НПАОП 17.6-1.11-06 Правила охорони праці для підприємств трикотажної галузі промисловості

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

22.11.2006 N 4

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 грудня 2006 р.

за N 1301/13175

Про затвердження Правил охорони праці

для підприємств трикотажної

галузі промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" , Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 , Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила охорони праці для підприємств трикотажної галузі промисловості (далі - Правила), що додаються.

2. Наказ уводиться в дію з 01.01.2007.

3. З набранням чинності наказу вважати таким, що не застосовується на території України ОСТ 17-902-81 "Процессы производственные предприятий трикотажной промышленности.

Требования безопасности" (НАОП 1.7.10-2.11-81), затверджений Міністерством легкої промисловості СРСР.

4. Відділу організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Держгірпромнагляду України в п'ятиденний термін подати на державну реєстрацію до Міністерства

юстиції України ці Правила.

5. Управлінню нормативно правового та юридичного забезпечення внести Правила до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держгірпромнагляду України.

6. Начальникам територіальних управлінь та інспекцій Держгірпромнагляду України вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами, іншими посадовими особами

Держгірпромнагляду України, забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог Правил.

7. Головному редактору журналу "Охорона праці" опублікувати наказ в черговому номері журналу.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду України відповідно до розподілу обов'язків.

Голова Держгірпромнагляду

України С.О.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з промислової

безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду

22.11.2006 N 4

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 грудня 2006 р.

за N 1301/13175

Правила

охорони праці для підприємств трикотажної галузі промисловості

1.1. Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання

(далі - підприємства) незалежно від їх підпорядкування і форм

власності та на працівників цих підприємств, які займаються

трикотажним виробництвом, проектуванням, реконструкцією, монтажем,

налагоджуванням.

Правила регламентують безпечне виконання робіт та

технологічних процесів у трикотажному виробництві.

Вимоги цих Правил є обов'язковими для всіх працівників, які

беруть участь у проектуванні, будівництві та експлуатації

підприємств трикотажного виробництва, для роботодавців, які

організовують безпечну роботу на виробництві та контролюють роботу

з охорони праці на підприємствах трикотажного виробництва.

1.2. На кожному підприємстві повинні бути розроблені

інструкції з охорони праці відповідно до Положення про розробку

інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом

Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 N 9 ,

зареєстрованого в Мін'юсті України 07.04.98 за N 226/2666 (НПАОП

0.00-4.15-98), що діють на підприємстві, а також інструкції про

заходи пожежної безпеки відповідно до пункту 3.3 Правил пожежної

безпеки в Україні, затверджених наказом МНС України від 19.10.2004

N 126, зареєстрованих в Мін'юсті України 04.11.2004

за N 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004).

1.3. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

працівників трикотажного виробництва повинно проводиться

відповідно до Положення, яке затверджене на підприємстві, та вимог

Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки

знань з питань охорони праці, затвердженого наказом

Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 ,

зареєстрованого в Мін'юсті України 15.02.2005 за N 231/10511

(НПАОП 0.00-4.12-05).

1.4. На кожному підприємстві повинен бути затверджений

перелік робіт з підвищеною небезпекою відповідно до Переліку робіт

з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом

Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15,

зареєстрованого в Мін'юсті України 15.02.2005 за N 232/10512

(НПАОП 0.00-8.24-05).

1.5. Під час роботи на електронно-обчислювальних машинах і

персональних комп'ютерах необхідно дотримуватись вимог Правил

охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних

машин, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від

10.02.99 N 21, зареєстрованих в Мін'юсті України

17.06.99 за N 382/3675 (НПАОП 0.00-1.31-99), Державних санітарних

правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами

електронно-обчислювальних машин, затверджених постановою

Державного санітарного лікаря України від 10.12.98 N 7

(ДСанПіН 3.3.2.007-98).

1.6. Попередній (під час прийняття на роботу) і періодичний

(протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників

проводяться у встановлені терміни відповідно до постанови Кабінету

Міністрів України від 23.05.2001 N 559 "Про

затвердження переліку професій, виробництв та організацій,

працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним

оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих

медичних книжок".

