НПАОП 28.0-1.32-13Правила охорони праці під час фарбувальних робітМІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ 26.11.2013 № 865 м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2013 р. за № 2109/24641

Про затвердження Правил охорони праці під час фарбувальних робіт

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 "Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади"

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці під час фарбувальних робіт, що додаються.

 2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила і норми техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів, затверджені нака­зом Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР від 15 серпня 1974 року (НПАОП 28.4-1.13-74), Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при фарбуванні виро­бів у машинобудуванні, затверджені постановою Президії ЦК профспілки робітників машино­будування СРСР від 27 липня 1960 року (НПАОП 28.51-1.21-60).

 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.) у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Е. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

М. Болотських О. А. Миколайчук В. А. Шайтан Р. Богатирьова

Г. В. Осовий О. Мірошниченко М. Ю. Бродський


Перший заступник Голови Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок

Перший заступник Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництв

а

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 1. № 865

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2013 р. за № 2109/24641

ПРАВИЛА охорони праці під час фарбувальних робіт

 1. Сфера застосування

 1. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність, по­в'язану з виконанням фарбувальних робіт.

 2. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час виконання фарбувальних робіт.

 3. Ці Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників, які вико­нують фарбувальні роботи.

 1. Загальні вимоги

 1. Роботодавець повинен створити службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 ро­ку за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

 2. Роботодавець з урахуванням специфіки виробництва розробляє і за­тверджує відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці, відповідно до вимог Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердже­ного наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 232/10512 (НПАОП 0.00-2.01-05).

 3. Роботодавець повинен розробити та затвердити перелік професій, де є потреба у професійному доборі, відповідно до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 ве­ресня 1994 року № 263/121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 1995 року за № 18/554.

 4. Забороняється залучення жінок до робіт, визначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких заборо­няється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт, визначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забо­роняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністер­ства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здо­ров'я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юс­тиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Роботодавець повинен організувати опрацювання і затвердити норма­тивні акти про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, за­реєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93).

 2. Роботодавець повинен організувати розроблення і перегляд інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагля­ду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

 3. Роботодавець повинен за власні кошти організувати проведення медич­них оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу (попе­редній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

 4. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності здійснюються відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердже­них наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 та за № 232/10512 відповідно (НПАОП 0.00-4.12-05).

 5. Роботодавець повинен організувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до вимог По­рядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, про­фесійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

 6. Роботодавець повинен організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робо- чих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

 7. Роботодавець повинен забезпечити безпечну експлуатацію електро­устаткування відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустано­вок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охоро­ною праці від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451 (НПАОП 40.1-1.01-97), та Правил без­печної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політи­ки України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98).

 8. Системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря виробничих приміщень повинні відповідати вимогам чинного законодавства.

 9. Роботодавець повинен забезпечити працівників засобами індивідуаль­ного захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

 10. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати вимогам Техніч­ного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

 11. Працівники, які виконують фарбувальні роботи, повинні бути забезпе­чені засобами індивідуального захисту відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захи­сту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затвердже­них наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 року за № 424/16440 (НПАОП 0.00­3.07-09), та Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та мета­лообробної промисловості, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль­ської катастрофи від 21 лютого 2006 року № 89, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 березня 2006 року за № 250/12124 (НПАОП 29.0-3.02-06).

 12. Роботодавець повинен забезпечувати працівників під час роботи зі шкідливими речовинами (хімічні розчини, лакофарбувальні матеріали, розчин­ники) відповідними захисними пастами, мазями, що мають маркування згідно з ГОСТ 12.4.068-79 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивиду­альной защиты дерматологические. Классификация и общие требования".

 1. Вимоги безпеки до організації робочих місць

 1. Роботодавець повинен створити для кожного працівника безпечні і не­шкідливі умови праці шляхом належного облаштування робочих місць відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій

України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (НПАОП 0.00-7.11-12).

