НПАОП 0.00-1.11-98Правила побудови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

10.117. Якість зварних з'єднань за результатами механічних випробувань вважається задовільною за умови виконання таких вимог:

1) тимчасовий опір повинен бути не нижчим від мінімально допустимого для основного металу, а при випробуванні зварних з'єднань елементів з різними нормативними значеннями тимчасового опору цей показник повинен бути не нижче мінімально допустимого для менш міцного основного металу;

2) кут згину при випробуванні на статичний згин і просвіт між поверхнями, що стискуються, при випробуванні на сплющення зварних стиків труб зовнішнім діаметром менше 100 мм при товщині стінки менше 12 мм повинні відповідати вимогам табл. 3 додатка 5 цих Правил;

3) ударна в'язкість при випробуванні на ударний згин зразків типу VI згідно ГОСТ 6996-66 з надрізом по шву повинна бути не менш ніж:

- 49 Дж/кв. см (5 кгс х м/кв. см) - для зварних з'єднань елементів зі сталей перлитного класу і високолегованих сталей мартенситно-феритного класу;

- 69 Дж/кв. см (7 кгс х м/кв. см) - для зварних з'єднань елементів із хромонікелевих сталей аустенітного класу.

10.118. Норми оцінки якості зварних з'єднань за результатами металографічних досліджень повинні відповідати вимогам НД. При цьому недопустимими дефектами є дефекти, що вказані в п. 10.109 цих Правил.

Гідравлічні випробування

10.119. Гідравлічному випробуванню з метою перевірки міцності та щільності трубопроводів та їх елементів, а також всіх зварних та інших з'єднань, підлягають:

1) всі елементи та деталі трубопроводів. Їх гідравлічні випробування не є обов'язковими, якщо вони піддавались 100 % контролю ультразвуком або іншим рівноцінним методом неруйнівної дефектоскопії;

2) блоки трубопроводів. Їх гідравлічне випробування не є обов'язковим, якщо всі складові їх елементи були піддані випробуванню відповідно з пунктом 10.119 п.п. 1 цих Правил, а всі виконані при їх виготовленні та монтажі зварні з'єднання перевірені методом неруйнівної дефектоскопії (ультразвуком або радіографією) на всій довжині;

3) трубопроводи всіх категорій з усіма елементами та їх арматурою після закінчення монтажу.

10.120. Є припустимим проведення гідравлічного випробування окремих і складальних елементів разом з трубопроводом, якщо при виготовленні або монтажі проведення їх випробування окремо від трубопроводу неможливе.

10.121. Мінімальна величина пробного тиску при гідравлічному випробуванні трубопроводів, їх блоків і окремих елементів повинна становити 1,25 робочого тиску, але не менше 0,2 МПа (2 кгс/кв. см).

Арматура та фасонні деталі трубопроводів піддаються гідравлічному випробуванню пробним тиском згідно з ГОСТ 356.

10.122. Максимальна величина пробного тиску встановлюється розрахунком на міцність згідно з НД, погодженою з Держгірпромнаглядом.

Величину пробного тиску вибирає підприємство-виготовлювач (проектна організація) в межах між мінімальним і максимальним значеннями.

10.123. Для гідравлічного випробування слід застосовувати воду з температурою не нижче +5 град. C та не вище + 40 град. C. Для окремих трубопроводів (наприклад, живильних) теплових електростанцій підвищення температури води вище +40 град. C допускається згідно з НД, погодженою з Держгірпромнаглядом.

Гідравлічне випробування трубопроводів проводиться при позитивній температурі довколишнього повітря. При гідравлічному випробуванні паропроводів, які працюють під тиском 10 МПа (100 кгс/кв. см) та вище, температура їхніх стінок повинна бути не менше +10 град. C.

10.124. Тиск в трубопроводі слід підвищувати плавно. Швидкість підняття тиску вказується в НД на виготовлення трубопроводів. При наявності литих, кованих і зварних складових елементів трубопроводів, а також лінзових компенсаторів, проектною організацією повинна вказуватись максимально допустима швидкість підвищення тиску та її залежність від величини пробного тиску.

Використання стиснутого повітря для підняття тиску є неприпустимим.

10.125. Тиск при випробуванні слід контролювати двома манометрами. При цьому вибираються манометри одного типу з однаковим класом точності, границею вимірювання та ціною поділки.

