НПАОП 0.00-1.11-98Правила побудови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

3) своєчасну підготовку трубопроводів до технічного опосвідчення;

4) своєчасне усунення виявлених несправностей;

5) обслуговування трубопроводів навченим та атестованим персоналом;

6) періодичну перевірку знань обслуги (персоналу) та забезпечення її інструкціями;

7) виконання обслугою виробничих інструкцій;

8) своєчасний замір температурних переміщень трубопроводів та залишкових деформацій згідно з вимогами НД.

13.3. Особа, відповідальна за справний стан та безпечну експлуатацію трубопроводів:

1) оглядає трубопроводи в робочому стані з періодичністю, визначеною в інструкції з експлуатації;

2) перевіряє щоденно в робочі дні записи в змінному журналі та розписується в ньому;

3) проводить технічне опосвідчення трубопроводів у встановлені Правилами строки;

4) Організовує та бере участь в обстеженнях та технічних опосвідченнях трубопроводів, що проводять експерти ЕТЦ;

5) зберігає паспорти трубопроводів та інструкції;

6) бере участь у комісії з атестації та періодичної перевірки знань ІТП та обслуги;

7) організовує та проводить протиаварійні тренування з персоналом;

8) забезпечує своєчасне виконання приписів, що видаються інспекторами Держгірпромнагляду;

9) забороняє експлуатацію трубопроводу при виявлені несправностей, що можуть призвести до аварій або травмування людей.

13.4. Відповідальна особа за справний стан та безпечну експлуатацію має право:

1) усувати від обслуговування трубопроводів персонал, який допустив порушення інструкцій або виявив незадовільні знання;

2) подавати керівництву підприємства пропозиції щодо притягнення до відповідальності ІТП та осіб із числа обслуговуючого персоналу, які порушують Правила та виробничі інструкції;

3) подавати керівництву підприємства пропозиції щодо усунення причин, що спричиняють порушення вимог цих Правил та виробничих інструкцій.

Атестація персоналу для обслуговування трубопроводів

13.5. До обслуговування трубопроводів допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли медичне обстеження, навчання за програмою, погодженою з Держгірпромнаглядом, мають посвідчення на право обслуговування трубопроводів та знають інструкції, чинні на підприємстві.

13.6. Навчання та атестація персоналу, який обслуговує трубопроводи, проводиться в професійно-технічних училищах, навчально-курсових комбінатах, на спеціально створених підприємствами курсах тощо, що мають ліцензію Міносвіти та отриманий у встановленому порядку дозвіл органів Держгірпромнагляду.

Атестація персоналу проводиться комісією за участю представника органів Держгірпромнагляду.

Самостійна підготовка персоналу є неприпустимою.

13.7. Результати іспитів та періодичної перевірки знань обслуги оформляються протоколом за підписом голови комісії та її членів і заносяться в спеціальний журнал.

Особам, які склали теоретичний і практичний іспити, на підставі відповідного рішення атестаційної комісії видається посвідчення за підписом голови комісії та представника органу Держгірпромнагляду.

13.8. Періодична перевірка знань персоналу проводиться не рідше одного разу на 12 місяців. Позачергова перевірка знань проводиться при переході працівника на інше підприємство, при перерві в роботі більше 6 місяців та за рішенням власника або на вимогу інспектора Держгірпромнагляду.

Комісія з перевірки знань призначається наказом по підприємству, участь у її роботі інспектора Держгірпромнагляду не обов'язкова.

13.9. При перерві в роботі більше 12 місяців персонал після перевірки знань перед допуском до самостійної роботи проходить стажування для відновлення практичних навиків за програмою, затвердженою власником підприємства.

Обслуговування трубопроводів

13.10. Для запобігання аварій паропроводів, що працюють при температурі, що викликає повзучість металу, власник трубопроводу зобов'язаний встановити систематичне спостереження за зростанням залишкової деформації. Ця вимога стосується паропроводів з вуглецевої та молібденової сталі, що працюють при температурі пари 400 град. C і вище, з хромомолібденових та хромомолібденованадієвих сталей при температурі пари 500 град. C і вище та з високолегованих теплостійких сталей при температурі 550 град. C і вище.

Спостереження, контрольні заміри, відбір контрольних зразків, тощо проводяться згідно НД, погодженої з Держгірпромнаглядом.

13.11. Перевірка справності дії манометрів та запобіжних клапанів на трубопроводах проводиться в такі строки:

1) з робочим тиском до 1,4 МПа (14 кгс/кв. см) включно - не рідше одного разу в зміну;

2) з робочим тиском більше 1,4 МПа (14 кгс/кв. см) до 4,0 МПа (40 кгс/кв. см) включно - не рідше одного разу на добу (для трубопроводів теплових електростанцій строки перевірки встановлюються згідно вимог НД Міненерго України);

3) з робочим тиском більше 4,0 МПа (40 кгс/кв. см) в строки, встановлені згідно вимог НД Міненерго України.