1.7. Для запобігання травматизму, професійним захворюванням і

аваріям на виробництві роботодавець зобов'язаний створити на

кожному робочому місці, у кожному структурному підрозділі умови

праці, які відповідають вимогам нормативно-правових актів з

охорони праці. З цією метою він повинен забезпечити функціонування

системи управління охороною праці, а працівник зобов'язаний

додержуватися вимог нормативно-правових актів згідно із Законом

України "Про охорону праці".

1.8. На підприємствах, установах, в організаціях незалежно

від форми власності, виду економічної діяльності чи їхніх

філіалах, представництвах, інших відокремлених підрозділах, а

також з фізичними особами - підприємцями, які відповідно до

законодавства використовують найману працю, необхідно проводити

розслідування і вести облік нещасних випадків, професійних

захворювань і аварій відповідно до вимог постанови Кабінету

Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 "Деякі

питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків,

професійних захворювань і аварій на виробництві".

Загальновиробничі вимоги з охорони праці

2.1. Вимоги до території підприємства, виробничих споруд та

приміщень

2.1.1. Територія підприємства та розташовані на ній будівлі

повинні відповідати вимогам СНиП "Генеральные планы промышленных

предприятий", затверджених постановою Держбуду СРСР від 30.12.80

N 213 (СНиП II-89-80), пункту 4.1 НАПБ А.01.001-2004

та цих Правил.

2.1.2. Територія підприємства (основні та допоміжні цехи,

склади тощо) має бути впорядкована й утримуватися у чистоті.

Сміття та відходи виробництва необхідно вивозити за межі

підприємства або знищувати. У разі тимчасового їх зберігання

необхідно запобігати забрудненню ними ґрунту, води, повітря.

2.1.3. Розташування виробничих і допоміжних будівель, споруд

на території підприємства повинно відповідати технологічному

процесу виробництва.

2.1.4. Територія промислових майданчиків підприємства має

бути вирівняна і спланована так, щоб був забезпечений відвід

стічних вод від будівель, майданчиків, проїздів та пішохідних

доріжок до водостоків.

2.1.5. Перед в'їздом на територію підприємства повинна бути

розміщена інформація (схеми, плани) про розташування виробничих

підрозділів, доріг, пожежних гідрантів, водоймищ тощо.

2.1.6. На території підприємства мають бути впорядковані

дороги для руху транспорту, техніки з твердим покриттям (асфальт,

бетон тощо) і пішохідні доріжки та тротуари завширшки 1,5 м.

Дороги і пішохідні доріжки необхідно систематично очищати від

бруду та снігу, а в темну пору доби - освітлювати.

2.1.7. Пожежні водойми, траншеї, конденсатні, каналізаційні

та інші технічні колодязі, що влаштовуються з виробничою метою,

повинні бути огороджені або закриті міцними кришками, а в темну

пору доби - освітлені. До водоймищ, які є джерелами протипожежного

водопостачання, обладнуються під'їзди з твердим покриттям. Для

зупинення та розвороту автомобілів біля водоймищ облаштовуються

майданчики розміром не менше 12 х 12 м.

2.1.8. Резервуари, баки та інші ємкості для зберігання

паливних і мастильних матеріалів необхідно розташовувати на

спеціально відведених місцях (ділянках).

2.1.9. Спосіб та місце прокладання кабелів і проводів на

території підприємства необхідно здійснювати відповідно до вимог

Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених

наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.10.97 N 257,

зареєстрованих в Мін'юсті України 13.01.98 за

N 11/2451 (далі - НПАОП 40.1-1.01-97) та пункту 5.1 НАПБ

А.01.001-2004.

2.1.10. Для всіх будинків та приміщень виробничого,

складського призначення і лабораторій повинна бути визначена

категорія з вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до

НАПБ "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и

пожарной опасности. ОНТП 24-86", затвердженого наказом МВС СРСР

від 27.02.86 N 6141-1 (далі - НАПБ Б.07.005-86), а також клас зони

відповідно до вимог Правил будови електроустановок.

Електрообладнання спеціальних установок, затверджених наказом

Мінпраці України від 21.06.2001 N 272 (далі -

НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і

складських дільниць, які необхідно позначити на вхідних дверях до

приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.

