НПАОП 25.0-1.07-13Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів i. загальні положенняМІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. № 890 м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2013 р. за № 2111/24643

Про затвердження Правил охорони праці на підприємствах з виробництвашин та гумових виробів

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та Указу Прези­дента України від 24 грудня 2012 року № 726 "Про деякі заходи з оптимізації сис­теми центральних органів виконавчої влади"

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів, що додаються.

 2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хо- хотва О. І.) у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дати його офіційного опублікування.

Міністр Е. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Г олови Спільного представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні О. Мірошниченко

С. М. Кондрюк О. А. Миколайчук

М. Ю. Бродський М. Болотських В. А. Шайтан Р. Богатирьова


Голова Державної інспекції ядерного регулювання України

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Перший заступник Голови Держгірпромнагляду Міністр охорони здоров'я Україн

и

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 1. № 890 Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2013 р. за № 2111/24643

ПРАВИЛА

охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів I. Загальні положення

 1. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, діяльність яких пов'язана з вироб­ництвом шин та гумових виробів.

 2. Ці Правила встановлюють вимоги щодо охорони праці, які є обов'язкови­ми для роботодавців і працівників підприємств з виробництва шин та гумових ви­робів.

 1. Загальні вимоги

 1. Роботодавець створює службу охорони праці підприємства відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

 2. Роботодавець розробляє та затверджує інструкції з охорони праці відпові­дно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юс­тиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

 3. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників підприємства проводяться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, за­твердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

 4. Роботодавець допускає до обслуговування діючих електроустановок, ви­конання ремонтних, монтажних або налагоджувальних робіт та випробування еле­ктроустановок працівників, які пройшли перевірку знань та яким присвоєна відпо­відна група електробезпеки з підтвердженим посвідченням відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Держав­ного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451 (НПАОП 40.1-1.01-97).

 5. Роботодавець забезпечує проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівни­ків відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

 6. Заборонено залучення жінок до виконання робіт, визначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забо­роняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками здійснюється з дотриман­ням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, за­тверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 ро­ку № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Особи молодше 18 років не допускаються до робіт, визначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких заборо­няється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованому в Мініс­терстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми працівниками необ­хідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщен­ня важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здо­ров'я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юсти­ції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань, що сталися з працівниками, здійснюються відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

 2. Працівники, зайняті на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метео­рологічними умовами, забезпечуються роботодавцем безоплатно спеціальним одя­гом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціаль­ним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, за­твердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охоро­ни праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00­4.01-08), та відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1), затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охо­роною праці від 07 вересня 2004 року № 194, зареєстрованих у Міністерстві юсти­ції України 26 жовтня 2004 року за № 1362/9961 (далі - НПАОП 24.0-3.01-04), та Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. Частина 2, затвердже­них наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13 грудня 2007 року № 305, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 березня 2008 року за № 264/14955 (НПАОП 24.0-3.03-07).

 3. Роботодавець відповідно до законодавства у сфері пожежної та техно­генної безпеки зобов'язаний проводити комплексні заходи щодо забезпечення по­жежної та техногенної безпеки, розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах підприємства, здійснювати постійний кон­троль за їх додержанням та неухильно виконувати загальні вимоги з пожежної без­пеки,встановлені Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року № 126, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за № 1410/10009 (НАПБ А.01.001-2004), та Правилами техногенної безпеки у сфері ци­вільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних те­риторіях, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних си­туацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15 серпня 2007 року № 557, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 03 ве­ресня 2007 року за № 1006/14273.

 1. Вимоги охорони праці щодо організації робочих місць під час перебування працівників у виробничих, санітарно-побутових приміщеннях та на території

підприємства

 1. Вимоги охорони праці щодо організації робочих місць

  1. Роботодавець створює безпечні і нешкідливі умови праці шляхом належ­ного облаштування робочих місць, виробничих та інших приміщень на підприємс­тві, безпечного використання працівниками засобів праці, залучення працівників до вирішення питань охорони праці, регулювання взаємовідносин з охорони праці між підприємствами у випадку залучення до виконання робіт працівників інших підприємств відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних си­туацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (далі - НПАОП 0.00-7.11-12).

  2. Роботодавець зобов'язаний одержати дозвіл на виконання робіт підвище­ної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Мініст­рів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

  3. Роботодавець забезпечує ідентифікацію (визначення) небезпеки та оцінку ризиків на кожному робочому місці та вжиття заходів щодо мінімізації ризиків з урахуванням ДСТУ OHSAS 18001:2010 "Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги".