 1. Роботодавець повинен створити безпечні умови праці у робочих зонах, де існує потенційна можливість виникнення вибухонебезпечного середовища під час виконання робіт, відповідно до Вимог до роботодавців стосовно забезпечен­ня безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 05 червня 2013 року № 317, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 червня 2013 року за № 1071/23603 (НПАОП 0.00-7.12-13).

 2. Робочі місця працівників повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.032­78 "Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении ра­бот сидя. Общие эргономические требования", ГОСТ 12.2.033-78 "Система стан­дартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования" та ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования без­опасности к рабочим местам".

 3. Параметри мікроклімату в межах робочої зони повинні відповідати ви­могам Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених по­становою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42 (ДСН 3.3.6.042-99).

 4. Рівень шуму на робочих місцях повинен відповідати нормам, встанов­леним державними санітарними нормами виробничого шуму, ультразвуку та ін­фразвуку, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 37 (ДСН 3.3.6.037-99).

 5. Загальні вимоги безпеки до захисту від шуму на робочих місцях, шумо­вих характеристик машин та механізмів повинні відповідати ГОСТ 12.1.003-83 "Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасно­сти".

 6. Роботодавець повинен здійснювати контроль рівня шуму відповідно до вимог ГОСТ 12.1.050-86 "Система стандартов безопасности труда. Методы из­мерения шума на рабочих местах" та ДСТУ 2867-94 "Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги".

 7. Рівень вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати норм, вста­новлених Державними санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібрації, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39 (ДСН 3.3.6.039-99), та ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 "Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопас­ность. Общие требования".

 8. У робочій зоні виробничих приміщень вміст шкідливих речовин не по­винен перевищувати граничнодопустимих концентрацій, встановлених ГОСТ

 1. 88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно­гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" та Списком "Предельно до­пустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны", затвердже­ним Головним державним санітарним лікарем СРСР 26 травня 1988 року № 4617-88.

 1. На робочих місцях параметри електромагнітних полів повинні відповідати вимогам Державних санітарних норм і правил при роботі з джерела- ми електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здо­ров'я України від 18 грудня 2002 року № 476, зареєстрованих у Міністерстві юс­тиції України 13 березня 2003 року за № 203/7524 (ДСанПіН 3.3.6.096-2002).

 2. Верстати, столи і стелажі повинні бути міцними, стійкими, мати зручну для роботи висоту та бути надійно закріплені на підлозі.

 3. Робочі місця повинні бути обладнані стелажами та інструментальними шафами для зберігання пристосувань, інструментів. Розмір стелажів має відповідати найбільшим габаритам виробів, які на них укладаються.

 4. Робочі місця повинні розміщуватися поза лінією руху вантажу, який транспортується вантажопідіймальними засобами.

 5. Не дозволяється захаращувати робочі місця готовою продукцією, ма­теріалами, деталями та відходами.

 1. Вимоги охорони праці під час технологічних процесів

 1. Загальні вимоги до технологічних процесів

  1. Фарбувальні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ

 1. 75 "Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Об­щиетребования безопасности".

  1. Для зберігання, складування та транспортування заготівок, матеріалів і готових виробів необхідно використовувати спеціальну та уніфіковану тару відповідно до вимог ГОСТ 14861-91 "Тара производственная. Типы", ГОСТ 19822-88 "Тара производственная. Технические условия" та ГОСТ 12.3.010-82 "Система стандартов безопасности труда. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации".

  2. Лакофарбувальні матеріали та хімічні речовини повинні зберігатися у виробничих та складських приміщеннях у закритій тарі з бирками та етикетками відповідно до вимог ГОСТ 3885-73 "Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хра­нение" з урахуванням здатності до хімічної взаємодії цих речовин відповідно до вимог ГОСТ 12.1.007-76 "Система стандартов безопасности труда. Вредные ве­щества. Классификация и общие требования безопасности", ГОСТ 9980.5-86 "Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение".