Результати перевірки заносяться до змінного журналу.

13.12. Перевірка справності манометра обслугою в процесі експлуатації трубопроводу проводиться за допомогою триходового крана або запірних вентилів, що його заміняють, шляхом встановлення стрілки манометра на нуль.

Не рідше одного разу в 12 місяців манометри перевіряються відповідно до передбаченого Держстандартом України порядку. На кожному з них після перевірки ставиться тавро або пломба. Крім того, не рідше одного разу в шість місяців власником проводиться перевірка встановлених на трубопроводах манометрів за допомогою перевіреного контрольного манометра з занесенням результатів перевірки до журналу.

За відсутності перевіреного контрольного манометра додаткову перевірку можна проводити перевіреним робочим манометром, що має однакову шкалу та клас точності з манометром, що перевіряється.

13.13. Не допускаються до використання манометри в таких випадках:

1) на манометрі відсутня пломба або тавро з відміткою про проведення перевірки;

2) прострочено термін перевірки манометра;

3) стрілка манометра при його відключенні не повертається до нульової відмітки шкали на величину, що перевищує половину припустимої похибки для даного манометра;

4) розбите скло або є інші пошкодження манометра, котрі можуть відобразитись на правильності його показань.

13.14. Справність запобіжних клапанів перевіряється короткочасним примусовим їх відкриванням за допомогою спеціального пристрою.

Організація ремонту

13.15. Власник трубопроводу забезпечує своєчасний ремонт трубопроводів згідно з затвердженим графіком планово-попереджувального ремонту. Ремонт виконується за технічними умовами (технологією), розробленими до початку робіт.

13.16. Ремонт трубопроводів виконується тільки згідно з нарядом-допуском, що видається власником трубопроводу.

13.17. На підприємстві слід вести ремонтний журнал (за формою додатка 9), у який за підписом особи, відповідальної за справний стан та безпечну експлуатацію трубопроводів, заносяться відомості про виконані ремонтні роботи, що не викликають потреби проведення позачергового технічного опосвідчення.

Відомості про ремонтні роботи, що викликають потребу проведення позачергового опосвідчення трубопроводу згідно вимог пункту 11.9 цих Правил, про матеріали, використані при ремонті, а також відомості про якість зварювання заносяться в паспорт трубопроводу.

13.18. До початку ремонтних робіт трубопровід необхідно відключити від усіх інших трубопроводів заглушками або роз'єднати.

У випадку, якщо арматура трубопроводів пари та гарячої води безфлянцева, відключення трубопроводу проводиться двома запірними органами при наявності між ними дренажного пристрою діаметром умовного проходу не менше 32 мм, що має пряме сполучення з атмосферою. Приводи засувок, а також вентилів відкритих дренажів повинні замикатись на замок так, щоб виключалась можливість послаблення їх щільності при замкненому замкові. Ключі від замків зберігає особа, відповідальна за справний стан та безпечну експлуатацію трубопроводу.

Товщина заглушок та флянців, що використовуються для відключення трубопроводів, визначається розрахунком на міцність.

Заглушка повинна мати частину (хвостовик), що виступає, за якою визначається її наявність. Прокладки між флянцями та заглушкою повинні бути без хвостовиків.

14.1. Залежно від призначення трубопроводу та параметрів середовища поверхню трубопроводу слід фарбувати у відповідний колір і на неї нанести маркувальні написи.

Фарбування, умовні позначення, розміри букв та розташування надписів проводиться згідно з ГОСТ 14202.

14.2. На трубопроводи наносяться написи такого змісту:

1) на магістральних лініях - номер магістралі (римською цифрою) та стрілка, що вказує напрямок руху робочого середовища. У випадку, якщо при нормальному режимі можливий рух її в обидві сторони, наносяться дві стрілки, направлені в обидві сторони;

2) на розгалуженнях поблизу магістралей - номер магістралі (римською цифрою), номери агрегату (арабськими цифрами) та стрілки, що вказують напрямок руху робочого середовища;

3) на розгалуженнях від магістралей поблизу агрегатів - номер магістралі (римською цифрою) та стрілки, що вказують напрямок руху робочого середовища.

14.3. Кількість надписів на одному та тому самому трубопроводі не нормується. Написи повинні бути видимі з місць управління вентилями, засувками та інш. В місцях виходу та входу трубопроводів в інше приміщення написи обов'язкові.

