НПАОП 25.0-1.07-13Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів i. загальні положення

 1. Вимоги безпеки під час експлуатації, обслуговування та ремонту будівель, споруд, обладнання та інженерних мереж підприємства

 1. Технічний огляд, випробування та експертне обстеження (технічне діагно­стування) машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки здійснюються від­повідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпе­ки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687.

 2. Належна експлуатація будівель, споруд та інженерних мереж підприємст­ва здійснюється відповідно до Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будів­ництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстровано- го в Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 424/2864 (НПАОП

45.2-4.01-98).

 1. Обстеження та оцінка технічного стану виробничих будівель та споруд здійснюються відповідно до вимог Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного ко­мітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 423/2863.

 2. Експлуатація трубопроводів пари і гарячої води здійснюється відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, за­тверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 08 верес­ня 1998 року № 177, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за № 636/3076 (НПАОП 0.00-1.11-98).

 3. Роботодавець забезпечує експлуатацію електроустановок відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених нака­зом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної полі­тики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98).

 4. Роботодавець забезпечує роботу системи зв'язку й оповіщення про аварій­ні ситуації відповідно до інструкцій виробників цих систем.

 5. Заборонено технічне обслуговування обладнання (набивання і підтягуван­ня сальників, ущільнення фланців та іншого обладнання), що знаходиться під тис­ком, до зняття тиску.

 6. Нове обладнання, яке встановлюється замість зношеного для роботи під тиском, повинно відповідати вимогам безпеки, встановленим Технічним регламен­том безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженим постановою Кабіне­ту Міністрів України від 19 січня 2011 року № 35.

 7. Під час технічного обслуговування і ремонту обладнання, що має гідрав­лічні і пневматичні приводи, працівник повинен:

 • відключити ланцюги управління (електричні, пневматичні й гідравлічні);

 • відключити насоси гідроприводу або систему подачі стисненого повітря;

 • закрити засувки (вентилі) на гідросистемах, пневмосистемах і скинути тиск з відключеної частини системи.

 1. Перед початком пуску агрегатів і машин після проведеного ремонту ро­ботодавець організовує проведення технічного огляду арматури, трубопроводів, апаратів, запобіжних і регулюючих клапанів, перевіряє закриття всіх люків, проду­вальних ліній, дренажів і свічок, перевірку наявності необхідних заглушок на тру­бопроводах відповідно до схеми встановлення заглушок та їх зняття після ремонту.

 2. Заборонено проведення ремонту обладнання до його повної зупинки, знеструмлення та вивільнення обладнання й трубопроводів від робочого середо­вища.

Перед початком огляду, чищення, ремонту і демонтажу обладнання працівни­ки з ремонту обладнання повинні знеструмити і від'єднати обладнання від електри­чних приладів з вивішуванням попереджувальних табличок "Не включати! Пра­цюють люди". Зона ремонту повинна бути загороджена з установкою знаків або плакатів застереження або заборони.

Ремонт електрообладнання (електродвигунів, електричних приладів автомати­ки, щитів управління тощо) працівники здійснюють за умови видимого від'єднання цього обладнання від електромереж. На пускових пристроях електрообладнання працівники вивішують таблички "Не включати! Працюють люди".

Підключення обладнання до електромережі і його пуск після ремонту праців­ники виконують лише після установки всіх захисних і запобіжних пристроїв.

 1. Під час проведення ремонтних робіт роботодавець вживає організаційно- технічних заходів, пов'язаних з електропостачанням обладнання, освітленням, за­стосуванням електроінструментів та електроприладів, ремонтом електричного об­ладнання та електричних кабелів відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98.

 2. Працівники під час виконання ремонтних робіт, пов'язаних з небезпекою розбризкування шкідливих речовин та з можливістю ураження очей парогазовою фазою токсичних речовин, а також з небезпекою відльоту стружки, окалини та уламків, використовують захисні окуляри (лицьові щитки).

 3. Заборонено проведення монтажних, налагоджувальних та ремонтних ро­біт в умовах нестачі кисню або концентрації токсичних речовин вище граничнодо­пустимих концентрацій у повітрі робочої зони.

Під час роботи в колодязях, де є ризик утворення повітря з нестачею кисню або з концентрацією токсичних речовин вище граничнодопустимих концентрацій, працівники повинні використовувати ізолюючі ЗІЗОД, спецодяг, запобіжні пояси зі страхувальним канатом, захисні окуляри, засоби сигналізації (сигнальні мотузки, переговорні пристрої, радіозв'язок).

 1. Під час виконання робіт, пов'язаних з гумуванням внутрішніх поверхонь апаратів і ємностей, працівники використовують струмопровідне взуття й не по­винні використовувати синтетичний одяг.

 2. Ремонтні роботи із застосуванням відкритого вогню (зварювання) здійс­нюються відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004 та Інструкції з організації без­печного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпеч­них об'єктах, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05 червня 2001 року № 255, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 червня 2001 року за № 541/5732 (НПАОП 0.00-5.12-01).

 3. Ремонт обладнання й арматури вагою понад 50 кг здійснюється з викори­станням підйомно-транспортних засобів та механізмів відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених нака­зом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірни­чого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за № 784/14051 (далі - НПАОП 0.00-1.01-07).

 4. Експлуатація, періодичний технічний огляд та ремонт вантажопідіймаль­них кранів і навантажувачів здійснюються відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.01­07 та НПАОП 0.00-1.22-08.

 5. Виконання ремонтних робіт на висоті здійснюється відповідно до вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 березня 2007 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 року за № 573/13840 (НПАОП 0.00-1.15-07).

 6. Забороняється проводити ремонтні роботи в зоні парової камери форма- тора-вулканізатора без стопорного пристрою, який запобігає самовільному опус­канню траверси з паровими камерами.

 7. Виконання ремонтних робіт із застосуванням інструментів і пристроїв здійснюється відповідно до Інструкції з охорони праці під час виконання монтаж­них робіт інструментами і пристроями, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05 червня 2001 року № 254, зареєстрованої в Міні­стерстві юстиції України 20 липня 2001 року за № 616/5807 (НПАОП 0.00-5.24-01).

 8. Ремонт засобів вимірювальної техніки здійснюється відповідно до вимог Інструкції щодо умов і правил проведення ремонту засобів вимірювальної техніки, затвердженої наказом Державного комітету України з питань технічного регулю­вання та споживчої політики від 04 травня 2005 року № 108, зареєстрованої в Міні­стерстві юстиції України 23 травня 2005 року за № 560/10840.

Заборонено виконувати ремонтні та налагоджувальні роботи засобів вимірю­вальної техніки, встановлених на трубопроводах і резервуарах, які перебувають під тиском рідин і газів, якщо ці засоби знаходяться під напругою та не заземлені.

Директор Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту,

трудової та соціальної політики О. М. Онищенко

ПОГОДЖЕНО:

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України В. Акопян

Завантажити