НПАОП 25.0-1.04-13Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів

I

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НАКА

З



м. Київ


702


01.10.2013



Зареєстровано в Міністерстві юстиції Укра­їни 11 жовтня 2013 р. за № 1750/24282

Про затвердження Правил охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 "Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади"

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів, що додаються.

 2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.) у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірни­чого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

Міністр


Е. Ставицьки

й

ПОГОДЖЕНО:

М. Ю. Бродський

О. Мірошниченко О. Толстанов

М. Болотських

В. А. Шайтан


Голова Державної служби Україниз питань регуляторної полі­тики та розвитку підприємництва

Перший заступник Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

В. о. Міністра охорони здоров'я України

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Перший заступник Голови Держгірпромнагляд

уЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 1. 702

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2013 р. за № 1750/24282

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ВИРОБНИЦТВА ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виробництва пластмасових виробів.

 2. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці та безпеки вироб­ництва пластмасових виробів.

 3. Ці Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників, які вико­нують роботи з виробництва пластмасових виробів.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, СКОРОЧЕННЯ

 1. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, що визначеніЗако­ ном України "Про охорону праці",ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначення основних понять", ГОСТ 12.3.030-83 "ССБТ. Переработка пласти­ческих масс. Требования безопасности", ГОСТ 24888-81 "Пластмассы, полиме­ры и синтетические смолы. Химические наименования, термины и определе­ния", ГОСТ 18322-78 "Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения", ДСТУ 3042-95 "Устаткування технологічне для пере­робки полімерних матеріалів. Терміни та визначення", ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" (далі - ГОСТ 12.1.005-88), ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Клас­сификация и общие требования безопасности" (далі - ГОСТ 12.1.007-76).

 2. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

виробництво пластмасових виробів - перероблення нових або викорис­таних пластичних смол у проміжну або готову продукцію з використанням та­ких процесів, як формування, штампування, видування та відливання;

дроблення відходів пластмас - формування часток певного розміру (від 20 мкм до 20 мм) та форми для зменшення об'єму і гомогенізації потоку сиро­вини за допомогою дробарок для наступного використання полімерного матері­алу.

 1. У цих Правилах вживаються такі скорочення:

ЗІЗ - засоби індивідуального захисту;

ГДК - граничнодопустимі концентрації.

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 1. Роботодавець повинен створити службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

 2. Роботодавець забезпечує навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення на­вчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Дер­жавного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

 3. Роботодавець повинен організувати опрацювання і затвердити норма­тивні акти про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охоро­ну праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комі­тету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, за­реєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229.

 4. Роботодавець повинен організувати розроблення і перегляд інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по на­гляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 кві­тня 1998 року за № 226/2666 (далі - НПАОП 0.00-4.15-98).

 5. Роботодавець повинен організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації ро­бочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

Для проведення атестації робочих місць застосовувати Гігієнічну класифі­кацію праці (за показниками шкідливості і небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу), затверджену Голов­ним державним санітарним лікарем СРСР від 12 серпня 1986 року за № 4137­86.

 1. Забороняється залучення жінок до робіт, визначених у Переліку важ­ких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забо­роняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охо­рони здоров'я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованому в Міні­стерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт, визначених у Перелі­ку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міні­стерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрова­ному в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійс­нювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важ­ких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоро­в'я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юс­тиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Працівники під час прийняття на роботу проходять попередній медич­ний огляд, а протягом трудової діяльності - періодичні медичні огляди відпові­дно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних кате­горій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

 2. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві здійснюються відповідно до вимог Порядку проведен­ня розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворю­вань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

 3. Роботодавець з урахуванням специфіки виробництва повинен розро­бити і затвердити відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з пи­тань охорони праці, відповідно до вимог Переліку робіт з підвищеною небезпе­кою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охоро­ною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 232/10512 (НПАОП 0.00-2.01-05).

 4. Роботодавець повинен розробити і затвердити перелік робіт, вико­нання яких потребує професійного добору, відповідно до вимог Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого наказом Міністерства охо­рони здоров'я України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 року № 263/121, зареєстрованого в Міністерстві юс­тиції України 25 січня 1995 року за № 18/554.