14.4. При покриванні поверхні ізоляції трубопроводу металічною обшивкою (листами алюмінію, оцинкованого заліза та іншими корозійностійкими металами) фарбування обшивки по всій довжині може не проводитись. В цьому випадку, залежно від середовища, що транспортується, наносяться відповідні умовні позначення.

14.5. На вентилях, засувках та приводах до них наносяться надписи наступного змісту:

1) номер або умовне позначення запірного або регулювального органу, що відповідають експлуатаційним схемам та інструкціям;

2) покажчик напрямку обертання в бік закриття (З) та в бік відкриття (В).

14.6. Надписи на арматурі та приводах, вказаних в пункті 14.5, виконуються в таких місцях:

1) при розміщенні штурвала поблизу корпуса вентиля (засувки) - на корпусі або ізоляції вентиля (засувки) або на прикріпленій табличці;

2) при дистанційному керуванні за допомогою штурвалу - на колонці або кронштейні штурвалу;

3) при дистанційному керуванні за допомогою ланцюга - на табличці, нерухомо з'єднаній з кронштейном ланцюгового колеса та закріпленій в положенні, що забезпечує найкращу видимість з площадки управління;

4) при дистанційному керуванні вентилем або засувкою, розміщеними під підлогою площадки обслуговування, за допомогою знімного штурвала (кінець валу втоплений в підлогу і закритий кришкою) - на кришці з внутрішньої та зовнішньої сторін;

5) при дистанційному керуванні за допомогою електроприводу - біля пускового вмикача;

6) при дистанційному керуванні, крім передбачених підпунктом 14.6 п.п. 2 - 5 написів, їх слід наносити також на маховики керованої арматури.

15.1. Контроль за дотриманням цих Правил проводиться органами Держгірпромнагляду.

15.2. Терміни приведення у відповідність з цими Правилами трубопроводів пари та гарячої води, що знаходяться в стані монтажу, експлуатації, ремонту та реконструкції, визначається власником за узгодженням з органами Держгірпромнагляду не пізніше ніж через 6 місяців після введення в дію цих Правил.  

Додаток 1
до пункту 1.6 Правил будови
і безпечної експлуатації
трубопроводів пари та
гарячої води  

Сторінка 1

Реєстраційний номер N _____________

При зміні власника трубопроводу цей паспорт передається новому власникові.

Назва і адреса підприємства-власника трубопроводу _________________________

______________________________________________________________________

Призначення трубопроводу і його категорія ________________________________

______________________________________________________________________

Робоче середовище _____________________________________________________

Робочі параметри середовища:

тиск МПа (кгс/кв. см) ___________________________________________________

температура (град. C) ___________________________________________________

Розрахунковий термін служби, років* _____________________________________

Розрахунковий ресурс, годин*____________________________________________

Розрахункова кількість пусків* (заповнюється для трубопроводів I і II категорії) ______________________________________________________________________

Перелік схем, креслень, розрахунків на міцність, свідоцтв і інших документів на виготовлення і монтаж трубопроводу, що подаються при реєстрації ____________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

  

___________________________________________________

Керівник (заступник) підприємства - власника трубопроводу

___________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

"____" _________________ 199___ р.

М. П. Примітки:

* Заповнюється за даними проектної організації.

Паспорт виготовляється в твердій обкладинці форматом 210 х 297 мм.

 

Продовження додатка 1

Сторінка 2

Відомості про місцезнаходження трубопроводу

Назва підприємства,
власника трубопроводу 

Місцезнаходження
трубопроводу
(адреса власника) 

Дата монтажу
трубопроводу 

  

  

  
 

Сторінка 3

Особа, відповідальна за справний стан і
безпечну експлуатацію трубопроводу

Номер і дата
наказу про
призначення 

Посада, прізвище,
ім'я, по батькові 

Дата перевірки
знань Правил
безпеки 

Підпис
відповідальної
особи 

  

  

  

  
 

Сторінки 4 - 12

Записи власника про ремонт і
реконструкцію трубопроводу

Дата
запису 

Перелік робіт, що проведені
при ремонті і реконструкції
трубопроводу, дата їх проведення 

Підпис
відповідальної
особи 

  

  

  
 

Продовження додатка 1

Сторінки 13 - 25

Запис результатів технічного
опосвідчення трубопроводу

Дата
опосвідчення 

Результати опосвідчення
і підпис особи, яка
його проводила 

Дозволений
тиск
МПа (кгс/кв. см) 

Термін
наступного
опосвідчення 

  

  

  

  

 

Сторінка 26

РЕЄСТРАЦІЯ

Трубопровід зареєстрований за N __________________ в _______________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(назва органу, який реєструє)

В паспорті прошнуровано всього аркушів, в тому числі схем, креслень, розрахунків на міцність, свідоцтв і інших документів на _____ аркушах згідно з описом, що додається.

