючого
типу або іншими механізованими пристроями.

4.27. Установлення теплоізоляційних вкладишів у виливниці
повинно здійснюватися у спеціальних місцях. Кріплення
теплоізоляційних вкладишів до виливниць повинно виключати їх
спливання при наповненні рідким металом.

4.28. Конструкція, надійність і стан цапф або спеціальних
заглиблень піддонів, вушок, приливів і цапф виливниць, приливів
або цапф прибуткових надставок, що використовуються для
захоплювання, повинні виключати можливість зриву або падіння
піддонів, виливниць і надставок при транспортуванні їх краном.

Експлуатація виливниць, піддонів і надставок, що мають
неповну кількість вушок, приливів і цапф, не допускається.

4.29. Зберігання вантажозахоплюючих пристроїв, що
застосовуються для транспортування виливниць, піддонів, надставок,
конвеєрів і коробок з матеріалами, повинно провадитися в певних
місцях на спеціальних стендах.

4.30. При огляді виливниць, а також перевірці наявності
мастильних матеріалів у баках-сховищах повинні застосовуватися
світильники напругою не вище 12 В.

4.31. Приготування розчинів для обмазування надставок, а
також підготовка матеріалів для розчину повинні бути
механізованими та виконуватися на спеціальній дільниці, що для
цього пристосована.

Усі розчиномішалки повинні бути обладнані блокуванням, що
виключає їх вмикання та роботу при відкритих кришках.

4.32. Подача розчину від розчиномішалки до місць його
застосування повинна бути механізованою.

4.33. Зчеплення локомотива з візками повинно провадитися без
різких поштовхів. При підході локомотива працівники повинні бути
виведені з візків. При подачі состава візками вперед складач або
зчіплювач повинні знаходитись спереду рухомого состава.

Їзда на візках, а також пересування візків або вагонів у
дворі виливниць вручну чи за допомогою мостових кранів не
дозволяється.

4.34. При розливанні сталі на конвеєрних візках (кільцевий
конвеєр) привод конвеєра повинен бути огороджений.

4.35. Для складування запасних виливниць у дворі виливниць
повинно бути передбачене спеціальне місце.

При складуванні запасних виливниць у розливному прольоті
штабелі виливниць повинні бути розташовані не ближче 2 м від
канави.

Виливниці повинні укладатися в штабелі без перекосів у
перев'язку одного типу і розміру.

4.36. Не допускається складувати зливки, скрап і браковані
виливниці у будівлі двору виливниць і у стриперному відділенні.

4.37. За наявності окремих дворів виливниць на їх території
повинні бути передбачені кімнати для працівників.

За відсутності окремих дворів виливниць для відпочинку
працівників повинні бути виділені спеціальні місця, віддалені від
рухомих составів з гарячими виливницями і забезпечені припливом
свіжого повітря.

5. Підготовка розливної канави

5.1. При підготовці розливної канави повинно дотримуватися
вимоги пунктів 4.2, 4.3, 4.7, 4.9-4.11, 4.13, 4.17-4.23,
4.25-4.32, 4.36 глави 4 розділу XVIII цих Правил.

5.2. Розливні канави повинні бути облицьовані металевими
плитами.

Для доступу в канави з обох їх боків повинні бути облаштовані
сходи.

Перехід через розливну канаву дозволяється тільки перехідними
містками.

Перед складанням і установленням нових піддонів виливниці з
канави повинні бути видалені.

Витягання з канави піддонів, що вийшли з ладу, повинно
здійснюватися з дотриманням заходів, що забезпечують безпеку
працівників.

Перед складанням піддонів канава повинна бути очищена від
скрапу та виробничих відходів. Складання непросушених і
непрогрітих піддонів не допускається.

5.3. Піддони в канаві повинні установлюватися суворо
горизонтально, центрові - в одну лінію паралельно крановим коліям.

Установлення центрових і виливниць на піддони, їх
підправлення повинні провадитися з підлоги цеху за допомогою
направляючих довжиною не менше 2 м.

Не допускається підправлення центрових і виливниць руками.

Під час установлення і підправлення центрових і виливниць
перебування працівників у канаві не допускається.

5.4. Огляд, обдування і змащення виливниць, що установлені в
канаві, повинні здійснюватися зі спеціальних містків, які
переміщуються вздовж канави, чи із застосуванням інших пристроїв і
приладів, що забезпечують безпеку працівників.

5.5. Розливна канава перед розливанням металу повинна бути
сухою.

5.6. У розливному прольоті для відпочинку працівників повинні
бути виділені певні місця, віддалені від джерел
тепловипромінювання (гарячих ковшів, зливків тощо). Якщо місця
відпочинку розташовані далеко від природного припливу свіжого
повітря, то вони повинні бути обладнані припливною вентиляцією.

5.7. У цехах, що знаходяться на реконструкції, не
допускається облаштування розливних канав.

6. Підготовка шлакових чаш

6.1. Очищення шлакових чаш повинно здійснюватися спеціальними
машинами і пристроями.

6.2. Не допускається проводити вибивання коржа, що зависнув,
із шлакової чаші за допомогою скидання вантажу на верхню кромку
чаші.

6.3. На кожному підприємстві повинен бути опрацьований і
впроваджений порядок підготовки та контролю шлаковозів, що
виключає наявність вологи при їх подачі для приймання шлаку.

XIX. Випуск, розливання і прибирання сталі

1. Випуск сталі із мартенівських, двованних сталеплавильних і
електросталеплавильних печей та розливання її у виливниці

1.1. Розкривання сталевипускного отвору повинно провадитися
тільки за наявності під жолобом ковшів і шлакових чаш, а в
розливному прольоті - рухомого складу з виливницями.

1.2. За наявності приямка перед електропіччю для розміщення
ковша дно приямка повинно бути сухим. Після випуску плавки приямок
повинен бути очищений від сміття і скрапу.

1.3. Стан сталерозливних ковшів, шлакових чаш, стопорного або
шиберного механізму і приямка, підготовлених до приймання плавки,
повинен бути перевірений уповноваженим працівником розливного
прольоту.

1.4. Під час розкривання сталевипускного отвору не слід
ставати в жолоб або на його борт.

1.5. Розміри та форма сталевипускного отвору повинні
забезпечувати нормальний злив металу з печі щільним струменем.

1.6. Перебування працівників під час випуску сталі в місцях,
куди можуть попадати бризки металу і шлаку, не допускається.

1.7. Наповнення ковшів металом повинно провадитися до рівня,
що не перевищує 150 мм від їх верху.

Завантажити