 5. Роботодавець повинен розробити і затвердити план локалізації і лік­відації аварій відповідно до вимог Закону України "Про об'єкти підвищеної не­безпеки".

 6. Роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвище­ної небезпеки відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міні­стрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

 7. Вимоги щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці шляхом належного облаштування робочих місць і виробничих, санітарно-побутових та інших приміщень повинні відповідати Загальним вимогам стосовно забезпе­чення роботодавцями охорони праці працівників, затвердженим наказом Мініс­терства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстро­ваним в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539.

 8. Роботодавець повинен забезпечити безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд відповідно до вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада

 1. року № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 липня

 2. року за № 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01-98), та проведення обстежень, оці­нки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд відповідно до вимог Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробни­чих будівель і споруд, затверджених наказом Державного комітету будівницт­ва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрова­них у Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 423/2863 (НПАОП

45.2-1.01-98).

Підприємства з виробництва пластмасових виробів повинні мати санітар­но-захисну зону, встановлену відповідно до вимог Державних санітарних пра­вил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Мініс­терства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173, зареєстрова­них у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 379/1404.

 1. Небезпечні зони та території промислових майданчиків, транспорт­них шляхів, у виробничих приміщеннях і на робочих місцях повинні бути поз­начені знаками безпеки відповідно до вимог Технічного регламенту знаків без­пеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міні­стрів України від 25 листопада 2009 року № 1262.

 2. Улаштування, утримання, експлуатацію, обслуговування і ремонт електричних установок та електричних мереж необхідно здійснювати відповід­но до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жо­втня 1997 року № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451 (далі - НПАОП 40.1-1.01-97), Правил безпечної експлу­атації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагля­ду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533, та вимог Технічного регламенту безпеки машин, за­твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 62 (далі - Технічний регламент безпеки машин).

 3. Роботодавець повинен забезпечити працівників під час виконання ро­біт, пов'язаних з обслуговуванням електроустановок, засобами електрозахисту від ураження електричним струмом та від впливу електричного поля відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.01-97 та ДСанПіН 3.3.6.096-2002 "Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів", затвердже­них наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 грудня 2002 року № 476, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року за № 203/7524.

 4. Роботодавець повинен забезпечити працівників питною водою, яка повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", затверджених наказом Мініс­терства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрова­них у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747.

 5. Роботодавець зобов'язаний забезпечити працівників ЗІЗ відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердже­ного наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП

0.00-4.01-08).

 1. ЗІЗ повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів інди­відуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761 (далі - Технічний регламент засобів індивідуа­льного захисту).

 2. Працівники, які виконують роботи з виробництва пластмасових ви­робів, повинні бути забезпечені ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціа­льного одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1), затвердженими наказом Держа­вного комітету України з нагляду за охороною праці від 07 вересня 2004 року № 194, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2004 року за № 1362/9961 (НПАОП 24.0-3.01-04), Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівни­кам хімічних виробництв. Частина 2, затвердженими наказом Державного комі­тету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13 грудня 2007 року № 305, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31 березня 2008 року за № 264/14955 (НПАОП 24.0-3.03-07), ДСТУ 7239:2011 "ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

 3. Працівники, на робочому місці яких еквівалентний рівень шуму пе­ревищує допустимий рівень, повинні бути забезпечені протишумовими вкла­дишами, протишумовими навушниками, протишумовими шоломами, які відпо­відають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту.

 4. Працівники, на робочих місцях яких концентрація пилу перевищує або може перевищувати встановлені ГДК, повинні бути забезпечені ЗІЗ органів дихання відповідно до вимог Правил вибору та застосування засобів індивідуа­льного захисту органів дихання, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28 гру­дня 2007 року № 331, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2008 року за № 285/14976.

 5. Роботодавець повинен забезпечити стан пожежної безпеки відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністер­ства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за № 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004).

