НПАОП 28.0-1.32-13Правила охорони праці під час фарбувальних робіт

Напрямок переміщення засобів керування устаткуванням повинен відповідати вимогам ГОСТ 9146-79 "Станки. Органы управления. Направление действия".

  1. Відкриті частини машин, механізмів і устаткування та частини, які ру­хаються, повинні бути огороджені відповідно до вимог ГОСТ 12.2.062-81 "Си­стема стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограж­дениязащитные".

  2. Температура нагрітих поверхонь устаткування та огороджень не по­винна перевищувати 43° C відповідно до вимог ДСТУ Е№ 563-2001 "Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь".

  3. Устаткування, яке встановлене в одному технологічному потоці, по­винно бути обладнане одночасно світловою та звуковою сигналізаціями, зблоко­ваними із загальним пусковим пристроєм. Пускові пристрої устаткування по­винні бути зблоковані з пусковими пристроями витяжних вентиляційних систем.

  4. Експлуатацію контрольно-вимірювальних приладів, у складі яких на­явні джерела іонізуючого випромінювання, необхідно здійснювати з урахуван­ням Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 1997 року № 208 та введе­них у дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1997 року № 62, та Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832 (ДСП 6.177-2005-09-02), крім джерел іонізую­чого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцен­зування у встановленому законодавством порядку згідно з Критеріями, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 ли­стопада 2011 року № 1174.

  5. Під час виконання робіт працівники повинні дотримуватися вимог Ін­струкції з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05 червня 2001 року № 254, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 20 липня 2001 року за № 616/5807 (НПАОП 0.00-5.24-01).

  6. Пневматичний інструмент повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.2.010-75 "Система стандартов безопасности труда. Машины ручные пневма­тические.Общие требования безопасности".

  7. Машини ручні електричні повинні відповідати вимогам ДСТУ ІЕС 60745-1:2010 "Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 1. За­гальні вимоги".

  8. Використання абразивного інструменту необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил охорони праці під час роботи з абразивним інстру­ментом,затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22 жовтня 2012 року № 1277, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 листопада 2012 року за № 1879/22191 (НПАОП 28.0-1.30-12).

 1. Вимоги охорони праці під час приготування лакофарбувальних сполук

  1. Не дозволяється заповнювати котел, встановлений на водяній бані, у якому виконується розігрів та варка лакофарбувальних матеріалів, більше ніж на три чверті об'єму, доводити температуру нагрівання розчину до температури спалаху, що визначена технічною документацією на використовувані матеріали залежно від виду технологічного процесу. Не дозволяється додавати розчин в котел, не знятий з водяної бані.

  2. Під час розливання, виливання з бутлів та інших ємностей кислот, лег­козаймистих та горючих рідин у невеликі ємності для запобігання розбризкуван­ню необхідно використовувати насадки або лійки.

  3. Переливання та розливання лакофарбувальних матеріалів з бочок, бідонів та іншої тари вагою більше 10 кг для приготування робочих розчинів по­винно бути механізованим та виконуватися на піддонах з бортами не нижче 50 мм.

  4. Не дозволяється приготування робочих розчинів, переливання та розли­вання фарб на робочих місцях.

  5. Розчинення твердих хімічних речовин необхідно виконувати в суліях з хімічно стійких матеріалів у спеціально обладнаному приміщенні з місцевою ви­тяжною вентиляцією.

  6. Розкриття тари зі шкідливими хімічними речовинами необхідно вико­нувати на робочих місцях, обладнаних місцевою витяжною вентиляцією.

  7. Під час розріджування пожежонебезпечних та шкідливих речовин роз­чинниками не дозволяється:

 • додавання розчинників до матеріалів вільно падаючим струменем;

 • розрідження матеріалів, нагрітих до температури більш високої, ніж тем­пература розчинника;

 • розрідження матеріалів під час роботи устаткування.

 1. Вимоги охорони праці під час підготовки поверхні виробів перед фарбуванням

  1. Роботи з підготовки поверхні виробів механічним способом необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 9.402-80 "Единая система защиты от кор­розии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверх­ностей перед окрашиванием" (далі - ГОСТ 9.402-80).

  2. Очищення виробів механічним способом необхідно виконувати в ізоль­ованих приміщеннях, обладнаних системою припливно-витяжної вентиляції з очищенням повітря та збиранням абразивних матеріалів. При гідропіскоструме- невому способі очищення повинна бути передбачена система збирання та очи­щення води.

  3. Очищення деталей необхідно виконувати в щільно закритих камерах і барабанах. Пуск очисних камер (барабанів) повинен бути зблокований з пуском витяжних вентиляційних установок.

  4. Абразивні матеріали, що використовуються в сухому вигляді, необхідно очищати від домішок в сепараторах.

  5. Процеси завантаження та повернення дробу в очисні камери, заванта­ження та вивантаження деталей в камери та барабани повинні бути механізова­ними.

  6. Еластичні рукавички та нарукавники в отворах для рук в камерах закри­того типу повинні щільно закривати отвір для запобігання проникненню пилу та шуму в приміщення під час роботи камер.

