НПАОП 0.00-5.08-96Інструкція про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об’єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт

postroy.net.ua - Строительный портал - Дом моей мечты

ДЕРЖАВНИЙКОМІТЕТУКРАЇНИПОНАГЛЯДУ
ЗАОХОРОНОЮПРАЦІ

( Держнаглядохоронпраці )

 

Н А К А З

6 березня 1996 р .

 

№ 40

 

 

 

ПрозатвердженняІнструкціїпропорядоквидачідозволунавиготовлення , ремонтіреконструкціюоб¢єктівкотлонаглядуіздійсненнянаглядузавиконаннямцихробіт

 

ЗареєстровановМіністерствіюстиціїУкраїни

“20” березня _1996 р .

 

 

за№ 128/1153

 

 

Керівникреєструючого
органу ________________

 

 

( підпис )

 

 

Згіднозпунктом 4 ПоложенняпроДержавнийкомітетУкраїнипонаглядузаохороноюпраці , затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 04.05.93 №  328, Правиламибудовиібезпечноїексплуатаціїпаровихіводогрійнихкотлів , затвердженихнаказомДержнаглядохоронпрацівід 26.05.94 №  51, Правиламибудовиібезпечноїексплуатаціїпосудин , щопрацюютьпідтиском , затвердженихнаказомДержнаглядохоронпраціУкраїнивід 18.10.94 №  104

НАКАЗУЮ :

1.  ЗатвердитиІнструкціюпропорядоквидачідозволунавиготовлення , ремонтіреконструкціюоб¢єктівкотлонаглядуіздійсненнянаглядузавиконаннямцихробіт , щододається .

2.  ЗазначенуІнструкціюввестивдіюз 31 березня 1996 року .

3.  Зметоюполіпшенняроботищодовиготовленнябезпечнихоб¢єктівкотлонаглядутазапобіганнюнещаснимвипадкаміаваріямприїхексплуатації , ремонті , реконструкціїтамонтажітериторіальнимуправліннямДержнаглядохоронпраці , міністерствам , відомствамвстановитинаглядзавиконаннямвимогданоїІнструкції .

4.  Вважатитакою , щонезастосовуєтьсянатериторіїУкраїни , Інструкціюпонаглядузавиготовленнямоб¢єктівкотлонагляду , затвердженуДержгіртехнаглядомСРСР 16 лютого 1982  р .

5.  КонтрользавиконаннямданогонаказупокластиназаступникаГоловикомітетуШтефанаП . Т .

 

Першийзаступник
ГоловиКомітету

 

С . А .  Сторчак

Наказпідготовленийуправліннямпонаглядувенергетиці , будівництві , приексплуатаціїпідйомнихспорудтакотлонагляду

 

 

 

Г . О .  Мокроусов

Візували :

 

 

ЗаступникГоловиКомітету

 

П . Т .  Штефан

Начальникуправліннянормативно - правовогозабезпеченняохоронипраці

 

 

М . А .  Миленький

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету
України по нагляду за охороною праці
від 06.03.96 № 40

 

ЗареєстровановМіністерстві
юстиціїУкраїни

 

“ 20” березня 1996 р .

 

за№ 128/115/3

 

Керівникреєструючого
органу _______________________


Наказ Державного комітету України
по нагляду за охороною праці
від 17 жовтня 1996 року
N 164

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 листопада 1996 р. за
N 650/1675

На виконання вимог ДСТУ 1.3-93 Про порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умовНАКАЗУЮ:

1. Внести такі зміни до Інструкції про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об'єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.03.96 N 40, зареєстрованої Міністерством юстиції України від 20.03.96 за N 128/1153:

пункт 6.1.2 викласти в такій редакції: "Технічні умови на виготовлення (проект)".

2. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М. Г. опублікувати цей наказ у черговому номері журналу.