Час витримки трубопроводу та його елементів під пробним тиском повинен бути не менше 10 хвилин.

Після зниження пробного тиску до робочого проводиться старанний огляд трубопроводу по всій його довжині.

Різниця між температурами металу та довколишнього повітря під час випробування не повинна викликати випадання вологи на поверхнях об'єкта випробування. Використана для гідравлічного випробування вода не повинна забруднювати об'єкт або викликати його інтенсивну корозію.

10.126. Трубопровід і його елементи вважаються такими, що пройшли гідравлічне випробування, якщо не виявлено: течі, потіння в зварних з'єднаннях і в основному металі, видимих залишкових деформацій, тріщин або ознак розриву.

Виправлення дефектів у зварних з'єднаннях

10.127. Неприпустимі дефекти, виявлені в процесі виготовлення, монтажу, ремонту, випробування і в експлуатації, слід усунути з наступним контролем виправлених ділянок згідно з вимогами цих Правил і НД.

10.128. Технологія виправлення дефектів і порядок контролю встановлюються згідно з вимогами цих Правил і НД.

Відхилення від прийнятої технології виправлення дефектів повинні погоджуватись з її розробником.

10.129. Видалення дефектів слід проводити механічним способом з забезпеченням плавних переходів в місцях вибірок. Максимальні розміри та форма вибірок, що підлягають заварюванню, встановлюються НД.

Допускається застосування способів термічного різання (стругання) для видалення внутрішніх дефектів з наступною обробкою поверхні вибірки механічним способом.

Повнота видалення дефектів повинна бути перевірена візуально та методом неруйнівного контролю (капілярної або магнітопорошкової дефектоскопії або травленням) згідно з вимогами НД. Після повного видалення дефекту повинна проводитись товщинометрія трубопроводу в місцях вибірки.

10.130. Виправлення дефектів без заварювання місць їх вибірки припустима у випадку збереження мінімально допустимої товщини стінки деталі в місці максимальної глибини вибірки.

10.131. Якщо при контролі виправленої ділянки будуть виявлені дефекти, то дозволяються проведення повторного виправлення в такому ж порядку, що і попереднє.

Виправлення дефектів на одній та тій же ділянці зварного з'єднання допускається проводити не більше трьох разів.

Не вважаються повторно виправленими з'єднання, що розрізаються на зварному шві з вилученням металу шва та зони термічного впливу.

У випадку вирізання дефектного зварного з'єднання труб та наступного вварювання вставки у вигляді відрізка труби два заново виконані зварні з'єднання не вважаються виправленими.

Реєстрація

11.1. На всі трубопроводи, на які поширюються ці Правила, підприємствами-власниками на основі документації, що виготовляється заводами-виготовлювачами (монтажними організаціями), повинні бути складені паспорти за формою відповідно до додатка 1.

Редукційно-охолоджувальне устаткування повинно реєструватись спільно з паропроводом зі сторони високого тиску, при цьому пред'являється нормативна документація на всі елементи, включаючи вхідну та вихідну засувки редукційно-охолоджувального устаткування, з зазначенням характеристик запобіжного пристрою, що встановлюється на стороні низького тиску.

11.2. Трубопроводи I категорії з умовним проходом більше 70 мм, трубопроводи II і III категорії з умовним проходом більше 100 мм, а також трубопроводи IV категорії з умовним проходом більше 100 мм (що знаходяться в межах теплових електростанцій і котелень), до пуску в роботу повинні бути зареєстровані в органах Держгірпромнагляду. Інші трубопроводи, на які поширюються ці Правила, підлягають реєстрації на підприємстві - власникові трубопроводу.

(пункт 11.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 06.03.2002 р. N 131)

11.3. Реєстрація трубопроводів в органах Держгірпромнагляду проводиться на підставі письмової заяви підприємства-власника.