 1. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 1. Загальні вимоги

  1. Виробничі процеси повинні відповідати вимогам СП 1042-73 "Санита­рные правила организации технологических процессов и гигиенические требо­вания к производственному оборудованию", СП 4783-88 "Санитарные правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке" та ГОСТ 12.3.002-75 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности", Правил охорони праці на об'єктах з переробки плас­тичних мас, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій Украї­ни від 16 липня 2012 року № 989, зареєстрованих у Міністерстві юстиції Украї­ни 07 серпня 2012 року за № 1336/21648.

  2. Роботодавець повинен організувати контроль за викидами шкідливих речовин в атмосферне повітря населених місць відповідно до вимог Закону України "Про охорону атмосферного повітря", ДСП 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімі­чними та біологічними речовинами)", ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Ги­дросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения", ГОСТ 17.2.3.02-78 "Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допус­тимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями", а також водовідведенням відповідно до вимог СанПиН 4630-88 "Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения", наказу Міністерства охоро­ни здоров'я України від 17 березня 2011 року № 145 "Про затвердження Держа­вних санітарних норм та правил утримання територій населених місць", зареєс­трованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195.

Поводження з відходами, які утворюються на підприємствах з виробницт­ва пластмасових виробів, повинно здійснюватись відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

  1. Технологічні процеси, пов'язані з транспортуванням продукції, необ­хідно здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.020-80 "ССБТ. Процессы пе­ремещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности".

  2. Роботодавець повинен організувати контроль параметрів повітря ро­бочої зони на вміст шкідливих речовин та пилу відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88.

  3. Під час проведення технологічних процесів, пов'язаних із застосуван­ням шкідливих речовин 1 та 2 класів небезпеки відповідно до ГОСТ 12.1.007­76, повинна бути виключена можливість контакту працівників із цими речови­нами.

Окремі стадії технологічного процесу, які не можуть виконуватися в гер­метичному обладнанні (підготування матеріалів, завантаження сировини та ви­вантаження продукції), повинні бути механізованими або виконуватися з вико­ристанням механічних пристроїв, що унеможливлюють безпосередній контакт працівників зі шкідливими речовинами.

  1. У виробничих приміщеннях повинна бути встановлена система авто­матичного включення аварійної вентиляції, зблокована з газоаналізаторами.

У разі виникнення аварійної ситуації автоматизоване управління техноло­гічними процесами та системою протиаварійного захисту повинно забезпечува­ти відключення всієї лінії.

Крім системи автоматичного вмикання аварійної вентиляції, повинна бути передбачена можливість ручного вмикання аварійної вентиляції за допомогою пускових пристроїв.

  1. Роботодавець повинен забезпечити використання небезпечних факто­рів, що пройшли державну реєстрацію відповідно до вимог Положення про гігі­єнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації не­безпечних факторів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року № 420.

  2. Роботодавець повинен забезпечити проведення державної санітарно- гігієнічної експертизи технологій, продукції та сировини відповідно до вимог Порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09 жовтня 2000 року № 247 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14 березня 2006 року № 120), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2001 ро­ку за № 4/5195.

  3. Роботодавець повинен організувати розроблення паспортів безпечнос­ті на пластмасові вироби, що виробляються, відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 3033:2009 "Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги (ГОСТ 30333-2004, ITD)".

  4. Зберігати та транспортувати сировину, готову продукцію та відходи виробництва необхідно у виробничій тарі.

Порошкоподібні матеріали необхідно зберігати в бункерах або закритій тарі. Транспортування порошкоподібних матеріалів необхідно здійснювати способом, що унеможливлює їх розпилення.

  1. Речовини та матеріали, що застосовуються під час виробництва плас­тмасових виробів, повинні зберігатися залежно від пожежонебезпечних фізико- хімічних властивостей, сумісності, а також ознак однорідності речовин, що за­стосовуються для гасіння пожежі відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004.

  2. Кількість матеріалів та сировини, що зберігається у виробничому приміщенні, не повинна перевищувати добової потреби, а готової продукції - добового випуску.

Технологічні відходи виробництва необхідно направляти на вторинну під­готовку сировини і переробку.

Завантажити