Для ідентифікації небезпеки та оцінки ризику впливу сировини, комплектую­чих виробів і хімічної продукції на працівників та визначення заходів щодо охоро­ни праці під час їх використання роботодавець:

• отримує від постачальників тільки таку сировину, яка має державну реєст­рацію згідно з вимогами Положення про гігієнічну регламентацію та державну ре­єстрацію небезпечних факторів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 13 червня 1995 року № 420, та за умови надання постачальником Пас­порта безпечності хімічної продукції за змістом, який повинен відповідати ДСТУ ГОСТ 30333:2009 "Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги (ГОСТ 30333-2007, IDT)" (далі - Паспорт безпечності хімічної продукції);

 • забезпечує проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи продукції, що виробляється, відповідно до вимог Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства охо­рони здоров'я України від 09 жовтня 2000 року № 247, зареєстрованого в Міністер­стві юстиції України 10 січня 2001 року за № 4/5195 (далі - Порядок проведення СЕЕ);

 • отримує від постачальників тільки такі матеріали та комплектуючі вироби, які мають висновок санітарно-епідеміологічної експертизи згідно з Порядком про­ведення СЕЕ.

  1. Атестація робочих місць за умовами праці проводиться відповідно до ви­мог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

  2. Роботодавець забезпечує контроль концентрації шкідливих речовин у по­вітрі робочих зон та вжиття заходів щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин відповідно до Вимог до роботодавців щодо захисту пра­цівників від шкідливого впливу хімічних речовин, затверджених наказом Міністер­ства надзвичайних ситуацій України від 22 березня 2012 року № 627, зареєстрова­них у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за № 521/20834 (НПАОП

0.00-8.11-12).

Роботодавець забезпечує в місцях можливого скупчення газів, важчих за пові­тря, контроль вмісту кисню в повітрі приладами автоматичної і ручної дії з дистан­ційним відбором проб повітря.

  1. Експлуатація систем вентиляції здійснюється відповідно до вимог Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 05 жовтня 2009 року № 164, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2009 року за № 988/17004 (НПАОП 0.00-1.27-09).

  2. Роботодавець забезпечує шляхом своєчасного та якісного ремонту теплоі­золяції утримання температури зовнішніх поверхонь апаратів та трубопроводів не вище 43 °С згідно з ДСТУ Е№ 563-2001 "Безпечність машин. Температури повер­хонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь".

  3. У разі розташування об'єктів обслуговування на висоті 1,3 м і вище робо­тодавець забезпечує робочі місця риштуваннями, підмостками та іншими пристро­ями відповідно до вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охо­рони праці та гірничого нагляду від 27 березня 2007 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 року за № 573/13840 (НПАОП 0.00­1.15-07).

  4. Роботодавець забезпечує в міру забруднення (але не рідше одного разу на місяць) прибирання й очищення приміщень, металоконструкцій, зовнішніх повер­хонь повітроводів вентиляційних систем та іншого обладнання.

Працівники повинні забезпечувати чистоту та порядок на робочих місцях. За­боронено зберігання на робочому місці сторонніх предметів, відходів виробництва.

  1. Роботодавець забезпечує освітленість приміщень відповідно до вимог санітарних норм шляхом очищення та заміни джерел світла.

Освітлювальну арматуру (скляні ковпаки, рефлектори, металеві частини тощо) і джерела світла необхідно очищувати 2 - 4 рази на місяць залежно від вмісту пилу в робочій зоні виробничого приміщення.

Роботу з очищення джерел світла виконують відповідні працівники (електро­технічний персонал) при відключеній напрузі.

  1. Роботодавець забезпечує контроль рівня шуму на постійних робочих мі­сцях.

У разі використання обладнання з підвищеним рівнем шуму працівники забез­печуються ЗІЗ згідно з ГОСТ 12.4.051-87 "ССБТ. Средства индивидуальной защи­ты органа слуха. Общие технические требования и методы испытаний".

  1. Роботодавець забезпечує контроль рівня вібрації на робочих місцях.

Працівники, що виконують роботу в умовах впливу локальної вібрації, забез­печуються ЗІЗ, які повинні відповідати ГОСТ 12.4.002-97 "ССБТ. Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний", а для захисту від впливу загальної виробничої вібрації - спеціальним взуттям, яке повинне відпові­дати ГОСТ 12.4.024-76 "ССБТ. Обувь специальная виброзащитная. Общие техни­ческиетребования".

 1. Вимоги охорони праці під час перебування працівників у виробничих, сані­тарно-побутових приміщеннях та на території підприємства

  1. Роботодавець забезпечує безпеку перебування працівників у виробничих та санітарно-побутових приміщеннях відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.11-12.

  2. Роботодавець забезпечує розроблення та затверджує відповідно до вимог Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" план локалізації та ліквідації аварій, з яким повинні бути ознайомлені працівники.

  3. Роботодавець забезпечує позначення знаками безпеки небезпечних зон на території промислових майданчиків, транспортних шляхів, у виробничих примі­щеннях і на робочих місцях відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників (далі - Технічний регламент знаків безпеки), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262, та згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір".