  7. Завантаження виробів в очисне устаткування, укладання та зняття виро­бів необхідно виконувати при відключеній подачі абразиву в робочу зону камер та барабанів.

  8. Не дозволяється видалення абразиву з деталей після очищення струме­нем стисненого повітря.

  9. Працівник, який здійснює управління соплом під час очищення деталей, повинен знаходитися поза робочою зоною камери на спеціально обладнаній ста­ціонарній площадці.

  10. Камери для очищення великих виробів повинні бути обладнані ме­ханічними пристосуваннями для переміщення виробів у камері. Управління при­стосуванням повинно бути механізованим.

  11. Деталі, що розміщені в гідропіскоочисній камері для очищення, по­винні надійно кріпитися спеціальним пристосуванням.

  12. Під час роботи гідропіскоочисних камер працівник повинен знахо­дитися поза камерою на дерев'яній решітці.

  13. Вивантаження, укладання і зняття деталей необхідно виконувати при справному блокуванні, що унеможливлює подачу пульпи в очисну камеру.

  14. Не дозволяється очищення деталей в очисних камерах ручним ме­ханізованим інструментом з абразивними кругами.

  15. Завантаження та повернення абразиву в установках дробоструменевого та гідропіскоструменевого очищення, включення та відключення подачі стисне­ного повітря, піску і пульпи та очищення камери від відпрацьованої пульпи по­винно бути механізованим.

  16. Для гідропіскоструменевого очищення деталей необхідно використо­вувати кварцовий пісок із застосуванням струменя води.

  17. Шліфувальні верстати для очищення виробів повинні бути обладнані захисними екранами та місцевими відсмоктувачами, зблокованими з механізмом пуску верстата.

  18. Технологічні процеси галтування необхідно виконувати в щільно за­критих барабанах або барабанах, що розміщені у ванні з розчином солей лугу.

  19. Підготовка поверхні виробів хімічним способом повинна здійснювати­ся відповідно до вимог ГОСТ 9.402-80 та ГОСТ 12.3.008-75 "Система стандартов безопасности труда. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности".

  20. Очищення деталей хімічним способом необхідно виконувати з викори­станням механізованих агрегатів для знежирення, фосфатування, пасивування в окремому приміщенні, обладнаному припливно-витяжною вентиляцією.

  21. Промивання деталей органічними розчинниками під час ручного очи­щення необхідно виконувати в спеціальних шафах з негорючих матеріалів з ме­талевими ваннами або столами з кольорових металів усередині. Над бортами ванни або стола та у верхній частині шафи повинні бути вентиляційні відсмокту- вачі.

  22. Очищення деталей з використанням хлорованих вуглеводнів необхідно виконувати в герметичних установках автоматичної дії з використанням розчин­ників з антистатичними домішками.

  23. Миття та знежирення деталей і виробів необхідно здійснювати із за­стосуванням негорючих сполук.

  24. Чищення виробничого устаткування, що містить залишки органічних розчинників, необхідно виконувати при включеній вентиляції після продування устаткування повітрям або парою до повного видалення парів розчинників.

 2. Вимоги охорони праці під час фарбування

  1. Стиснене повітря під час пневматичного розпилення лакофарбувальних матеріалів повинно відповідати вимогам ГОСТ 9.010-80 "Единая система защи­ты от коррозии и старения. Воздух сжатый для распыления лакокрасочных мате­риалов. Технические требования и методы контроля".

Запобіжні клапани повинні бути відрегульовані на граничнодопустимий тиск та відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 12.2.085:2007 "Посудини, що працюють під тиском. Клапани запобіжні. Вимоги щодо безпеки".

  1. Лакофарбувальні матеріали повинні надходити до робочих місць гото­вими до використання; подачу їх до робочих місць (у разі відсутності цен­тралізованої подачі) необхідно виконувати в тарі, що щільно закривається.

  2. Пневматичне розпилення лакофарбувальних матеріалів необхідно вико­нувати на визначених постах, у спеціальних установках або камерах, обладнаних конвеєрами або столами, що обертаються, та місцевою витяжною вентиляцією.

Дрібні та середні деталі під час фарбування повинні знаходитися всередині камери для фарбування, а працівник - зовні. Допускається розташування робочо­го місця у відкритому прорізі камери.

  1. Фарбування методом пневматичного розпилення (за винятком викори­стання лакофарбувальних матеріалів, що містять свинець) великогабаритних ви­робів, для яких неможливо обладнати постійні пости фарбування, необхідно ви­конувати на відкритих дільницях, обладнаних вентиляційними решітками в підлозі.

Під час фарбування виробів заввишки більше 2 м місце фарбування повинно бути огороджено негорючими перегородками полегшеного типу. Роботи необ­хідно виконувати із застосуванням підйомників, пересувних підмостків, маляр­них візків портального (велосипедного) типу, візків з платформою.

  1. Установка для підігріву лакофарбувальних матеріалів і повітря повинна бути обладнана редуктором та запобіжним клапаном. Температура лакофарбу- вальних матеріалів та повітря повинна підтримуватися автоматично.