(абзац перший пункту 11.3 в редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 06.03.2002 р. N 131)

При реєстрації підприємством - власником трубопроводу подаються такі документи:

1) паспорт трубопроводу відповідно до додатка 1 цих Правил;

2) виконавча схема трубопроводу з позначенням на ній:

а) марки сталі, діаметрів, товщин труб, довжини трубопроводу;

б) розташування опор, компенсаторів, підвісок (пружин), арматури, вентилів спуску повітря та дренажних пристроїв;

в) зварних з'єднань з зазначенням відстаней між ними та від них до колодязів і абонентських вводів;

г) для трубопроводів, що працюють при температурах, що викликають повзучість металу (пункти 8.8 та 9.43 цих Правил) - розташування покажчиків для контролю теплових переміщень з зазначенням проектних величин переміщень і пристроїв для вимірювання повзучості;

3) свідоцтво про виготовлення елементів трубопроводу відповідно до додатка 6 цих Правил;

4) свідоцтво про монтаж трубопроводу відповідно до додатка 7 цих Правил;

5) акт згідно НД про прийняття трубопроводу власником від монтажної організації;

6) паспорти та інша документація на посудини, що є невід'ємною частиною трубопроводу; форма паспорта і документація, щоповинна подаватись при реєстрації, приведені в "Правилах будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском".

Зазначені документи складаються українською, та, за вимогою замовника, також і іншою мовою, підписуються керівником підприємства - власника трубопроводу та скріплюються печаткою.

11.4. Подана документація розглядається в органах Держгірпромнагляду не пізніше п'яти днів з дня її отримання. При відповідності документації вимогам цих Правил, трубопровід реєструється в установленому порядку, подані документи прошнуровуються, в паспорті ставиться штамп, реєстраційний номер і всі документи повертається власникові трубопроводу. Відмова в реєстрації трубопроводу повідомляється власнику письмово з обгрунтуванням причин відмови та посиланням на відповідні пункти цих Правил.

(пункт 11.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 06.03.2002 р. N 131)

11.5. У разі зміни власника до пуску в роботу трубопровід підлягає перереєстрації.

11.6. Для зняття зареєстрованого трубопроводу з обліку власник представляє в органи Держгірпромнагляду обгрунтовану заяву та паспорт трубопроводу.

(пункт 11.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 06.03.2002 р. N 131)

11.7. При відсутності у власника паспорта трубопроводу підприємством-виготівником (або монтажною організацією) направляється його дублікат. У випадку неможливості цього, спеціалізована організація або ЕТЦ складає в установленому порядку новий паспорт за формою, наведеною у додатку 1 цих Правил.

Технічне опосвідчення

11.8. Трубопроводи, на які поширюються ці Правила, перед пуском в роботу, в процесі експлуатації, а в потрібних випадках - достроково, підлягають технічному опосвідченню: зовнішньому оглядові та гідравлічному випробуванню.

11.9. Технічне опосвідчення (зовнішній огляд та гідравлічне випробування) зареєстрованих в органах Держгірпромнагляду трубопроводів проводиться експертом ЕТЦ у наступних випадках:

(абзац перший пункту 11.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 06.03.2002 р. N 131)

а) перед пуском в роботу заново змонтованих трубопроводів;

б) після відпрацювання нормативного строку експлуатації;

в) після аварії трубопроводу або його елементів, якщо це вимагається обсягом відновлювальних робіт;

г) після ремонту з застосуванням зварювання;

ґ) перед пуском трубопроводу після перебування його на консервації більше двох років;

д) на вимогу інспектора Держгірпромнагляду або особи, відповідальної за справний стан та безпечну експлуатацію трубопроводу.

Зовнішній огляд вказаних трубопроводів проводиться експертом не менше одного разу протягом трьох років.

11.10. Після відпрацювання розрахункового строку служби (розрахункового ресурсу) експлуатації перед технічним опосвідченням, а також в інших потрібних випадках, проводиться технічне діагностування трубопроводу спеціалізованою організацією або ЕТЦ, що мають отриманий в установленому порядку дозвіл Держгірпромнагляду, згідно з вимогами НД, погодженої з Держгірпромнаглядом.

11.11. Трубопровід повинен бути виведений з експлуатації не пізніше терміну технічного опосвідчення, зазначеного в його паспорті.

Підприємство-власник трубопроводу не пізніше як за 5 днів до закінчення встановленого експертом терміну дії останнього опосвідчення, повинне повідомити ЕТЦ про готовність трубопроводу для проведення опосвідчення.