2.1.11. Небезпечні зони на території промислових майданчиків

підприємств, транспортних шляхів, у виробничих приміщеннях і на

робочих місцях повинні бути позначені знаками безпеки відповідно

до ГОСТ "Цвета сигнальные и знаки безопасности" (ГОСТ 12.4.026-76)

і обгороджені.

2.1.12. Об'ємно-планувальні, конструктивні рішення, а також

санітарно-технічне обладнання виробничих будівель і споруд повинні

відповідати вимогам СНиП "Производственные здания", затверджених

постановою Держбуду СРСР від 30.01.86 N 287 (далі - СНиП

2.09.02-85), СНиП "Складские здания", затверджених постановою

Держбуду СРСР від 30.12.85 N 280 (далі - СНиП 2.11.01-85), ДБН

"Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва",

затверджених наказом Держбуду України від 03.12.2002 N 88

(далі - ДБН В.1.1-7-2002), ДБН "Природне і штучне

освітлення", затверджених наказом Мінбуду України від 15.05.2006

N 168 (далі - ДБН В.2.5-28:2006) та цих Правил.

2.1.13. Виробничі будівлі і споруди необхідно оглядати два

рази на рік (навесні та восени) з метою визначення їх подальшої

експлуатації відповідно до вимог Положення про безпечну та надійну

експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом

Держбуду України та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97

N 32/288 та зареєстрованого в Мін'юсті України

06.07.98 за 424/2864 ( НПАОП 45.2-4.01.98).

2.1.14. Виробничі будівлі та споруди мають бути обладнані

технічними засобами протипожежного захисту (установками пожежної

сигналізації, пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу тощо)

та первинними засобами пожежогасіння відповідно до вимог Переліку

однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню

автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації,

затвердженого наказом МНС України від 22.08.2005 N 161

, зареєстрованого в Мін'юсті України 05.09.2005 за

N 990/11270 (НАПБ Б.06.004-2005), ДБН "Інженерне обладнання

будівель і споруд. Пожежна автоматика будівель і споруд",

затверджених наказом Держбуду України від 28.10.98 N 247

(ДБН В.2.5-13-98), Типових норм належності вогнегасників,

затверджених наказом МНС України від 02.04.2004 N 151

, зареєстрованих в Мін'юсті України 29.04.2004 за

N 554/9153 (НАПБ Б.03.001-2004), ГОСТ "ССБТ. Пожарная техника для

защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание" (ГОСТ

12.4.009-83 ).

2.1.15. Виробничі будівлі і первинні засоби пожежогасіння

повинні триматись у справному технічному стані відповідно до вимог

технічної документації на них, щоб у разі необхідності ефективно

застосувати для гасіння пожежі, а також забезпечити виконання

правил пожежної безпеки згідно з пунктом 4.2 НАПБ А.01.001-2004

та Правил пожежної безпеки для підприємств легкої

промисловості, затверджених Мінлегпромом УРСР від 05.05.90 (НАПБ

Б.01.043-90/170).

2.1.16. Евакуаційні шляхи та виходи необхідно утримувати

вільними, не захаращувати і в разі пожежі чи аварії можна

забезпечити безпеку під час евакуації людей, які перебувають у

приміщеннях будівель і споруд. Їх конструктивні та планувальні

рішення, кількість та розміри, умови освітленості, забезпечення

незадимлення, протяжність шляхів евакуації, їх оздоблення повинні

відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85 та пункту 4.3 НАПБ

А.01.001-2004 .

2.1.17. Підлога в приміщеннях цехів повинна бути рівною, мати

тверде покриття з гладкою неслизькою поверхнею, зручною для

очищення та ремонту, а також не бути джерелом утворення пилу. У

приміщеннях з холодною підлогою місця постійного перебування

працівників повинні бути з теплоізоляційним покриттям.

2.1.18. Вхідні двері виробничих приміщень, розташованих у

районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря для

холодної пори року 15 град. і нижче, повинні бути обладнані

тамбурами або повітряно-тепловими завісами. Двері тамбурів

обладнують безпечними пристроями для самостійного зачинення та

фіксації у відкритому положенні.

2.1.19. Протипожежні перепони (стіни, перегородки,

перекриття, протипожежні зони, двері та ін.)