  2. Під час подачі стисненого повітря та лакофарбувальних матеріалів необхідно перевірити герметичність роботи запірної голки, отвору матеріальної насадки, ущільнювачів, прокладок та сальників. Запірна голка повинна пе­реміщатися по осі отвору матеріальної насадки.

  3. Виконувати роботи з монтажу (демонтажу) та очищення устаткування пневматичного розпилення необхідно після припинення подачі стисненого по­вітря.

  4. Не дозволяється наносити лакофарбувальні матеріали, що містять спо­луки сурми, свинцю, миш'яку, міді, хрому, сполуки епоксидних смол та кам'яно­вугільного лаку, методом пневматичного розпилення.

  5. Фарбування виробів методом електростатичного розпилення лакофар­бувальних матеріалів в електричному полі високої напруги необхідно виконува­ти в спеціальній фарбувальній камері, обладнаній витяжною вентиляцією.

  6. Подача високої напруги до електрофарбувальної камери повинна су­проводжуватися одночасними автоматичними попереджувальними сигналами.

  7. В електрофарбувальних установках повинно бути встановлено захисне блокування для унеможливлення:

 • пуску конвеєра раніше 5 - 10 хвилин після появи звукового сигналу;

 • включення системи розпилення при непрацюючій вентиляції, нерухомо­му конвеєрі, відключеній високій напрузі;

 • включення високої напруги при відключеній вентиляції.

  1. Під час фарбування на спеціальних установках ручними електроста­тичними розпилювачами вироби в зоні фарбування повинні бути заземлені.

  2. Процес фарбування методом електроосадження повинен бути автома­тизованим та включати операції підготовки поверхні під фарбування та сушіння покриття.

Лакофарбувальні матеріали у ванні установки для електроосадження по­винні постійно циркулювати для запобігання седиментації (випадінню пігменту в осад).

  1. Процеси фарбування методом струменевого обливання повинні бути автоматизовані. Технологічні параметри (постійна в'язкість, температура та тиск лакофарбувальних матеріалів, оптимальна концентрація парів розчинника всере­дині установки) необхідно підтримувати в автоматичному режимі роботи уста­новки.

  2. Крайки силуетів всередині установки струменевого обливання та дно каналу для проходження пари необхідно викладати алюмінієм або іншим коль­оровим металом для запобігання іскроутворенню.

  3. Чищення сопла установки струменевого обливання необхідно вико­нувати при відключеному конвеєрі та включеній вентиляції.

  4. Фарбування виробів методом занурення необхідно виконувати у ван­нах із застосуванням пристроїв, що унеможливлюють забруднення рук.

Під час дрібносерійного виробництва вироби необхідно занурювати у ванну з лакофарбувальними матеріалами за допомогою підйомників, тельферів або вручну залежно від ваги та конструкції виробів.

Під час великосерійного виробництва вироби у ванну камери для фарбуван­ня необхідно подавати за допомогою конвеєрів.

  1. Фарбування поверхонь щітками або валиком необхідно виконувати при працюючій загальнообмінній або місцевій витяжній вентиляції.

Фарбування великогабаритних виробів необхідно виконувати із застосуван­ням підйомників, пересувних підмостків, малярних візків портального (велоси­педного) типу, візків з платформою.

  1. Нанесення порошкових покриттів необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 9.410-88 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покры­тия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы".

  2. Печі для формування порошкових покриттів повинні бути обладнані вентиляційним зонтом та мати блокування для запобігання підняттю температу­ри вище встановленої норми.

  3. Очищення покриттів виробів шліфуванням та поліруванням необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 12.2.009-80 "Система стандартов без­опасности труда. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопас­ности".

 1. Вимоги охорони праці під час сушіння виробів

  1. Виконання робіт на устаткуванні для сушіння виробів необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил охорони праці при термічній обробці металів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової без­пеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 грудня 2007 року № 315, за­реєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 січня 2008 року за № 66/14757 (НПАОП 28.5-1.02-07), та ГОСТ 12.2.007.9-88 "Система стандартов безопасно­сти труда. Оборудование электротермическое. Требования безопасности".

  2. Сушильні камери повинні бути обладнані:

 • автоматичними регуляторами температури з розміщенням контрольно- вимірювальних приладів зовні камери в місцях, доступних для спостереження;

 • блокувальним пристроєм, що унеможливлює подачу теплоносія при відключенні вентиляції або зупинці конвеєра;

 • запобіжними вибуховими мембранами в камерах з рециркуляцією по­вітря.

Не дозволяється обладнання сушильних камер відкритими спіралями або електроконтактами всередині камери.

  1. Нагрівальні прилади сушильних камер повинні бути захищені від по­трапляння на них крапель лакофарбувальних матеріалів з пофарбованих виробів та торкання лакофарбувальної плівки.

  2. Природне сушіння виробів необхідно виконувати в камерах або витяж­них шафах при включеній місцевій витяжній вентиляції.

Дозволяється сушіння великогабаритних виробів на місцях фарбування при працюючій вентиляції.

Директор Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного захисту та фізичного

захисту, трудової та соціальної політики О. М. Онищенко

ПОГОДЖЕНО:

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України В. Акопян

Завантажити