11.12. Технічні опосвідчення трубопроводів, що не реєструються в органах Держгірпромнагляду, проводяться особою, відповідальною за їх справний стан та безпечну експлуатацію, в наступних випадках:

(абзац перший пункту 11.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 06.03.2002 р. N 131)

1) зовнішньому оглядові - не рідше одного разу на рік в процесі роботи трубопроводів усіх категорій;

2) зовнішньому оглядові та гідравлічному випробуванню - перед пуском трубопроводів в експлуатацію; після монтажу або ремонту трубопроводів з застосуванням зварювання, а також перед пуском після знаходження їх на консервації більше двох років.

11.13. Під час проведення технічних опосвідчень трубопроводів необхідно встановити:

при первинних - що трубопровід змонтовано та обладнано згідно з вимогами цих Правил та пред'явленими для реєстрації документів, а також, що трубопровід та його елементи не мають пошкоджень;

при періодичних і дострокових - технічний стан та справність трубопроводу з метою встановлення можливості його подальшої експлуатації.

11.14. Зовнішній огляд трубопроводів, прокладених відкритим способом або в прохідних і напівпрохідних каналах, допускається проводити без зняття ізоляції. Зовнішній огляд трубопроводів, прокладених в непрохідних каналах, а також у випадках безканального прокладання проводиться шляхом розкриття грунту окремих ділянок та зняття ізоляції згідно з НД Міненерго України.

У випадку виявлення небезпечного стану стінок або зварних швів трубопроводу, особа, яка проводить технічне опосвідчення, має право домогтися часткового або повного зняття ізоляції. Цю вимогу слід виконати.

11.15. Заново змонтовані трубопроводи до накладання ізоляції підлягають зовнішньому оглядові та гідравлічному випробуванню.

При використанні преізольованих труб технічне опосвідчення проводиться згідно НД, узгодженої з Держгірпромнаглядом.

11.16. Гідравлічне випробування трубопроводів проводиться після закінчення всіх зварювальних робіт, термообробки, контролю зварних з'єднань, а також після встановлення і остаточного закріплення опор та підвісок. При цьому слід подати документи, що підтверджують якість виконаних робіт.

11.17. Гідравлічне випробування трубопроводів проводиться згідно з вимогами, викладеними в розділах 10 та 11 цих Правил, а величина пробного тиску приймається згідно з вимогами пунктів 10.108-10.109.

Посудини, що є невід'ємною частиною трубопроводів, випробовуються тим самим тиском, що трубопроводи.

11.18. Для проведення гідравлічного випробування трубопроводів, змонтованих на висоті більше трьох метрів, влаштовуються помости або інші пристрої, що забезпечують можливість безпечного виконання робіт та огляду трубопроводів.

11.19. Під час контролю якості з'єднувального зварного стику трубопроводу з діючою магістраллю (при наявності між ними тільки однієї засувки для відключення, а також під час контролю не більше двох з'єднань, виконаних при ремонті), гідравлічне випробування може бути замінено перевіркою зварного з'єднання двома видами контролю - радіаційним і ультразвуковим.

11.20. Технічне опосвідчення зареєстрованих в органах Держгірпромнагляду трубопроводів проводиться в присутності особи, відповідальної за їх справний стан та безпечну експлуатацію.

(пункт 11.20 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 06.03.2002 р. N 131)

11.21. Результати технічного опосвідчення та висновок про можливість подальшої експлуатації трубопроводу з зазначенням параметрів роботи (тиск і температура) та строків проведення наступного опосвідчення записуються в паспорт трубопроводу особою, яка проводила опосвідчення.

Якщо під час опосвідчення трубопроводу буде встановлено, що він знаходиться в аварійному стані або має дефекти, що викликають сумніви в його надійності або міцності, то подальша експлуатація трубопроводу забороняється у встановленому порядку з відповідним мотивованим записом у паспорті.

Прийняття та пуск в експлуатацію заново змонтованого трубопроводу

11.22. Прийняття в експлуатацію заново змонтованого трубопроводу здійснюється згідно з вимогами ДБНП А3.1-3-94 та цих Правил і після реєстрації (перереєстрації) його в органах Держгірпромнагляду.

(пункт 11.22 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 06.03.2002 р. N 131)

11.23. Пуск в експлуатацію трубопроводів, що підлягають реєстрації (перереєстрації) в органах Держгірпромнагляду, проводиться за наказом підприємства-власника трубопроводу при позитивних результатах технічного опосвідчення, готовності трубопроводу до експлуатації, відповідності обслуговування, нагляду та монтажу вимогам проекту, Правил і НД.