вибухопожежонебезпечних приміщень повинні мати границю

вогнетривкості відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002. Для усіх

будівель виробничих приміщень, складів (внутрішніх і зовнішніх) і

лабораторій повинна бути визначена категорія з вибухопожежної та

пожежної небезпеки згідно з нормами технологічного проектування

НАПБ Б.07.005-86.

2.1.20. Адміністративні, санітарно-побутові приміщення

(гардеробні, переддушові, душові, умивальні, убиральні, для

зберігання спецодягу, одягу) повинні відповідати вимогам СНиП

"Административные и бытовые здания", затверджених постановою

Держбуду СРСР від 30.12.87 N 313 (СНиП 2.09.04-87).

2.1.21. У всіх умивальнях повинна бути достатня кількість

мила, інших мийних засобів та повітряно-теплові сушарки для рук.

2.1.22. Уживати їжу дозволяється тільки в спеціально

обладнаних приміщеннях і їдальнях, кімнатах відпочинку та вживання

їжі, які повинні бути обладнані умивальниками, кранами або

ємкостями для питної води, нагрівачем для води, холодильниками та

необхідними меблями.

2.1.23. Усі вантажопідіймальні машини необхідно експлуатувати

відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації

вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Мінпраці України

від 20.08.2002 N 409 (далі - НПАОП 0.00-1.03-02).

2.1.24. Експлуатація повітряних компресорів і повітропроводів

проводиться відповідно до вимог Правил будови і безпечної

експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів

і газопроводів, затверджених Держгірнаглядом СРСР 07.12.71 (НПАОП

0.00-1.13-71).

2.1.25. Посудини, що працюють під тиском, повинні відповідати

вимогам Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що

працюють під тиском, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці

України від 18.10.94 N 104 (НПАОП 0.00-1.07-94).

2.1.26. Під час електрозварювальних і газозварювальних робіт

слід дотримуватися вимог Правил з техніки безпеки і виробничої

санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій

обробці металів, затверджених Мінхіммашем СРСР 08.07.85 (НПАОП

0.00-1.43-85), та пунктів 8.1.1-8.1.3 НАПБ А.01.001-2004

.

2.1.27. Експлуатація металообробного устаткування та

інструменту повинна відповідати вимогам Правил з техніки безпеки і

виробничої санітарії при холодній обробці металів, затверджених

Мінхімашем СРСР 05.07.83 (НПАОП 0.00-1.42-83 ).

2.1.28. Усі цехи та дільниці, складські приміщення повинні

мати аптечки з медикаментами і перев'язувальним матеріалом для

надання першої долікарської медичної допомоги.

2.2. Освітлення

2.2.1. Виробничі, побутові, допоміжні та інші приміщення

повинні мати штучне та природне освітлення відповідно до ДБН

В.2.5-28:2006 та пункту 5.1 НАПБ А.01.001-2004.

Природне освітлення повинно бути максимально використане. Для

захисту працівників від прямих сонячних променів необхідно

застосовувати штори, жалюзі тощо.

2.2.2. Робочі місця, крім загального, повинні мати місцеве

освітлення.

2.2.3. Машини повинні бути обладнані світильниками денного

світла для забезпечення нормованої освітленості і рівномірного

світлового потоку на робочу поверхню машини.

2.2.4. У темну пору доби або за поганої видимості (туман,

дощ, снігопад) територія підприємства, місця руху людей та руху

транспортних засобів, майданчики, стоянки, а також робочі місця

повинні бути освітлені відповідно до вимог ДБН В.2.5-28:2006, яке

повинно бути виконано відповідно до НПАОП 40.1-1.32-01

та Правил безпечної експлуатації електроустановок

споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від

09.01.98 N 4 , зареєстрованих в Мін'юсті України

10.02.98 за N 93/2533 ( далі - НПАОП 40.1-1.21-98).

2.2.5. Роботодавець повинен забезпечити проведення контролю

освітленості не рідше одного разу на рік та після кожної групової

заміни ламп. Вимірювання рівня освітленості повинно проводитись

відповідно до вимог ДСТУ "Здания и сооружения. Методы измерения

освещенности" (ДСТУ Б.В.2.2.6-97).

2.2.6. Очищення від забруднення віконного скла та ліхтарів

приміщень повинно здійснюватись згідно з ДБН В.2.5-28:2006 не

менше двох разів на рік (або в залежності від забруднення).