Голова Комітету

С. П.Ткачук

НаведенінижчевІнструкціїтермінивживаютьсявтакомузначенні :

1.1.  Правила — цеПравилабудовиібезпечноїексплуатаціїпаровихіводогрійнихкотлів , затвердженінаказомДержнаглядохоронпрацівід 26.05.94 №  51, Правилабудовиібезпечноїексплуатаціїпосудин , щопрацюютьпідтиском , затвердженінаказомДержнаглядохоронпрацівід 18.10.94 № 104, Правилабудовитабезпечноїексплуатаціїтрубопроводівпаритагарячоїводи , затвердженіДержгіртехнаглядомСРСРвід 09.01.90.

1.2.  Об’єктикотлонагляду ( незалежновідїхпараметрівроботи ) —  цепаровітаводогрійнікотли , паропідігрівачі , економайзери , трубопроводипаритагарячоїводи , посудини , щопрацюютьпідтиском .

1.3.  Деталііскладальніодиниці — це :

Накотлах — барабани , обечайки , денця , камери ( колектори ), трубнірешітки , панелі , ширми , блоки ( укрупненіскладальніодиниці ), арматура , приладибезпеки ;

Напосудинах — корпуси , обечайки , денця , кришки , трубнірешітки , фланцікорпусів , укрупненіскладальніодиниці , мембраннізапобіжніпристрої , арматура , приладибезпеки ;

Натрубопроводахпаритагарячоїводивмежахкотлівтапосудин , атакожпозаними — згини , відводи , гнутітруби , трійники , компенсатори , розвилки , переходи , редукційно - охолоджувальніустановки , редукційніустановки , швидкодіючіредукційно - охолоджувальніустановки , блоки ( укрупненіскладальніодиниці ), арматура , приладибезпеки , мембраннізапобіжніпристрої ( МЗП ).

1.4.  Головнаорганізація — організація , якауповноваженаДержнаглядохоронпрацівиконуватинауково - дослідніроботищодовдосконаленняпаровихтаводогрійнихкотлів , посудин , працюючихпідтиском , трубопроводівдляпаритагарячоїводинезалежновідграничнихпараметріврежимівроботи ( далі — головнаорганізація ).

2.1.  Інструкціяпропорядоквидачідозволунавиготовлення , ремонтіреконструкціюоб’єктівкотлонаглядуіздійсненнянаглядузавиконаннямцихробіт ( далі — Інструкція ) розробленанаосновіПравил .

Дозвіл виданий на підставі заяви підприємства №____________________________
від “_____”____________19___р., акта випробування дослідного зразка
від “_____”____________19___р., ТУ №__________________________________,
затверджених “_____”____________19___р.

М . П .

 

___________________

____________________________

( підпискерівника )

( прізвище , ім’я , побатькові )

 

 

Додаток №2

 

доп . п .4.2.9.,10.5.5. Інструкціїпропорядоквидачідозволунавиготовлення , ремонтіреконструкціюоб’єктівкотлонаглядуіздійсненнянаглядузавиконаннямцихробіт

 


NN

Прізвищеім’ятапобатькові

Розряд

Датаперевіркикомісії

Висновки

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Головнийінженер

 

підпис

 

Головнийзварник ( керівник
зварнихробіт )

 

підпис

 

 

Додаток №3

 

поп .4.4.,10.5.7.  Інструкціїпропорядоквидачідозволунавиготовлення , ремонтіреконструкціюоб’єктівкотлонаглядуіздійсненнянаглядузавиконаннямцихробіт .

 


____________________________________________________________________________________

(найменування об’єкта котлонагляду)

NN

Прізвище , ім’ятапобатькові

Посада

Номерпосвідчення

Датаперевіркизнань

Примітка

1

2

3

4

5

6

Іншихінженерно - технічнихпрацівників , якімаютьвідношеннядопроектування , виготовлення , ремонту , реконструкціїоб’єктівкотлонаглядутапідлягаютьперевірцізнаньНД , напідприємствінемає .

Головнийінженерпідпис

 

Завантажити