(пункт 11.23 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 06.03.2002 р. N 131)

11.24. Пуск в експлуатацію трубопроводів, що не підлягають реєстрації (перереєстрації) в органах Держгірпромнагляду, проводиться за наказом підприємства-власника трубопроводу при позитивних результатах технічного опосвідчення, готовності трубопроводу до експлуатації, відповідності обслуговування, нагляду та монтажу вимогам проекту, Правил і НД, встановлених під час його обстеження особою, відповідальною за справний стан і безпечну експлуатацію трубопроводів.

(пункт 11.24 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 06.03.2002 р. N 131)

11.25. Рішення щодо можливості експлуатації трубопроводів, що підлягають і не підлягають реєстрації, оформляється в паспорт особою, яка його прийняла.

11.26. Включення в роботу трубопроводів, що підлягають та не підлягають реєстрації в органах Держгірпромнагляду, проводиться за розпорядженням особи, відповідальної за справний стан та безпечну експлуатацію трубопроводів, та оформляється записом у змінному журналі.

(пункт 11.26 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 06.03.2002 р. N 131)

11.27. На введений в експлуатацію трубопровід прикріплюються металеві таблички (не менше 400 х 300 мм) з такими даними: реєстраційний номер, дозволений тиск, температура середовища, дата (місяць та рік) наступного технічного опосвідчення.

На кожному трубопроводі прикріплюється не менше трьох табличок, що встановлюються на кінцях та посередині трубопроводу. Якщо один і той самий трубопровід прокладено через декілька приміщень, таблички прикріплюються на трубопроводі в кожному приміщенні.

12.1. У випадку незгоди замовника з представленим йому експертно-технічним центром або спеціалізованою організацією висновком за результатами виконаних робіт, зазначених у договорі між ними, він може оскаржити його у місячний термін з дня отримання висновку до Держгірпромнагляду.

12.2. Скарга повинна бути розглянута Держгірпромнаглядом протягом місяця з дня її отримання.

Організація безпечної експлуатації

13.1. Керівництво підприємства-власника трубопроводів забезпечує утримання трубопроводів у справному стані та безпечні умови їх експлуатації, для чого:

1) призначає відповідальну особу за справний стан та безпечну експлуатацію трубопроводів із числа інженерно-технічних працівників (далі - ІТП), які пройшли перевірку знань в установленому порядку;

2) забезпечує ІТП цими Правилами та іншою НД з безпечної експлуатації трубопроводів та встановлює відповідний контроль за їх виконанням;

3) призначає потрібну кількість осіб обслуговуючого персоналу, які пройшли навчання та мають посвідчення на право обслуговування трубопроводів.

4) розробляє та затверджує виробничу інструкцію для персоналу, який обслуговує трубопроводи. Інструкція видається працівникам з числа обслуги та вивішується на робочих місцях. В цехах теплових електростанцій інструкції можуть не вивішуватись;

5) встановлює такий порядок, згідно з яким персонал, на який покладено обов'язки з обслуговування трубопроводів, повинен вести ретельне спостереження за дорученим йому устаткуванням шляхом огляду, перевірки справності арматури, контрольно-вимірювальних приладів і запобіжних пристроїв та заносити результати огляду та перевірок до змінного журналу;

6) встановлює порядок і забезпечує періодичність перевірки знань керівними та ІТП Правил, норм та інструкцій з охорони праці згідно з Типовим положеннямпро навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 04.04.94 N 30;

7) організовує періодичну перевірку знань персоналом виробничих інструкцій;

8) проводить періодично, не рідше одного разу на рік, обстеження трубопроводів з наступним повідомленням інспектора Держгірпромнагляду про результати цього обстеження.

13.2. Відповідальна за справний стан та безпечну експлуатацію особа забезпечує:

1) утримання трубопроводів у справному стані;

2) проведення контролю за станом металу та зварних з'єднань елементів трубопроводів згідно НД з контролю під час експлуатації та на технічне діагностування, погоджених з Держгірпромнаглядом, а також згідно з вимогами інструкцій та вказівками проектних організацій та підприємств-виготовлювачів;

Завантажити