  

______________________________________________

(посада особи, яка зареєструвала об'єкт)

______________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

"____" _________________ 199___ р.

М. П. 

Начальник науково-технічного управління 

В. В. Толмачов 


 

  

Додаток 2
до пункту 9.1 Правил будови і
безпечної експлуатації
трубопроводів пари і
гарячої води 


I. Листова сталь

Марка
сталі  

НД  

Граничні
параметри  

Обов'язкові механічні
випробування**, ***  

Контроль*  

на
лист  

на
сталь  

S,
мм  

р, МПа
(кгс/кв. см)  

t, град.
C  

sв  

st  

б   

ш   

КС  

КСА  

на
згин  

Макро-
структури  

дефекто-
скопія***

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

Ст3пс3
Ст3сп3
Ст3Гпс3
Ст3пс4
Ст3сп5
Ст3Гпс4  

ГОСТ 14637-89****

ГОСТ 380-88*****

12  

1,6 (16)  

200  

+  

+  

+  

-  

+  

+  

+  

-  

-  

10, 20  

ГОСТ 1577-81  

ГОСТ 1050-88  

12  

1,6 (16)  

300  

+  

+  

+  

-  

+  

+  

+  

-  

-  

15К, 16К, 18К, 20К  

ГОСТ 5520-79  

ГОСТ 5520-79  

12  

Не обме-
жено  

450  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

22К  

ГОСТ 5520-79
ТУ 108.1025-81
ТУ 24-3-15-870
ТУ 14-2-538  

ГОСТ 5520-79
ТУ 108.1025-81
ТУ 24-3-15-870
ТУ 14-2-538  

12  

- " -  

350  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

15ГС  

ТУ 108.1268-84  

ТУ 108.1268-84  

12  

- " -  

450  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

17ГС
17Г1С  

ГОСТ 19281-89
ГОСТ 5520-79  

ГОСТ 19281-89
ГОСТ 5520-79  

12  

- " -  

350  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

14ХГС  

ГОСТ 19281-89  

ГОСТ 19281-89  

25  

Не
обме-
жено  

350  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

16ГС, 09Г2С
10Г2С1  

ГОСТ 19281-89
ГОСТ 5520-79  

ГОСТ 19281-89
ГОСТ 19281-89  

Не
обме-
жено  

- " -  

450  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

16ГНМА
14ГНМА  

ОСТ 108.030.118
ТУ 108-11-617-81  

ОСТ 108.030.118
ТУ 108-11-617-81  

- " -  

- " -  

360  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

12МХ  

ТУ 14-1-642-73  

ГОСТ 20072-74  

- " -  

- " -  

530  

+  

+  

+  

+  

+  

-  

+  

+  

+  

12ХМ  

ГОСТ 5520-79  

ГОСТ 5520-79  

- " -  

- " -  

540  

+  

+  

+  

+  

+  

-  

+  

+  

+  

10Х2М  

ГОСТ 5520-79  

ГОСТ 5520-79  

- " -  

- " -  

570  

+  

+  

+  

+  

+  

-  

+  

+  

+  

12Х1МФ  

ГОСТ 5520-79
ТУ 14-1-1584-75  

ГОСТ 5520-79
ГОСТ 20072-74  

- " -  

- " -  

570  

+  

+  

+  

+  

+  

-  

+  

+  

+  

15Х1М1Ф  

ТУ24-3-15-163-71
ТУ 108-11-348-78  

ТУ 24-3-15-163-71
ТУ 108-11-348-78  

- " -  

- " -  

575  

+  

+  

+  

+  

+  

-  

+  

+  

+  

08Х18Н10Т
12Х18Н9Т
12Х18Н10Т  

ГОСТ 7350-77  

ГОСТ 5632-72  

- " -  

- " -  

600  

+  

+  

+  

+  

-  

-  

+  

+  

+  

Примітки:

1. Нормовані показники і обсяг контролю листів повинні відповідати вказаним в НД. Категорія якості і додаткові види випробувань, що передбачені в НД, вибираються конструкторською організацією. Вимоги, що вказані в таблиці (знак +), але відсутні в чинній НД, виконуються виготовлювачем елементів трубопроводу.

2. Контроль механічних властивостей при випробуваннях на розтяг проводиться відповідно до пунктів 9.9 і 9.14, а при випробуваннях на ударну в'язкість - відповідно до пунктів 9.10 - 9.13.

Завантажити