2.2.7. Очищення світильників та арматури повинно

здійснюватися тільки після вимкнення напруги електричної мережі та

їхнього охолодження (перевіряється їх стан, зіпсовані вузли та

деталі підлягають заміні). Під час виконання цієї роботи слід

використовувати спеціально призначені пересувні вишки, випробувані

драбини тощо.

Світильники для вибухопожежонебезпечних приміщень повинні

відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.32-01 та пункту

5.1 НАПБ А.01.001-2004 залежно від класу

вибухопожежонебезпеки. Для освітлення таких приміщень необхідно

встановлювати щілинні світильники.

Ремонт і нагляд за справністю проводів, вимикачів ламп,

запобіжників, рубильників та іншої апаратури необхідно здійснювати

відповідно до НПАОП 40.1-1.01-97 .

2.2.8. Роботодавець повинен наказом призначати відповідальних

працівників за утримання й експлуатацію освітлювальних приладів.

2.3. Вентиляція й опалення

2.3.1. Виробничі, допоміжні будівлі й приміщення повинні бути

обладнані природною і припливно-витяжною вентиляцією, а також

системою опалення відповідно до СНиП "Отопление, вентиляция,

кондиционирование", затверджених Держбудом СРСР 28.11.91 (СНиП

2.04.05-91) та пунктів 5.2, 5.3 НАПБ А.01.001-2004 .

2.3.2. Опалювальні прилади повинні мати огорожу, яка

запобігає попаданню на них пилу та різних матеріалів виробництва

та мати гладку поверхню, яку легко очищати.

2.3.3. Застосування вентиляції повинно бути обґрунтоване

розрахунками, які підтверджують забезпечення необхідного

повітрообміну, температури та стану повітряного середовища

відповідно до вимог Державних санітарних норм мікроклімату

виробничих приміщень, затверджених постановою Головного державного

санітарного лікаря України від 01.12.99 N 42 (далі

- ДСН 3.3.6.042-99), пункту 5.3 НАПБ А.01.001-2004 та

ГОСТ "ССБТ. Общие санитарно-гигиеничные требования к воздуху

робочей зоны" (ГОСТ 12.1.005-88). Усі вентиляційні пристрої

(системи) підлягають планово-попереджувальному огляду і ремонту, а

також періодичному технічному випробуванню.

2.3.4. Рециркуляція повітря дозволяється в робочий час тільки

в приміщеннях, де немає виділення шкідливих речовин (1,2 класів

небезпеки) відповідно до ГОСТ "ССБТ. Вредные вещества.

Классификация и общие требования безопасности" (ГОСТ 12.1.007-76)

або їх кількість не перевищує допустимих концентрацій.

2.3.5. Виробничі процеси, під час виконання яких утворюються

пил (розкрійні машини) або виділення шкідливих газоподібних

речовин, а також променевого і конвекційного теплоутворення

(прасувальні установки, преси та відпарювачі), повинні проводитися

у приміщеннях, обладнаних припливно-витяжною вентиляцією та

місцевими відсмоктувачами.

2.3.6. Не дозволяється підключати до вентиляційної установки

більшу кількість споживачів, ніж це передбачається проектом.

2.3.7. На заново змонтованих або реконструйованих

вентиляційних установках необхідно проводити налагоджувальні та

випробувальні роботи на ефективність їх дії. Стан повітряного

середовища виробничих приміщень повинен періодично перевірятися

відповідно до затверджених графіків.

2.3.8. У разі зміни технологічного процесу та розташування

виробничого обладнання, що забруднює повітря на дільниці (в цеху),

вентиляційні установки повинні бути пристосовані до нового режиму

роботи.

2.3.9. Роботодавець повинен призначати наказом відповідальних

працівників за утримання й експлуатацію вентиляційних та

опалювальних приладів.

2.4. Водопостачання і каналізація

2.4.1. Виробничі та побутові приміщення повинні бути

обладнані внутрішнім водопроводом та каналізацією відповідно до

вимог СНиП "Внутренний водопровод и канализация зданий",

затверджених постановою Держбуду СРСР від 04.10.85 N 169 (СНиП

2.04.01-85), а також протипожежним водопостачанням згідно з

Завантажити