  4. Роботодавець забезпечує огородження небезпечних зон на території про­мислових майданчиків, транспортних шляхів, у виробничих приміщеннях і на ро­бочих місцях (відкритих люків, колодязів, бункерів, завантажувальних отворів) з позначенням знаками безпеки відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки.

Огородження повинні мати поручні заввишки не менше 1,1 м із суцільним ме­талевим обшиванням понизу поруччя на висоту не менше 0,15 м та з додатковою планкою, що огороджує, на висоті 0,5 м від рівня підлоги.

  1. Роботодавець забезпечує встановлення дорожніх знаків і покажчиків без­пеки руху на маршрутах руху транспортних засобів відповідно до Правил дорож- нього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306.

Швидкість руху транспортних засобів територією підприємства не повинна перевищувати 10 км/год, а при в'їзді та виїзді з приміщень - 5 км/год.

Проїзди і території між будівлями та спорудами не повинні використовуватися для складування виробів і матеріалів.

  1. Роботодавець забезпечує прохід працівників та відвідувачів на територію підприємства через спеціально влаштовану прохідну.

Вхід пішоходів на територію підприємства через ворота забороняється.

  1. Працівники повинні переміщуватися в приміщеннях передбаченими для цього проходами, перехідними містками, драбинами і майданчиками.

Забороняється проходити під неогородженими транспортними системами (конвеєрами, транспортерами).

Проїзди і проходи до евакуаційних шляхів та виходів з приміщень і підходів до вікон у виробничих приміщеннях мають бути постійно вільними і позначеними на підлозі смугами, що відрізняються від кольору підлоги іншим забарвленням.

  1. Роботодавець забезпечує контроль за тим, щоб кришки оглядових колодя­зів каналізації були закритими, мали помітне пофарбування і покажчики їх місцез­находження.

  2. Роботодавець забезпечує працівників питною водою, яка має відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених на­казом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року № 400, заре­єстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747.

 1. Вимоги безпеки під час виконання технологічних процесів (операцій)

 1. Загальні вимоги безпеки

  1. Роботодавець забезпечує безпечне проведення робіт із застосуванням за­собів праці відповідно до НПАОП 0.00-7.11-12.

  2. Роботодавець організовує проведення державної санітарно- епідеміологічної експертизи технологічних процесів відповідно до вимог Порядку проведення СЕЕ.

  3. Роботодавець використовує радіоізотопні прилади в складі виробничого обладнання за умови наявності ліцензії і провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання і з дотриманням Вимог та умов безпеки (лі­цензійних умов) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого ви­промінювання, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02 грудня 2002 року № 125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2002 року за № 978/7266, Основних санітарних правил забезпе­чення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юс­тиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832.

  4. Заборонена робота на несправному обладнанні.

Роботодавець забезпечує відключення несправного обладнання та такого, що не використовується тривалий час, від технологічних трубопроводів і джерел енер­гії (електрична напруга, стиснене повітря та інше).

Роботодавець забезпечує оповіщення працівників установленими запобіжними сигналами (звуковим та світловим) перед запуском обладнання після його вимуше­ного зупинення.

  1. Заборонено працювати на обладнанні без засобів аварійної зупинки. Робо­тодавець забезпечує справність пристроїв аварійної зупинки обладнання.

  2. Заборонена робота на обладнанні, деталі якого рухаються, без захисних пристроїв (кожухів, дверець, кришок тощо) або з несправними захисними пристро­ями обладнання.

Роботодавець забезпечує справність захисних пристроїв обладнання. Праців­ник перевіряє справність захисних пристроїв обладнання перед початком виконан­ня робіт на цьому обладнанні.

  1. Працівникам заборонено відкривати або знімати захисні пристрої облад­нання без застосування інструменту або спеціальних ключів.

 1. Вимоги безпеки під час підготовки сумішей хімікатів та виготовлення гу­мових сумішей

  1. Заборонено виконувати роботи з регулювання й очищення гумозмішувача без зупинки двигуна.

  2. Перед початком роботи на гумозмішувачі працівник відкриває верхній та нижній затвори, щоб переконатися у відсутності сторонніх предметів у камері гу- мозмішувача.

Необхідно перевірити на холостому ходу гумозмішувача роботу відкидної кришки, нижнього та верхнього затворів і переконатись у відсутності заїдань та пропуску повітря через шланги, ущільнювачі та крани.

  1. Працівникам заборонено:

 • стукати по корпусу бункерів з метою обрушення завислих сипких інгредієн­тів;

 • працювати при непрацюючому блокуванні фіксації верхнього затвора у верхньому положенні при відкритих дверцях завантажувальної камери;

 • здійснювати чищення стінок бункерів без перевірки наявності спеціального пристрою на бункері для зняття статичної електрики.

Завантажити