Тара для зберігання хімічних речовин повинна мати написи, сигнальний колір та знаки безпеки відповідно до вимог ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипо­жежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та Техніч­ного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262.

  1. Наповнення тари, що переноситься вручну, легкозаймистими та горю­чими рідинами для використання на робочих місцях необхідно виконувати в приміщенні складу за допомогою сифона та насоса на металевих піддонах з бор­тами не нижче 50 мм. Не дозволяється накопичення рідини в піддоні.

  2. Легкозаймисті та горючі рідини необхідно видавати для роботи у спеціальній тарі, яка унеможливлює іскроутворення, зі щільно закритими криш­ками.

  3. Посудини з легкозаймистими та горючими рідинами, які знаходяться на робочому місці, необхідно закріпляти для запобігання їх перекиданню.

  4. Зберігання та реалізацію (відпуск) прекурсорів необхідно здійснювати відповідно до вимог Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом нарко­тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2009 року № 589.

  5. Вантажно-розвантажувальні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.009-76 "Система стандартов безопасности труда. Работы по­грузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности".

  6. Транспортування хімічних речовин та їх відходів необхідно здійснюва­ти відповідно до вимог ГОСТ 12.3.020-80 "Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования без­опасности".

  7. Роботи з використанням підіймально-транспортного устаткування та вантажно-захоплювальних пристроїв необхідно виконувати відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затвердже­них наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за № 784/14051 (НПАОП 0.00­1.01-07).

  8. Фарбувальні роботи із застосуванням підйомників необхідно вико­нувати відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації підйомників, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 08 грудня 2003 року № 232, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2003 року за № 1262/8583 (НПАОП 0.00-1.36-03).

  9. Під час роботи на конвеєрних лініях фарбування та сушіння виробів необхідно дотримуватись вимог ГОСТ 12.2.022-80 "Система стандартов без­опасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности".

  10. Роботи з переміщення вантажів стріловими самохідними кранами необхідно виконувати відповідно до вимог Типової інструкції з безпечного ве­денняробіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів, затвердженої наказом Дер­жавного комітету України по нагляду за охороною праці від 25 вересня 1995 ро­ку № 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 1995 року за № 371/907 (НПАОП 0.00-5.03-95).

  11. Під час роботи з використанням вантажопідіймальних кранів необ­хідно дотримуватись вимог Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, за­твердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 25 вересня 1995 року № 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 1995 року за № 372/908 (НПАОП 0.00-5.04-95).

  12. Переміщення вантажів кранами необхідно здійснювати відповідно до вимог Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20 жовтня 1994 року № 107, за­реєстрованої у Міністерстві юстиції України 13 березня 1995 року за № 60/596 (НПАОП 0.00-5.06-94).

  13. Утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані необхідно здійснювати відповідно до вимог Типової інструкції для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20 жовтня 1994 року № 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13 березня 1995 року за № 59/595 (НПАОП 0.00-5.07-94).

  14. Експлуатацію вантажопідіймальних кранів необхідно здійснювати відповідно до вимог Типової інструкції для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідій­мальних кранів, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20 жовтня 1994 року № 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13 березня 1995 року за № 58/594 (НПАОП 0.00-5.20-94).

  15. Транспортування легкозаймистих та горючих рідин необхідно вико­нувати переважно централізовано трубопроводами з матеріалів, хімічно стійких до речовин, що транспортуються.

  16. Експлуатацію виробничого устаткування необхідно здійснювати відповідно до вимог Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого по­становою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 62, та ГОСТ

 1. 91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производ­ственное. Общие требования безопасности".

Засоби керування устаткуванням і механізмами повинні відповідати вимо­гам ГОСТ 12.2.064-81 "Система стандартов безопасности труда. Органы управ­ления производственным оборудованием. Общие требования безопасности" та ГОСТ 12.4.040-78 "Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения".

Завантажити